Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 12 november 2014

Gepubliceerd: 13 november 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2014A0418514
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=25a094f5-ae7c-4894-9f4a-909af7b365f0&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Economische%20Zaken%20op%20woensdag%2012%20november%202014%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 21501, 29684, 33576, 33450, 27924, 31532, 22112, 22112, 22112, 27428, 33979, 33979, 33979, 29683, 22112, 33009, 24095, 27561, 33561, 29023, 33612, 33529, 33529, 25422, 25422, 32645, 25422, 25422

Inhoud


Verzoek van het lid Graus om stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van moties 32336 nr. 18 en 3233. 6 nr. 20 inzake het Biomedical Primate Research Centre te Rijswijk

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.J.G. Graus (PVV) - 11 november 2014. Verzoek van het lid Graus om stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van moties 32336 nr. 18 en 3233. 6 nr. 20 inzake het Biomedical Primate Research Centre te Rijswijk - 2014Z20268

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.Overige rondvraagpunten Landbouw en NatuurGeen agendapunten

Verzoek van het lid Ouwehand om te rappeleren aan voortgangsrapportage over de uitvoering van het Plan van aanpak Dierproeven en alternatieven

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 11 november 2014. Verzoek van het lid Ouwehand om te rappeleren aan voortgangsrapportage over de uitvoering van het Plan van aanpak Dierproeven en alternatieven - 2014Z20277

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.

Verzoek van het Lodders (VVD) om een reactie te ontvangen op een artikel inzake de Nederlandse Agro Vertrouwensindex met aanvullend het verzoek de staatssecretaris te vragen per sector te reageren op de meest recente bevindingen van het LEI.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 5 november 2014. Verzoek van het Lodders (VVD) om een reactie te ontvangen op een artikel inzake de Nederlandse Agro Vertrouwensindex met aanvullend het verzoek de staatssecretaris te vragen per sector te reageren op de meest recente bevindingen van het LEI. - 2014Z19737

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.13

Verzoek van het lid Van Gerven een brief te vragen over de welzijnsproblemen bij koeien en kalveren in de melkvee-industrie en daarbij tevens in te gaan op uitvoering van de moties over dit onderwerp.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 12 november 2014. Verzoek van het lid Van Gerven een brief te vragen over de welzijnsproblemen bij koeien en kalveren in de melkvee-industrie en daarbij tevens in te gaan op uitvoering van de moties over dit onderwerp. - 2014Z20324

Besluit: Het verzoek wordt niet gehonoreerd.

Verzoek van het lid van Gerven om een reactie op een artikel inzake mogelijke stopzetting van subsidieverlening aan natuurgebieden door de provincie Noord-Holland.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 21 oktober 2014. Verzoek van het lid van Gerven om een reactie op een artikel inzake mogelijke stopzetting van subsidieverlening aan natuurgebieden door de provincie Noord-Holland. - 2014Z18619

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek van het Lid Klaver mede namens de SP en PvdD een uitvoeringsbrief te vragen over de motie 3400 nr 80, weidegang voor alle Nederlandse koeien voor de behandeling van de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (Kamerstuk 33 979)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.F. Klaver (GroenLinks) - 5 november 2014. Verzoek van het Lid Klaver mede namens de SP en PvdD een uitvoeringsbrief te vragen over de motie 3400 nr 80, weidegang voor alle Nederlandse koeien voor de behandeling van de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (Kamerstuk 33 979) - 2014Z19808

Besluit: In een e-mailprocedure op 6 november 2014 is besloten om de staatssecretaris te verzoeken een uitvoeringsbrief over de motie 34000, nr. 80 (weidegang voor alle Nederlandse koeien) uiterlijk maandag 10 november 2014 om 18.00 uur naar de Kamer te sturen.Rondvraag Landbouw en Natuur

EU-stafnotitie: Behandelvoorstel EU-voorstellen diergeneesmiddelen en gemedicineerde diervoeders

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.P. d'Hondt - 4 november 2014. EU-stafnotitie: Behandelvoorstel EU-voorstellen diergeneesmiddelen en gemedicineerde diervoeders - 2014Z19693

Besluit: Desgewenst betrokken bij de e-mailprocedure inzake de behandeling van de EU-voorstellen diergeneesmiddelen en gemedicineerde diervoeder op 5 november 2014.

Schoolfruitregeling 2014/2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 4 november 2014. Stand van zaken inzake EU-schoolfruitregeling 2014/2015 - 22112-1922

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 5 november 2014 ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad op 10 en 11 november 2014.

Aanbieding geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 10 en 11 november 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3 november 2014. Aanbieding geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 10 en 11 november 2014 - 21501-32-813

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 5 november 2014 ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad op 10 en 11 november 2014.

Toelichting bij motie (kamerstuk 34000-XIII nr. 82) van het lid Dijkgraaf c.s. en motie (kamerstuk 34000-XIII nr. 68) van het lid Graus

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 4 november 2014. Toelichting bij de motie van het lid Dijkgraaf c.s. (Kamerstuk 34000-XIII nr. 82) en de motie van het lid Graus (Kamerstuk 34000-XIII nr. 68) - 34000-XIII-97

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemmingen over de moties Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 (onderdeel landbouw en Natuur) (34 000, XIII)

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn begrotingsbehandeling Economische Zaken, onderdeel Landbouw & Natuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 29 oktober 2014. Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn begrotingsbehandeling Economische Zaken, onderdeel Landbouw & Natuur - 2014Z19187

Besluit: Reeds betrokken bij de behandeling van de begroting Economische Zaken voor 2015, onderdeel Landbouw en natuur (Kamerstuk 34 000, XIII).

Aanbieding van het Convenant transitie garnalenvisserij en natuurambitie Rijke Waddenzee

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 30 oktober 2014. Aanbieding van het Convenant transitie garnalenvisserij en natuurambitie Rijke Waddenzee - 29684-117

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. Er zal worden nagegaan welk algemeen overleg als eerste zal plaatsvinden zodat kan worden besloten voor welk ao het convenant wordt geagendeerd.
Noot: Het convenant zal worden geagendeerd voor het algemeen overleg dat als eerste plaats zal vinden: of het nog te plannen algemeen overleg Visserij, of het algemeen overleg Waddenzee en Noordzee (d.d. 04-02-2015).Overig Landbouw en NatuurGeen agendapunten11

Invulling motie van de leden Jacobi en Litjens (Kamerstuk 33400-XIII, nr. 130) waarin het kabinet wordt verzocht om te verkennen of particulieren en verzekeraars aanleg van nieuwe natuur kunnen voorfinancieren via pps constructies

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3 november 2014. Invulling motie van de leden Jacobi en Litjens (Kamerstuk 33400-XIII, nr. 130) waarin het kabinet wordt verzocht om te verkennen of particulieren en verzekeraars aanleg van nieuwe natuur kunnen voorfinancieren via pps constructies - 33576-19

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Natuurbeleid.Visserij

Toezegging AO Natuur van 2 oktober jl. inzake het Buijtenland van Rhoon

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 30 oktober 2014. Toezegging Algemeen Overleg Natuur van 2 oktober 2014 inzake het Buijtenland van Rhoon - 33450-26

Besluit: Desgewenst betrekken bij het VAO Natuurbeleid.

Gewijzigde tarieven grondkamers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 5 november 2014. Gewijzigde tarieven grondkamers - 27924-62

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Pacht.Natuur

Reactie op het advies van de Commissie Corbey over verduurzaming voedselsector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 5 november 2014. Reactie op het advies van de Commissie Corbey over verduurzaming voedselsector - 31532-139

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Voedsel op 9 december 2014 van 19.30 tot 22.30 uur.

Fiche: Wijziging verordening Europees geneesmiddelenbureau

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 7 november 2014. Fiche: Wijziging verordening Europees geneesmiddelenbureau - 22112-1930

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 10 december 2014 van 11.00 uur tot 13.30 uur ter voorbereiding op de Landbouw- en Visserijraad d.d. 15 en 16 december 2014.

Fiche: Verordening gemedicineerde diervoeders

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 31 oktober 2014. Fiche: Verordening gemedicineerde diervoeders - 22112-1927

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 10 december 2014 van 11.00 uur tot 13.30 uur ter voorbereiding op de Landbouw- en Visserijraad d.d. 15 en 16 december 2014.

Fiche: Verordening diergeneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 31 oktober 2014. Fiche: Verordening diergeneesmiddelen - 22112-1928

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 10 december 2014 van 11.00 uur tot 13.30 uur ter voorbereiding op de Landbouw- en Visserijraad d.d. 15 en 16 december 2014.

Houdverbod als zelfstandige straf of maatregel

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 oktober 2014. Houdverbod als zelfstandige straf of maatregel - 2014Z19231

Besluit: Desgewenst betrekken bij het VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn.

Overzicht van de lopende EU markttoelatingsdossiers en de reeds op de EU markt toegelaten genetisch gemodificeerde gewassen (gg-gewassen)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 3 november 2014. Overzicht van de lopende EU markttoelatingsdossiers en de reeds op de EU markt toegelaten genetisch gemodificeerde gewassen (gg-gewassen) - 27428-291

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Biotechnologie- en kwekersrecht.

Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 6 november 2014. Nota van wijziging - 33979-17

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33979-17

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 1 juli 2014. Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) - 33979

Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Aanbieding CLM-rapport 'Opties voor een grondgebonden melkveehouderij'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 6 november 2014. Aanbieding CLM-rapport 'Opties voor een grondgebonden melkveehouderij' - 33979-19

Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (TK 33979)
Gerelateerde kamerstukken: 33979-19

Reactie op verzoek van het lid Leenders over informatie behandeltermijn Wet verantwoorde groei melkveehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 29 oktober 2014. Reactie op verzoek van het lid Leenders over informatie behandeltermijn Wet verantwoorde groei melkveehouderij - 33979-15

Besluit: Betrekken bij de penaire behandeling van de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (TK 33979).
Gerelateerde kamerstukken: 33979-15

Nahang Besluit heffing preventie dierziekten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 oktober 2014. Nahang Besluit heffing preventie dierziekten - 29683-190

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.8

Verzoek Stichting Stop Dierenleed Nederland tot aanbieding petitie m.b.t. registratie dierenbeulen en levensverbod op houden van dieren voor dierenbeulen

Zaak: Brief derden - Stichting Stop Dierenleed Nederland te Almere - 6 november 2014. Verzoek Stichting Stop Dierenleed Nederland tot aanbieding petitie m.b.t. registratie dierenbeulen en levenslang verbod op houden van dieren voor dierenbeulen - 2014Z20125

Besluit: De petitieaanbieding zal plaatsvinden op 18 november 2014 van 13.15 uur tot 13.30 uur.Landbouw/Dierhouderij

Themabijeenkomsten van commissies tijdens ambassadeursconferentie 29 januari 2015.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, A.M.C. Eijsink (PvdA) - 7 november 2014. Themabijeenkomsten van commissies tijdens ambassadeursconferentie 29 januari 2015 - 2014Z20045

Besluit: Er is vanuit de commissie EZ behoefte aan een themabijeenkomst.
Besluit: Suggesties voor onderwerpen van de themabijeenkomst zullen per e-mail worden geïnventariseerd, de uiteindelijke uitkomst zal worden doorgeleid naar de griffier van de commissie Buitenlandse Zaken.LANDBOUW EN NATUUR 12.10 - 12.40Brievenlijst Landbouw en Natuur nrs. 20 t/m 34 (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)Uitnodigingen Landbouw en Natuur

Verzoek van het lid Verhoeven om een separaat algemeen overleg over de SDE+ brief.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 12 november 2014. Verzoek van het lid Verhoeven om een separaat algemeen overleg over de SDE+ brief. - 2014Z20392

Besluit: Het verzoek om een separaat algemeen overleg te voeren over de SDE+ brief wordt niet gehonoreerd, en deze brief wordt geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Energie op 17 november 2014.Gezamenlijke agendapunten Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur 12.05 – 12.10 uur

Verzoek van het lid Verhoeven om een onderbouwing van de 3 miljard kostenbesparing van een net op zee.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 12 november 2014. Verzoek van het lid Verhoeven om een onderbouwing van de 3 miljard kostenbesparing van een net op zee. - 2014Z20380

Besluit: De minister van EZ wordt verzocht om voorafgaand aan het wetgevingsoverleg Energie de Kamer een onderbouwing te sturen van de 3 miljard kostenbesparing bij een net op zee.

Verzoek van het lid Van Veldhoven om een brief over energiebesparing en industrie te onvangen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 6 november 2014. Verzoek van het lid Van Veldhoven om een brief over energiebesparing en industrie te onvangen. - 2014Z19900

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om de minister van EZ te verzoeken om de reeds toegezegde brief over energiebesparing en industrie voorafgaand aan het wetgevingsoverleg Energie op 17 november a.s. naar de Kamer te sturen.6

Verzoek van het lid Mulder om het algemeen overleg Mobiele bereikbaarheid van alarmnummer 112 in grensgebieden en plattelandsgemeenten te verplaatsen naar het voorjaar.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 6 november 2014. Verzoek van het lid Mulder om het algemeen overleg Mobiele bereikbaarheid van alarmnummer 112 in grensgebieden en plattelandsgemeenten te verplaatsen naar het voorjaar. - 2014Z19899

Besluit: De minister van EZ wordt verzocht het toegzegde onderzoek naar naar mobiele bereikbaarheid 112, uitgebreid met een aanvullend onderzoek naar de technische mogelijkheden en de kosten voor het verzorgen van meer of volledige mobiele dekking in Nederland voor 1 april 2015 naar de Kamer te sturen.
Besluit: Het algemeen overleg Mobiele bereikbaarheid van alarmnummer 112 in grensgebieden en plattelandsgemeenten wordt opnieuw gepland na 1 april 2015.

Verzoek van het lid Van Tongeren om een reactie van de regering op een bericht in The Guardian inzake carbon emmissies

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 3 november 2014. Verzoek van het lid Van Tongeren om een reactie van de regering op een bericht in The Guardian inzake carbon emmissies - 2014Z19531

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek van de leden Van Veldhoven en Mulder betreffende het algemeen overleg Mijnbouw.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 4 november 2014. Verzoek van de leden Van Veldhoven en Mulder betreffende het algemeen overleg Mijnbouw. - 2014Z19675

Besluit: In een emailprocedure is op 6 november 2014 besloten het algemeen overleg Mijnbouw te annuleren. De brieven die voor dit algemeen overleg geagendeerd staan zullen worden betrokken bij het debat inzake de gaswinning in Groningen waartoe tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 6 november 2014 is besloten.Rondvraag Economie en Innovatie

BOR-notitie t.b.v. WGO Energie

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, C.R. Broer - 5 november 2014. BOR-notitie Energie - 2014Z19771

Besluit: Er wordt ingestemd met de inzet van de rapporteur tijdens het WGO Energie op 17 november a.s. van 17.00 tot 23.00 uur.5

Oprichting ROM-Zuidvleugel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 november 2014. Oprichting ROM-Zuidvleugel - 2014Z20056

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op woensdag 19 november van 15.00 tot 17.00 uur

Universele dienst: gedrukte en elektronische telefoongids en abonnee-informatiedienst

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 november 2014. Universele dienst: gedrukte en elektronische telefoongids en abonnee-informatiedienst - 2014Z20055

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op woensdag 12 november van 14.00 tot 17.00 uur.

Antwoord op de vragen die zijn gesteld door de leden Oosenbrug (PvdA) en De Liefde (VVD) over de overname van Ziggo door Liberty Global (UPC) op 16 oktober 2014 onder nummer 2014Z18277. (2014D40574)

Zaak: Schriftelijke vragen - Tweede Kamerlid, R.F.A. Oosenbrug (PvdA) - 16 oktober 2014. De overname van Ziggo door Liberty Global (UPC) - 2014Z18277

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op woensdag 12 november van 14.00 tot 17.00 uur.

Kabinetsreactie over de overname van Ziggo door Liberty Global

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 november 2014. Kabinetsreactie over de overname van Ziggo door Liberty Global - 2014Z20053

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op woensdag 12 november van 14.00 tot 17.00 uur.

Kwartaaloverzicht van consultaties van de Europese Commissie met reactie van het ministerie van Economische Zaken van juni 2014 tot oktober 2014

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 november 2014. Kwartaaloverzicht van consultaties van de Europese Commissie met reactie van het ministerie van Economische Zaken van juni 2014 tot oktober 2014 - 22112-19244

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering op woensdag 19 november van 13.00 tot 15.00 uur.

Nationale Iconen 2014

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 november 2014. Nationale Iconen 2014 - 33009-7

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Evaluatie Eureka en Eurostars 2008-2012

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 november 2014. Evaluatie Eureka en Eurostars 2008-2012 - 2014Z19876

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op 19 november 2014 van 15.00 tot 17.00 uur.

Stand van zaken omtrent het monitoren van betaaltermijnen door gemeenten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 31 oktober 2014. Stand van zaken omtrent het monitoren van betaaltermijnen door gemeenten - 34000-B-14

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering op woensdag 19 november a.s. van 13.00 tot 15.00 uur

Herbestemming 700 MHz band en toekomst omroep via de ether

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 november 2014. Herbestemming 700 MHz band en toekomst omroep via de ether - 24095-374

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op woensdag 12 november van 14.00 tot 17.00 uur.

Reactie op het tweede advies van de Gezondheidsraad over mobiele telefoons en kanker

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 16 oktober 2014. Reactie op het tweede advies van de Gezondheidsraad over mobiele telefoons en kanker - 27561-42

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op woensdag 12 november a.s. van 14.00 tot 17.00 uur.

Verslag van een schriftelijk overleg over de Vaststelling Notitie reikwijdte en detailniveau planMER Schaliegas (Kamerstuk 33 952, nr. 12).

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 november 2014. Verslag van een schriftelijk overleg over de Vaststelling Notitie reikwijdte en detailniveau planMER Schaliegas (Kamerstuk 33 952, nr. 12). - 2014Z20079

Besluit: Het verslag wordt aangemeld voor een VSO met als eerste spreker het lid Ouwehand.3

Onderzoeken en documenten met betrekking tot wind op zee

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 november 2014. Onderzoeken en documenten met betrekking tot wind op zee - 33561-12

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Energie op 17 november van 17.00 tot 23.00 uur.

Taak van de EU Commissaris op het dossier Energie Unie en mededeling van de Europese Commissie over gas voorzieningszekerheid

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 november 2014. Taak van de EU Commissaris op het dossier Energie Unie en mededeling van de Europese Commissie over gas voorzieningszekerheid - 2014Z20062

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Energie op 17 november van 17.00 tot 23.00 uur.

Beantwoording vragen over SDE-gelden in relatie tot vervanging windturbines

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 november 2014. Beantwoording vragen over SDE-gelden in relatie tot vervanging windturbines - 2014Z20059

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Energie op 17 november van 17.00 tot 23.00 uur.

Elektriciteitsprijzen in Nederland en omliggende landen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 november 2014. Elektriciteitsprijzen in Nederland en omliggende landen - 29023-178

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Energie op 17 november van 17.00 tot 23.00 uur.

Gedragscode draagvlak en participatie wind op land

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 november 2014. Gedragscode draagvlak en participatie wind op land - 33612-47

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Energie op 17 november van 17.00 tot 23.00 uur.

Toezegging bij debat gaswinning Groningen over bij wet bindend verklaren van Tcbb-adviezen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 oktober 2014. Toezegging bij debat gaswinning Groningen over bij wet bindend verklaren van Tcbb-adviezen - 33529-87

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over gaswinning in Groningen.2

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken om een brief m.b.t. voortgang onderzoek Eemskanaalcluster en definitief winningsplan

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 november 2014. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken om een brief m.b.t. voortgang onderzoek Eemskanaalcluster en definitief winningsplan - 33529-90

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering zodat de commissie, op basis van de meest actuele informatie, de behandeling (incl. de planning) van het definitieve winningsplan kan vaststellen.

Aanbieding van het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 november 2014. Aanbieding van het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten - 25422-117

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de centrale in Petten.

Vaststellen procedure onderwerpen m.b.t. kernenergie.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 oktober 2014. Aanbieding vijfde Rapport Gezamenlijk Verdrag over de veiligheid van gebruikte splijtstof en radioactief afval - 25422-115

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de centrale in Petten.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 oktober 2014. Reactie op toezeggingen gedaan tijdens het dertigledendebat Europese kerncentrales d.d. 6 maart 2013 - 32645-62

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de centrale in Petten.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 oktober 2014. Stand van zaken Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming - 25422-116

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de centrale in Petten.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 oktober 2014. Nationaal beleid stralingsbescherming en nucleaire veiligheid - 25422-113

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de centrale in Petten.