Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 18 juni 2015

Gepubliceerd: 18 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2014A041056
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5ef4c850-681f-4707-a939-2751dbe180f6&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Defensie%20d.d.%2018%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31125, 31125, 26488, 26488, 33763, 33763, 31460, 28676, 26396, 26396, 34225, 27830

Inhoud


Uitnodiging Koninklijke Marine, mede namens Admiraliteitsraad, voor CZSK relatievaardag d.d. 3 juli 2015.

Zaak: Brief derden - Koninklijke Marine te Den Helder - 5 juni 2015. Uitnodiging Koninklijke Marine, mede namens Admiraliteitsraad, voor CZSK relatievaardag d.d. 3 juli 2015 - 2015Z10485

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties. De uitnodiging is aan de leden gezonden. Aanmelding bij de organisatie vóór 19 juni 2015.Uitgaande commissiebrieven waarvan de reactietermijn verstreken is

D-brief project Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, J.H. Boiten - 10 juni 2015. D-brief project Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem - 2015Z10847

Besluit: Desgewenst betrekken bij de betreffende brief op het algemeen overleg Materieel Defensie op 17 juni 2015.Uitnodigingen

Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Defensie (X)"

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 10 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Defensie (X)" - 34200-X-7

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag Ministerie van Defensie 2014 van 11 en 17 juni 2015.

Verduidelijking van de uitvoering van de motie van de leden Knops en Hachchi over een internationale vergelijking naar de transitie

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 16 juni 2015. Verduidelijking van de uitvoering van de motie van de leden Knops en Hachchi over een internationale vergelijking naar de transitie - 31125-58

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Informatievoorziening en ICT bij Defensie en ERP op 23 juni 2015.Overig

Tussenrapportage van de commissie Van der Steenhoven over onderzoek integriteit aanbesteding en inhuur bij IT-projecten

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 17 juni 2015. Tussenrapportage van de commissie Van der Steenhoven over onderzoek integriteit aanbesteding en inhuur bij IT-projecten - 31125-59

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Informatievoorziening en ICT bij Defensie en ERP op 23 juni 2015.
Besluit: Na het algemeen overleg op 23 juni 2015 bezien op welke wijze deze brief verder behandeld wordt.

Beantwoording vragen commissie over de voortgangsrapportage van het project Verwerving F-35 en het rapport van de Auditdienst Rijk daarover (Kamerstuk 26488, nr. 383)

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 16 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over de Voortgangsrapportage project Vervanging F-16 - 26488-389

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Verwerving F-35 op 30 juni 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 16 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over de Voortgangsrapportage project Vervanging F-16 - 26488-388

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Verwerving F-35 op 30 juni 2015.

Ontwikkelingen in het project Verwerving F-35

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 18 juni 2015. Ontwikkelingen in het project Verwerving F-35 - 2015Z11645

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Verwerving F-35 op 30 juni 2015.

Gevolgen van de knelpunten in de materiële gereedheid voor de personele inzet en personele gereedheid

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 9 juni 2015. Gevolgen van de knelpunten in de materiële gereedheid voor de personele inzet en personele gereedheid - 33763-78

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Personeel Defensie en IGK/IMG op 1 juli 2015.3

Voortgangsrapportage vastgoed Defensie

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 juni 2015. Voortgangsrapportage vastgoed Defensie - 33763-79

Besluit: Agenderen voor een kort na het herfstreces nog te plannen algemeen overleg Vastgoed.
Besluit: Agenderen voor een voor het herfstreces nog te plannen technische briefing Vastgoed Defensie door zowel het Ministerie van Defensie als door de Algemene Rekenkamer.
Besluit: Het BOR verzoeken om deze brief mee te nemen in de eerder gevraagde notitie over het strategisch vastgoedbeleid Defensie ten behoeve van de technische briefings en het algemeen overleg.
Besluit: Naar aanleiding van de technische briefings wordt bezien of een feitelijke vragenronde gewenst is.
Noot: Hiertoe is al tijdens de procedurevergadering van 4 juni 2015 besloten, bij de behandeling van brief van de minister van Defensie over het Strategisch Vastgoedbeleid van 26 mei 2015 (Kamerstuk 33 763, nr. 77). Voorts is de minister van Defensie verzocht tot de behandeling van dit dossier in de Kamer geen onomkeerbare stappen te zetten.

Toestemming deelname van ambtenaren aan een technische briefing over de ‘Externe rapporten F-35 programma’ op 18 juni 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 juni 2015. Toestemming deelname van ambtenaren aan een technische briefing over de ‘Externe rapporten F-35 programma’ op 18 juni 2015 - 2015Z11092

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toestemming deelneming van ambtenaren aan een technische briefing over ERP/IV ICT op 18 juni 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 juni 2015. Toestemming deelneming van ambtenaren aan een technische briefing over ERP/IV ICT op 18 juni 2015 - 2015Z11089

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek van het lid Knops, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015 over het bericht ‘Defensie bevriest IT-systeem dat 433 miljoen euro kostte’ en over de vervolgstappen van ERP in relatie tot IV/ICT-ontwikkelingen en over informatievoorziening en ICT bij Defensie

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 10 juni 2015. Reactie op verzoek van het lid Knops, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015, over het bericht ‘Defensie bevriest IT-systeem dat 433 miljoen euro kostte’ en over de vervolgstappen van ERP in relatie tot IV/ICT-ontwikkelingen en over informatievoorziening en ICT bij Defensie - 31460-54

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Informatievoorziening en ICT bij Defensie en ERP op 23 juni 2015.

Geannoteerde agenda bijeenkomst Navo-ministers van Defensie op 24 en 25 juni 2015 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 juni 2015. Geannoteerde agenda bijeenkomst Navo-ministers van Defensie op 24 en 25 juni 2015 te Brussel - 28676-225

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg NAVO Defensieministeriële van 16 juni 2015.

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Kamerstuk 34000-X, nr. 91)

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 8 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag 2014 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied - 34000-X-102

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Kustwacht Caribisch gebied van 11 juni 2015.

Beantwoording vragen commissie over over het rapport van de Algemene Rekenkamer Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Defensie (X)

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 5 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Defensie (X)" - 34200-X-6

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag ministerie van Defensie 2014 op 11 en 17 juni 2015.

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Defensie 2014

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 5 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Defensie 2014 - 34200-X-5

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag ministerie van Defensie 2014 op 11 en 17 juni 2015.

Patiëntenvervoer Waddeneilanden

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 11 juni 2015. Patiëntenvervoer Waddeneilanden - 34000-X-103

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Matierieel Defensie op 17 juni 2015.

Lijst van een vraag en een antwoord over het erratum inzake het accountantsrapport bij de zestiende jaarrapportage Vervanging pantservoertuigen (Kamerstuk 26 396, nr. 101)

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 11 juni 2015. Beantwoording vraag commissie over het erratum inzake het accountantsrapport bij de zestiende jaarrapportage Vervanging pantservoertuigen - 26396-104

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Materieel Defensie op 17 juni 2015.

Beantwoording op vragen commissie over Zestiende jaarrapportage over het project 'Vervanging pantservoertuigen M577 en YPR'

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 10 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over Zestiende jaarrapportage over het project 'Vervanging pantservoertuigen M577 en YPR' - 26396-103

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Materieel Defensie op 17 juni 2015.

Visie op de toekomst van de onderzeedienst

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 11 juni 2015. Visie op de toekomst van de onderzeedienst - 34225-1

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Materieel Defensie op 17 juni 2015.
Besluit: BOR verzoeken om medio september een notitie te schrijven met een voorstel voor de Kamer tot het aanwijzen van dit project als een Groot Project. Dit vooruitlopend op de waarschijnlijk voor eind dit jaar te verwachten DMP-A brief.
Noot: Hiertoe is op 12 juni jl. middels een e-mailprocedure toe besloten.

Project Obsolescence Prevention Program PC-7

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 4 juni 2015. Project Obsolescence Prevention Program PC-7 - 27830-153

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Materieel Defensie op 17 juni 2015.
Noot: Hiertoe is op 12 juni jl. middels een e-mailprocedure besloten.