Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 4 juni 2015

Gepubliceerd: 5 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2014A041047
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=27d0e13e-7a11-4c76-8e05-539ee1adc6ab&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Defensie%20d.d.%204%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29521, 31125, 31516, 29754, 27625, 31460, 33763, 33763, 33763

Inhoud


Uitnodiging CEIS, namens commissie Landsverdediging en Strijdkrachten van het Parlement van Frankrijk, voor "Summer defence conference" d.d. 13-15 september 2015.

Zaak: Brief derden - Compagnie Européenne d'Intelligence Stratégique (CEIS) te Paris - 4 mei 2015. Uitnodiging CEIS, namens commissie Landsverdediging en Strijdkrachten van

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen, aangezien de conferentie ook op Prinsjesdag 2015 is. De commissie wordt afgemeld.Uitgaande commissiebrieven waarvan de reactietermijn verstreken isGeen agendapuntenWerkzaamheden van de commissie

Uitnodiging Oefening Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) op 18 juni 2015 in Polen

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 27 januari 2015. Parlementaire betrokkenheid bij de inzet van de Very High Readiness Joint Task Force - 29521-279

Besluit: Helaas kan om diverse redenen (agenda en vervoer) geen delegatie afreizen naar de oefening in Polen. De commissie hecht er wel veel waarde aan dat de parlementariërs uit de betrokken lidstaten in de toekomst uitgenodigd worden voor dergelijke bijzondere oefeningen en dat, indien mogelijk, de rol van het parlement bij besluitvorming over missies, ook onderdeel kan zijn van een oefening.

Herdenking van de Slag bij Waterloo op donderdag 18 juni 2015.

Zaak: Brief derden - Koninklijke Landmacht te Utrecht - 3 juni 2015. Uitnodiging Koninklijke Landmacht voor herdenking Slag van Waterloo 1815-2015 d.d. 18 juni 2015 - 2015Z10205

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.
Noot: De uitnodiging is voor deelname op individuele basis per email aan de leden van de commissie toegezonden.

Uitnodiging Koninklijke Marine voor ontvangst aan boord Zr.Ms. Groningen tijdens pit-stop Volvo Ocean Race d.d. 19 juni 2015.

Zaak: Brief derden - Koninklijke Marine te Den Helder - 20 mei 2015. Uitnodiging Koninklijke Marine voor ontvangst aan boord Zr.Ms. Groningen tijdens pit-stop Volvo Ocean Race d.d. 19 juni 2015 - 2015Z09325

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.
Noot: De uitnodiging is voor deelname op individuele basis aan de leden van de commissie per email toegezonden.Op 19 juni 2015 staat ook een werkbezoek van de commissie gepland. Het tijdschema hiervan is nog niet bekend. Bezien wordt of dit schema zo kan worden ingericht dat aansluitend deelgenomen kan worden aan de ontvangst op de Zr.Ms. Groningen.

Verantwoordingsstukken 2014 Defensie

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, J.H. Boiten - 3 juni 2015. Verantwoordingsstukken 2014 Defensie - 2015Z10179

Besluit: Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg Jaarverslag Ministerie van Defensie 2014 op 11 juni 2015.Uitnodigingen

Overzicht herdenkingen WOII 2015

Zaak: Overig - griffier, G.F.C. van Leiden - 23 april 2015. Overzicht herdenkingen 2015 - 2015Z07594

Besluit: Op basis van de bespreking van dit overzicht in de fracties wordt een aantal aanvullingen besproken dat benut kan worden om ook in de toekomst te komen

1e halfjaarrapportage groot project vervanging F-16

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, J.H. Boiten - 29 april 2015. 1e halfjaarrapportage groot project vervanging F-16 - 2015Z08043

Besluit: De adviezen uit de notitie worden door de commissie overgenomen en daartoe wordt het kabinet om een reactie gevraagd ten behoeve van het algemeen overleg Verwerving F-35 op 30 juni 2015.

Besluitenlijst van de vergadering van de politieke voorbereidingsgroep voor de IPC GBVB/GVDB op 19 mei 2015.

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.D.F. Rijks - 28 mei 2015. Besluitenlijst PVG GBVB d.d. 19 mei 2015 - 2015Z09699

Besluit: Ter informatie.

D-brief over het project Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS)

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 4 juni 2015. D-brief over het project Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) - 34000-X-98

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel Defensie op 17 juni 2015.Overig

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 29 mei 2015. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34210-X

Besluit: In de vorige procedurevergadering heeft de commissie reeds besloten om de inbrengdatum feitelijke vragen inzake de suppletoire begroting Defensie, samenhangend met de Voorjaarsnota 2015, vast te stellen op donderdag 11 juni 2015, 14.00 uur en de minister van Defensie te verzoeken de antwoorden uiterlijk vrijdag 19 juni 2015 aan de Kamer te zenden. Een BOR-notitie wordt nog verspreid onder de leden.

Tussentijdse uitkomsten GGD-onderzoeken naar chroom

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 2 juni 2015. Tussentijdse uitkomsten GGD-onderzoeken naar chroom - 34000-X-95

Besluit: Reeds behandeld bij plenair debat chroomhoudende verf bij Defensie op 3 juni 2015.

Ontwerp IT-infrastructuur en herijking IT-sourcing

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 2 juni 2015. Ontwerp IT-infrastructuur en herijking IT-sourcing - 31125-57

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Informatievoorziening en ICT bij Defensie en ERP op 23 juni 2015.
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen technische briefing door het Ministerie van Defensie.
Besluit: De minister verzoeken om een nadere verduidelijking van de uitvoering van de motie Hachchi en Knops over een internationale vergelijking naar de transitie informatievoorziening en ICT (31125, nr. 50) en in die brief in ieder geval nog in te gaan op de vergelijking met Denemarken en het inzichtelijk maken van de kosten per militair.3
Besluit: Agenderen voor hoorzitting sourcing IV/ICT bij Defensie op 10 juni 2015 en de deelnemers aan de hoorzitting verzoeken te reageren op de brief, mede naar aanleiding van een aantal concrete vragen.

Personeelsrapportage van het ministerie van Defensie over 2014

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 2 juni 2015. Personeelsrapportage van het ministerie van Defensie over 2014 - 2015Z10067

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Personeel Defensie op 17 juni 2015.

Evaluatie Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK)

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 2 juni 2015. Evaluatie Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK) - 34000-X-99

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslag Ministerie van Defensie 2014 op 11 juni 2015.
Besluit: De minister verzoeken om de interdepartementale evaluatie van eind 2014 spoedig naar de Kamer te doen toekomen, ter agendering voor het wetgevingsoverleg Jaarverslag Ministerie van Defensie 2014 op 11 juni 2015.

Beleidsdoorlichting Flexibel Personeelssysteem Defensie

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 29 mei 2015. Beleidsdoorlichting Flexibel Personeelssysteem Defensie - 31516-10

Besluit: Het BOR verzoeken een notitie op te stellen ten behoeve van een volgende procedurevergadering en dan de eventuele vervolgprocedure bepalen.

Aantal (ex-)militairen dat als jihadist is afgereisd

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 29 mei 2015. Aantal (ex-)militairen dat als jihadist is afgereisd - 29754-311

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Personeel Defensie op 17 juni 2015.

Reactie op inzet trainingsacteurs onder minimumloon

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 29 mei 2015. Reactie op inzet trainingsacteurs onder minimumloon - 2015Z09872

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Personeel Defensie op 17 juni 2015.

Onderzoeken voormalige munitiestortplaats Oosterschelde

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 28 mei 2015. Onderzoeken voormalige munitiestortplaats Oosterschelde - 27625-339

Besluit: De commissie Economische Zaken verzoeken de behandeling over te nemen, aangezien de brief een reactie is op een verzoek van die commissie.

Aanbieding voortgangsrapportage basisimplementatie en vervolgstappen ERP

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 5 maart 2015. Aanbieding voortgangsrapportage basisimplementatie en vervolgstappen ERP - 31460-53

Besluit: Technische briefing organiseren met het Ministerie van Defensie voorafgaand aan het algemeen overleg Informatievoorziening en ICT bij Defensie en ERP op 23 juni 2015.2

Aanbieding van het adviesrapport van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO) en de reactie daarop

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 28 mei 2015. Aanbieding van het adviesrapport van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO) en de reactie daarop - 34000-X-94

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Personeel Defensie op 17 juni 2015.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel Defensie op 17 juni 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 30 april 2015. Rapport Onderzoekraad Integriteit Overheid over een melding gedaan van een vermoede misstand inzake vliegveiligheidsincidenten bij een squadron van de Koninklijke Luchtmacht - 34000-X-88

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Personeel Defensie op 17 juni 2015.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel Defensie op 17 juni 2015.

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake de Nederlandse bijdrage aan Frontex operaties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 28 mei 2015. Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake de Nederlandse bijdrage aan Frontex operaties - 2015Z09708

Besluit: De commissie V&J verzoeken de behandeling van deze specieke brief over te nemen ten behoeve van het (plenaire) debat over de bootvluchtelingenproblematiek Middenlandse Zee en de rol van Frontex daarbij.

Knelpunten materiële gereedheid

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 22 mei 2015. Knelpunten materiële gereedheid - 33763-74

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel Defensie op 17 juni 2015.

Strategisch vastgoedbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 26 mei 2015. Strategisch vastgoedbeleid - 33763-77

Besluit: Agenderen voor een kort na het zomerreces nog te plannen algemeen overleg Vastgoed Defensie, waarbij ook de deze maand te verwachten voortgangsrapoportage vastgoed geagendeerd wordt.
Besluit: Agenderen voor een na het zomerreces nog te plannen technische briefing Vastgoed Defensie door zowel het Ministerie van Defensie als door de Algemene Rekenkamer.
Besluit: Het BOR verzoeken om een notitie over het strategsch vastgoedbeleid Defensie ten behoeve van de technische briefings en het algemeen overleg.
Besluit: De minister verzoeken tot de behandeling van dit dossier in de Kamer geen onomkeerbare stappen te nemen.
Noot: Deze briefings zijn februari jl. uitgesteld in verband met het uitblijven van het strategisch vastgoedbeleid.
Noot: In de BOR-notitie wordt tevens de nog te ontvangen voortgangsrapportage Vastgoed behandeld.

Actualisatie internationale vergelijking tooth-to-tail ratio

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 22 mei 2015. Actualisatie internationale vergelijking tooth-to-tail ratio - 33763-75

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Personeel Defensie op 17 juni 2015.

Definitieve invulling patiëntenvervoer Waddeneilanden

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 21 mei 2015. Definitieve invulling patiëntenvervoer Waddeneilanden - 34000-X-93

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel Defensie op 17 juni 2015.