Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 23 april 2015

Gepubliceerd: 24 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2014A040778
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0dae7210-dd79-435d-a835-ed1fb21143d4&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Defensie%20d.d.%2023%20april%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32706, 29692, 30139, 26488, 26488, 27830, 26396, 25834, 26396, 26396, 33763, 29521

Inhoud


Aanbieding manifest 'Het Nederlandse veiligheids- en defensiebeleid: een herwaardering is nodig' en tevens verzoek om gesprek

Zaak: Brief derden - H.J. van den Bergh te - 21 april 2015. Aanbieding manifest 'Het Nederlandse veiligheids- en defensiebeleid: een herwaardering is nodig' en tevens verzoek om gesprek - 2015Z07389

Besluit: Agenderen voor een gesprek na het meireces.

Uitnodiging Ministerie van Defensie voor oefening common effort 2015 d.d. 20 mei 2015.

Zaak: Brief derden - Ministerie van Defensie te Den Haag - 11 februari 2015. Uitnodiging Ministerie van Defensie voor oefening common effort 2015 d.d. 20 mei 2015 - 2015Z04201

Besluit: De leden De Roon en Teeven (o.v.b) hebben zich aangemeld.Uitgaande commissiebrieven waarvan de reactietermijn verstreken isGeen agendapuntenWerkzaamheden van de commissie

Uitnodiging ESTEC voor bezoek aan ESA/ESTEC

Zaak: Brief derden - European Space Research and Technology Centre (ESTEC) te Noordwijk - 24 maart 2015. Uitnodiging ESTEC voor bezoek aan ESA/ESTEC - 2015Z06535

Besluit: De commissie wenst in te gaan op de uitnodiging voor een, op een na het zomerreces nader te bepalen datum, werkbezoek aan ESA/ESTEC. Daarbij zal tevens worden bezien of dit werkbezoek kan worden gecombineerd met de Luchtmacht als het gaat om activiteiten in het ruimte domein.5

Besluitenlijst van de vergadering van de politieke voorbereidingsgroep voor de IPC GBVB/GVDB op 14 april 2015.

Zaak: Overig - griffier, D.D.F. Rijks - 17 april 2015. Besluitenlijst van de vergadering van de politieke voorbereidingsgroep voor de IPC GBVB/GVDB op 14 april 2015 - 2015Z07145

Besluit: De commissie neemt kennis van de besluitenlijst.

Bezoek Bondsdagleden aan Den Haag op 29 april 2015.

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, C.D. Röling - 3 april 2015. Bezoek Bondsdagleden aan Den Haag op 29 april - 2015Z06119

Besluit: Het resultaat van de inventarisatie is dat de leden Ten Broeke, Teeven, Eijsink en Hachchi aan het gesprek deelnemen.

Zaak: Brief derden - Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland (NL) te Den Haag - 15 april 2015. Uitnodiging Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland, namens leden Duitse vaste Commissie Defensie, voor lunchgesprek d.d. 29 april 2015 - 2015Z07112

Besluit: Het resultaat van de inventarisatie is dat de leden Ten Broeke, Teeven, Eijsink en Hachchi aan het gesprek deelnemen.

Overzicht van de ontvangen en te verwachten uitnodigingen voor herdenkingen in de komende maanden.

Zaak: Overig - griffier, G.F.C. van Leiden - 23 april 2015. OVerzicht herdenkingen 2015 - 2015Z07594

Besluit: Het overzicht van herdenkingen wordt aangevuld met tijdstippen, voorzover bekend en rond gezonden naar de commissie. De leden zullen volgend week deelname binnen hun fracties inventariseren en resultaten daarvan melden aan de staf. Ook bij toekomstige evenementen als medaille-uitreikingen e.d. wordt een bredere inventarisatie binnen de fracties gehouden via de leden van de commissie voor Defensie.

16e jaarrapportage groot project vervanging pantservoertuigen M577 en YPR

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, J.H. Boiten - 16 april 2015. 16e jaarrapportage groot project vervanging pantservoertuigen M577 en YPR - 2015Z07058

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de rapportage.

Verslag van het bezoek aan Polen op 1 april 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 21 april 2015. Verslag van het bezoek aan Polen op 1 april 2015 - 2015Z07301

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EU Defensieraad op 30 april 2015.
Besluit: Minister van Defensie verzoeken om de resultaten van het onderzoek door het Poolse Openbaar Ministerie naar de zaak van de gevonden afluisterapparatuur aan de Kamer mee te delen. Indien mogelijk ook voor het overleg op 30 april 2015.4
Noot: De minister van Defensie geeft in de brief tevens antwoord op de vraag van de commissie van 13 april 2015 (kenmerk 2015Z06291/2015D13628) over de aangetroffen afluisterapparatuur in een restaurant, voorafgaand aan de lunch met haar Poolse collega.

Openbaar jaarverslag van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) over het jaar 2014

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 20 april 2015. Openbaar jaarverslag van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) over het jaar 2014 - 2015Z07230

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg MIVD op 16 juni 2015.
Besluit: Het geplande gesprek met de MIVD wordt omgezet in een technische briefing (deels openbaar en deels besloten) van anderhalf uur. Mede hierdoor is de nieuwe datum 21 mei 2015.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 26 mei 2015 te 14.00 uur.

Stand van zaken met betrekking tot de financiering van de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor veteranen

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 20 april 2015. Stand van zaken met betrekking tot de financiering van de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor veteranen - 2015Z07207

Besluit: Agenderen voor notaoverleg Veteranennota op 22 juni 2015.

Uitstel beleidsstandpunt bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 17 april 2015. Uitstel beleidsstandpunt bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij - 32706-69

Besluit: Het kabinet vragen om in een brief nader te motiveren wat de reden is van het uitstel van de toezending van het beleidsstandpunt. In afwachting van het in mei te ontvangen beleidsstandpunt wordt voor het zomerreces een algemeen overleg over het beleidsstandpunt bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij gepland met de ministers van Defensie, Buitenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie en Infrastructuur en Milieu. De commissie krijgt volgende week een terug koppeling van de staf over de planning van het algemeen overleg en na ontvangst van het beleidsstandpunt wordt de verdere behandeling besproken.

Reactie op de berichtgeving over een zwarte lijst van journalisten bij Defensie

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 17 april 2015. Reactie op de berichtgeving over een zwarte lijst van journalisten bij Defensie - 29692-20

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Personeel Defensie op 17 juni 2015.3

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Defensie over contact van Defensiemedewerkers met Kamerleden

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 16 april 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Defensie over contact van defensiemedewerkers met Kamerleden - 34000-X-78

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Personeel Defensie op 17 juni 2015. Het algemeen overleg wordt met een uur verlengd.

Reactie op verzoek van het lid Hachchi, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 april 2015 over de CAO-onderhandelingen bij Defensie en de laatste stand van zaken daarvan

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 16 april 2015. Reactie op verzoek van het lid Hachchi, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 2 april 2015, over de CAO-onderhandelingen bij Defensie en de laatste stand van zaken daarvan - 34000-X-77

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Personeel Defensie op 17 juni 2015.

Stand van zaken met betrekking tot de financiering van de nuldelijnsondersteuning voor veteranen

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 16 april 2015. Stand van zaken met betrekking tot de financiering van de nuldelijnsondersteuning voor veteranen - 30139-145

Besluit: Agenderen voor notaoverleg Veteranennota op 22 juni 2015.

Rapport en reactie op het F-35-rapport 'Selected Acquisition Report 2014'

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 14 april 2015. Rapport en reactie op het F-35-rapport 'Selected Acquisition Report 2014' - 26488-385

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Verwerving F-35 op 30 juni 2015.

Reactie op het vervolgrapport van de Amerikaanse Inspector General 'Rapport F-35 Lightning II Program Quality Assurance and Corrective Action Evaluation'

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 14 april 2015. Reactie op het vervolgrapport van de Amerikaanse Inspector General 'Rapport F-35 Lightning II Program Quality Assurance and Corrective Action Evaluation' - 26488-386

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Verwerving F-35 op 30 juni 2015.

Behoeftestestelling nieuwe generatie identificatiesystemen

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 16 april 2015. Behoeftestestelling nieuwe generatie identificatiesystemen - 27830-151

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel Defensie op 17 juni 2015.

Verkoop van vijf YPR-bergingsvoertuigen (type YPR-806)

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 16 april 2015. Verkoop van vijf YPR-bergingsvoertuigen (type YPR-806) - 26396-102

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel Defensie op 17 juni 2015.

Asbest in voormalig varend defensiematerieel

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 8 april 2015. Asbest in voormalig varend defensiematerieel - 25834-97

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel Defensie op 17 juni 2015.

Aanbiedingsbrief erratum accountantsrapport bij de 16e Jaarrapportage inzake het project vervanging pantservoertuigen M577 en YPR over het jaar 2014 (Kamerstuk 26 396, nr. 100)

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 10 april 2015. Aanbieding van een erratum inzake het accountantsrapport bij de 16e Jaarrapportage inzake het project vervanging pantservoertuigen M577 en YPR over het jaar 2014 - 26396-101

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel Defensie op 17 juni 2015.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 20 mei 2015 te 12.00 uur.

Zestiende jaarrapportage over het project 'Vervanging pantservoertuigen M577 en YPR'

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 31 maart 2015. Zestiende jaarrapportage over het project 'Vervanging pantservoertuigen M577 en YPR' - 26396-100

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Materieel Defensie d.d. 17 juni 2015. Het algemeen overleg wordt verlengd met een half uur.
Besluit: Er is geen behoefte aan een technische briefing, dus de deadline voor het indienen van feitelijke vragen wordt vastgesteld op 20 mei 2015 te 12.00 uur.

Toestemming voor deelneming van ambtenaren aan de technische briefing Parlementaire betrokkenheid Very High Readiness Joint Task Force

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 9 april 2015. Toestemming voor deelneming van ambtenaren aan de technische briefing Parlementaire betrokkenheid Very High Readiness Joint Task Force - 2015Z06376

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Overzicht periodieke rapportages en verslagen Defensie

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 2 april 2015. Overzicht periodieke rapportages en verslagen Defensie - 33763-72

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Parlementaire betrokkenheid bij de inzet van de Very High Readiness Joint Task Force

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 27 januari 2015. Parlementaire betrokkenheid bij de inzet van de Very High Readiness Joint Task Force - 29521-279

Besluit: Brief agenderen voor algemeen overleg NAVO Defensie-ministeriële van 16 juni 2015. Het algemeen overleg verlengen met een half uur en de minister van Buitenlandse Zaken daarvoor uitnodigen.
Besluit: In een volgende procedurevergadering komt de staf terug op het signaal dat in juni 2015 een oefening wordt gehouden met de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) en de mogelijkheid deze oefening bij te wonen.