Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 9 april 2015

Gepubliceerd: 10 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2014A040767
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=257c375e-de67-4d43-9383-14abbe38b67f&title=Besluitenlijst%20Procedurevergadering%20Defensie%20d.d.%209%20april%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33763, 28686, 33763, 26488, 26396, 34179

Inhoud


Verzoek om brief met beleidsstandpunt over de bescherming van Nederlandse schepen tegen piraterij

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W. Hachchi (D66) - 8 april 2015. Verzoek om brief met beleidsstandpunt over de bescherming van Nederlandse schepen tegen piraterij - 2015Z06292

Besluit: Het kabinet verzoeken om volgend week een brief met het beleidsstandpunt over de bescherming van Nederlandse schepen tegen piraterij aan de Kamer te doen toekomen.

Verzoek om brief over afluisterapparaat bij gesprek met Poolse minister van Defensie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W. Hachchi (D66) - 8 april 2015. Verzoek om brief over afluisterapparaat bij gesprek met Poolse minister van Defensie - 2015Z06291

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de Kamer te informeren over het incident met het gevonden afluisterapparaat bij haar gesprek met de Poolse minister van Defensie en het lopende onderzoek.

Uitbesteding IV/ICT bij defensie

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, J.H. Boiten - 23 maart 2015. Netwerkverkenning uitbesteding ICT - 2015Z05139commissie defensie

Besluit: Desgewenst betrekken bij nog in te plannen hoorzitting Uitbesteding IV/ICT bij Defensie.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R. Vuijk (VVD) - 12 maart 2015. Uitbesteding IV/ICT bij defensie - 2015Z04399

Besluit: De hoorzitting Uitbesteding IV/ICT bij Defensie wordt ingepland na het meireces en bij voorkeur voor het algemeen overleg op 25 juni 2015.

Uitnodiging Koninklijke Landmacht voor Nationale Militaire Dodenherdenking Grebbeberg d.d. 4 mei 2015.

Zaak: Brief derden - Koninklijke Landmacht te Utrecht - 12 maart 2015. Uitnodiging Koninklijke Landmacht voor Nationale Militaire Dodenherdenking Grebbeberg d.d. 4 mei 2015 - 2015Z05239

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties, met als inzet dat er een afvaardiging van de Kamer aanwezig is.
Besluit: In de volgende procedurevergadering wordt een overzicht besproken van de te verwachten uitnodigingen voor herdenkingen in de komende maanden zodat de deelname van de leden enigszins kan worden afgestemd.Uitgaande commissiebrieven waarvan de reactietermijn verstreken isGeen agendapuntenWerkzaamheden van de commissie

Bezoek Bondsdagleden aan Den Haag op 29 april

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, C.D. Röling - 3 april 2015. Bezoek Bondsdagleden aan Den Haag op 29 april - 2015Z06119

Besluit: De Duitse delegatie wordt verzocht om de toezending van de formele uitnodiging, op basis waarvan de deelname aan het gesprek met de leden van de Verteidigungsausschuss van de Bondsdag wordt geïnventariseerd.4

Aanbieding verslag van werkzaamheden Veteranenombudsman 2013-2014 van de Nationale ombudsman

Zaak: Brief derden - de Nationale ombudsman te Den Haag - 25 maart 2015. Aanbieding verslag van werkzaamheden Veteranenombudsman 2013-2014 van de Nationale ombudsman - 2015Z05719

Besluit: Agenderen voor een gesprek met de (nieuwe) Veteranenombudsman over het eerste verslag, na ontvangst van de Veteranennota.
Besluit: Agenderen voor het Notaoverleg Veteranennota op 22 juni 2015.

4e Voortgangsrapportage ERP en doorontwikkeling

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, J.H. Boiten - 1 april 2015. 4e Voortgangsrapportage ERP en doorontwikkeling - 2015Z05852

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de vierde voortgangsrapportage basisimplementatie ERP en vervolgstappen ERP (Kamerstuk 31 460, nr. 53) in het algemeen overleg op 25 juni 2015.
Besluit: Naar aanleiding van de adviezen in de notitie de minister van Defensie verzoeken om een nadere brief ten behoeve van het algemeen overleg.

Reservistenbeleid

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, J.H. Boiten - 31 maart 2015. Reservistenbeleid - 2015Z05709

Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling Reservistennota 2014 (Kamerstuk 34 000 X, nr. 34).
Noot: Zie agendapunt 2.

Overzicht periodieke rapportages en verslagen Defensie

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 2 april 2015. Overzicht periodieke rapportages en verslagen Defensie - 33763-72

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering, zodat in ieder geval door de staf een vergelijking kan worden gemaakt met het vorige overzicht.Overig

Reactie op brief over AOW-gat bij gewezen militairen

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 2 april 2015. Reactie op brief over AOW-gat bij gewezen militairen - 2015Z05932

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Personeel Defensie.

Uitstel toezending reactie op het verzoek commissie over contacten tussen defensiemedewerkers en parlement

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 2 april 2015. Uitstel toezending reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie over contacten tussen defensiemedewerkers en parlement. - 34000-X-76

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel beantwoording vragen van de vaste commissie voor Defensie over de zaak-Spijkers

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 2 april 2015. Uitstel beantwoording vragen van de vaste commissie voor Defensie over de zaak-Spijkers - 28686-16

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitvoering motie-Van der Staaij c.s. over het noodzakelijke ambitieniveau van onze krijgsmacht (34000, nr. 23)

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 27 maart 2015. Uitvoering motie van het lid Van der Staaij c.s. over het noodzakelijke ambitieniveau van onze krijgsmacht (Kamerstuk 34 000, nr. 23) - 33763-71

Besluit: Minister van Defensie verzoeken om de Kamer te informeren over het proces en de activiteiten die nu worden ondernomen om te komen tot de uitvoering van de motie, zoals in de media gememoreerde gesprekken met stakeholders.
Besluit: Minister van Defensie verzoeken om de Kamer een lijst van acute tekorten toe te zenden, mede gelet op de tijdens het algemeen overleg Materieel Defensie op 26 maart 2015 gedane toezegging dat de Kamer met een begeleidende brief bij het jaarverslag wordt geïnformeerd over de exacte problemen met reserveonderdelen en de exacte kosten daarvan, gerelateerd aan inzetbaarheid van materieel.
Noot: De Kamer wordt in mei of juni 2015 geïnformeerd over de voorziene uitvoering van de motie-Van der Staaij c.s.

Voortgangsrapportage project Vervanging F-16

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 30 maart 2015. Voortgangsrapportage project Vervanging F-16 - 26488-383

Besluit: Agenderen voor een nog voor het zomerreces te plannen algemeen overleg over de voortgangsrapportage en de aangekondigde nog te ontvangen stukken.
Besluit: De commissie besluit de naam van het Groot Project "Vervanging F-16" te wijzigen in: "Verwerving F-35". De naamswijziging wordt gemeld aan de commissie Rijksuitgaven, het kabinet en de Algemene Rekenkamer.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 21 mei 2015. Voor die tijd zal het BOR een notitie verspreiden over de rapportage.

Zestiende jaarrapportage over het project 'Vervanging pantservoertuigen M577 en YPR'

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 31 maart 2015. Zestiende jaarrapportage over het project 'Vervanging pantservoertuigen M577 en YPR' - 26396-100

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Materieel Defensie op 17 juni 2015 en het BOR wordt gevraagd een notitie op te stellen.
Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op een moment na ontvangst van de volgende week te ontvangen BOR-notitie.
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering om dan te bezien of naast de feitelijke vragen ook een technische briefing gewenst is en wanneer.2

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Gabon betreffende de status van civiel en militair personeel van hun Ministeries van Defensie, dat aanwezig zal zijn op elkaars grondgebied in het kader van militaire samenwerking; Libreville, 26 november 2014.

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 23 maart 2015. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Gabon betreffende de status van civiel en militair personeel van hun Ministeries van Defensie, dat aanwezig zal zijn op elkaars grondgebied in het kader van militaire samenwerking; Libreville, 26 november 2014 - 34179-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. Leden kunnen tot 20 april 2015 initiatief nemen om het verdrag aan uitdrukkelijke goedkeuring te onderwerpen.
Noot: In het kader van de Nederlandse ratificatieprocedure wordt het verdrag ter stilzwijgende goedkeuring aan de Kamer voorgelegd. Deze is verleend, indien niet binnen dertig dagen na een daartoe strekkende overlegging van een verdrag aan de Staten-Generaal door of namens een van de kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een van de kamers de wens te kennen wordt gegeven, dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring zal worden onderworpen. De termijn eindigt op 20 april 2015. Indien uitdrukkelijke toestemming wordt gewenst dient dat vóór die datum door ten minste 30 leden te worden aangegeven.

Uitstel toezending van de definitieve invulling van het patiëntenvervoer van de Waddeneilanden

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 4 juni 2014. Patiëntenvervoer Friese Waddeneilanden - 33750-X-62

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Materieel Defensie op 17 juni 2015 in de verwachting dat de Kamer dan geïnformeerd is over de definitieve invulling.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 25 maart 2015. Invulling van het patiëntenvervoer van de Waddeneilanden - 34000-X-75

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Materieel Defensie op 17 juni 2015 in de verwachting dat de Kamer dan geïnformeerd is over de definitieve invulling.
Noot: Uit ambtelijke contact is gebleken dat de verwachte informatie voorafgaand aan het overleg aan de Kamer wordt gezonden.

Reservistennota 2014

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, F.H. Mittendorff - 3 april 2015. Opzet rondetafelgesprek Reservisten - 2015Z06105

Besluit: Rondetafelgesprek Reservisten organiseren op basis van de eerder door de commissie vastgestelde opzet. Voorts wordt een nader te bepalen buitenlandse gast uit Canada uitgenodigd.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 24 oktober 2014. Reservistennota 2014 - 34000-X-34

Besluit: Agenderen voor een rondetafelgesprek Reservisten op basis van eerder door de commissie vastgestelde opzet. Voorts wordt een nader te bepalen buitenlandse gast uit Canada uitgenodigd. Inzet is het rondetafelgesprek nog voor het zomerreces te plannen, mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de buitenlandse genodigden.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Reservisten, dat na het rondetafelgesprek wordt ingepland.

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 23 februari 2015. Uitstel toezending van het internationaal vergelijkend onderzoek naar de inzet van reservisten uit 2009 te actualiseren - 34000-X-68

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.