Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 1 oktober 2014

Gepubliceerd: 3 oktober 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2014A0397114
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=934764ad-1449-40cb-963a-b5fc09c232d1&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%201%20oktober%202014%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 22112, 21501, 31066, 32140, 31311, 31311, 32043, 34002, 34002, 33752, 32140, 25087, 31066, 33977, 32545, 32013, 32013, 34037, 33918, 34000, 34000, 33615

Inhoud


Verzoek om een reactie van de minister van Financiën op het onderzoeksrapport "Vergelijking verzekeraars en banken"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. (Aukje) de Vries (VVD) - 1 oktober 2014. Verzoek om een reactie van de minister van Financiën op het onderzoeksrapport "Vergelijking verzekeraars en banken" - 2014Z16976

Besluit: De minister van Financiën verzoeken om een reactie op het rapport.
Noot: Het Verbond van Verzekeraars heeft bureau Towers Watson gevraagd te onderzoeken welke verschillen er bestaan tussen producten voor vermogensopbouw voor de oudedagsvoorziening en de daarop volgende uitkeringsfase. Nieuwsbericht op de website van het Verbond van Verzekeraars (link).

Rondetafelgesprek deflatierisico Eurozone en Nederland

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 1 oktober 2014. Rondetafelgesprek deflatierisico Eurozone en Nederland - 2014Z17061

Besluit: De commissie stemt in met het organiseren van een rondetafelgesprek over het deflatierisico in de Eurozone en Nederland. Ook de ECB-maatregelen in relatie tot MKB-financiering komen tijdens het rondetafelgesprek aan de orde. Bij de leden van de commissie wordt geïnventariseerd welke personen en/of organisaties zij voor het rondetafelgesprek wensen uit te nodigen. Al tijdens de procedurevergadering werd gesuggereerd: DNB, CPB en wetenschappers.

Aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld en de Miljoenennota 2015

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 19 september 2014.

Besluit: Desgewenst betrokken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB) / begrotingsbehandeling Financiën (IX).

Initiatiefnota van het lid Nijboer over veilig en betrouwbaar bankieren in de 21e eeuw

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 18 september 2014. Initiatiefnota van het lid Nijboer over veilig en betrouwbaar bankieren in de 21e eeuw - 34033

Besluit: De minister van Financiën om een kabinetsreactie verzoeken.

Brief aan de commissie voorzitters over de voorbereiding van de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2015 in de commissies

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 29 augustus 2014. Brief commissie voor de Rijksuitgaven over Kamerbehandeling Rijksbegroting 2015 - 2014Z14561

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over de behandeling van rapporten van de Algemene Rekenkamer in de tweede helft van 2014

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 28 augustus 2014. Brief commissie voor de Rijksuitgaven over de behandeling rapporten Algemene Rekenkamer in de 2e helft 2014 - 2014Z14485

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Gesprek met Thomas Piketty, auteur van "Kapitaal in de 21ste eeuw", gevolgd door rondetafelgesprek “Inkomens- en kapitaalverdeling”

Zaak: Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 9 september 2014. Gesprek met Thomas Piketty, auteur van "Le capital au XXIe siècle", gevolgd door rondetafelgesprek “Inkomens- en kapitaalverdeling” - 2014Z15194

Besluit: Besloten conform voorstel (zie bovenstaande noot).

Voorstel rondetafelgesprek 'bijzonder beheer' door banken

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum (CDA) - 18 augustus 2014. Voorstel rondetafelgesprek 'bijzonder beheer' door banken - 2014Z14097

Besluit: Opnieuw aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: De minister van Financiën verzoeken om tijdig vóór de procedurevergadering op 15 oktober 2014 te reageren op het verzoek van de vaste commissie voor Financiën van 10 september jl. met betrekking tot de planning van de aangekondigde AFM-verkenning naar bijzonder beheer door banken. Tevens wil de commissie graag geïnformeerd worden over de reikwijdte van het onderzoek en de betekenis van het klachtenmeldpunt met betrekking tot bijzonder beheer dat de AFM heeft geopend.
Noot: De brief van de minister van Financiën waar de commissie om heeft verzocht is de dag na de procedurevergadering ontvangen (brief van 2 oktober 2014; zie 2014Z17084). De brief van de minister wordt geagendeerd voor de

Fiche: Mededeling EU-strategie en Actieplan Douanerisicobeheer

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 26 september 2014. Fiche: Mededeling EU-strategie en Actieplan Douanerisicobeheer - 22112-1915

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op woensdag 5 november 2014.

Geannoteerde agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofinraad van 13 en 14 oktober 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 september 2014. Geannoteerde agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofinraad van 13 en 14 oktober 2014 - 21501-07-1175

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad; IMF dat is gepland op donderdag 2 oktober 2014.

Ontwerpbegrotingsplan 2015 ter verzending naar de Europese Commissie

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 september 2014. Aanbieding Nederlands Ontwerpbegrotingsplan 2015 (Jaarlijkse rapportage verplichting aan de Europese Commissie) - 21501-07-1174

Besluit: Desgewenst betrokken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB).

Verslag van de Eurogroep en informele Ecofinraad van 12 en 13

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 september 2014. Aanbieding van het verslag van de Eurogroep en informele Ecofinraad van 12 en 13 september 2014 te Milaan - 21501-07-1172

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad; IMF dat is gepland op donderdag 2 oktober 2014.

Toetreding van Litouwen tot het ESM

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 september 2014. Toetreding van Litouwen tot het ESM - 21501-07-1173

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Opheffen vertrouwelijkheid rapportages van de Trojka inzake het behalen van de doelstellingen door Griekenland voor het uitkeren van de tweede en derde subtranche uit het EFSF onder de vierde voortgangsmissie

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 16 september 2014. Opheffen vertrouwelijkheid rapportages van de Trojka inzake het behalen van de doelstellingen door Griekenland voor het uitkeren van de tweede en derde subtranche uit het EFSF onder de vierde voortgangsmissie - 21501-07-1171

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Activiteiten permanente vertegenwoordiging der Staten-Generaal in Brussel

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, S.J. Nollen - 1 september 2014. Werkzaamheden Bureau Brussel PVSG, maart – september 2014 - 2014Z14627

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Overzicht toezeggingen EU informatie, advies best practices EU-informatievoorziening en aangepaste sjablonen BNC-fiches

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 1 september 2014. Overzicht toezeggingen algemeen overleg informatievoorziening Europese dossiers 23 april 2014 - 2014Z14628

Besluit: Ter informatie; desgewenst betrekken bij de komende AO's Eurogroep/Ecofin Raad.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 4 juli 2014. Advies best practices EU-informatievoorziening + aangepaste sjablonen BNC-fiches - 22112-1876

Besluit: Ter informatie; desgewenst betrekken bij de komende AO's Eurogroep/Ecofin Raad.

Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en informele Ecofinraad van

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 september 2014. Aanbieding van de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en informele Ecofinraad van 12 en 13 september te Milaan - 21501-07-1170

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 10 september 2014.

De Nederlandse vermogensverdeling

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 september 2014. De Nederlandse vermogensverdeling - 34000-IX-7

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 13 november 2014 te 14.00 uur.
Besluit: Agenderen voor het - nog te plannen - algemeen overleg Inkomens- en vermogensverdeling (zie ook de noot). Voor dat algemeen overleg worden de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën uitgenodigd. Het algemeen overleg wordt kort na het kerstreces gepland.
Noot: In de procedurevergadering van 18 juni 2014 is op voorstel van de heer Merkies (SP) besloten tot het organiseren van een algemeen overleg over Inkomens- en vermogensverdeling. Tevens is besloten de staatssecretaris en de minister van Financiën te verzoeken om een kabinetsreactie op het rapport van de WRR, het CBS en Oxfam Novib met betrekking tot dit onderwerp. Bovenstaande brief is de kabinetsreactie op dit verzoek.Zie ook agendapunt 46 (gesprek met de heer Thomas Piketty en het rondetafelgesprek Inkomens- en kapitaalverdeling op 5 november 2014).

Onderzoek naar een macro-economische schatting van gemiste omzetbelasting (btw gap)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 10 juli 2014. Aanbieding onderzoek naar een macro-economische schatting van gemiste omzetbelasting (btw gap) - 31066-211

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op woensdag 8 oktober 2014.
Noot: Over deze brief heeft de commissie onlangs schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën (klik hier). De staatssecretaris heeft aangekondigd dat hij de antwoorden op de vragen vóór het algemeen overleg aan de Kamer zal toesturen.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoon

Reactie op verzoek gedaan tijdens het ordedebat d.d. 25 september 2014 over de uitzending van Zembla inzake misleiding en manipuleren van cijfers door de Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 29 september 2014. Reactie op verzoek gedaan tijdens het ordedebat d.d. 25 september 2014 over de uitzending van Zembla inzake misleiding en manipuleren van cijfers door de Belastingdienst - 2014Z16795

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op woensdag 8 oktober 2014.

Reactie op verzoek van het lid Koolmees over de onderbouwing van 100.000 extra banen door belastingherziening

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 24 september 2014. Reactie op verzoek van het lid Koolmees over de onderbouwing van 100.000 extra banen door belastingherziening - 32140-69

Besluit: Reeds betrokken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB).
Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de brief Keuzes voor een beter belastingstelsel (32140, nr. 5).

Reactie op het advies van Actal met betrekking tot de beleidsvoornemens van het kabinet rond de Verklaring arbeidsrelaties (VAR)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 22 september 2014. Reactie op het advies van Actal met betrekking tot de beleidsvoornemens van het kabinet rond de Verklaring arbeidsrelaties (VAR) - 31311-138

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van wetsvoorstel Wet invoering Beschikking geen loonheffingen (34036).

Eindrapport van het onderzoek naar de arbeidsmarkteffecten van de introductie van een webmodule voor de VAR en van de medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 22 september 2014. Aanbieding eindrapport van het onderzoek naar de arbeidsmarkteffecten van de introductie van een webmodule voor de VAR en van de medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever - 31311-137

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wet invoering Beschikking geen loonheffingen (34036).

Analyse van het ATP PensionService A/S-arrest (ATP-arrest) van het Hof van Justitie EU

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 september 2014. Analyse van het ATP PensionService A/S-arrest (ATP-arrest) van het Hof van Justitie EU - 32043-228

Besluit: De commissie SZW verzoeken de behandeling over te nemen, met de suggestie de analyse te agenderen voor het algemeen overleg Pensioenonderwerpen dat is gepland op 9 oktober 2014.

Toezeggingenbrief Prinsjesdag; Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 16 september 2014. Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer - 34000-IX-5

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 6 november 2014 om 14.00 uur.
Noot: Bij de brief is een notitie gevoegd met daarin bouwstenen voor de erf- en schenkbelasting, zoals gevraagd tijdens de behandeling van het Belastingplan 2014. Tevens zijn er bijlages over fiscale vergroening en indexatie.

Toezegging over de ontwikkelingen van de brandstofaccijnzen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 16 september 2014. Toezegging over de ontwikkelingen van de brandstofaccijnzen - 34002-58

Besluit: Reeds betrokken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB).
Gerelateerde kamerstukken: 34002-58

BTW, Integratieheffing omroepen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 16 september 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over BTW, Integratieheffing omroepen - 34002-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 34002-6

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 20 december 2013. BTW, Integratieheffing omroepen - 33752-77

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33752-77

Keuzes voor een beter belastingstelsel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 16 september 2014. Keuzes voor een beter belastingstelsel - 32140-5

Besluit: Reeds betrokken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB).
Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering die is gepland op woensdag 29 oktober 2014.
Noot: De commissie is voornemens om na het kerstreces een rondetafelgesprek te organiseren. Hierover wordt verder gesproken/besloten in de procedurevergadering van 29 oktober 2014.

Reactie op de tussenrapportage over het Base Erosion & Profit Shifting (BEPS)-project 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 16 september 2014. Reactie op de tussenrapportage over het Base Erosion & Profit Shifting (BEPS)-project 2014 - 25087-77

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Internationale ontwikkelingen op fiscaal terrein dat is gepland op donderdag 16 oktober 2014.

Vertrouwelijke brief inzake het wijzigingsprotocol Belastingverdrag met Ethiopië

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 11 september 2014. Vertrouwelijke brief inzake het wijzigingsprotocol Belastingverdrag met Ethiopië - 2014Z15757

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; officiële indiening afwachten.

Onderzoek termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 september

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op brieven betreffende de gevolgen van invoering van de Wet uniformering loonbegrip (Wet ULB) voor de WIA-uitkering

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 21 augustus 2014. Reactie op brieven betreffende de gevolgen van invoering van de Wet uniformering loonbegrip (Wet ULB) voor de WIA-uitkering - 2014Z14221

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het Belastingplan 2015.

Sleuteltabel 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 3 september 2014. Sleuteltabel 2015 - 31066-213

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op een brief van BRBS Recycling m.b.t. afvalstoffenbelasting

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 2 september 2014. Reactie op een brief van BRBS Recycling m.b.t. afvalstoffenbelasting - 2014Z14717

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Reactie op AFM-rapport Big 4-accountantsorganisaties, voorstellen accountancysector en rapport evaluatie Wta en beleidsvoornemens accountancy

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 25 september 2014. Reactie op AFM-rapport Big 4-accountantsorganisaties, voorstellen accountancysector en rapport evaluatie Wta en beleidsvoornemens accountancy - 33977-2

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 16 oktober 2014 te 14.00 uur.
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over accountancy.
Noot: Tijdens de regeling van werkzaamheden van 25 september 2014 heeft de Kamer op voorstel van de heer Nijboer (PvdA) besloten tot het voeren van een plenair debat. Omdat vanwege de volle plenaire agenda een algemeen overleg op kortere termijn georganiseerd kan worden, heeft de Nijboer in de procedurevergadering aangekondigd dat hij de Kamer bij een komende regeling van werkzaamheden zal voorstellen het plenaire debat van de Kameragenda af te voeren.AFM-onderzoek "Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties" d.d. 25 september 2014 (link).Rapport "In het publiek belang: maatregelen ter verbetering van de kwaliteit en onafhankelijkheid van de accountantscontrole" van Werkgroep Toekomst Accountantsberoep van NBA (link), en reactie NBA-bestuur op het rapport (link).Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Financiën

Sectorale uitwerking derivatenkader

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 september 2014.

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Evaluatie-rapport subsidieverstrekking College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 september 2014. Evaluatie-rapport subsidieverstrekking College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) - 32545-21

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Behandeling van blootstelling aan CO2-intensieve sectoren in het prudentieel toezicht

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 september 2014. Behandeling van blootstelling aan CO2-intensieve sectoren in het prudentieel toezicht - 32013-84

Besluit: Agenderen voor het - nog te plannen - algemeen overleg "Bankieren: duurzaam, dienstbaar en divers".

Kabinetsreactie op het rapport ´Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector’ van de Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 september 2014. Kabinetsreactie op het rapport ´Barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector’ van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) - 32013-83

Besluit: Agenderen voor het - nog te plannen - algemeen overleg “Bankieren: duurzaam, dienstbaar en divers”.

Verslag plenaire vergaderingen FATF februari en juni 2014

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 september 2014. Verslag plenaire vergaderingen FATF februari en juni 2014 - 2014Z15423

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Douaneverdrag met Turkije

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 23 september 2014. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake wederzijdse administratieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en het voorkomen, onderzoeken en bestrijden van inbreuken op de douanewetgeving; Ankara, 18 augustus 2005 - 34037-5

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Het Verdrag wordt ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd (termijn: 23 oktober 2014)De goedkeuring wordt gevraagd voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Zie ook: Trb. 2005, 275 en 2014, 109 en 147.Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt omdat het instemmend luidt (artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State).

Reactie op amendementen Wijzigingswet financiële markten 2015 (33918)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 september 2014. Reactie op 3 amendementen ingediend bij de Wijzigingswet financiële markten 2015 - 33918-16

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33918-16

Douaneverdrag met Letland

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 16 september 2014. Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Letland inzake wederzijdse administratieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en de voorkoming, opsporing en bestrijding van inbreuken op de douanewetgeving; ’s-Gravenhage, 8 oktober 1997 - 34029-(R2037)-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Het Verdrag wordt ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd (termijn: 17 oktober 2014)De goedkeuring wordt gevraagd voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Zie ook: Trb. 2014, 103 en 139 en en 1997, 295.Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt omdat het instemmend luidt (artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State).

Spoedeisende wetsvoorstellen tweede helft 2014

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16 september 2014. Spoedeisende wetsvoorstellen tweede helft 2014 - 2014Z15897

Besluit: Ter informatie.
Noot: Het overzicht bevat op het terrein van de commissie Financiën acht spoedeisende wetsvoorstellen waarvan het kabinet het wenselijk acht dat deze voor het kerstreces 2014 door de Tweede Kamer worden behandeld. Van deze acht wetsvoorstellen staan er vijf ook op de Eerste Kamer-lijst met spoedeisende wetsvoorstellen (afhandeling door Tweede Kamer en door Eerste

Wet invoering Beschikking geen loonheffingen

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 22 september 2014. Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het vervangen van de Verklaring arbeidsrelatie door de Beschikking geen loonheffingen (Wet invoering Beschikking geen loonheffingen) - 34036

Besluit: Het onderstaande behandelschema wordt vastgesteld. Er wordt geïnventariseerd welke personen en /of organisaties de leden van de commissie voor het rondetafelgesprek wensen uit te nodigen.
Noot: Behandelschema- Week 42 Besloten technische briefing (dinsdag 14 oktober 2014 van 16.30 - 18.00 uur)- Week 43 - 45 Rondetafelgesprek met Actal en zzp-organisaties- Week 46 Inbreng verslag (donderdag 13 november 2014 om 14.00 uur)- Week 51 Nota naar aanleiding van het verslag (uiterlijk donderdag 18 december 2014, de laatste dag vóór het kerstreces)- Week 4 Wetgevingsoverleg (maandag 19 januari 2015 van 11.00 - 17.00 uur; geen afrondend plenair debat)- Week 5 Stemmingen (dinsdag 27 januari 2015) Het wetsvoorstel staat vermeld op het overzicht met spoedeisende wetsvoorstellen waarvan het kabinet het wenselijk acht dat deze voor het kerstreces 2014 door de Tweede Kamer worden behandeld (zie hieronder). De spoedeisendheid wordt als volgt gemotiveerd: Gezien de wens om schijnzelfstandigheid te bestrijden is inwerkingtreding op zo kort mogelijke termijn van belang. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 juni 2015. Samenvatting advies Raad van State: http://www.raadvanstate.nl/adviezen/samenvattingen/tekst-samenvatting.html?id=268&summary_only=.

Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 16 september 2014. Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de modernisering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen) - 34003

Besluit: Het onderstaande behandelschema wordt vastgesteld.
Noot: Behandelschema- Week 39 Besloten technische briefing samen met het Belastingplan 2015 (woensdag 24 september van 10.00 tot 12.30 uur)- Week 42 Inbreng verslag (donderdag 16 oktober om 14.00 uur).- Week 47 Nota naar aanleiding van het verslag (uiterlijk vrijdag 21 november 2014)- Week 51 Wetgevingsoverleg (maandag 15 december)- Week 51 of week 3 Stemmingen

Belastingplan 2015

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 16 september 2014. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) - 34002

Besluit: Zie het eerder vastgestelde behandelschema in de noot.
Besluit: Onderstaande indicatieve spreektijden worden vastgesteld en er wordt besloten dat het wetgevingsoverleg niet in blokken wordt ingedeeld.
Noot: In de procedurevergadering van de commissie Financiën van 26 maart 2014 is onderstaand behandelschema vastgesteld.Behandelschema pakket Belastingplan 2015Week 38 Indiening (dinsdag 16 september; Prinsjesdag)Week 39 Besloten technische briefing (woensdag 24 september van 10.00 tot 12.30 uur)Week 41 Inbreng verslag (woensdag 8 oktober om 14.00 uur)Week 42 Nota naar aanleiding van het verslag (vrijdag 17 oktober)2
Noot: Op maandag 27 oktober 2014 is het eerste wetgevingsoverleg gepland over het Belastingplan 2015 (alleen eerste termijn commissie). Het wetgevingsoverleg duurt van 11.00 - (uiterlijk) 19.00 uur. De indicatieve spreektijden voor de eerste termijn van de zijde van de commissie zijn:VVD - 40PvdA - 40SP - 25CDA - 25PVV - 25D66 - 25ChristenUnie - 20GroenLinks - 20SGP - 20PvdD - 1550PLUS/Baay-Timmerman - 1550PLUS/Klein - 15Bontes/Van Klaveren - 15Van Vliet -

Miljoenennota 2015 en begroting Financiën 2015

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 september 2014. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015 - 34000-IX-8

Besluit: Reeds betrokken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 september 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over de Macro Economische Verkenning 2015 - 34000-31

Besluit: Reeds betrokken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB).
Gerelateerde kamerstukken: 34000-31

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 september 2014. Antwoorden op vragen commissie over de Miljoenennota 2015 - 34000-30

Besluit: Reeds betrokken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB).
Gerelateerde kamerstukken: 34000-30

Zaak: Begroting - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 16 september 2014. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015 - 34000-IX

Besluit: Reeds betrokken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB).

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M.J.P. Becker - 16 september 2014. BOR-notitie inzake de Miljoenennota 2015 - 2014Z15902

Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van de Miljoenennota 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 16 september 2014. Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën - 34000

Besluit: Reeds betrokken bij de algemene politieke beschouwingen (APB) resp. de algemene financiële beschouwingen (AFB).

Goedkeuring van het op 26 mei 2014 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (Trb. 2014, 157)

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 11 september 2014. Goedkeuring van het op 26 mei 2014 te Brussel tot stand gekomen Besluit van

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 6 november 2014 te 14.00 uur.
Noot: De Afdeling advisering van de Raad van State heeft blanco advies uitgebracht.

Door middel van e-mailprocedures genomen besluiten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 5 september 2014. Reactie op goedkeuring belastingverdrag Nederland-Duitsland (2012) - 33615-11

Besluit: Ter informatie.
Noot: Besluit genomen op maandag 15 september 2014. Op verzoek van de heer Omtzigt (CDA) wordt het wetsvoorstel bij de griffie aangemeld voor voortzetting van de plenaire behandeling.Brievenlijst
Gerelateerde kamerstukken: 33615-11