Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 10 december 2014

Gepubliceerd: 11 december 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2014A039139
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8c53326e-7a58-42cc-8950-9c02c3ce5680&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20VWS%20d.d.%2010%20december%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31839, 25424, 31765, 32299, 21501, 21501, 25268, 29282, 28828, 30234, 33726, 30597, 33149, 31476, 32805, 29477, 29689, 29477, 24077, 32793, 27017, 32620, 31839, 29689, 33578, 33683, 33738, 21501

Inhoud


Verzoek om duidelijkheid te verschaffen n.a.v. ingediende moties over geneesmiddelen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 10 december 2014. Verzoek om duidelijkheid te verschaffen n.a.v. ingediende moties over geneesmiddelen - 2014Z22765

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een stand van zaken brief over de uitvoering van de aangenomen motie-Leijten (29477, nr. 300) en de (overgenomen) motie-Leijten (29477, nr. 301), ingediend tijdens een plenair VAO d.d. 4 november 2014.

Verzoek om periodiek overleg met NZa

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.E. Ellemeet (GroenLinks) - 10 december 2014. Verzoek om periodiek overleg met NZa - 2014Z22764

Besluit: Er zal tweemaal per jaar een (openbaar) gesprek met de NZa plaatsvinden, in ieder geval voor de vaststelling van het werkprogramma.

Minister verzoeken om toezending eindrapport NZa over zorgfraude

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 10 december 2014. Minister verzoeken om toezending eindrapport NZa over zorgfraude - 2014Z22704

Besluit: Bewindspersoon verzoeken per omgaande het NZa-rapport inzake zorgfraude, zo mogelijk voorzien van een beleidsreactie, aan de Kamer te zenden. Tevens zal worden verzocht om een overzicht van nog te ontvangen relevante beleidsstukken met het oog op het begin 2015 te plannen plenaire debat inzake Zorgfraude8

Staatssecretaris verzoeken antwoorden op vragen over de uitbetaling van PGB’s door de SVB te beantwoorden voor woensdagavond 10 december ivm AO voortgang decentralisatie zorg op 11 december 2014.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 10 december 2014. Staatssecretaris verzoeken antwoorden op vragen over de uitbetaling van PGB’s door de SVB te beantwoorden voor woensdagavond 10 december ivm AO voortgang decentralisatie zorg op 11 december 2014 - 2014Z22706

Besluit: Verzoek is gehonoreerd

Mnister VWS verzoeken in januari 2015 een overzicht van de gecontracteerde zorg (op het niveau van de verschillende polissen) naar de Kamer te sturen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 8 december 2014. Mnister VWS verzoeken in januari 2015 een overzicht van de gecontracteerde zorg (op het niveau van de verschillende polissen) naar de Kamer te sturen - 2014Z22548

Besluit: Zie besluit agendapunt 35
Noot: zie ook agendapunt

Verzoek om begin 2015 een algemeen overleg te houden over het zorgstelsel (o.a. rol en positie zorgverzekeraars en aanbieders in het zorgstelsel)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.E. Ellemeet (GroenLinks) - 5 december 2014. Verzoek om begin 2015 een algemeen overleg te houden over het zorgstelsel (o.a. rol en positie zorgverzekeraars en aanbieders in het zorgstelsel) - 2014Z22427

Besluit: De minister zal worden verzocht het NZa-onderzoek - vergezeld van haar beleidsreactie - naar budgetpolissen, concurrentie op de zorgverzekeringsmarkt, risicoselectie en vergelijkingssites naar de Kamer te sturen, waarover vervolgens een algemeen overleg zal worden gehouden.
Noot: zie ook agendapunt 8 en

Stand van zaken transitie en inkoop jeugdhulp

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 december 2014. Stand van zaken transitie en inkoop jeugdhulp - 31839-427

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Voortgang decentralisatie zorg op 11 december 2014.

Aanbieding Plan van aanpak jaarrekeningen ggz

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 december 2014. Aanbieding Plan van aanpak jaarrekeningen ggz - 25424-257

Besluit: De ARK zal in de eerste helft van 2015 met een rapportage komen en biedt een technische briefing aan, die in dankbaarheid wordt aanvaard. Over het vervolg van het plan van aanpak zal in 2015 een algemeen overleg worden gehouden. Het plan van aanpak kan en marge van het algemeen overleg van 18 december a.s. aan de orde worden gesteld.

Marktscan GGZ en rapport cliëntperspectief op hoofdbehandelaarschap en kwaliteit van zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 december 2014. Marktscan GGZ en rapport cliëntperspectief op hoofdbehandelaarschap en kwaliteit van zorg - 31765-111

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg GGZ op 18 december 201
Gerelateerde kamerstukken: 31765-11

Reactie op verzoek van het lid Leijten over de opnamestop van De Sionsberg, ziekenhuis in Dokkum en over de situatie rondom de ziekenhuizen in de regio Den Helder en Zeeuws-Vlaanderen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 november 2014. Reactie op verzoek van het lid Leijten over de opnamestop van De Sionsberg, ziekenhuis in Dokkum en over de situatie rondom de ziekenhuizen in de regio Den Helder en Zeeuws-Vlaanderen - 32299-28

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg inzake Situatie rondom de ziekenhuizen in Dokkum, Den Helder en Terneuzen op 10 december 2014.

Geannoteerde agenda formele Gezondheidsraad 1 december 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 november 2014. Geannoteerde agenda formele Gezondheidsraad 1 december 2014 - 21501-31-357

Besluit: Reeds betrokken bij inbreng t.b.v. VSO op 27 november 2014 i.p.v. AO

Verslag van de informele Gezondheidsraad van 22-23 september 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 november 2014. Verslag van de informele Gezondheidsraad van 22-23 september 2014 - 21501-31-358

Besluit: Reeds betrokken bij inbreng t.b.v. VSO op 27 november 2014 i.p.v. AO

Ontwerpbesluit houdende aanwijzing van het CAK als bestuursorgaan dat wordt belast met de vaststelling en inning van de ouderbijdrage in het kader van de Jeugdwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 december 2014. Ontwerpbesluit houdende aanwijzing van het CAK als bestuursorgaan dat wordt belast met de vaststelling en inning van de ouderbijdrage in het kader van de Jeugdwet - 25268-103

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Evaluatie Wet BIG

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 december 2014. Evaluatie Wet BIG - 29282-211

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op donderdag 22 januari 2015, 14.00 uur

Lijst van vragen en antwoorden over het geactualiseerd samenwerkingsprotocol Centraal Selectieoverleg Zorg (Kamerstuk 28 828, nr. 73)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 1 december 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over het geactualiseerd samenwerkingsprotocol Centraal Selectieoverleg Zorg - 28828-74

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg NZa
Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over Zorgfraude5

Informatie over de in voorbereiding zijnde wetgeving op het gebied van doping

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 december 2014. Informatie over de in voorbereiding zijnde wetgeving op het gebied van doping - 30234-117

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Sportbeleid
Besluit: Bij de minister wordt geinformeerd wanneer wetgeving op het gebied van doping naar de Kamer wordt gestuurd

Voortgang communicatie aan burgers over de Wtcg en de CER

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 december 2014. Voortgang communicatie aan burgers over de Wtcg en de CER - 33726-27

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33726-27

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de voorhang voorgenomen aanwijzing ex artikel 8 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) inzake de afbouw van het transitiesysteem curatieve geestelijke gezondheidszorg (cggz) voor zeer gespecialiseerde gebudgetteerde instellingen en de inzet van het instrument beschikbaarheidsbijdrage voor een landelijk behandel- en expertisecentrum voor gespecialiseerde psychotraumazorg aan specifieke doelgroepen (Kamerstuk 30 597, nr. 466)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 november 2014. Verslag van een schriftelijk overleg over de voorgenomen aanwijzing ex artikel 8 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) inzake de afbouw van het transitiesysteem curatieve geestelijke gezondheidszorg (cggz) voor zeer gespecialiseerde gebudgetteerde instellingen en de inzet van het instrument beschikbaarheidsbijdrage voor een landelijk behandel- en expertisecentrum voor gespecialiseerde psychotraumazorg aan specifieke doelgroepen - 30597-485

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GGZ op 18 december 201

Resultaten van het gesprek met de KNMG over medisch beroepsgeheim

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 november 2014. Resultaten van het gesprek met de KNMG over medisch beroepsgeheim - 34000-XVI-94

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Medisch tuchtrecht/Medisch beroepsgeheim
Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over Zorgfraude

Reactie op twee onderzoeken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 november 2014. Reactie op twee onderzoeken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) - 33149-30

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg IGZ
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op 17 december 2014, 14.00 uur4

Ingebrekestelling implementatie Patiëntenrichtlijn

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 november 2014. Ingebrekestelling implementatie Patiëntenrichtlijn - 31476-10

Besluit: Bewindspersoon verzoeken de Kamer op de hoogte te houden van het verdere verloop van de procedure en daarbij een inschatting te geven of de Europese Commissie een rechtsgang naar het Europese Hof van Justitie zal maken en welke financiële consequenties dit mogelijk tot gevolg heeft

Eindrapport van het RIVM over een verkenning en een pilot uitgevoerd ten behoeve van het landelijke implantatenregister

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 november 2014. Eindrapport van het RIVM over een verkenning en een pilot uitgevoerd ten behoeve van het landelijke implantatenregister - 32805-32

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Hulpmiddelenbeleid op 12 februari 201

Uitstel reactie over het onderzoeksrapport ‘De implementatie van de regelgeving over de reden van voorschrijven op recept en het doorgeven van nierfunctiewaarden door artsen’ van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) (Kamerstuk 29 477, nr. 298)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 november 2014. Uitstel toezending reactie over het onderzoeksrapport ‘De implementatie van de regelgeving over de reden van voorschrijven op recept en het doorgeven van nierfunctiewaarden door artsen’ van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) - 29477-308

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Aanvullende schriftelijke reactie op ingediende amendementen bij de VWS begroting 2015

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 november 2014. Aanvullende schriftelijke reactie op ingediende amendementen bij de VWS begroting 2015 - 34000-XVI-92

Besluit: Desgewenst betrokken bij stemmingen over de VWS-begroting 201

Onderzoeken risicoverevening

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 november 2014. Onderzoeken risicoverevening - 29689-560

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 22 januari 2015, te 14.00 uur

Aanbieding ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 november 2014. Aanbieding ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen - 29477-307

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid
Besluit: Het besluit wordt i.v.m. de deadline van de voorhang voor kennisgeving aangenomen3

Aanbieding van het rapport ‘Verslavingszorg in beeld – alcohol en drugs’ van het Zorginstituut Nederland (ZiNL)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 november 2014. Aanbieding van het rapport ‘Verslavingszorg in beeld – alcohol en drugs’ van het Zorginstituut Nederland (ZiNL) - 24077-335

Besluit: Standpunt afwachten.

Reactie op Gezondheidsraadsadvies Grip op Griep

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 november 2014. Reactie op Gezondheidsraadsadvies Grip op Griep - 32793-160

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Preventiebeleid

Aanbieding onderzoek ‘Jong en Anders’ naar aandacht voor lesbische, homo- en bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie (LHBTi) in jeugdwelzijn, jeugdzorg en jeugd (L)VB

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 november 2014. Aanbieding onderzoek ‘Jong en Anders’ naar aandacht voor lesbische, homo- en bi-jongeren, transgenderjongeren en jongeren met een intersekse conditie (LHBTi) in jeugdwelzijn, jeugdzorg en jeugd (L)VB - 27017-101

Besluit: Agenderen voor verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg op 22 januari 2015.
Noot: De commissie OCW zal als volgcommissie worden aangemeld

Aanbieding RIVM rapport Index SES-verschillen in (gezonde) levensverwachting

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 november 2014. Aanbieding RIVM rapport Index SES-verschillen in (gezonde) levensverwachting - 32620-141

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Preventiebeleid
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op donderdag 22 januari 2015 te 14.00 uur

Aanbieding rapport Inspectie Jeugdzorg Voorkomen van Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de jeugdzorg’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 november 2014. Aanbieding rapport Inspectie Jeugdzorg Voorkomen van Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de jeugdzorg’ - 31839-426

Besluit: Agenderen voor verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg op 22 januari 201

Samenvattend rapport Rechtmatige uitvoering Zorgverzekeringswet 2013

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 november 2014. Samenvattend rapport Rechtmatige uitvoering Zorgverzekeringswet 2013 - 29689-559

Besluit: Agenderen voor begin 2015 te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet (minimaal 4 uur)
Noot: zie ook rondvraagpunten 35 en 362

Kortdurende zorg met verblijf in AWBZ, Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw, Jeugdwet en Wlz

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 november 2014. Kortdurende zorg met verblijf in AWBZ, Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw, Jeugdwet en Wlz - 33578-13

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg voortgang decentralisatie in de zorg op 11 december

33683 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 december 2014. Tweede nota van wijziging - 33683-31

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om spoedige toezending van de nota naar aanleiding van het nader verslagStukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS
Gerelateerde kamerstukken: 33683-31

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 november 2014. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 34085-XVI

Besluit: Inbreng feitelijke vragen heeft reeds plaatsgevonden op 4 december

33738 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Tabakswet (verhoging van het strafmaximum overtreding rookverbod en leeftijdsgrens verkoop tabaksproducten)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 1 december 2014. Tweede nota van wijziging - 33738-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33738-8

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda ten behoeve van de EU-Gezondheidsraad op 1 december 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 november 2014. Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda ten behoeve van de EU-Gezondheidsraad op 1 december 2014 - 21501-31-359

Besluit: Agenderen voor eerstvolgend algemeen overleg EU-Gezondheidsraad
Besluit: Bewindspersoon verzoeken in het vervolg zorg te dragen voor tijdige toezending geannoteerde agenda

Toelichting op de drie 'Parlement en Wetenschap'-instrumenten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - medewerker BOR, F. Wagemans - 12 november 2014. Toelichting op de drie 'Parlement en Wetenschap'-instrumenten - 2014Z20443

Besluit: Mevrouw van Leeuwen (BOR) geeft ter vergadering een toelichting over het doel van het structureel samenwerkingsverband tussen de Tweede Kamer en vier wetenschapsorganisaties (KNAW, De Jonge Akademie, VSNU en NWO). De commissie kan gebruik maken van drie nieuwe 'Parlement en Wetenschap'-instrumenten, te weten: 1. een wetenschappelijke netwerkverkenning 2. een wetenschappelijke factsheet 3. wetenschappelijke ontbijtbijeenkomst.Europese aangelegenheden