Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 27 november 2014

Gepubliceerd: 27 november 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2014A0391210
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=bcb22df6-abc5-4569-bd77-b6df49c6c5f0&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20VWS%20d.d.%2027%20november%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32299, 32620, 29689, 29248, 30597, 32279, 31765, 32647, 25295, 29282, 25268, 29247, 33841, 30597, 25424, 31839, 31839, 25268, 30597, 30597, 32761, 33552, 30597, 31839, 27565, 32793, 30169, 32647, 34080, 29538, 32620

Inhoud


Verzoek om reactie op persbericht van 't Dijkhuis d.d. 26 november 2014 - Overheid int wel eigen bijdrage, zorginstelling géén budget

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 27 november 2014. Verzoek om reactie op persbericht van 't Dijkhuis d.d. 26 november 2014 - Overheid int wel eigen bijdrage, zorginstelling géén budget - 2014Z21819

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Aanwezigheid bewindspersonen bij algemeen overleg Verslavingszorg op 2 december 2014.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.J.J. Rebel (PvdA) - 27 november 2014. Aanwezigheid bewindspersonen bij algemeen overleg Verslavingszorg op 2 december 2014 - 2014Z21811

Besluit: Algemeen overleg voeren met staatssecretaris VWS en minister VenJ

Verzoek om reactie op artikel Telegraaf.nl d.d. 26 november 2014 Minister VWS wordt gemaand vaart te maken recht patiënt om zorg in EU-land gezondheidszorg te kunnen kiezen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 26 november 2014. Verzoek om reactie op artikel Telegraaf.nl d.d. 26 november 2014 Minister VWS wordt gemaand vaart te maken recht patiënt om zorg in EU-land gezondheidszorg te kunnen kiezen - 2014Z21761

Besluit: Verzoek gehonoreerd
Noot: De voorzitter van de commissie zal in een volgende procedurevergadering verslag doen van haar gesprek met de bewindspersonen over toezending van stukken

Verzoek om reactie op artikel in De Telegraaf d.d. 25 november 2014 over Wachtlijsten in de jeugdzorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 26 november 2014. Verzoek om reactie op artikel in De Telegraaf d.d. 25 november 2014 over Wachtlijsten in de jeugdzorg - 2014Z21663

Besluit: Verzoek gehonoreerd9

Verzoek om een algemeen overleg over de (bereikbaarheid van) ziekenhuiszorg in Dokkum, Terneuzen en Den Helder.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 26 november 2014. Verzoek om een algemeen overleg over de (bereikbaarheid van) ziekenhuiszorg in Dokkum, Terneuzen en Den Helder. - 2014Z21664

Besluit: Na ommekomst brief zal via een emailprocedure worden geïnventariseerd of er behoefte bestaat aan een algemeen overleg vóór het Kerstreces 2014.

Verzoek om reactie Nu.nl d.d. 25 november 2014 over Ouderen steeds vaker het slachtoffer zijn van geweld

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.C.M. Krol (50PLUS) - 26 november 2014. Verzoek om reactie Nu.nl d.d. 25 november 2014 over Ouderen steeds vaker het slachtoffer zijn van geweld - 2014Z21666

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Procedure/werkwijze algemeen overleg Voortgang decentralisatie zorg d.d. 11 december 2014.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, Drs. A.J.M. Teunissen - 20 november 2014. Procedure/werkwijze algemeen overleg Voortgang decentralisatie zorg d.d. 11 december 2014 - 2014Z21190

Besluit: Het algemeen overleg (12.00-18.00 uur) zal plaatsvinden zonder onderwerpverdeling/knip. In verband met de beschikbaarheid van de staatssecretaris VenJ tot ca. 14.30/15.00 uur zal deze, na inbreng van de commissie, de beantwoording aanvangen. Spreektijden: 10 minuten per fractie.

Verzoek om rappel inzake Indische kwestie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 19 november 2014. Verzoek om rappel inzake Indische kwestie - 2014Z21112

Besluit: Verzoek gehonoreerd. Naar verluidt is een reactie vóór het Kerstreces te verwachten.

Verzoek m.b.t. VAO Stelstelherziening/Transitie Jeugdzorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 4 november 2014. Verzoek m.b.t. VAO Stelstelherziening/Transitie Jeugdzorg - 2014Z19687

Besluit: De commissie heeft geen behoefte aan een VAO
Noot: Betreft een aangehouden punt tijdens de vorige procedurevergadering8

Themabijeenkomsten van commissies tijdens ambassadeursconferentie 29 januari 2015.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, A.M.C. Eijsink (PvdA) - 7 november 2014. Themabijeenkomsten van commissies tijdens ambassadeursconferentie 29 januari 2015 - 2014Z20045

Besluit: De commissie zal geen onderwerpen aandragenRondvraag

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2015

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 november 2014. Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2015 - 2014Z21156

Besluit: Betrokken bij plenaire begrotingsbehandelingOverig

Schriftelijke reactie op de tijdens de eerste termijn ingediende amendementen bij de begrotingsbehandeling Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2015

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 november 2014. Schriftelijke reactie op de tijdens de eerste termijn ingediende amendementen bij de begrotingsbehandeling Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2015 - 34000-XVI-84

Besluit: Betrokken bij plenaire begrotingsbehandeling

Uitvoering moties transgenderzorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 november 2014. Uitvoering moties transgenderzorg - 32299-27

Besluit: Desgewenst betrokken bij plenaire begrotingsbehandeling.

Aanbieding brief NZa met de resultaten van de uitvraag van de verwachte schadelast 2014

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 november 2014. Aanbieding brief NZa met de resultaten van de uitvraag van de verwachte schadelast 2014 - 32620-140

Besluit: Desgewenst betrokken bij plenaire begrotingsbehandeling

Totstandkoming rekenpremie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 november 2014. Totstandkoming rekenpremie - 29689-558

Besluit: Desgewenst betrokken bij plenaire begrotingsbehandeling7

Gepast gebruik biologische geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 november 2014. Gepast gebruik biologische geneesmiddelen - 29248-279

Besluit: Desgewenst betrokken bij plenaire behandeling VSO Overheveling specialistische geneesmiddelen 2015 op 18 november 201

Mondzorg in de langdurige zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 november 2014. Mondzorg in de langdurige zorg - 30597-481

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg Ouderenbeleid

Implementatie adviezen Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 november 2014. Implementatie adviezen Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte - 32279-66

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Zwangerschap en geboorte op 13 november 201

Stand van zaken toezeggingen VWS

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 november 2014. Stand van zaken toezeggingen VWS - 34000-XVI-37

Besluit: Betrokken bij plenaire begrotingsbehandeling

Antwoorden op schriftelijke vragen van de commissie over de begroting van VWS 2015

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 november 2014. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 - 34000-XVI-33

Besluit: Betrokken bij plenaire begrotingsbehandeling

2015 jaar van de transparantie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 november 2014. 2015 jaar van de transparantie - 31765-97

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Kwaliteitszorg

Aanbieding rapport ZonMw over geïnitieerde en uitgevoerde kennissynthese over ouderen en het zelfgekozen levenseinde

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 november 2014. Aanbieding rapport ZonMw over geïnitieerde en uitgevoerde kennissynthese over ouderen en het zelfgekozen levenseinde - 32647-38

Besluit: Reeds behandeld in het verzamel-algemeen overleg Euthanasie van 12 november 2014.

Aanbieding rapport "Universitair Medische Centra en Calamiteitenhospitaal in oktober 2014 voldoende voorbereid op de opvang van ebolapatiënten van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)"

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 november 2014. Aanbieding van het rapport "Universitair Medische Centra en Calamiteitenhospitaal in oktober 2014 voldoende voorbereid op de opvang van ebolapatiënten van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)" - 25295-22

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Infectiepreventie (incl. Ebola) op 26 november 201

Evaluatieonderzoek Panteia naar toelatingsprocedure buitenlandse artsen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 november 2014. Evaluatieonderzoek Panteia naar toelatingsprocedure buitenlandse artsen - 2014Z21004

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid zorgsector (na het kerstreces)Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Onderzoek vergelijking opleidingen GGZ beroepen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 november 2014. Onderzoek vergelijking opleidingen GGZ beroepen - 29282-209

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op donderdag 11 december 2014, te 14.00 uur

Nadere duiding van de termijn van de toezending van het standpunt inzake het rapport Evaluatie Zorginstituut Nederland (Kamerstuk 25268, nr. 99);

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 november 2014. Nadere duiding van de termijn van de toezending van het standpunt inzake het rapport Evaluatie Zorginstituut Nederland - 25268-101

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).

Reactie op verzoek commissie inzake Regeling van Werkzaamheden d.d. 16 oktober 2014 over het bericht ‘Zelfmoord in de GGZ vaak vermijdbaar’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 november 2014. Reactie op verzoek commissie inzake Regeling van Werkzaamheden d.d. 16 oktober 2014 over het bericht ‘Zelfmoord in de GGZ vaak vermijdbaar’ - 2014Z21005

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GGZ op 3 december 2014.5

Positie nabestaanden bij suïcide in relatie tot medisch beroepsgeheim

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 november 2014. Positie nabestaanden bij suïcide in relatie tot medisch beroepsgeheim - 2014Z21008

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Medisch tuchtrecht/Medisch beroepsgeheim.

Curatieve Zorg in krimpregio's

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 november 2014. Curatieve Zorg in krimpregio's - 29247-193

Besluit: Met het oog op de tijdige toezending van stukken wordt de minister in overweging gegeven om de toegezegde (integrale) brief op te knippen in een tweetal afzonderlijke brieven (curatieve zorg krimpregio's en eerstelijnszorg).

Uitvoeringsbesluit Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 november 2014. Aanbieding Uitvoeringsbesluit Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 - 33841-170

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Voortgang decentralisatie zorg op 11 december 201
Gerelateerde kamerstukken: 33841-17

Reactie over het bericht dat Wageningen niet alleen toch ouderen uit het verzorgingshuis op straat zet maar daarbij ook echtparen scheidt (Telegraaf.nl, 13 mei 2014)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 november 2014. Reactie over het bericht dat Wageningen niet alleen toch ouderen uit het verzorgingshuis op straat zet maar daarbij ook echtparen scheidt (Telegraaf.nl, 13 mei 2014) - 30597-484

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op het artikel in de Volkskrant van 1 oktober jongstleden over Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 november 2014. Reactie op het artikel in de Volkskrant van 1 oktober jongstleden over Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) - 25424-255

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg GGZ van 3 december 201

Continuïteit van zorg voor jeugdigen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 november 2014. Continuïteit van zorg voor jeugdigen - 31839-424

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Voortgang decentralisatie zorg op 11 december 2014.

Reactie op het bericht in de NRC van 21 september 2014 betreffende zorgen over de kwaliteit van schouwartsen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 november 2014. Reactie op het bericht in de NRC van 21 september 2014 betreffende zorgen over de kwaliteit van schouwartsen - 2014Z20934

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid zorgsector (na het kerstreces)
Noot: Volgcommissie vkc Biza.

Omissie Jeugdwet registratietermijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 november 2014. Omissie Jeugdwet registratietermijn - 31839-423

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Voortgang decentralisatie zorg op 11 december 2014.

Informatie over onderzoeksvragen naar declaratie- en reisgedrag van de Nza

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 november 2014. Informatie over onderzoeksvragen naar declaratie- en reisgedrag van de Nza - 25268-102

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg NZa
Besluit: Ministeries VenJ/VWS rappelleren inzake beantwoording feitelijke vragen over het geactualiseerd samenwerkingsprotocol Centraal Selectieoverleg Zorg (Kamerstuk 28 828, nr. 73), inbrengdatum 8 oktober jl. De commissie wenst de beantwoording ruim voor het kerstreces te ontvangen

Reactie op de motie van het lid Keijzer c.s. over de keuzedatum voor pgb-houders (Kamerstuk 30 597, nr. 472)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 november 2014. Reactie op de motie van het lid Keijzer c.s. over de keuzedatum voor pgb-houders (Kamerstuk 30 597, nr. 472) - 30597-482

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Communicatie aan AWBZ-cliënten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 november 2014. Communicatie aan AWBZ-cliënten - 30597-483

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Voortgang decentralisatie zorg op 11 december 2014.

Privacy Impact Assessment Jeugd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 november 2014. Privacy Impact Assessment Jeugd - 32761-77

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Voortgang decentralisatie zorg op 11 december 2014.

Zorg voor kinderen na partnerdoding

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 12 november 2014. Zorg voor kinderen na partnerdoding - 33552-13

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Voorhang aanwijzing betreffende inwerkingtreding Wet langdurige zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 november 2014. Voorhang aanwijzing betreffende inwerkingtreding Wet langdurige zorg - 30597-480

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op woensdag 3 december 2014, 12.00 uur
Noot: Dit heeft geen gevolgen voor de inwerkingtreding van de Wet langdurige zorg

Toelichting op proces indeplaatsstelling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 november 2014. Toelichting op proces indeplaatsstelling - 31839-422

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Voortgang decentralisatie zorg op 11 december 2014.

Uitwerkingen toezeggingen AO van 9 oktober over het alcoholbeleid alsmede een reactie reactie op de brief van de Academie voor bijzondere wetten m.b.t. overdracht van het Expertisecentrum handhaving Drank- en Horecawet (DHW) naar het Trimbos-instituut

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 november 2014. Uitwerkingen toezeggingen Algemeen Overleg van 9 oktober over het alcoholbeleid alsmede een reactie reactie op de brief van de Academie voor bijzondere wetten m.b.t. overdracht van het Expertisecentrum handhaving Drank- en Horecawet (DHW) naar het Trimbos-instituut - 27565-130

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg over Alcoholbeleid

Financiering gezonde schoolkantines

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 november 2014. Financiering gezonde schoolkantines en stand van zaken programma De Gezonde Schoolkantine - 32793-159

Besluit: Agenderen voor een in het voorjaar te houden algemeen overleg Preventiebeleid2
Gerelateerde kamerstukken: 32793-15

Voortgangsbrief informele zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 november 2014. Voortgangsbrief informele zorg - 30169-38

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Mantelzorg/Vrijwilligersbeleid op 16 december

Reactie op verzoek commissie inzake verzoek het interne rapport Tuitjenhorn van de IGZ openbaar te maken

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10 november 2014. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake verzoek het interne rapport Tuitjenhorn van de IGZ openbaar te maken - 32647-39

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Tuitjenhorn

Voorgenomen oprichting Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, B.C.M. (Bernardien) van Leeuwen - 20 november 2014. Oprichting Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht, TK 34 080 nr 1 - 2014Z21180

Besluit: De door het BOR opgestelde vragen worden door de commissie overgenomen en ter beantwoording voorgelegd aan de staatssecretaris van VWS.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 november 2014. Voorgenomen oprichting Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht - 34080-1

Besluit: Zie onderstaande

Reactie op het artikel in Binnenlands bestuur “gemeenten overtreden massaal wet met schrappen poetshulp”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 6 november 2014. Reactie op het artikel in Binnenlands bestuur “gemeenten overtreden massaal wet met schrappen poetshulp” - 29538-168

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Voortgang decentralisatie zorg op 11 december

Stand van zaken rondom de invoering van integrale bekostiging in de medisch specialistische zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 oktober 2014. Stand van zaken rondom de invoering van integrale bekostiging in de medisch specialistische zorg - 32620-139

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op woensdag 3 december 2014, te 12.00 uur

Toelichting op de drie 'Parlement en Wetenschap'-instrumenten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - medewerker BOR, F. Wagemans - 12 november 2014. Toelichting op de drie 'Parlement en Wetenschap'-instrumenten - 2014Z20443

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.