Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 12 november 2014

Gepubliceerd: 13 november 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2014A039119
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=565816fc-ae87-4613-aa78-1c802b05b2b5&title=Besluitenlijst%20VWS%2012%20november%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29282, 29538, 33983, 25424, 31839, 32793, 33897, 31839, 30597, 24077, 33891, 25268, 32620, 29248, 29689, 25295, 31765, 29477, 30597, 33509, 32620, 31839, 25424, 33775

Inhoud


Gesprek Takskforce Kindermishandeling

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, W.J.H. Lodders (VVD) - 13 november 2014. Gesprek Takskforce Kindermishandeling - 2014Z20485

Besluit: De commissie acht het noodzakelijk om het gesprek met de Taskforce Kindersmishandeling te doen plaatsvinden begin januari, met het oog op een eind januari te plannen algemeen overleg over Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties8

Onderzoeken naar effecten verkooppunten en leeftijdverificatiesystemen tabaksproducten (32011-29): rappel inzake in brief d.d. 3 juli 2014 aangekondigde toezending inhoudelijke reactie in het najaar

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 12 november 2014 - Rappel inzake toezending beleidsreactie - 2014Z20415

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Dagdeelplanning begrotingsbehandeling VWS 2014

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.T. Bouwmeester (PvdA) - 12 november 2014 - Dagdeelplanning begrotingsbehandeling VWS 2014 - 2014Z20407

Besluit: De Griffie Plenair zal worden meegedeeld dat de commissie er zeer aan hecht dat de plenaire begrotingsbehandeling op de dag plaats vindt en niet in de avonduren.

Verzoek van het lid Keijzer om de RMO om advies te vragen over ontstane problematiek rondom de Voortgang decentralisatie zorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 12 november 2014 - Verzoek van het lid Keijzer om de RMO om advies te vragen - 2014Z20400

Besluit: Mevrouw Keijzer zal een voorstel formuleren inzake de adviesaanvraag aan de RMO dat aan de commissie zal worden voorgelegd. Het voorstel dient, zoals te doen gebruikelijk, vervolgens aan het Presidium te worden voorgelegd.

Wijze van al dan niet honoreren van verzoeken gedaan middels een e-mailprocedure

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 12 november 2014 - Wijze van al dan niet honoreren van verzoeken gedaan middels een e-mailprocedure - 2014Z20398

Besluit: Fracties dienen t.a.t. een afweging te maken of informatie via een commissiebrief dient te worden gevraagd, dan wel andere instrumenten worden ingezet (verzoek tijdens een debat, schriftelijke vragen met een deadline e.d.)

Verzoek t.a.v. aangevraagd debat Jeugdzorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 12 november 2014. Verzoek t.a.v. aangevraagd debat Jeugdzorg - 2014Z20372

Besluit: Verzoek tot het houden van een apart algemeen overleg wordt niet gehonoreerd. Het onderwerp kan desgewenst betrokken worden bij het algemeen overleg Voortgang decentralisatie zorg op 11 december 201

Verzoek van NBvK om voorafgaand aan algemeen overleg Zwangerschap en geboorte d.d. 13 november 2014 een Zwartboek te overhandigen

Zaak: Brief derden - Nederlandse Beroepsvereniging voor Kraamverzorgenden (NBvK) te Almere - 10 november 2014 - Commentaar NBvK t.b.v. algemeen overleg Zwangerschap en geboorte d.d. 13 november 2014 - 2014Z20120

Besluit: Verzoek om overhandiging petitie voorafgaand aan algemeen overleg Zwangerschap en geboorte gehonoreerd7

Verzoek om rondetafelgesprek inzake Voortgang decentralisatie zorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 11 november 2014 - Verzoek om rondetafelgesprek Decentralisatie zorg - 2014Z20288

Besluit: Verzoek niet gehonoreerd

Verzoek om een stand van zaken brief ten aanzien van het nationaal plan palliatieve zorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 4 november 2014 - Verzoek om een stand van zaken ten aanzien van het nationaal plan palliatieve zorg - 2014Z19725

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek m.b.t. VAO Stelstelherziening/Transitie Jeugdzorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 4 november 2014 - Verzoek m.b.t. VAO Stelstelherziening/Transitie Jeugdzorg - 2014Z19687

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 5 november 2014 - Aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 34000-XVI-30

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling (34000-XVI)

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de zorg en ondersteuning

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 3 oktober 2014 - Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de zorg en ondersteuning - 29282-205

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid zorgsector op 26 november 2014.
Noot: De minister van SZW zal tevens worden uitgenodigd voor dit algemeen overleg dat met 30 minuten wordt uitgebreid.

Reactie op het artikel ‘Adhd-kinderen vergeten bij decentralisatie’ in de Telegraaf d.d. 3 november 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 november 2014. Reactie op het artikel ‘Adhd-kinderen vergeten bij decentralisatie’ in de Telegraaf d.d. 3 november 2014 - 34000-XVI-29

Besluit: Reeds behandeld in het wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2015 van 3 november 2014.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Voortgang decentralisatie zorg op 11 december 2014.

Reactie op de berichtgeving van Nieuwsuur van 28 oktober jl. “Kortingen zorg forser dan verwacht”.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 november 2014. Reactie op de berichtgeving van Nieuwsuur van 28 oktober jl. “Kortingen zorg forser dan verwacht”. - 29538-167

Besluit: Reeds behandeld in het wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2015 van 3 november 2014.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Voortgang decentralisatie zorg op 11 december 201

Uitkomsten monitor inkoop jeugdhulp

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 oktober 2014. Uitkomsten monitor inkoop jeugdhulp - 2014Z19484

Besluit: Reeds behandeld in het wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2015 van 3 november 2014.

Reactie op de aangenomen motie van het lid Bergkamp c.s over het inkoopproces in regio's

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 oktober 2014. Reactie op de aangenomen motie van het lid Bergkamp c.s over het inkoopproces in regio's - 33983-14

Besluit: Reeds behandeld in het wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2015 van 3 november 2014.
Gerelateerde kamerstukken: 33983-14

Nazending advies verkorting doorlooptijden prestaties GGZ en FZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 oktober 2014. Nazending advies verkorting doorlooptijden prestaties GGZ en FZ - 25424-253

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Informatievoorziening zorguitgaven van 5 november 2014.

Aanbieding verslag van het werkbezoek aan Denemarken op 1 en 2 september 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 oktober 2014. Aanbieding verslag van het werkbezoek aan Denemarken op 1 en 2 september 2014 - 31839-418

Besluit: Reeds behandeld in het Wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en VenJ 2015 op 3 november 2014.

Aanbieding van het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) "De jeugdgezondheidszorg beter in positie"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 6 november 2014 - Aanbieding van het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) "De jeugdgezondheidszorg beter in positie" - 32793-158

Besluit: Agenderen voor verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg op 21 januari 2015.Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS
Gerelateerde kamerstukken: 32793-15

Stand van zaken brief over de opzet van een expertise- en behandelcentrum voor de ziekte van Lyme en een opvatting over de situatie van een aantal patiënten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 november 2014 - Stand van zaken brief over de opzet van een expertise- en behandelcentrum voor de ziekte van Lyme en een opvatting over de situatie van een aantal patiënten - 33897-4

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)

Reactie op persbericht “Zorgverzekeraar Coöperatie VGZ laat kinderen in de steek”

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 november 2014 - Reactie op persbericht “Zorgverzekeraar Coöperatie VGZ laat kinderen in de steek” - 31839-420

Besluit: Betrekken bij begrotingsbehandeling VWS (34000-XVI)

Gewijzigde voorhang MBI eerstelijns verblijf

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 november 2014 – Gewijzigde voorhang MBI eerstelijns verblijf - 30597-479

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding van het Jaarbericht 2013/14 van de Nationale Drug Monitor

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 november 2014. Aanbieding van het Jaarbericht 2013/14 van de Nationale Drug Monitor - 24077-334

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Verslavingszorg op 2 december 2014.

Kader en voorhangbrief bekostiging langdurige zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 november 2014. Kader en voorhangbrief bekostiging langdurige zorg - 33891-173

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op donderdag 27 november 2014.
Gerelateerde kamerstukken: 33891-17

Besluit inzake toezegging aan het Erasmus Medisch Centrum over de totstandkoming van een bijzondere kapitaallastenregeling ten behoeve van voorgenomen nieuwbouw bij dit academisch ziekenhuis

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 oktober 2014. Besluit inzake toezegging aan het Erasmus Medisch Centrum over de totstandkoming van een bijzondere kapitaallastenregeling ten behoeve van voorgenomen nieuwbouw bij dit academisch ziekenhuis - 25268-100

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op donderdag 27 november 201

Stand van zaken rondom de invoering van integrale bekostiging in de medisch specialistische zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 oktober 2014. Stand van zaken rondom de invoering van integrale bekostiging in de medisch specialistische zorg - 32620-139

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verslag schriftelijk overleg over de voorhang verdaging toepassing mbi medisch specialistische zorg 2012 en 2013 (Kamerstuk 29 248, nr. 271)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 oktober 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over de voorhang verdaging toepassing mbi medisch specialistische zorg 2012 en 2013 - 29248-276

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afspraken met zorgverzekeraars over een uniform wijze van inzicht bieden in de opbouw van de premie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 oktober 2014. Afspraken met zorgverzekeraars over een uniform wijze van inzicht bieden in de opbouw van de premie - 29689-556

Besluit: Betrekken bij plenaire begrotingsbehandeling VWS
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet
Besluit: Bewindspersoon verzoeken voor de begrotingsbehandeling inzichtelijk te maken hoe de rekenpremie tot stand komt

Bestuurlijk afstemmingsoverleg Ebola

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 oktober 2014. Bestuurlijk afstemmingsoverleg Ebola - 25295-21

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Infectiepreventie (incl. Ebola) op 26 november 2014.

Verslag van een schriftelijk overleg over tussenevaluatie experiment regelarme instellingen (Kamerstuk 31 765, nr. 95)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 oktober 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over de tussenevaluatie experiment regelarme instellingen - 31765-96

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Administratieve lasten op 28 januari 2015.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Voortgang decentralisatie zorg op 11 december 201

Visie farmacotherapeutische informatievoorziening

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 oktober 2014. Visie farmacotherapeutische informatievoorziening - 29477-299

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Aanbieding Evaluatie Zichtbare schakel 2009-2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 30 oktober 2014. Aanbieding Evaluatie Zichtbare schakel 2009-2013 - 30597-470

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Voortgang decentralisatie zorg op 11 december 2014.

Schriftelijke reactie op een aantal onderwerpen inzake het Wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (Kamerstuk 33 509)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 oktober 2014. Schriftelijke reactie op een aantal onderwerpen inzake het Wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens - 33509-38

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg eind januari/begin februari 2015 (2,5 uur)
Gerelateerde kamerstukken: 33509-38

Uitvoering van de motie van het lid Wolbert over vrouwspecifieke geneeskunde (Kamerstuk 32 620, nr. 101)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 oktober 2014. Uitvoering van de motie van het lid Wolbert over vrouwspecifieke geneeskunde - 32620-138

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding eindrapport 'Zes jaar toezicht jeugdzorgplus’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 oktober 2014. Aanbieding eindrapport 'Zes jaar toezicht jeugdzorgplus’ - 31839-417

Besluit: Agenderen voor verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg op 21 januari 2015.

Aanbieding van de thematische wetsevaluatie Gedwongen zorg van ZonMw

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 oktober 2014. Aanbieding van de thematische wetsevaluatie Gedwongen zorg van ZonMw - 25424-254

Besluit: Technische briefing organiseren met ZonMw, eind januari/begin februari 2015
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een stand van zaken brief over het wetgevend kader Gedwongen zorg

33775 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 oktober 2014. Tweede nota van wijziging - 33775-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33775-8

Wijziging van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen in verband met het opnemen van een grondslag voor de uitvoering door de Pensioen- en Uitkeringsraad en de Sociale verzekeringsbank van de Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië en het besluit van de Luitenant-Gouverneurs-Generaal van Nederlands-Indië van 5 november 1946 (Indisch Staatsblad 1947, 118)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 oktober 2014. Wijziging van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen in verband met het opnemen van een grondslag voor de uitvoering door de Pensioen- en Uitkeringsraad en de Sociale verzekeringsbank van de Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië en het besluit van de Luitenant-Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië van 5 november 1946 (Indisch Staatsblad 1946, 118) - 34061

Besluit: Blanco verslag uitbrengen op 20 november 2014.

Toezending beleidsstukken

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 november 2014. Reactie op het verzoek van de commissie over toezending regeringsstukken - 2014Z20307

Besluit: De bewindslieden zal worden meegedeeld dat met wrevel is kennis genomen van de inhoud van de brief van 11 november 2014, dat in het kader van optimale parlementaire controle het zeer gewenst is dat (onderzoeks)rapportages en beleidsevaluaties e.d., zodra gereed, in principe onverwijld aan de Kamer worden gezonden. Beleidsreacties dienen dan spoedig daarna te volgen.Relevante stukken dienen in principe een week voor een debat aan de Kamer te worden gezonden, tenzij deze van majeur belang zijn voor het debat en deze termijn niet wordt gehaald.