Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 15 oktober 2014

Gepubliceerd: 16 oktober 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2014A039099
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=354e612a-7b6f-42bc-add8-bfa0555fcf49&title=Besluitenlijst%20VWS%2015%20oktober%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 27565, 28828, 32647, 32647, 29248, 33599, 32620, 29538, 33983, 29538, 29282, 33077, 33891, 29247, 25268, 31765, 29282, 30111, 32620, 29477, 31839, 29325, 29248

Inhoud


Verzoek om RIVM-advies over de carbepenemresistentie (Kamerstuknr. 33750, XVI-111/2014D27349 Advies ‘Preventie en bestrijding van carbepenemresistentie in Nederland’) te betrekken bij het AO vkc EZ over Dierziekten en Antibiotica op 11 december a.s.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.L. Thieme (PvdD) - 15 oktober 2014. Verzoek om RIVM-advies over de carbepenemresistentie (Kamerstuknr. 33750, XVI-111/2014D27349 Advies ‘Preventie en bestrijding van carbepenemresistentie in Nederland’) te betrekken bij het AO vkc EZ over Dierziekten en Antibiotica op 11 december a.s. - 2014Z18250

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om nog voor het VAO Transitie Jeugdzorg (gepland in de week na het Herfstrecces) een reactie te geven op de voortgang van de gemaakte afspraken

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 15 oktober 2014. Verzoek om nog voor het VAO Transitie Jeugdzorg (gepland in de week na het Herfstrecces) een reactie te geven op de voortgang van de gemaakte afspraken (o.a. over bovenregionale specialistische zorg) - 2014Z18137

Besluit: Verzoek gehonoreerd8

Verzoek aan de minister van VWS om toezending van het verslag van de op 16 oktober 2014 ingelaste EU-Gezondheidsraad te Brussel inzake Ebola

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 15 oktober 2014 - Verzoek aan de minister van VWS om toezending van het verslag van de op 16 oktober 2014 ingelaste EU-Gezondheidsraad te Brussel inzake Ebola - 2014Z18140

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om gesprek in te plannen in december met de Taskforce Kindermishandeling en Taskforce Jeugdzorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.I. van der Burg (VVD) - 15 oktober 2014. Verzoek om gesprek in te plannen in december met de Taskforce Kindermishandeling en Taskforce Jeugdzorg - 2014Z18131

Besluit: Via een emailprocedure zal worden geïnventariseerd of er voldoende behoefte/belangstelling is voor een gesprek

Verzoek om een reactie op artikel uit Medisch Contact inzake Expert financiering ILD zorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 14 oktober 2014. Verzoek om een reactie op artikel uit Medisch Contact inzake Expert financiering ILD zorg - 2014Z18063

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om reactie op het rapport van KinderThuisZorg 'Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen'

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 14 oktober 2014. Verzoek om reactie op het rapport van KinderThuisZorg 'Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen' - 2014Z18036

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Voortgang decentralisatie zorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, W.J.H. Lodders (VVD) - 13 oktober 2014. Voortgang decentralisatie Wlz - 2014Z17858

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht de Kamer elk kwartaal een voortgangsrapportage over de invoering van de Wlz en de Wmo te sturen. De rapportage zal dienen als basis voor een algemeen overleg dat vóór het einde van het jaar zal worden ingepland (6 uur).

Verzoek voor een AO Mantelzorg incl. Nibud-rapport: Inkomenseffecten voor mantelzorgers, Enquête PGGM&Co: Mantelzorgers krijgen het steeds zwaarder en Rapport SCP: Hulp geboden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 9 oktober 2014. Verzoek voor een AO Mantelzorg incl. Nibud-rapport: Inkomenseffecten voor mantelzorgers, Enquête PGGM&Co: Mantelzorgers krijgen het steeds zwaarder en Rapport SCP: Hulp geboden - 2014Z17646

Besluit: Verzoek gehonoreerd. Het algemeen overleg zal voor het einde van het jaar worden ingepland (2,5 uur)
Besluit: Staatssecretaris verzoeken om een stand-van-zakenbrief, de genoemde rapporten aan de Kamer te zenden, vergezeld van een standpunt.7

Inplannen algemeen overleg Verslavingszorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 14 oktober 2014. Verzoek om Kabinetsreactie op het verslag van het rondetafelgesprek d.d. 6 okotber jl. inzake THC-gehalte - 2014Z18042

Besluit: Verzoek gehonoreerd. De staatssecretaris zal worden verzocht om een spoedige reactie.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 1 oktober 2014. Inplannen algemeen overleg Verslavingszorg - 2014Z17007

Besluit: Verzoek gehonoreerd, algemeen overleg kan worden ingepland (3 uur)

Ter bespreking lijst aanhangige plenaire (30leden)debatten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, Drs. A.J.M. Teunissen - 9 oktober 2014. Ter bespreking lijst aanhangige plenaire (30leden)debatten - 2014Z17642

Besluit: Het wordt aan aanvragers overgelaten te besluiten of debatten worden ingetrokken, samengevoegd dan wel omgezet in een algemeen overleg. Mevrouw Bruins Slot heeft het debat over het bericht "Schippers zet NZa onder druk" ingetrokken.

Aanbod DNB voor toelichting op richtlijn solvabiliteit II

Zaak: Brief derden - De Nederlandsche Bank (DNB) te Amsterdam - 13 oktober 2014. Aanbod DNB voor toelichting op richtlijn solvabiliteit II - 2014Z18037

Besluit: Aanbod is gehonoreerdRondvraag

Reactie op het HBSC-rapport 'Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 oktober 2014 - Reactie op het HBSC-rapport 'Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland' - 27565-129

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Alcoholbeleid op 9 oktober 2014.

Aanbieding geactualiseerd samenwerkingsprotocol Centraal Selectieoverleg Zorg

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 30 september 2014. Aanbieding geactualiseerd samenwerkingsprotocol Centraal Selectieoverleg Zorg - 28828-73

Besluit: Reeds geagendeerd voor inbreng feitelijke vragen op 8 oktober 2014.

Aanbiedingsbrief over het onderzoek naar eerste jaar van de Levenseindekliniek

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 oktober 2014. Aanbiedingsbrief over het onderzoek naar eerste jaar van de Levenseindekliniek - 32647-34

Besluit: Reeds geagendeerd voor verzamel-algemeen overleg Euthanasie

Aanbieding jaarverslag 2013 Regionale toetsingscommissies euthanasie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 september 2014. Aanbieding jaarverslag 2013 Regionale toetsingscommissies euthanasie - 32647-33

Besluit: Reeds geagendeerd voor verzamel-algemeen overleg Euthanasie

Verslag schriftelijk overleg inzake Overheveling specialistische geneesmiddelen 2015

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 september 2014. Antwoorden op vragen commissie over de overheveling specialistische geneesmiddelen 2015 - 29248-275

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 2 oktober 2014, waarover mevr. Leijten een VAO zal aanvragen.
Besluit: Mevrouw Leijten zal een plenair VSO aanvragen over voorliggend SO

Reactie op de motie van de leden Bruins Slot en Pia Dijkstra (Kamerstuk 33 599, nr. 8) over terugdringen van de verkoop van illegale geneesmiddelen via het internet

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 september 2014. Reactie op de motie van de leden Bruins Slot en Pia Dijkstra over terugdringen van de verkoop van illegale geneesmiddelen via het internet - 33599-12

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 2 oktober 201
Gerelateerde kamerstukken: 33599-12

Uitkomsten van de ministeriele conferentie over antibioticaresistentie die op 25 en 26 juni 2014 in Den Haag heeft plaatsgevonden

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 september 2014. Uitkomsten van de ministeriele conferentie over antibioticaresistentie die op 25 en 26 juni 2014 in Den Haag heeft plaatsgevonden - 32620-135

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 2 oktober 2014.

Voorbereidingen op de Wmo 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 september 2014. Voorbereidingen op de Wmo 2015 - 29538-157

Besluit: Desgewenst betrokken bij algemeen overleg Transitie Wmo op 8 oktober 201

33 983 Tweede nota van wijziging inzake Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 oktober 2014. Tweede nota van wijziging - 33983-8

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel. (33893)
Gerelateerde kamerstukken: 33983-8

Aanbieding van zes rapporten aan over de geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 14 oktober 2014. Verzoek om een breed algemeen overleg over de GGZ - 2014Z18062

Besluit: Verzoek gehonoreerdReeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 oktober 2014. Aanbieding van zes rapporten aan over de geestelijke gezondheidszorg (ggz) - 2014Z18055

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg ggz (3 uur)

Bevindingen regionale bijeenkomsten "Wmo en Jeugd op weg" en monitors van aanbieders

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 oktober 2014. Bevindingen regionale bijeenkomsten "Wmo en Jeugd op weg" en monitors van aanbieders - 29538-158

Besluit: Agenderen voor tweede termijn algemeen overleg Transitie Wmo op 15 oktober 2014.
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2015 op 3 november 201

Knelpunten rond opleidingsplaatsen voor jeugdartsen, infectieziekte-artsen, medisch milieukundigen en Tuberculose-artsen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 oktober 2014. Knelpunten rond opleidingsplaatsen voor jeugdartsen, infectieziekte-artsen, medisch milieukundigen en Tuberculose-artsen - 29282-204

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid zorgsector op 26 november 2014.

Verzekerdenmonitor 2014 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 oktober 2014. Verzekerdenmonitor 2014 - 33077-14

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet

Extra overgangsrecht Wlz voor 10.000 cliënten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 oktober 2014. Extra overgangsrecht Wlz voor 10.000 cliënten - 33891-172

Besluit: Bewindspersoon verzoeken de financiële vormgeving te duiden.
Gerelateerde kamerstukken: 33891-17

Voortgang van de concentratie van de acute zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 oktober 2014. Voortgang van de concentratie van de acute zorg - 29247-191

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuiszorg
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zwangerschap en geboorte van 13 november 201

Reactie op verzoek van de commisie inzake bericht over zelfmoord van bewoner van verzorgingstehuis na onrust over verplichte verhuizing

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 6 oktober 2014. Reactie op verzoek van de commisie inzake bericht over zelfmoord van bewoner van verzorgingstehuis na onrust over verplichte verhuizing - 2014Z17361

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Antwoorden op vragen van de commissie over het functioneren van de NZa 2012 (Kamerstuk 25 268, nr. 80)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 oktober 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over het functioneren van de NZa 2012 - 25268-98

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenaire Fraudedebat

Aanbieding tussenevaluatie experiment regelarme instellingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 30 september 2014. Aanbieding tussenevaluatie experiment regelarme instellingen - 31765-95

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Administratieve lasten (plannen: 2,5 uur)
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op vrijdag 17 oktober 2014, 12.00 uur. De inbreng van het schriftelijk overleg gaat over de zakelijke inhoud van de aanwijzing aan de NZa voor de verlenging van het experiment regelarme instellingen als bedoeld in artikel 58 van de Wet marktordening gezondheidszorg. Het besluit tot het doen van een aanwijzing kan niet eerder worden genomen dan op 31 oktober 2014.
Noot: Deze brief bevat tevens de zakelijke inhoud van de aanwijzing aan de NZa voor de verlenging van het experiment regelarme instellingen als bedoeld in artikel 58 van de Wet marktordening gezondheidszorg. Het besluit tot het doen van een aanwijzing kan niet eerder worden genomen dan op 31 oktober 2014.
Noot: De staatssecretaris zal worden verzocht de antwoorden vóór einde Herfstreces aan de Kamer te sturen; daarna zal worden bezien of er nog voor het Kerstreces een algemeen overleg zal worden ingepland3

Nadere informatie over zaken die aan de orde zijn geweest in de tv-uitzending ‘Foute dokters’ van het programma Altijd Wat Monitor op 1 september 2014 en berichtgeving op de website van Altijd Wat Monitor

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 september 2014. Nadere informatie over zaken die aan de orde zijn geweest in de tv-uitzending ‘Foute dokters’ van het programma Altijd Wat Monitor op 1 september 2014 en berichtgeving op de website van Altijd Wat Monitor - 29282-203

Besluit: Betrekken bij toegewezen dertigledendebat (mevr. Bruins Slot)

Reactie op verzoek van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake kosten buitenlandse reizen, Kennemer Gasthuis en wet normering topinkomens

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 september 2014. Reactie op verzoek van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake kosten buitenlandse reizen, Kennemer Gasthuis en wet normering topinkomens - 30111-73

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Integriteit en verwevenheid (plannen: 2,5 uur)

Verslag schriftelijk overleg over informatie over aanpak verantwoording en jaarrekeningen medisch specialistische zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 oktober 2014. Antwoorden op vragen over informatie inzake aanpak verantwoording en jaarrekeningen medisch specialistische zorg - 32620-136

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Informatievoorziening zorguitgaven op 5 november 201

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Gerven over het aankopen van miljoenen griepkuren door de overheid tussen 2005 en 2009, terwijl de werkzaamheid ervan niet vaststond

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 oktober 2014 - Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Gerven over het aankopen van miljoenen griepkuren door de overheid tussen 2005 en 2009, terwijl de werkzaamheid ervan niet vaststond - 29477-295

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.2

Aanbieding twee rapporten van de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie voor het onderwijs naar de kwaliteit van de behandeltrajecten van jongeren in twee jeugdzorgplus instellingen en de bijbehorende scholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 september 2014. Aanbieding van twee rapporten van de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie voor het onderwijs naar de kwaliteit van de behandeltrajecten van jongeren in twee jeugdzorgplus instellingen en de bijbehorende scholen - 31839-414

Besluit: Agenderen voor verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg (begin januari 2015; 3 uur)

Evaluatie plan van aanpak maatschappelijke opvang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 september 2014. Evaluatie plan van aanpak maatschappelijke opvang - 29325-69

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Maatschappelijke opvang/Zwerfjongeren (3 uur vóór het Kerstreces, ervan uitgaande dat de voortgangsrapportage de Kamer tijdig zal hebben bereikt)

Tussenrapportage wachttijden medisch specialistische zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 september 2014. Tussenrapportage wachttijden medisch specialistische zorg - 29248-274

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuiszorg
Besluit: Bewindspersoon verzoeken aan te geven waarom wachttijden oplopen, in te gaan op de oorzaken van de verschillen per regio en daarbij expliciet in te gaan op de wachttijden in de ggz-sector.

Uitvoering van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233)

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 september 2014. Uitvoering van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233) - 34039

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 30 oktober 2014, 14.00 uur
Noot: Het wetsvoorstel is door de VKC V&J aan de VKC VWS overgedragenStukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Toezending regeringsstukken

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 15 oktober 2014. Toezending regeringsstukken - 2014Z18123

Besluit: Bestaande irritaties zullen aan de bewindspersonen kenbaar worden gemaakt. Verzocht zal worden verzoeken in voorkomende gevallen (tussen)rapportages, onderzoeken e.d. terstond aan de Kamer te zenden zodra deze beschikbaar zijn, en niet te wachten op een regeringsstandpunt. Voorts zal worden verzocht de Kamer tenminste tegelijk met de media, of zoveel eerder, te informeren over beleidsvoornemens.