Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 1 oktober 2014

Gepubliceerd: 2 oktober 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2014A0390510
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5b3474b7-e4bd-4f10-8704-aa87391e3ba4&title=Besluitenlijst%20VWS%201%20oktober%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33891, 31839, 33891, 29689, 33891, 29477, 29477, 27565, 29689, 33891, 29689, 30111, 33895, 29509, 24170, 32805, 32620, 29282, 31476, 29447, 25424, 32279, 29214, 32793, 31568, 29689, 29538, 33983, 33983, 21501

Inhoud


Verzoek om feitelijke vragenronde over het samenwerkingsprotocol Nza en OM d.d. 30 september 2014.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 1 oktober 2014. Verzoek om feitelijke vragenronde over het samenwerkingsprotocol Nza en OM d.d. 30 september 2014 - 2014Z17010

Besluit: De vaste commissie voor V&J zal worden verzocht het door de minister van V&J toegezonden Samenwerkingsprotocol NZa-OM over te dragen aan de vaste commissie voor VWS, waarover een feitelijke vragenronde kan plaatsvinden.

VAO Transitie Jeugdzorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 1 oktober 2014. VAO Transitie Jeugdzorg - 2014Z17008

Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht voor het herfstreces een voortgangsbrief te zenden over de jeugdzorg en onder meer in te gegaan op de openbaarmaking van de herleidbare monitorgegevens van gemeenten, de positionering van de commissie Geluk, de uitkomst van de spieggelgesprekken met de zorgregio’s/het bestuurlijk overleg. Na ommekomst van de brief zal het VAO worden gepland9

Inplannen algemeen overleg Verslavingszorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 1 oktober 2014. Inplannen algemeen overleg Verslavingszorg - 2014Z17007

Besluit: Na het rondetafelgesprek op 6 oktober a.s. inzake het THC-gehalte zal worden besloten hoe verder te procederen.

Verzoek om reactie op artikel in De Volkskrant d.d. 1 okotber 2014 inzake PTSS

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 1 oktober 2014. Verzoek om reactie op artikel in De Volkskrant d.d. 1 oktober 2014 inzake PTSS - 2014Z17006

Besluit: Verzoek gehonoreerd. Brief te ontvangen voor het einde van het komende herfstreces.

Verzoek om aan te geven hoe de Gewijzigde motie van de leden Leijten en Bergkamp (t.v.v. kamerstuk 33891, nr. 92) over kinderen die een zware zorgbehoefte hebben uitgevoerd zal worden (33891-166)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 1 oktober 2014. Verzoek om aan te geven hoe de Gewijzigde motie van de leden Leijten en Bergkamp (t.v.v. kamerstuk 33891, nr. 92) over kinderen die een zware zorgbehoefte hebben uitgevoerd zal worden (33891-166) - 2014Z17003

Besluit: Verzoek gehonoreerd. De staatssecretaris zal worden verzocht de voorziene procedure te schetsen, te duiden hoe betrokkenen zullen worden benaderd, en de brief uiterlijk volgende week aan de Kamer te zenden.
Gerelateerde kamerstukken: 33891-16

Verzoek aan de staatssecretaris VWS om uitleg te geven waarom de op 30 september 2014 aan de Kamer gestuurde tussenevaluatie Regelarm werken gedateerd is op 2 mei 2014.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 1 oktober 2014. Verzoek aan de staatssecretaris VWS om uitleg te geven waarom de op 30 september 2014 aan de Kamer gestuurde tussenevaluatie Regelarm werken gedateerd is op 2 mei 2014 - 2014Z16999

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek aan minister aan te geven wanneer de Arbeidsmarkteffectrapportage verwacht kan worden; dit met het oog op het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid zorgsector op 26 november 2014.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 1 oktober 2014. Verzoek aan ministerie VWS om aan te geven wanneer de Arbeids- en Effectrapportage verwacht kan worden - 2014Z16997

Besluit: Verzoek gehonoreerd8

Verzoek om het algemeen overleg Overheveling wijkverpleging in te plannen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 1 oktober 2014. Verzoek om het algemeen overleg Overheveling wijkverpleging in te plannen - 2014Z16996

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg (3 uur)

Verzoek om reactie op bericht van Nieuwsuur d.d. 28 september 2015 over opslaan van meldingen AMK op naam

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 1 oktober 2014. Verzoek om reactie op bericht van Nieuwsuur d.d. 28 september 2015 over opslaan van meldingen AMK op naam - 2014Z16994

Besluit: Verzoek gehonoreerd. De staatssecretaris zal voorts worden verzocht in zijn brief, toe te zenden met het oog op het algemeen overleg op 15 oktober 2014 over Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties, in te gaan op de interpretatie van het beroepsgeheim, het voorlichtingsaspect, een analyse te geven van het niet melden door artsen en het voorstel in gesprek te gaan met de LHV en de KNMG en de subsidiëring van het FPKN.

Verzoek om reactie op persbericht inzake Zorgverzekeraar Coöperatieve VGZ laat kinderen in de steek

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 30 september 2014. Verzoek om reactie op persbericht inzake Zorgverzekeraar Coöperatieve VGZ laat kinderen in de steek - 2014Z16905

Besluit: Verzoek gehonoreerd. Brief te ontvangen voor de plenaire behandeling van de Invoeringswet Jeugdwet (33983)

Verzoek om reactie op bericht NoordhollandsDagblad.nl d.d. 30 september 2014 over de zelfmoord van bewoonster in een verzorgingshuis na onrust over een verplichte verhuizing

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 30 september 2014. Verzoek om reactie op bericht Noordhollands Dagblad.nl d.d. 30 september 2014 over de zelfmoord van bewoonster in een verzorgingshuis na onrust over een verplichte verhuizing - 2014Z16927

Besluit: Verzoek gehonoreerd. Reactie gaarne uiterlijk 3 oktober 2014.

Voortgang Transitie Jeugdstelsel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 september 2014. Voortgang Transitie Jeugdstelsel - 31839-412

Besluit: Reeds geagendeerd bij het algemeen overleg Stelselherziening Jeugdzorg/Transitie op 24 september 2014.

Nadere informatie ten behoeve van het Wet Langdurige Zorg debat d.d. 23 september 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 september 2014. Nadere informatie ten behoeve van het debat d.d. 23 september 2014 over de Wet Langdurige Zorg - 33891-158

Besluit: Reeds betrokken bij behandeling wetsvoorstel
Gerelateerde kamerstukken: 33891-15

Ex post compensaties in het risicovereveningssysteem 2015

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 september 2014. Ex post compensaties in het risicovereveningssysteem 2015 - 29689-544

Besluit: Reeds betrokken bij algemeen overleg op 23 september 201

Reactie op amendementen m.b.t. het wetsvoorstel Wet langdurige zorg (33891)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 september 2014. Reactie op amendementen ingediend bij het wetsvoorstel Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) - 33891-138

Besluit: Reeds betrokken bij plenair debat
Gerelateerde kamerstukken: 33891-13

Onderzoeksrapport Berenschot: Impact van geneesmiddelentekorten voor patiënten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 september 2014. Onderzoeksrapport Berenschot: Impact van geneesmiddelentekorten voor patiënten - 29477-293

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 2 oktober 201

Verslag schriftelijk overleg over de Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 september 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over de ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen - 29477-294

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 2 oktober 2014.

Stand van zaken gemeentelijke preventie- en handhavingsplannen en toezicht DHW

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 september 2014. Stand van zaken gemeentelijke preventie- en handhavingsplannen en toezicht DHW - 27565-128

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Alcoholbeleid op 9 oktober 2014. Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Evaluatie Zorgverzekeringswet

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 september 2014. Evaluatie Zorgverzekeringswet - 29689-545

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet
Noot: In het najaar is een kabinetsstandpunt te verwachten

Nadere informatie voorstel van wet Wet langdurige zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 september 2014. Nadere informatie over amendementen ingediend bij de Wet langdurige zorg - 33891-171

Besluit: Betrokken bij behandeling van het wetsvoorstel Wlz
Gerelateerde kamerstukken: 33891-17

Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit Zorgverzekering in verband met de vereveningsbijdrage voor het kalenderjaar 2015

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 september 2014. Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit Zorgverzekering in verband met de vereveningsbijdrage voor het kalenderjaar 2015 - 29689-543

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 9 oktober 201

Reactie op verzoek van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake kosten buitenlandse reizen, Kennemer Gasthuis en wet normering topinkomens

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 september 2014. Reactie op verzoek van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake kosten buitenlandse reizen, Kennemer Gasthuis en wet normering topinkomens - 30111-73

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Integriteit en Verwevenheid
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. De lijst van aanhangige (dertigleden)debatten zal worden geagendeerd om te bepalen of debatten kunnen worden samengevoegd, dan wel omgezet kunnen worden in een algemeen overleg5

Reactie op de Initiatiefnota van het lid Voortman "Zekerheid over zorg, het recht van burgers op informatie over hun zorg"

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 september 2014. Reactie op de Initiatiefnota van het lid Voortman "Zekerheid over zorg, het recht van burgers op informatie over hun zorg" - 33895-5

Besluit: Agenderen voor notaoverleg.
Noot: Mevrouw Voortman geeft er de voorkeur aan de nota zelf te verdedigen in de tweede helft van maart/begin april 201

Antwoorden op vragen van de commissie over investeren in palliatieve zorg (Kamerstuk 29 509, nr. 46)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 september 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over investeren in palliatieve zorg - 29509-47

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Palliatieve zorg

Reactie op de uitspraak c.q. het voorstel van de Kinderombudsman om een veiligheidscheck op te nemen in de zorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking die in een instelling verblijven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 september 2014. Reactie op de uitspraak c.q. het voorstel van de Kinderombudsman om een veiligheidscheck op te nemen in de zorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking die in een instelling verblijven - 24170-149

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg onderdeel Jeugd van de Rijksbegroting op 3 november 201

Aanbieding van het rapport van het Zorginstituut Nederland Implantaatgedragen prothesen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 september 2014. Aanbieding van het rapport "Implantaatgedragen prothesen" van het Zorginstituut Nederland - 32805-30

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Patiëntveiligheid
Noot: Aangekondigde nadere informatie afwachten (najaar)

Aanbieding Zorgbalans 2014

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 september 2014. Aanbieding Zorgbalans 2014 - 34000-XVI-7

Besluit: Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling4

Aanbieding Randvoorwaarden voor afspraken tussen partijen m.b.t. Voorwaardelijke Toelating

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 september 2014. Aanbieding Randvoorwaarden voor afspraken tussen partijen m.b.t. Voorwaardelijke Toelating - 32620-134

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 2 oktober 201

Nadere informatie over zaken die aan de orde zijn geweest in de tv-uitzending ‘Foute dokters’ van het programma Altijd Wat Monitor op 1 september 2014 en berichtgeving op de website van Altijd Wat Monitor

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 september 2014. Nadere informatie over zaken die aan de orde zijn geweest in de tv-uitzending ‘Foute dokters’ van het programma Altijd Wat Monitor op 1 september 2014 en berichtgeving op de website van Altijd Wat Monitor - 29282-203

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: De lijst van aanhangige (dertigleden)debatten zal worden geagendeerd om te bepalen of debatten kunnen worden samengevoegd, dan wel omgezet kunnen worden in een algemeen overleg

Aanbieding advies van de RVZ getiteld ‘Patiënteninformatie; informatievoorziening rondom de patiënt’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 september 2014. Aanbieding advies van de RVZ getiteld ‘Patiënteninformatie; informatievoorziening rondom de patiënt’ - 31476-9

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Patiënten- en cliëntenrechten

Ministerieel Plan Bloedvoorziening 2015-2017

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 september 2014. Ministerieel Plan Bloedvoorziening 2015-2017 - 29447-28

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 29 oktober 201

Advies verkorting doorlooptijd GGZ/FZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 september 2014. Advies verkorting doorlooptijd GGZ/FZ - 25424-250

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Informatievoorziening zorguitgaven op 5 november 201

Aanbieding van het Jaarverslag Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD) Nederland 2013

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 september 2014. Aanbieding van het Jaarverslag Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD) Nederland 2013 - 32279-65

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zwangerschap en geboorte op 9 oktober 2014.
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Medische ethiek3

Verandering wettelijke verankering van de subsidieregeling voor abortusklinieken

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 september 2014. Verandering wettelijke verankering van de subsidieregeling voor abortusklinieken - 29214-70

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Afbreking zwangerschap

Reactie op Gezondheidheidsraadadvies 'Criteria voor de keuze van een vaccin tegen kinkhoest'

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 september 2014. Reactie op Gezondheidsraadadvies 'Criteria voor de keuze van een vaccin tegen kinkhoest' - 32793-154

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Preventiebeleid
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid 2 oktober 201
Gerelateerde kamerstukken: 32793-15

Uitkomst van de aanbesteding van het Helikoptercontract op de Bovenwinden

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 september 2014. Uitkomst van de aanbesteding van het Helikoptercontract op de Bovenwinden - 31568-144

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapport onderzoek Taakherschikking en kostprijzen Radboud UMC

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 september 2014 - Aanbieding van het rapport Taakherschikking en kostprijzen, uitgevoerd door het Radboud UMC - 29689-542

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuisbekostiging

Aanbieding van het advies van de Gezondheidsraad getiteld “ Sociaal werk op solide basis” over de kennisinfrastructuur voor de sociaal agogische dienstverlening

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 september 2014 - Aanbieding van het advies van de Gezondheidsraad getiteld “Sociaal werk op solide basis” over de kennisinfrastructuur voor de sociaal agogische dienstverlening - 29538-156

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten (najaar).

Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 september 2014. Nota van wijziging - 33983-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33983-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 september 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33983-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33983-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 juli 2014. Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet) - 33983

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (incl. stemmingen) uiterlijk 16 oktober 2014 i.v.m. behandeling door de Eerste Kamer

Goedkeuring van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 september 2014. Goedkeuring van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233) - 34038-(R2039)

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 30 oktober 2014.

Instelling van een vast college van advies op het terrein van volksgezondheid en samenleving (Wet op de Raad voor volksgezondheid en samenleving)

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 september 2014. Instelling van een vast college van advies op het terrein van volksgezondheid en samenleving (Wet op de Raad voor volksgezondheid en samenleving) - 34040

Besluit: Via een emailprocedure zal worden gesondeerd of over het wetsvoorstel blanco verslag kan worden uitgebracht en vervolgens als hamerstuk kan worden aangemeld.
Noot: De emailprocedure heeft inmiddels alleen een verzoek van de SP-fractie opgeleverd om inbreng t.b.v. het verslag te leveren

Verslag schriftelijk overleg over de informele EU-Gezondheidsraad op 22 september 2014 (Kamerstuk 21501-31, nr. 349)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 september 2014. Antwoorden op vragen over de geannoteerde agenda voor de informele Gezondheidsraad van 22-23 september 2014 te Milaan - 21501-31-351

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EU-Gezondheidsraad op 27 november 2014