Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 11 november 2015

Gepubliceerd: 12 november 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2014A0387110
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=4d219478-4473-406a-9f64-c11a284ee9ef&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20I%26M%20d.d.%2011%20november%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 30080, 27625, 25834, 32793, 32813, 32813, 31209, 31209, 30196, 33872, 29984, 31305, 33678, 29398, 29398, 31936, 31936, 31936, 31936, 29665, 31409, 30490, 24691, 22026, 29984, 29984, 29984, 34335, 29383

Inhoud


Verzoek inzake toegezegde brief over alcoholslot

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.J.F. van Helvert (CDA) - 11 november 2015. Verzoek inzake toegezegde brief over alcoholslot - 2015Z21216

Besluit: Ministers van Veiligheid en Justitie en van Infrastructuur en Milieu vragen naar de stand van zaken van de toegezegde brief over het alcoholslotprogramma.Overig (besloten)Geen agendapunten

Lijst met EU-voorstellen week 43-44

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 5 november 2015. EU-voorstellen week 43-44 - 2015Z20828

Besluit: Ter informatie.

Selectie EU-prioriteiten op basis van het Werkprogramma 2016 van de Europese Commissie

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, G.B. Koerselman - 5 november 2015. EU-Stafnotitie - EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2016 Europese Commissie - 2015Z20754

Besluit: De fracties kunnen per e-mail inbreng leveren voor een selectie van prioritaire dossiers (inclusief eventueel gewenste subsidiariteitstoets en/of behandelvoorbehoud) middels het plaatsen van kruisjes in bijlage 1 van de stafnotitie. De deadline daarvoor is 17 november 2015 te 14.00 uur.
Noot: NB: een stafnotitie met daarin het resultaat van de selectie door de commissie zal geagendeerd worden voor de procedurevergadering van 25 november 2015.

Verslag van de Informele- en Transportraad van 7 en 8 oktober 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 3 november 2015. Verslag van de Informele- en Transportraad van 7 en 8 oktober 2015 - 21501-33-565

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad (10 december) d.d. 2 december 2015.

Stand van zaken betreffende “Holwerd aan Zee”

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 oktober 2015. Stand van zaken betreffende “Holwerd aan Zee” - 34300-A-15

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Water d.d. 30 november 2015.
Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek Holwerd aan Zee d.d. 26 november 2015.Europa

Aanbieding accountantsrapport bij de 26ste voortgangsrapportage van het programma Ruimte voor de Rivier

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 oktober 2015. Aanbieding accountantsrapport bij de 26ste voortgangsrapportage van het programma Ruimte voor de Rivier - 30080-78

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Water d.d. 30 november 2015.

Vermogenskostenvoet en maximaal aandeel eigen vermogen drinkwaterbedrijven 2016 en 2017.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 oktober 2015. Vermogenskostenvoet en maximaal aandeel eigen vermogen drinkwaterbedrijven 2016 en 2017 - 27625-342

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Water d.d. 30 november 2015.

Reactie op de berichtgeving in de media over een mogelijk Nationaal Deltaplan Asbestsanering

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 5 november 2015. Reactie op de berichtgeving in de media over een mogelijk Nationaal Deltaplan Asbestsanering - 25834-103

Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek Asbest d.d. 18 november 2015.
Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Externe veiligheid in 2016.Water7

Reactie op verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 10 september 2015, over het artikel in One World Food over dat de chemische industrie met opzet twijfel probeert te zaaien over de wetenschappelijk vastgestelde risico's van hormoonverstorende stoffen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 oktober 2015. Reactie op verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 10 september 2015, over het artikel in One World Food over dat de chemische industrie met opzet twijfel probeert te zaaien over de wetenschappelijk vastgestelde risico's van hormoonverstorende stoffen - 32793-200

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het nog te plannen dertigledendebat over de risico's van hormoonverstorende chemicaliën.

Voortgangsrapportage Klimaatagenda

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 29 juni 2015. Evaluatie en de follow-up van de Lokale Klimaatagenda (LKA) - 32813-101

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het plenaire debat over de Nederlandse inzet voor de klimaatconferentie in Parijs (COP21).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 27 oktober 2015. Voortgangsrapportage Klimaatagenda - 32813-118

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het plenaire debat over de Nederlandse inzet voor de klimaatconferentie in Parijs (COP21).

Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 oktober 2015 om toezending van de TNO-rapporten inzake emissiemetingen personenauto's Euro 1 t/m 6

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 oktober 2015. Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 oktober 2015 om toezending van de TNO-rapporten inzake emissiemetingen personenauto's Euro 1 t/m 6 - 31209-174

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het plenair debat over fraude met testen van uitstoot van auto's.

Toezending TNO-rapporten emissiemetingen personenauto's

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 27 oktober 2015. Toezending TNO-rapporten emissiemetingen personenauto's - 31209-173

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het plenair debat over fraude met testen van uitstoot van auto's.
Noot: Tijdens de RvW van 4 november 2015 heeft het lid Verhoeven (D66) namens het lid Van Veldhoven (D66) om een plenair debat over de fraude met testen van uitstoot van auto's verzocht. Dit debat zal worden ingepland nadat de technische briefing over dit onderwerp geweest is.6

Gevolgen uitstel behandeling TPAC rapport MTCS

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 5 november 2015. Gevolgen uitstel behandeling TPAC rapport MTCS - 30196-367

Besluit: Agenderen voor een na het Kerstreces te plannen algemeen overleg Duurzaamheid en Milieu.

VTH wet; onderzoeksopzet naar de doeltreffendheid van de regels om een goede kwaliteit van de uitvoering en handhaving te waarborgen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 27 oktober 2015. VTH wet; onderzoeksopzet naar de doeltreffendheid van de regels om een goede kwaliteit van de uitvoering en handhaving te waarborgen - 33872-19

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Omgevingswet d.d. 1 december 2015.

Reactie op de kritiek vanuit de regio’s over de beperkte budgetten voor regionale spoorlijnen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 26 oktober 2015. Reactie op de kritiek vanuit de regio’s over de beperkte budgetten voor regionale spoorlijnen - 29984-633

Besluit: Agenderen voor notaoverleg MIRT d.d. 23 november 2015.RuimteGeen agendapuntenMilieu

Aanbieding 2e Publieksrapportage Rijkswegennet 2015

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 oktober 2015. Aanbieding 2e Publieksrapportage Rijkswegennet 2015 - 34300-A-7

Besluit: Agenderen voor notaoverleg MIRT d.d. 23 november 2015.

Aanbieding KIM-publicatie 'Mobiliteitsbeeld 2015'

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 oktober 2015. Aanbieding KIM-publicatie 'Mobiliteitsbeeld 2015' - 31305-213

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg MIRT d.d. 23 november 2015.5

Aanbiedingsbrief Parlementaire enquêtecommissie Fyra

Zaak: Parlementair onderzoeksrapport - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg (CDA) - 28 oktober 2015. Aanbiedingsbrief Parlementaire enquêtecommissie Fyra - 33678-10

Besluit: De commissie stemt in met onderstaande planning van de behandeling van het rapport van de enquêtecommissie Fyra. Deze planning is gebaseerd op de gebruikelijke procedure bij de behandeling van enquêterapporten.
Noot: 1.Feitelijke vragenronde over het enquêterapport. De inbrengdatum is reeds vastgesteld op 17 november 2015, beantwoording wordt verwacht in de eerste helft van december;2.Plenair debat van de Kamer met de enquêtecommissie. Dit debat kan naar verwachting kort na het Kerstreces worden gevoerd. Het is politiek gebruik dat de grootste fractie tijdens dit plenaire debat een motie indient met een appreciatie van het rapport en een verzoek om een kabinetsreactie;3.Feitelijke vragenronde over de kabinetsreactie. Deze kan naar verwachting in februari/maart 2016 plaatsvinden;4.Plenair debat van de Kamer met het kabinet. Mogelijk in maart/april 2016.Infrastructuur

Definitieve invoering 2toDrive

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 2 november 2015. Definitieve invoering 2toDrive - 29398-477

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid d.d. 24 november 2015.

Onderzoek spitsstroken

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 28 oktober 2015. Onderzoek spitsstroken - 29398-476

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid d.d. 24 november 2015.

Instemming met het verzoek om een technische briefing te organiseren over kostentoerekening op vliegvelden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 5 november 2015. Instemming met het verzoek om een technische briefing te organiseren over kostentoerekening op vliegvelden - 2015Z20821

Besluit: Agenderen voor technische briefing Kostentoerekening op vliegvelden d.d. 19 november 2015.
Besluit: De staatssecretaris verzoeken om ook een vertegenwoordiging van BARIN te laten deelnemen aan de technische briefing. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal BARIN worden gevraagd de Kamer schriftelijk te informeren over zijn visie op de kostentoerekening op vliegvelden.

Besluitvorming transformatie 20Ke

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 5 november 2015. Besluitvorming transformatie 20Ke - 31936-301

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 11 november 2015.4

Ontwikkelingen bij Air France KLM

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 oktober 2015. Reactie op verzoek van het lid Graus, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 oktober 2015, over berichtgevingen over het gevaar dat KLM loopt door toenemende wantoestanden bij AirFrance - 31936-300

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 11 november 2015.

Reactie op evaluatie Alders eerste fase ontwikkeling Eindhoven Airport en advies voor tweede fase

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 oktober 2015. Reactie op evaluatie Alders eerste fase ontwikkeling Eindhoven Airport en advies voor tweede fase - 31936-298

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 11 november 2015.

Verzoek participatie Nederland aan ITDM-proef

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 27 oktober 2015. Verzoek participatie Nederland aan een onderzoek met piloten met diabetes (ITDM-proef) - 31936-299

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 11 november 2015.

Overschrijding grenswaarde geluid Schiphol gebruiksjaar 2014 en experimenteerregeling gebruiksjaar 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 26 oktober 2015. Overschrijding grenswaarde geluid Schiphol gebruiksjaar 2014 en experimenteerregeling gebruiksjaar 2015 - 29665-220

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 11 november 2015.

Reactie op verzoek commissie inzake vaargeul Ameland

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 5 november 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu inzake vaargeul Ameland - 31409-93

Besluit: Reeds behandeld tijdens algemeen overleg Scheepvaart d.d. 5 november 2015.

Aanbesteding van de SAR-helikopters Kustwacht

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 28 oktober 2015. Aanbesteding van de SAR-helikopters Kustwacht - 30490-25

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Scheepvaart d.d. 5 november 2015.

Aanbieding accountantsrapport behorende bij de veertiende Voortgangsrapportage Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 oktober 2015. Aanbieding accountantsrapport behorende bij de veertiende Voortgangsrapportage Project Mainportontwikkeling Rotterdam - 24691-124

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Scheepvaart d.d. 5 november 2015.

Aanbieding rapport van feitelijke bevindingen bij Voortgangsrapportage 37 HSL-Zuid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 26 oktober 2015. Aanbieding rapport van feitelijke bevindingen bij Voortgangsrapportage 37 HSL-Zuid - 22026-485

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 19 november 2015.

Informatie over een dreigende vertraging van het spoorproject Schiphol en het volgen door ProRail van de aanbestedingswetgeving

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 26 oktober 2015. Informatie over een dreigende vertraging van het spoorproject Schiphol en het volgen door ProRail van de aanbestedingswetgeving - 29984-632

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg MIRT d.d. 23 november 2015 en het nog te plannen algemeen overleg ProRail.

Toezegging, gedaan tijdens het algemeen overleg van 10 september 2015 over ProRail, inzake informatievoorziening over grote spoorprojecten in de toekomst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 23 oktober 2015. Toezegging, gedaan tijdens het algemeen overleg van 10 september 2015 over ProRail, inzake informatievoorziening over grote spoorprojecten in de toekomst - 29984-631

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg ProRail.

Aanbieding onderzoeksrapport 'Evaluatie besluitvorming, informatie en projectbeheersing OV SAAL KT cluster c en Doorstroomstation Utrecht'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 23 oktober 2015. Aanbieding onderzoeksrapport 'Evaluatie besluitvorming, informatie-uitwisseling en projectbeheersing OV SAAL KT cluster c en Doorstroomstation Utrecht' - 29984-630

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg ProRail.

Afschrift van het koninklijk besluit, houdende het verlenen van ontslag aan mevrouw W.J. Mansveld als Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Zaak: Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 3 november 2015. Afschrift van het Koninklijk besluit houdende het verlenen van ontslag aan mevrouw W.J. Mansveld als staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu - 34335-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Mobiliteit/Transport2

Overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van september 2015

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 2 november 2015. Overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van september 2015 - 2015Z20407

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Dit betreft een maandelijks overzicht van de publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Deze publicaties zijn te vinden op de website van de Inspectie: www.ilent.nl.

Schriftelijke beantwoording van vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begroting Infrastructuur en Milieu

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 oktober 2015. Schriftelijke beantwoording van vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begroting Infrastructuur en Milieu - 2015Z20098

Besluit: Reeds behandeld tijdens plenair begrotingsdebat Infrastructuur en Milieu 2016 d.d. 29 oktober 2015.

Aanbieding Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen (Stb. 2015, nr. 356)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 27 oktober 2015. Aanbieding Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen (Stb. 2015, nr. 356) - 29383-247

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Dit besluit is conform artikel 21.6, vijfde lid van de Wet milieubeheer na vaststelling toegezonden aan de Kamer. Het betreft een besluit dat al in het Staatsblad is gepubliceerd en dat op 1 december 2015 in werking treedt.Op 11 november 2014 werd het ontwerp voor het besluit (29383-226) voorgehangen bij de Kamer. Op 10 december 2014 is hierover een schriftelijk overleg gevoerd, waarna het ontwerpbesluit tijdens de procedurevergadering van 25 maart 2015 voor kennisgeving is aangenomen.Algemeen

Uitnodiging Gemeente Arnhem voor bezoek aan nieuwe station Arnhem Centraal

Zaak: Brief derden - Gemeente Arnhem te Arnhem - 29 oktober 2015. Uitnodiging Gemeente Arnhem voor bezoek aan nieuwe station Arnhem Centraal - 2015Z20346

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.Wetgeving

Aanbieding adviesrapport "Ruimte voor de regio in Europees beleid" van Rli

Zaak: Brief derden - Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) te Den Haag - 22 september 2015. Aanbieding adviesrapport "Ruimte voor de regio in Europees beleid" van Rli - 2015Z17318

Besluit: De commissie heeft besloten om te inventariseren of er onder de leden voldoende belangstelling is om in te gaan op het aanbod van de Rli om een technische briefing te organiseren over het adviesrapport nadat daarvoor een geschikte datum is gevonden.
Besluit: Desgewenst betrekken bij een nog te plannen algemeen overleg Leefomgeving.