Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 2 september 2015

Gepubliceerd: 4 september 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2014A0386622
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=689486ea-9632-412d-a5ea-9b4ff2217d8d&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20I%26M%20d.d.%202%20september%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33450, 22112, 22112, 31936, 21501, 22112, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 27625, 27625, 32813, 30196, 30196, 30196, 33043, 20487, 25422, 33078, 28663, 25422, 30175, 32852, 22112, 33872, 29652, 33612, 33136, 33136, 33136, 32668, 32598, 34244, 31936, 24804, 31936, 31936, 31936, 31936, 31409, 29862, 29893, 29984, 29984, 29984, 29984, 29984, 29984, 33888, 28642, 28642, 28642, 31521, 23645, 29398, 29398, 29398, 33962, 33962, 33118, 32127, 29383, 31209, 29398, 29383, 34189, 34189, 34098, 34098

Inhoud


Voorstel van het lid Visser (VVD) inzake de Afsluitdijk

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. Visser (VVD) - 2 september 2015. Voorstel van het lid Visser (VVD) inzake de Afsluitdijk - 2015Z15603

Besluit: De minister verzoeken om de Kamer vóór het notaoverleg MIRT d.d. 23 november 2015 te informeren over de huidige stand van zaken van het project Afsluitdijk en de voorstellen voor een vismigratierivier daarbij.Overig (besloten)Geen agendapuntenBesluiten genomen op grond van e-mailprocedureGeen agendapunten

Voorstel van het lid Van Helvert (CDA) inzake het overleg tussen KNRM, bergings- en sleepdiensten en de Kustwacht

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 juni 2015. Stand van zaken van het overleg tussen KNRM, bergings- en sleepdiensten en de Kustwacht - 33450-46

Besluit: De minister verzoeken om de Kamer binnen twee weken een reactie te sturen op berichten dat het overleg tussen de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, bergings- en sleepdiensten en de Kustwacht over maritieme hulpverlening niet goed verloopt.

Voorstel van het lid Cegerek (PvdA) om de staatssecretaris te vragen om een brief over chroom-6 op treinen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Y. Cegerek (PvdA) - 2 september 2015. Voorstel van het lid Cegerek (PvdA) om de staatssecretaris te vragen om een brief over chroom-6 op treinen - 2015Z15560

Besluit: De staatssecretaris vragen de Kamer vóór het algemeen overleg Spoor d.d. 10 september 2015 een uitgebreide reactie te sturen op het bericht dat medewerkers van NedTrain jarenlang zijn blootgesteld aan verf met de kankerverwekkende stof chroom-6. Haar tevens vragen daarbij in te gaan op de maatregelen die reeds zijn genomen en de maatregelen die nog zijn voorgenomen en op de vraag waarom de Inspectie SZW niet heeft ingegrepen.21

Voorstel lid De Boer (VVD) inzake rappel motie vaargeul Ameland

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.G. de Boer (VVD) - 2 september 2015. Voorstel lid De Boer (VVD) inzake rappel motie vaargeul Ameland - 2015Z15516

Besluit: De minister een rappel sturen inzake de motie-Jacobi/Aukje de Vries (Kamerstuk 31409, nr. 84), waarin de Kamer de regering onder meer verzoekt om vóór 1 september 2015 te komen met een voorstel voor kortetermijnoplossingen voor de vertragingen van de veerboot Holwerd – Ameland.

Verzoek vanuit commissie EZ om voorstel programma rondetafelgesprek Nederlands klimaatbeleid over te nemen

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M. Peen - 25 augustus 2015. Voorstel programma rondetafelgesprek Nederlands klimaatbeleid - 2015Z14985

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - adjunct-griffier, G.B. Koerselman - 2 september 2015. Verzoek vanuit commissie EZ om voorstel programma rondetafelgesprek Nederlands klimaatbeleid over te nemen - 2015Z15505

Besluit: Het rondetafelgesprek zal worden georganiseerd bij de commissie IenM op 10 september 2015.

Voorstel lid Van Veldhoven (D66) inzake bezwaar NS aanbesteding Overijssel

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 2 september 2015. Voorstel lid Van Veldhoven (D66) inzake bezwaar NS aanbesteding Overijssel - 2015Z15512

Besluit: De staatssecretaris vragen de Kamer vóór het algemeen overleg Spoor d.d. 10 september 2015 een reactie te sturen op het bericht dat NS bezwaar heeft ingediend tegen de aanbesteding van de spoorlijn Zwolle-Enschede, in verband met samenloop.

Verzoek van het lid Van Veldhoven (D66) inzake het plannen van een AO Grondstoffen en Afval

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 1 september 2015. Verzoek van het lid Van Veldhoven (D66) inzake het plannen van een AO Grondstoffen en Afval - 2015Z15452

Besluit: De commissie heeft het verzoek van Van Veldhoven (D66) gesteund met de connotatie dat het algemeen overleg vóór het einde van het jaar gepland zou moeten worden. De planning is nu dat het algemeen overleg Grondstoffen en Afval op 17 december 2015 plaats zal vinden.20

Voorstel lid de Boer (VVD) om genodigde toe te voegen aan rondetafelgesprek Betalen in het openbaar vervoer 2.0

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.G. de Boer (VVD) - 31 augustus 2015. Voorstel lid de Boer (VVD) om genodigde toe te voegen aan rondetafelgesprek Betalen in het openbaar vervoer 2.0 - 2015Z15211

Besluit: De heer Cuijpers van Mobiliteitsfabriek uitnodigen om deel te nemen aan het rondetafelgesprek, in het blok 'Mobiliteitskaartaanbieders en -wederverkopers'.

Rondetafelgesprek Luchtvaartnota d.d. 23 september 2015.

Zaak: Netwerkverkenning - , - 7 juli 2015. Netwerkverkenning luchtvaart - 2015Z13788

Besluit: Ter informatie, desgewenst betrekken bij rondetafelgesprek Luchtvaartnota d.d. 23 september 2015.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. Visser (VVD) - 31 augustus 2015. Voorstel lid Visser (VVD) om rondetafelgesprek Luchtvaartnota anders in te delen - 2015Z15217

Besluit: Een apart blok 'Mainport Schiphol' inrichten met de heren Nijhuis (Schiphol) en Elbers (KLM).
Besluit: De gemeente Haarlemmermeer uitnodigen voor het blok 'Belanghebbenden' van het rondetafelgesprek, dat met een kwartier verlengd wordt.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W. Hachchi (D66) - 20 augustus 2015. Voorstel van het lid Hachchi (D66) om een wethouder uit de regio rond Eindhoven Airport uit te nodigen voor het rondetafelgesprek Luchtvaartnota d.d. 23 september 2015 - 2015Z14829

Besluit: Wethouder Sjouw van de gemeente Eersel, namens de omliggende gemeenten van Eindhoven Airport, uitnodigen voor het blok 'Belanghebbenden' van het rondetafelgesprek, dat met een kwartier verlengd wordt.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J.M. Leenders (PvdA) - 17 augustus 2015. Voorstel van het lid Leenders (PvdA) om de voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol uit te nodigen voor het rondetafelgesprek Luchtvaartnota d.d. 23 september 2015 - 2015Z14689

Besluit: De voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol uitnodigen voor het blok 'Belanghebbenden' van het rondetafelgesprek, dat met een kwartier verlengd wordt.

Start implementatie 'Voorop in Europa' per 1 september 2015.

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.N.J. de Lange - 24 augustus 2015. Implementatie 'Voorop in Europa' door commissies - 2015Z14920

Besluit: Ter informatie.
Noot: Met deze notitie wordt u geïnformeerd over de wijze waarop de aanbevelingen uit het rapport "Voorop in Europa" (Kamerstuk 33936, nrs. 1 en 2) worden geïmplementeerd.De focus van 'Voorop in Europa' ligt op kansen voor meer invloed van de Tweede Kamer op het beleids- en besluitvormingsproces rondom EU-dossiers. Met een versterkte personele capaciteit en samenwerking tussen de staf van de commissie Europese Zaken en de commissiestaven is het mogelijk om, als de desbetreffende commissie dat wenst, meer Europese voorstellen in behandeling te nemen, samen te werken met andere parlementen en daarmee de parlementaire beïnvloeding, besluitvorming en controle te verbeteren.In termen van volume EU-voorstellen behoort de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu tot de top-3 (1. EZ, 2. I&M, 3. V&J). Uw commissie(griffie) werkt overigens al geruime tijd in de geest van/langs de lijnen van de aanbevelingen uit "Voorop in Europa'. Voorbeelden daarvan zijn: de technische briefings 'Vooruitblik ontwikkelingen Europese Unie eerste helft van 2015" die uw EU-adviseur in januari dit jaar heeft gegeven, de rapporteur EU-pakket Circulaire Economie (Cegerek) en de co-rapporteur EU-pakket Energie Unie (Remco Dijkstra). Uw commissiegriffie monitort nu al welke EU-voorstellen in aantocht zijn en verschenen zijn en blijft dat doen. Ook zal de commissiegriffie - nu mede op basis van de aanbevelingen uit Voorop in Europa - u pro-actief blijven informeren over EU-dossiers en de parlementaire instrumenten die u kunt inzetten voor de beïnvloeding van, besluitvorming over en controle op EU-dossiers. Voor de procedurevergadering d.d. 16 september wordt u een lijst met recente EU-voorstellen voorgelegd, om te bepalen of en zo ja, hoe de voorstellen behandeld gaan worden.Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied18

Besluitenlijst PVG Energie d.d. 23 juni 2015.

Zaak: Overig - griffier, E.M.H. Lemaier - 2 juli 2015. Besluitenlijst PVG Energie d.d. 23 juni 2015 - 2015Z13308

Besluit: Ter informatie.

INVENTARISATIE: Derde themaconferentie tijdens EU-voorzitterschap

Zaak: Overig - griffier, A.W. Westerhoff - 25 juni 2015. INVENTARISATIE: Derde themaconferentie tijdens EU-voorzitterschap - 2015Z12413

Besluit: Deze inventarisatie heeft niet tot suggesties geleid.17
Noot: Op voorstel van uw commissie is een gedeelte van de Interparlementaire Conferentie (IPC) Energie gereserveerd voor het onderwerp Circulaire Economie. De leden Cegerek (PvdA) en Van Veldhoven (D66) nemen namens uw commissie deel aan de Politieke Voorbereidingsgroep die deze IPC voorbereidt. Zie ook de besluitenlijst hieronder.

Toezeggingen algemeen overleg informatievoorziening Europese dossiers d.d. 20 mei

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 juni 2015. Toezeggingen algemeen overleg informatievoorziening Europese dossiers d.d. 20 mei - 22112-1985

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Transportraad d.d. 29 september 2015.Overig

Publieke consultatie inzake de midden termijn herziening van de Europese maritieme strategie

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 augustus 2015. Publieke consultatie inzake de midden termijn herziening van de Europese maritieme strategie - 22112-1994

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Scheepvaart in het najaar van 2015. Indien mogelijk wordt dit algemeen overleg eerder gepland dan de oorspronkelijk voorziene datum (8 december 2015).

Inbreng ten behoeve van de EU Luchtvaart Strategie gericht op een concurrerende Europese luchtvaart

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 7 juli 2015. Inbreng ten behoeve van de EU Luchtvaart Strategie gericht op een concurrerende Europese luchtvaart - 31936-289

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 30 september 2015.

Verslag van de Transportraad op 11 juni 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 2 juli 2015. Verslag van de Transportraad op 11 juni 2015 - 21501-33-550

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Transportraad d.d. 29 september 2015.

Kabinetsreactie op consultatie herziening Witboek Transport

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 juni 2015. Kabinetsreactie op consultatie herziening Witboek Transport - 22112-1981

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Transportraad d.d. 29 september 2015.

Verslag van de Informele Milieuraad op 22 en 23 juli jl. in Luxemburg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 13 augustus 2015. Verslag van de Informele Milieuraad op 22 en 23 juli jl. in Luxemburg - 21501-08-586

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Milieuraad (18 september) d.d. 10 september 2015.

Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda van de Informele Milieuraad op 22 en 23 juli in Luxemburg en het verslag van de Milieuraad van 15 juni jl

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 13 juli 2015. Aanbieding Geannoteerde agenda van de Informele Milieuraad op 22 en 23 juli 2015 in Luxemburg - 21501-08-584

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Informele Milieuraad (22-23 juli) d.d. 16 juli 2015.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad (18 september) d.d. 10 september 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 20 juli 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda van de Informele Milieuraad op 22 en 23 juli in Luxemburg en het verslag van de Milieuraad van 15 juni jl - 21501-08-585

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad (18 september) d.d. 10 september 2015.

Aanbieding verslag van de Milieuraad op 15 juni 2015 in Luxemburg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 24 juni 2015. Verslag van de Milieuraad op 15 juni 2015 in Luxemburg - 21501-08-581

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Informele Milieuraad (22 - 23 juli) d.d. 16 juli 2015.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad (18 september) d.d. 10 september 2015.

Aanbieding speciaal verslag "De integriteit en de uitvoering van het Europees emissiehandelssysteem (EU-ETS)" van Europese Rekenkamer

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer te Luxembourg - 2 juli 2015. Aanbieding speciaal verslag "De integriteit en de uitvoering van het Europees emissiehandelssysteem (EU-ETS)" van Europese Rekenkamer - 2015Z13668

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het EU-voorstel Richtlijn herziening EU-emissiehandelssysteem 2020-2030 COM (2015) 337.

Vereenvoudigingsopties voor het Europees emissiehandelssysteem (ETS)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 23 juni 2015. Vereenvoudigingsopties voor het Europees emissiehandelssysteem (ETS) - 21501-08-580

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 7 oktober 2015.

EU-voorstel: Richtlijn herziening EU emissiehandelssysteem 2020-2030 COM (2015) 337 (Engelstalige versie)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.J. (Remco) Dijkstra (VVD) - 1 september 2015. Notitie van co-rapporteur Dijkstra (VVD) over het EU-voorstel voor de herziening van het EU-emissiehandelssysteem voor de periode 2021-2030 - 2015Z15363

Besluit: Ter informatie.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 23 juli 2015. EU-voorstel: Richtlijn herziening EU emissiehandelssysteem 2020-2030 COM (2015) 337 - 2015Z14367

Besluit: Agenderen voor het overleg ter voorbereiding van de Milieuraad (26 oktober)
Besluit: Technische briefing organiseren voorafgaand aan het overleg ter voorbereiding van de Milieuraad d.d. 26 oktober 2015 met ambtenaren van het ministerie en de Nederlandse Emissie Autoriteit.
Besluit: Werkbezoek organiseren aan de EU-instelllingen op maandag 21 september 2015.
Besluit: Organiseren van een video-conferentie met de rapporteur(s) in het Europees Parlement.

Aanbieding 'Evaluatie van de praktijk van het grondwaterbeheer'

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 3 juli 2015. Aanbieding 'Evaluatie van de praktijk van het grondwaterbeheer' - 27625-341

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen wetgevingsoverleg WaterEuropa

Toekomstbestendige en duurzame financiering waterbeheer

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 3 juli 2015. Toekomstbestendige en duurzame financiering waterbeheer - 27625-340

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen wetgevingsoverleg Water

Evaluatie en de follow-up van de Lokale Klimaatagenda (LKA)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 29 juni 2015. Evaluatie en de follow-up van de Lokale Klimaatagenda (LKA) - 32813-101

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Klimaat d.d. 12 november 2015.Water14

Conceptprogramma Rondetafelgesprek Asbest

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, R.P. Jansma - 19 augustus 2015. Conceptprogramma Rondetafelgesprek Asbest - 2015Z14788

Besluit: De commissie heeft ingestemd met het concept-programma en (met een tweetal wijzigingen) de gastenlijst. Het Rondetafelgesprek zal derhalve op donderdag 24 september van 10.00 tot 13.00 uur plaatsvinden.
Noot: Tijdens de procedurevergadering van 17 juni 2015 is besloten tot het inventariseren van de interesse onder de leden van deze commissie voor het houden van een Rondetafelgesprek over Asbest. Uit de e-mail inventarisatie van 22 juni 2015 is gebleken dat de onderstaande leden deel zullen nemen aan dit Rondetafelgesprek:

Ontwikkelingen internationaal duurzaam bosbeheer en verduurzaming van handel in hout

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 13 juli 2015. Ontwikkelingen internationaal duurzaam bosbeheer en verduurzaming van handel in hout - 30196-356

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Duurzaamheid en milieu d.d. 1 oktober 2015.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om geen onomkeerbare stappen te zetten totdat de behandeling van deze brief in de Kamer is afgerond.
Besluit: De commissie heeft besloten om de staatssecretaris van Economische Zaken voor het algemeen overleg Duurzaamheid en milieu d.d. 1 oktober 2015 uit te nodigen.

Duurzame Brandstofvisie en uitvoeringsagenda

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 10 juli 2015. Duurzame Brandstofvisie en uitvoeringsagenda - 30196-353

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Duurzaamheid en milieu d.d. 1 oktober 2015.

Aanbieding van een onderzoek over de juridische en economische obstakels voor volledige transparantie brandstoffenmix

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 30 juni 2015. Aanbieding van een onderzoek over de juridische en economische obstakels voor volledige transparantie brandstoffenmix - 30196-347

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Duurzaamheid en milieu d.d. 1 oktober 2015.

Kansen en onzekerheden van autodelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 29 juni 2015. Kansen en onzekerheden van autodelen - 33043-43

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid in het najaar van 2015. Indien mogelijk wordt dit algemeen overleg eerder gepland dan de oorspronkelijk voorziene datum (17 december 2015).

Beantwoording van motie lid Ouwehand c.s. betreffende duurzame ontwikkeling in het Nederlandse onderwijssysteem

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 29 juni 2015. Beantwoording van de motie van het lid Ouwehand c.s. betreffende duurzame ontwikkeling in het Nederlandse onderwijssysteem - 20487-49

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Duurzaamheid en milieu d.d. 1 oktober 2015.

Aanbieden ‘Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2014’

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 juni 2015. Aanbieding ‘Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2014’ - 25422-123

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.

Gevolgen van de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over plattelandswoningen en luchtkwaliteit.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 2 juli 2015. Gevolgen van de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over plattelandswoningen en luchtkwaliteit - 33078-12

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ruimtelijke Ordening d.d. 26 november 2015.

Aanbieding "Eerste analyse voor afwegingskader gezondheid in milieubeleid" van de Gezondheidsraad12

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 1 juli 2015. Aanbieding "Eerste analyse voor afwegingskader gezondheid in milieubeleid" van de Gezondheidsraad - 28663-63

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Leefomgeving d.d. 1 oktober 2015.

Verslag van de vijfde conferentie van het Gezamenlijk Verdrag inzake Bestraalde Splijtstof en Radioactief Afval (Joint Convention)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 juni 2015. Verslag 5e toetsingsconferentie van het Gezamenlijk Verdrag inzake bestraalde splijtstof en radioactief afval (Joint Convention) - 25422-122

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Luchtkwaliteit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 6 juli 2015. Luchtkwaliteit - 30175-220

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Leefomgeving d.d. 1 oktober 2015.

Voortgang van het ketenakkoord fosfaatkringloop

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 2 juli 2015. Voortgang van het ketenakkoord fosfaatkringloop - 32852-28

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Grondstoffen en Afval d.d. 17 december 2015.
Noot: Vanwege een aantal toezeggingen die de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu tijdens het AO Grondstoffen en Afval van 25 juni 2015 heeft gedaan, ligt het in de rede om een volgend AO na ontvangst van de toegezegde brieven te plannen. Naar verwachting zal dit AO derhalve in november of december van dit jaar plaats kunnen vinden.

Aanbieding Position Paper Circulaire Economie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 23 juni 2015. Aanbieding Position Paper Circulaire Economie - 22112-1979

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Grondstoffen en afval d.d. 25 juni 2015.

Rapport Evaluatie van het vernieuwde VTH-stelsel, waaronder het stelsel van omgevingsdiensten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 27 augustus 2015. Rapport Evaluatie van het vernieuwde VTH-stelsel, waaronder het stelsel van omgevingsdiensten - 33872-13

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg inzake de Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) d.d. 14 september 2015.

Aanbieding Jaarverslag 2014 Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 juli 2015. Aanbieding Jaarverslag 2014 Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) - 29652-5

Besluit: Agenderen voor notaoverleg MIRT d.d. 23 november 2015.

Resultaten pilot kennisplatform Windenergie

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 22 juli 2015. Resultaten pilot kennisplatform Windenergie - 33612-50

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ruimtelijke Ordening d.d. 26 november 2015.
Noot: Deze brief is door de minister van Infrastructuur en Milieu, mede namens de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, aan de Kamer gestuurd.

Vaststelling Notitie Reikwijdte en Detailniveau Structuurvisie Ondergrond

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 10 juli 2015. Vaststelling Notitie Reikwijdte en Detailniveau Structuurvisie Ondergrond - 33136-13

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ruimtelijke Ordening d.d. 26 november 2015.

Antwoorden op vragen van de commissie over de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Structuurvisie Ondergrond

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 9 februari 2015. Aanbieding concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Structuurvisie Ondergrond - 33136-10

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ruimtelijke Ordening d.d. 26 november 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 10 juli 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Structuurvisie Ondergrond - 33136-12

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ruimtelijke Ordening d.d. 26 november 2015.

Reactie op verzoek commissie inzake het artikel “meer risico’s voor staat bij megaproject Zuidas” dat op 16 juni 2015 in NRC Handelsblad is gepubliceerd

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 juni 2015. Reactie verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu inzake het artikel in NRC Handelsblad van 16 juni 2015 “meer risico’s voor staat bij megaproject Zuidas” - 32668-11

Besluit: Agenderen voor notaoverleg MIRT d.d. 23 november 2015.10

Startbeslissing Verdubbeling N33 Zuidbroek-Appingedam

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 augustus 2015. Startbeslissing Verdubbeling N33 Zuidbroek-Appingedam - 34000-A-78

Besluit: Agenderen voor notaoverleg MIRT d.d. 23 november 2015.Ruimte

Aanbieding van het rapport ‘Waterveiligheid Blankenburgverbinding – Kanteldijk’

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 juli 2015. Aanbieding van het rapport ‘Waterveiligheid Blankenburgverbinding – Kanteldijk’ - 32598-21

Besluit: Reeds betrokken bij algemeen overleg MIRT d.d. 2 juli 2015.

Aanbieding Monitor Logistiek en Goederenvervoer voor Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 juli 2015. Aanbieding Monitor Logistiek en Goederenvervoer voor Nederland - 34244-1

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het plenaire debat over de begrotingen op het terrein van Infrastructuur en Milieu voor 2016 (voorzien in de week van 27 oktober 2015).Infrastructuur

Overleggen met Air France KLM en Franse regering

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 6 juli 2015. Overleggen met Air France KLM en Franse regering - 31936-288

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het nog te plannen plenaire dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 30 september 2015.

Aanbieding State Safety Programme (SSP) voor het permanent verbeteren van de veiligheid in de burgerluchtvaart

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 24 juni 2015. Aanbieding State Safety Programme (SSP) voor het permanent verbeteren van de veiligheid in de burgerluchtvaart - 24804-86

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 30 september 2015.9

Gebreken medische certificaten luchtvaart

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 16 juli 2015. Gebreken medische certificaten luchtvaart - 31936-290

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 30 september 2015.

Aanbieding evaluatie eerste fase en advies tweede fase Eindhoven Airport

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 21 juli 2015. Aanbieding evaluatie eerste fase en advies tweede fase Eindhoven Airport - 31936-291

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 30 september 2015.

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu inzake het nieuwe heffingenbeleid voor plaatselijke luchtverkeersdienstverlening

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 1 juli 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu inzake het nieuwe heffingenbeleid voor plaatselijke luchtverkeersdienstverlening - 31936-287

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 30 september 2015.

Aanbieding Werkprogramma 2015-2018 Alderstafel Lelystad

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 30 juni 2015. Aanbieding Werkprogramma 2015-2018 Alderstafel Lelystad - 31936-286

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 30 september 2015.
Besluit: Het algemeen overleg Luchtvaart wordt met een uur verlengd naar een duur van vier uur.

Aanbieding van het Jaarverslag 2014 van het Paris Memorandum of Understanding on Port State Control

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 augustus 2015. Jaarverslag 2014 van het Paris Memorandum of Understanding on Port State Control - 31409-90

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Scheepvaart in het najaar van 2015. Indien mogelijk wordt dit algemeen overleg eerder gepland dan de oorspronkelijk voorziene datum (8 december 2015).

Voortgangsrapportage Werkprogramma Zeehavens 2014-2016

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 juni 2015. Voortgangsrapportage Werkprogramma Zeehavens 2014-2016 - 29862-28

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Scheepvaart in het najaar van 2015. Indien mogelijk wordt dit algemeen overleg eerder gepland dan de oorspronkelijk voorziene datum (8 december 2015).

Resultaat van de gesprekken met de regio's over de invulling van de bezuinigingen op de bediening van sluizen en bruggen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 22 juni 2015. Resultaat van de gesprekken met de regio's over de invulling van de bezuinigingen op de bediening van sluizen en bruggen - 34000-A-65

Besluit: Reeds behandeld tijdens algemeen overleg Scheepvaart d.d. 23 juni 2015.

Aanbieding quick scan ontsporingsrisico’s spoorvoertuigen zonder baanschuiver

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 27 augustus 2015. Aanbieding quick scan ontsporingsrisico’s spoorvoertuigen zonder baanschuiver - 29893-197

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS d.d. 17 december 201

Onderzoeksrapport naar de aanbesteding van spooronderhoudscontracten bij ProRail

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 26 augustus 2015. Beantwoording vragen commissie over het onderzoeksrapport naar de aanbesteding van spooronderhoudscontracten bij ProRail - 29984-612

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over het bericht dat ProRail stiekem contracten verlengde.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Spoor d.d. 10 september 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 25 juni 2015. Onderzoeksrapport naar de aanbesteding van spooronderhoudscontracten bij ProRail - 29984-607

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over het bericht dat ProRail stiekem contracten verlengde.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Spoor d.d. 10 september 2015.

Voortgang uitvoeringsagenda Lange Termijn Spooragenda (LTSA) deel 2

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 7 juli 2015. Voortgang uitvoeringsagenda Lange Termijn Spooragenda (LTSA) deel 2 - 29984-611

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Spoor d.d. 10 september 2015.
Besluit: Het algemeen overleg Spoor wordt met een uur verlengd naar een duur van vier uur.

Overname van de bedrijfsspooraansluitingen in beheer bij NS Spooraansluitingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 3 juli 2015. Overname van de bedrijfsspooraansluitingen in beheer bij NS Spooraansluitingen - 29984-610

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Spoor d.d. 10 september 2015.7

Voortgang van de uitvoering van enkele moties en toezeggingen omtrent verstoringen op het spoor

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 1 juli 2015. Voortgang van de uitvoering van enkele moties en toezeggingen omtrent verstoringen op het spoor - 29984-609

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Spoor d.d. 10 september 2015.

Evaluatie winterweer op het spoor 2014-2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 1 juli 2015. Evaluatie winterweer op het spoor 2014-2015 - 29984-608

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Spoor d.d. 10 september 2015.

Reactie op de motie van het lid Bashir c.s. over gratis fietsvervoer in de trein buiten de spits en in de weekends (Kamerstuk 33 888, nr. 10)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 24 juni 2015. Reactie op de motie van het lid Bashir c.s. over gratis fietsvervoer in de trein buiten de spits en in de weekenden (Kamerstuk 33 888, nr. 10) - 33888-16

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Spoor d.d. 10 september 2015.

Beleidsevaluatie sociale veiligheid in bus, tram en metro

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 20 augustus 2015. Beleidsevaluatie sociale veiligheid in bus, tram en metro - 28642-64

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van de beleidsreactie op deze evaluatie, die wordt meegenomen in de brief over sociale veiligheid in het gehele OV die de staatssecretaris eind november naar de Kamer stuurt.

Ophoging boetebedrag Openbaar Vervoer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 29 juni 2015. Ophoging boetebedrag Openbaar Vervoer - 28642-62

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over de mishandeling van NS-personeel.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Spoor d.d. 10 september 2015.

Voortgang maatregelenpakket sociale veiligheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 2 juli 2015. Voortgang maatregelenpakket sociale veiligheid - 28642-63

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over de mishandeling van NS-personeel.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Spoor d.d. 10 september 2015.6

Toestemming voor deelname van de ACM aan een rondetafelgesprek over betalen in het openbaar vervoer

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 augustus 2015. Toestemming voor deelname van de ACM aan een rondetafelgesprek over betalen in het openbaar vervoer - 2015Z14629

Besluit: De staatssecretaris vragen om haar visie op betalen in het openbaar vervoer uiterlijk op 4 november 2015 naar de Kamer te sturen, zodat deze kan worden behandeld tijdens het algemeen overleg Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi d.d. 11 november 2015.

5e voortgangsbrief illegaal taxivervoer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 19 augustus 2015. 5e voortgangsbrief illegaal taxivervoer - 31521-94

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi d.d. 11 november 2015.

Voortgang uitvoering motie van het lid Van Veldhoven over een transitie naar zero emissie busvervoer (Kamerstuk 34 000-XII, nr. 35)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 1 juli 2015. Voortgang uitvoering motie van het lid Van Veldhoven over een transitie naar zero emissie busvervoer (Kamerstuk 34 000-XII, nr. 35) - 23645-604

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Leefomgeving d.d. 1 oktober 2015.

Flitscontroles

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 juli 2015. Flitscontroles - 29398-468

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid in het najaar van 2015. Indien mogelijk wordt dit algemeen overleg eerder gepland dan de oorspronkelijk voorziene datum (17 december 2015).

Reactie op rapport SWOV 'opschakelen naar meer verkeersveiligheid'

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 juni 2015. Reactie op rapport SWOV 'opschakelen naar meer verkeersveiligheid' - 29398-466

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid in het najaar van 2015. Indien mogelijk wordt dit algemeen overleg eerder gepland dan de oorspronkelijk voorziene datum (17 december 2015).

Drukte op het fietspad

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 juni 2015. Drukte op het fietspad - 29398-465

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg MIRT d.d. 2 juli 2015.5

Overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van mei 2015

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 2 juli 2015. Overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van mei 2015 - 2015Z13496

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Mobiliteit/Transport

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 34 210-XII)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 22 juni 2015. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34210-XII-3

Besluit: Desgewenst betrokken bij het debat over de Voorjaarsnota (plenair) d.d. 2 juli 2015.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 34 210-A)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 22 juni 2015. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34210-A-3

Besluit: Desgewenst betrokken bij het debat over de Voorjaarsnota (plenair) d.d. 2 juli 2015.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 34 210-J)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 22 juni 2015. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34210-J-3

Besluit: Desgewenst betrokken bij het debat over de Voorjaarsnota (plenair) d.d. 2 juli 2015.

Waardering nieuwe amendementen Omgevingswet (33962)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 juli 2015. Waardering nieuwe amendementen Omgevingswet - 33962-169

Besluit: Betrokken bij de stemmingen over de Omgevingswet d.d. 1 juli 2015.4

Waardering van de na 17 juni 2015 ingediende amendementen op het wetsvoorstel Omgevingswet

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 juni 2015. Waardering van de na 17 juni 2015 ingediende amendementen op het wetsvoorstel Omgevingswet - 33962-160

Besluit: Betrokken bij het plenair debat over de Omgevingswet d.d. 24 juni 2015.

Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 9 juli 2015. Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet - 33118-19

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ruimtelijke Ordening d.d. 26 november 2015.

Voorhang elfde tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 juni 2015. Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (elfde tranche) - 32127-212

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg MIRT d.d. 2 juli 2015.

Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (wijziging bevoegd gezag voor BRZO en RIE-4)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 14 juli 2015. Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (wijziging bevoegd gezag voor BRZO en RIE-4) - 29383-243

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg inzake de Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) d.d. 14 september 201

Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging en het Activiteitenbesluit milieubeheer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 14 juli 2015. Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging en het Activiteitenbesluit milieubeheer - 31209-170

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Duurzaamheid en milieu d.d. 1 oktober 2015.
Noot: Het betreft hier een zogenaamde 'lichte' voorhang van een ontwerpbesluit op basis van artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer. Met de voorlegging hiervan wordt u de mogelijkheid geboden zich uit te spreken over de ontwerpregeling voordat deze aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld. De voordracht voor de vast te stellen regeling is aan de Kamer overlegd tot en met 5 oktober 2015.3

Voorhang van ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen ivm enkele wijzigingen van technische aard betreffende het T-rijbewijs en de afschaffing van het papieren theoriecertificaat

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 juni 2015. Voorhang van ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen ivm enkele wijzigingen van technische aard betreffende het T-rijbewijs en de afschaffing van het papieren theoriecertificaat - 29398-467

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding nahang Reparatiebesluit IenM

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 juni 2015. Aanbieding nahang houdende herstel van wetstechnische gebreken alsmede andere wijzigingen van inhoudelijk ondergeschikte aard in een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van infrastructuur en milieu (Reparatiebesluit IenM) - 29383-242

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wet houdende regels met betrekking tot de veiligheid en het in handel brengen van pleziervaartuigen (Wet pleziervaartuigen 2016)

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 augustus 2015. Regels met betrekking tot de veiligheid en het in handel brengen van pleziervaartuigen (Wet pleziervaartuigen 2016) - 34265

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 oktober 2015 te 12.00 uur.
Noot: Een wetgevingsrapport zal uiterlijk op 24 september 2015 onder de commissie verspreid worden, voor intern gebruik door de leden.

Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15

Zaak: Nota van wijziging - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 2 juli 2015. Nota van wijziging - 34189-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 2 juli 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34189-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.2

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 10 april 2015. Regels over het tijdelijk heffen van tol voor de gedeeltelijke bekostiging van de verbinding tussen de A15 bij Rozenburg en de A20 tussen Maassluis en Vlaardingen en de verbinding van de A15 tussen knooppunt Valburg en de A12 bij Zevenaar (Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15) - 34189

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 30 juni 2015. Nota van wijziging - 34098-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 30 juni 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34098-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 1 december 2014. Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen - 34098

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Inventarisatie Werkbezoek RRAAM d.d. 5 oktober 2015.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, R.P. Jansma - 17 augustus 2015. Inventarisatie Werkbezoek RRAAM d.d. 5 oktober 2015 - 2015Z14696

Besluit: De commissie heeft besloten te zoeken naar een nieuwe datum waarop het werkbezoek inzake het Groot Project RRAAM georganiseerd zou kunnen worden.Wetgeving

Uitnodiging commissie TRAN van Europees Parlement voor interparlementaire bijeenkomst 'Trans-European transport network (TEN-T) including cross-border links' d.d. 13 oktober 2015.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A. Vahdatzade - 25 juni 2015. Vergelijking aanwezigheid Tweede Kamerleden en Kamerleden van andere nationale Kamers bij interparlementare bijeenkomsten - 2015Z12644

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 24 juni 2015. Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten in het komende halfjaar in Luxemburg - 2015Z12308

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussels - 3 juli 2015. Uitnodiging commissie TRAN van Europees Parlement voor interparlementaire bijeenkomst 'Trans-European transport network (TEN-T) including cross-border links' d.d. 13 oktober 2015 - 2015Z13829

Besluit: De leden De Boer (VVD) en Hoogland (PvdA) zijn geïnteresseerd in deelname aan deze bijeenkomst. Mocht het hen niet lukken om zich hiervoor op deze Kamerdag vrij te maken, dan zal de commissie een schriftelijke bijdrage leveren aan de bijeenkomst.

Uitnodiging Parlement van Frankrijk en Kamer van Afgevaardigden van het Koninkrijk van Marokko voor deelname aan interparlementaire top over klimaat en milieu-uitdagingen in de Euro-mediterrane regio

Zaak: Brief derden - Parlement van Frankrijk te Paris - 24 juni 2015. Uitnodiging Parlement van Frankrijk en Kamer van Afgevaardigden van het Koninkrijk van Marokko voor deelname aan interparlementaire top over klimaat en milieu-uitdagingen in de Euro-mediterrane regio - 2015Z12437

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.