Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 17 juni 2015

Gepubliceerd: 19 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2014A0386420
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=36592e35-5c4c-4ff8-901d-6a6c9f6a37a7&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20I%26M%20d.d.%2017%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 33858, 22112, 31409, 22112, 27858, 21501, 21501, 21501, 21501, 29362, 29362, 21501, 21501, 21501, 32813, 31710, 27625, 32698, 31710, 32698, 30196, 26956, 29517, 31936, 31936, 29665, 31936, 29665, 31936, 31409, 33450, 33652, 29893, 22026, 29984, 29984, 29984, 33965, 23645, 33450, 30952, 30952, 30952, 34222, 34221, 30952, 30196, 33965, 29383, 33962

Inhoud


Voorstel van het lid Houwers (Houwers) om een algemeen overleg te houden over RFID-chips in kentekenplaten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. Houwers (Houwers) - 18 juni 2015. Voorstel van het lid Houwers (Houwers) om een algemeen overleg te houden over RFID-chips in kentekenplaten - 2015Z11814

Besluit: De antwoorden op schriftelijke vragen over RFID-chips in kentekens afwachten.

Voorstel van het lid Hoogland (PvdA) om de minister van IenM te verzoeken om een reactie over de toegenomen risico's omtrent het project Zuidas

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D. Hoogland (PvdA) - 18 juni 2015. Verzoek om een reactie van de minister van Infrastructuur en Milieu inzake de toegenomen risico's omtrent het project Zuidas - 2015Z11677

Besluit: De minister van Infrastructuur en Milieu verzoeken om een reactie op het artikel ‘Meer risico’s voor staat bij megaproject Zuidas’, te ontvangen vóór het Algemeen Overleg MIRT d.d. 2 juli 2015. De minister wordt verzocht de door het lid Visser (VVD) reeds gestelde schriftelijke vragen over datzelfde artikel eveneens voorafgaand aan het AO te beantwoorden. Verder wordt de minister verzocht in haar reactie tevens in te gaan op de vraag of er nog andere projecten zijn waar eenzelfde problematiek speelt en wat de mogelijke financiële implicaties zijn.

Voorstel van het lid Van Veldhoven (D66) inzake het bijmengen van biobrandstoffen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 17 juni 2015. Verzoek van het lid Van Veldhoven (D66) om een reactie van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu inzake de bijmenging van biobrandstoffen - 2015Z11618

Besluit: De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu verzoeken om een reactie op het rapport van CE Delft getiteld 'Biofuels on the Dutch market'

Voorstel lid Cegerek (PvdA) bijdrage internetconsultatie EU-pakket circulaire economie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Y. Cegerek (PvdA) - 17 juni 2015. Voorstel lid Cegerek (PvdA) bijdrage internetconsultatie EU-pakket circulaire economie - 2015Z11575

Besluit: Het lid Cegerek zal als rapporteur circulaire economie ten behoeve van de procedurevergadering van 24 juni 2015 met een voorstel komen voor een bijdrage aan de internetconsultatie EU-pakket circulaire economie.
Besluit: De staatssecretaris IenM zal worden verzocht om de position paper waarin de Nederlandse positie is vervat ten aanzien van de onderhandelingen in Brussel over het EU-pakket circulaire economie, voor het algemeen overleg Grondstoffen en afval d.d. 25 juni 2015 aan de Tweede Kamer te doen toekomen.

Voorstel van het lid Visser (VVD) om de minister te vragen het Jaarverslag over 2014 van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) aan de Kamer te zenden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. Visser (VVD) - 17 juni 2015. Voorstel van het lid Visser (VVD) om de minister te vragen het Jaarverslag over 2014 van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) aan de Kamer te zenden. - 2015Z11570

Besluit: De minister van Infrastructuur en Milieu verzoeken om het jaarverslag over 2014 van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) aan de Kamer te zenden, vóór het Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu d.d. 25 juni 2015.18

Voorstel van het lid Hoogland (PvdA) inzake de kanteldijk bij de Blankenburgverbinding

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 21 mei 2015. Voortgang MIRT - 34000-A-61

Besluit: De minister van Infrastructuur en Milieu verzoeken om de Kamer de resultaten van het onderzoek naar de noodzaak van de kanteldijk bij de Blankenburgverbinding te doen toekomen, indien mogelijk vóór het algemeen overleg MIRT d.d. 2 juli 2015. Daarbij wordt de minister gevraagd ook in te gaan op de optimalisatie ten gevolge waarvan de tunnel korter zou worden dan voorheen gepland.

Voorstel van de leden Dijkstra (VVD) en Cegerek (PvdA) over een rondetafelgesprek inzake verbod op asbestdaken

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.J. (Remco) Dijkstra (VVD) - 4 juni 2015. Voorstel van de leden Dijkstra (VVD) en Cegerek (PvdA) inzake een rondetafelgesprek 'verbod op asbestdaken' - 2015Z10366

Besluit: Besloten is om te inventariseren welke leden deel willen nemen aan het rondetafelgesprek over asbest. De commissie heeft hierbij tevens besloten het onderwerp van het rondetafelgesprek breder te laten zijn dan uitsluitend asbestdaken. Bij de inventarisatie zal daarnaast gevraagd worden welke organisaties of personen uitgenodigd zouden kunnen worden voor dit gesprek.

Commissieactiviteiten Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken tot het zomerreces 2015

Zaak: Stafnotitie - griffier, I.B. Sneep - 9 februari 2015. Commissieactiviteiten Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken tot het zomerreces 2015 - 2015Z02188

Besluit: Ter informatie.

Besluitenlijst PVG Energie d.d. 26 mei 2015.

Zaak: Overig - griffier, E.M.H. Lemaier - 3 juni 2015. Besluitenlijst PVG Energie d.d. 26 mei 2015 - 2015Z10122

Besluit: Ter informatie.

Aanbieding Geannoteerde Agenda EU Milieuraad 15 juni 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 30 april 2015. Aanbieding van het verslag van de Informele Milieuraad die werd gehouden op 14 en 15 april 2015 in Riga - 21501-08-562

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 3 juni 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 13 april 2015. Verslag van een schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda van de informele Milieuraad op 14 en 15 april 2015 in Riga en het verslag van de Milieuraad van 6 maart 2015 - 21501-08-561

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 3 juni 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 23 april 2015. Consultatie revisie Europese emissiehandelssysteem - 33858-33

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 3 juni 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 8 april 2015. Fiche: Mededeling over Protocol van Parijs – een blauwdruk voor de aanpak van wereldwijde klimaatverandering na 2020 - 22112-1953

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 3 juni 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 februari 2015. Toerekening aan Nederland van de externe kosten van scheepvaart - 31409-72

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 3 juni 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 17 april 2015. Fiche: Mededeling Kaderrichtlijn water en de Richtlijn overstromingsrisico’s - 22112-1958

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 3 juni 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 20 mei 2015. Reactie op het artikel in The Guardian over hormoonverstorende stoffen - 27858-312

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 3 juni 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 22 mei 2015. Aanbieding Geannoteerde Agenda EU Milieuraad 15 juni 2015 - 21501-08-563

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 3 juni 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 9 juni 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda van de Milieuraad van 15 juni 2015 - 21501-08-575

Besluit: Het schriftelijk overleg is al plenair afgerond tijdens het VSO Milieuraad d.d. 10 juni 2015.

Geannoteerde agenda Transportraad 11 juni 2015 Luxemburg

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 maart 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda van de Transportraad op 13 maart 2015 - 21501-33-534

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Transportraad d.d. 2 juni 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 maart 2015. Aanbieding van het verslag van de Transportraad van 13 maart 2015 - 21501-33-537

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Transportraad d.d. 2 juni 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 januari 2015. Actieplan maatwerkaanpak regeldruk logistiek en kabinetsreactie Actal advies “Regels in bedrijf. Sectorscan logistiek - 29362-240

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Transportraad d.d. 2 juni 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 21 april 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het actieplan maatwerkaanpak regeldruk logistiek en kabinetsreactie Actal advies “Regels in bedrijf. Sectorscan logistiek - 29362-242

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Transportraad d.d. 2 juni 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 5 mei 2015. Besluiten spoorgoederencorridors - 21501-33-541

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Transportraad d.d. 2 juni 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 mei 2015. Geannoteerde agenda Transportraad 11 juni 2015 Luxemburg - 21501-33-543

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Transportraad d.d. 2 juni 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 8 juni 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over Geannoteerde agenda Transportraad 11 juni 2015 Luxemburg - 21501-33-546

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg ter voorbereiding op de Transportraad d.d. 8 oktober 2015.

Uitkomst Europese ILUC-onderhandelingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 mei 2015. Uitkomst Europese ILUC-onderhandelingen - 32813-100

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Duurzaamheid en milieu.

Aanbieding Ontwerp Nationaal Waterplan 2016-2021

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 12 december 2014. Aanbieding Ontwerp Nationaal Waterplan 2016-2021 - 31710-35

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Water d.d. 24 juni 2015.

Onderzoeken voormalige munitiestortplaats Oosterschelde

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 28 mei 2015. Onderzoeken voormalige munitiestortplaats Oosterschelde - 27625-339

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Water d.d. 24 juni 2015.
Noot: deze brief is overgedragen van EZ naar I&M: De commissie I&M verzoeken de behandeling over te nemen met het oog op agendering voor het algemeen overleg Water op 24 juni 2015 van 13.30 tot 17.30 uur.

Aanbieding van de zevende voortgangsrapportage (VGR7) van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) aan met peildatum 31 december 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 april 2015. Aanbieding van de zevende voortgangsrapportage (VGR7) van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) aan met peildatum 31 december 2014 - 32698-21

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Water d.d. 24 juni 201

Aanbieding Ontwerp Nationaal Waterplan 2016-2021

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 8 juni 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerp Nationaal Waterplan 2016-2021 (NWP2) - 31710-39

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Water d.d. 24 juni 201

Aanbieding van de zevende voortgangsrapportage (VGR7) van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) aan met peildatum 31 december 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 8 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over de zevende voortgangsrapportage (VGR7) van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) met peildatum 31 december 2014 - 32698-22

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Water d.d. 24 juni 2015.

Planning van het Plan van aanpak duurzaam inkopen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 10 juni 2015. Planning van het Plan van aanpak duurzaam inkopen - 30196-318

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij plenair debat inzake Duurzaamheid (VAO).
Besluit: De commissie heeft besloten om het algemeen overleg Duurzaamheid d.d. 9 september uit te stellen tot oktober.

Stand van zaken klimaatonderhandelingen op weg naar de VN klimaatconferentie COP21 te Parijs en voorbereiding Klimaattop New York

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 8 juni 2015. Stand van zaken klimaatonderhandelingen op weg naar de VN klimaatconferentie COP21 te Parijs en voorbereiding Klimaattop New York - 2015Z10636

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg ter voorbereiding op de Milieuraad d.d. 18 september 2015 en geannoteerde agenda afwachten.
Besluit: Technische briefing organiseren voorafgaand aan het algemeen overleg met ambtenaren van I&M en BuZa over de Nederlandse inzet voor COP21 en de stand van zaken van de onderhandelingen.
Besluit: Middels een uit te zetten e-mailprocedure aanwijzen van een delegatieleider van de Kamerdelegatie die zal deelnemen aan de VN-klimaatconferentie COP21.

Inspecties bij Remondis Argentia Moerdijk

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 3 juni 2015. Inspecties bij Remondis Argentia Moerdijk - 26956-202

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Externe Veiligheid eind september.

Informatie over onderzoeken naar de brand bij Shell Moerdijk van 3 juni 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 3 juni 2015. Informatie over onderzoeken naar de brand bij Shell Moerdijk van 3 juni 2014 - 29517-98

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Externe Veiligheid eind september.

Doorsnijding van het Pieterpad als gevolg van opwaardering van de N35

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 juni 2015. Nadere informatie over de doorkruising van het Pieterpad als gevolg van opwaardering van de N35 - 34000-A-63

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg MIRT d.d. 2 juli 2015.RuimteGeen agendapunten12

Beleidsadvies Herziening Heffingenbeleid Luchtvaart

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 18 februari 2015. Beleidsadvies Herziening Heffingenbeleid Luchtvaart - 31936-258

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Luchtvaart in het najaar van 2015, na het rondetafelgesprek Luchtvaart d.d. 23 september.
Besluit: Staatssecretaris IM verzoeken om aan de Kamer te bevestigen dat het uitstel van de behandeling van deze brief tot na het rondetafelgesprek op 23 september 2015 geen budgettaire consequenties heeft in verband met een beoogde taakstelling.
Noot: Tijdens het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 4 juni 2015 is besloten deze brief daar niet te behandelen en tijdens de volgende procedurevergadering te besluiten over de behandeling. De staatssecretaris heeft tijdens hetzelfde overleg toegezegd geen onomkeerbare stappen te zetten in dit dossier tot na het rondetafelgesprek Luchtvaartnota d.d. 23 september 2015.Infrastructuur
Gerelateerde kamerstukken: 31936-25

Toezegging afspraken Air France KLM

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 8 juni 2015. Toezegging afspraken Air France KLM - 31936-271

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op berichten over staatsgaranties Schiphol en KLM

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 3 juni 2015. Reactie op het bericht "Staatsgaranties voor Schiphol en KLM boterzacht" in de Volkskrant d.d. 1 juni 2015 - 29665-216

Besluit: Reeds behandeld tijdens algemeen overleg Luchtvaart d.d. 4 juni 2015.

Uitvoering van de motie van de leden Bashir en Elias over het in beeld brengen van de factoren waardoor oneerlijke concurrentie ontstaat binnen de luchtvaart11

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 2 juni 2015. Uitvoering van de motie van de leden Bashir en Elias over het in beeld brengen van de factoren waardoor oneerlijke concurrentie ontstaat binnen de luchtvaart (Kamerstuk 31 936, nr. 254) - 31936-269

Besluit: Reeds behandeld tijdens algemeen overleg Luchtvaart d.d. 4 juni 2015.

Synergie-effect samenvoeging Alderstafel Schiphol en Commissie Regionaal Overleg (CROS)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 2 juni 2015. Synergie-effect samenvoeging Alderstafel Schiphol en Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) - 29665-215

Besluit: Reeds behandeld tijdens algemeen overleg Luchtvaart d.d. 4 juni 2015.

Reactie op verzoek van het lid Hachchi, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015 n.a.v. het bericht ‘Dodelijk gif in vliegtuig’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 2 juni 2015. Reactie op verzoek van het lid Hachchi, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015, over het bericht ‘Dodelijk gif in vliegtuig’ - 31936-270

Besluit: Reeds behandeld tijdens algemeen overleg Luchtvaart d.d. 4 juni 2015.

Voortgang aanpak kwaliteit scheepsbrandstoffen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 juni 2015. Voortgang aanpak kwaliteit scheepsbrandstoffen - 31409-81

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Scheepvaart d.d. 23 juni 2015.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Leefomgeving d.d. 1 oktober 2015.

Stand van zaken van het overleg tussen KNRM, bergings- en sleepdiensten en de Kustwacht

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 juni 2015. Stand van zaken van het overleg tussen KNRM, bergings- en sleepdiensten en de Kustwacht - 33450-46

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Scheepvaart d.d. 23 juni 2015.

BOR-notitie Tweede voortgangsrapportage ERTMS (incl. aanbesteding en contractering)

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, C.R. Broer - 4 juni 2015. BOR-notitie Tweede voortgangsrapportage ERTMS (incl. aanbesteding en contractering) - 2015Z10388

Besluit: Desgewenst betrekken bij algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS d.d. 17 juni 2015.

Lijst van vragen en antwoorden inzake de Tweede voortgangsrapportage European Rail Traffic Management System (ERTMS) en contouren aanbesteding- en contracteringstrategie ERTMS (Kamerstuk 33 652, nrs. 31 en 32)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 1 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over de Tweede voortgangsrapportage European Rail Traffic Management System (ERTMS) en contouren aanbesteding- en contracteringstrategie ERTMS - 33652-3410

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS d.d. 17 juni 2015.

Aanpak overwegen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 10 juni 2015. Aanpak overwegen - 29893-190

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS d.d. 17 juni 2015.

Opvolging bevindingen auditrapport vergunningverlening V250

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 1 juni 2015. Opvolging bevindingen auditrapport vergunningverlening V250 - 22026-479

Besluit: De parlementaire enquêtecommissie Fyra verzoeken de behandeling over te nemen.

Aanbieding van het jaarverslag van ProRail over 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 10 juni 2015. Aanbieding van het jaarverslag van ProRail over 2014 - 29984-605

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu d.d. 25 juni 2015.

Toezeggingen AO Spoor 29 april 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 8 juni 2015. Toezeggingen Algemeen Overleg Spoor 29 april 2015 - 29984-604

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Spoor, na het zomerreces.

Algemeen overleg Spoor (positie partijen op stations)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 15 december 2014. Verlening nieuwe vervoer- en beheerconcessie - 29984-573

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij plenair debat over de rol van NS bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg d.d. 9 juni 2015.
Noot: Deze brief was geagendeerd voor het algemeen overleg Spoor (positie partijen op stations).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 21 januari 2015. Beantwoording vragen over de positie van partijen op stations - 33965-99

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij plenair debat over de rol van NS bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg d.d. 9 juni 2015.
Noot: Deze brief was geagendeerd voor het algemeen overleg Spoor (positie partijen op stations).

Veerverbinding Ameland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 9 december 2014. Reactie over klanttevredenheid Waddenveren - 23645-595

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg MIRT d.d. 2 juli 2015.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Scheepvaart d.d. 23 juni 2015 voor zover het de vaargeul betreft.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 4 mei 2015. Veerverbinding Ameland - 33450-45

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg MIRT d.d. 2 juli 2015.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Scheepvaart d.d. 23 juni 2015 voor zover het de vaargeul betreft.

Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Deltafonds (J)"

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Deltafonds (J)" - 34200-J-7

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu d.d. 25 juni 2015.Mobiliteit/Transport

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Deltafonds 2014

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Deltafonds 2014 - 34200-J-6

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu d.d. 25 juni 2015.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over slotwet Deltafonds 2014

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 juni 2015. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34200-J-5

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu d.d. 25 juni 2015.8

Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer over "Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Infrastructuurfonds (A) "

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer over "Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Infrastructuurfonds (A)" - 34200-A-8

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu d.d. 25 juni 2015.

Lijst van vragen en antwoorden aan de Algemene Rekenkamer over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Infrastructuurfonds (A) (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (Kamerstuk 34200-A, nr. 2)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 8 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over het rapport "Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Infrastructuurfonds (A)" - 34200-A-5

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu d.d. 25 juni 2015.

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Infrastructuurfonds 2014

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2014 - 34200-XII-7

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu d.d. 25 juni 2015.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over slotwet Infrastructuurfonds 2014

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 juni 2015. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34200-A-6

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu d.d. 25 juni 2015.

Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene rekenkamer "Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)"

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene rekenkamer "Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)" - 34200-XII-8

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu d.d. 25 juni 2015.7

Lijst van vragen en antwoorden aan de Algemene Rekenkamer over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) (Kamerstuk 34200-XII, nr. 2)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 8 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over het rapport "Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)” - 34200-XII-5

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu d.d. 25 juni 2015.

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2014

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Infrastructuurfonds 2014 - 34200-A-7

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu d.d. 25 juni 2015.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2014

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 11 juni 2015. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34200-XII-6

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu d.d. 25 juni 2015.

Overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van april 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 4 juni 2015. Overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van april 2015 - 2015Z10326

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijzigingen van het Verdrag betreffende het Internationale spoorwegvervoer (COTIF) en Aanhangsels; Bern, 26 juni 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 10 juni 2015. Wijzigingen van het Verdrag betreffende het Internationale spoorwegvervoer (COTIF) en Aanhangsels; Bern, 26 juni 2014 - 30952-194

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Met deze brief wordt een aantal verdragswijzigingen bij de Kamer gemeld, overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, eerste lid van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Deze verdragswijzigingen behoeven ingevolge artikel 7, onderdeel f van genoemde wet niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

Wijziging van Bijlage 1 van het Douaneverdrag inzake de tijdelijke invoer van particuliere wegvoertuigen; New York, 1 januari 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 10 juni 2015. Wijziging van Bijlage 1 van het Douaneverdrag inzake de tijdelijke invoer van particuliere wegvoertuigen; New York, 1 januari 2015 - 30952-195

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Met deze brief wordt de wijziging van een bijlage bij een verdrag bij de Kamer gemeld, overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, eerste lid van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Deze wijziging behoeft volgens de minister van Buitenlandse Zaken niet de goedkeuring van de Staten-Generaal, omdat hij een exclusieve bevoegdheid van de EU betreft (douanevervoer).

Wijzigingen van de Overeenkomst inzake tijdelijke invoer (Trb. 2015, 79)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 10 juni 2015. Wijzigingen van de Overeenkomst inzake tijdelijke invoer; Brussel, 3 mei 2014 - 30952-196

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Met deze brief wordt een aantal verdragswijzigingen bij de Kamer gemeld, overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, eerste lid van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Deze verdragswijzigingen behoeven volgens de minister van Buitenlandse Zaken niet de goedkeuring van de Staten-Generaal, omdat ze een exclusieve bevoegdheid van de EU betreffen (douanevervoer).

Luchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Colombia; Bogotá, 24 november 2014.

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 10 juni 2015. Luchtvaartverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Colombia; Bogotá, 24 november 2014 - 34222-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.5
Noot: Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdrag ter stilzwijgende goedkeuring aan de Kamer voorgelegd, conform artikel 2, eerste lid en artikel 5, eerste lid van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. De eventuele wens om het verdrag ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen kan uiterlijk op 10 juli 2015 door de Kamer of door ten minste dertig leden van de Kamer te kennen worden gegeven.

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaamse Gewest betreffende de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen (Trb. 2015, 35)

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 10 juni 2015. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaamse Gewest betreffende de aanleg van de Nieuwe Sluis Terneuzen; Terneuzen, 5 februari 2015 - 34221-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: Minister IM verzoeken om een technische briefing te laten verzorgen vóór het algemeen overleg Scheepvaart d.d. 23 juni 2015. Mocht dit voor die tijd niet lukken, dan zal de minister worden verzocht de Kamer een brief te sturen over de stand van zaken van de uitvoering van de motie-Van Helvert/De Boer (Kamerstuk 34000-A, nr. 45).
Noot: Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdrag ter stilzwijgende goedkeuring aan de Kamer voorgelegd, conform artikel 2, eerste lid en artikel 5, eerste lid van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. De eventuele wens om het verdrag ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen kan uiterlijk op 10 juli 2015 door de Kamer of door ten minste dertig leden van de Kamer te kennen worden gegeven.

Overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en IJsland, anderzijds, betreffende de deelname van IJsland aan de gezamenlijke nakoming van de verbintenissen van de Unie, haar lidstaten en IJsland voor de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (Trb. 2015, 81).

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 10 juni 2015. Overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en IJsland, anderzijds, betreffende de deelname van IJsland aan de gezamenlijke nakoming van de verbintenissen van de Unie, haar lidstaten en IJsland voor de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering; Brussel, 1 april 2015 - 30952-193

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Deze brief is ter kennisname. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7, onderdeel b, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen behoeft deze overeenkomst geen goedkeuring van de Kamer.

Wijzigingen van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering; Nairobi, 17 november 2006 en Doha, 8 december 2012.

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 10 juni 2015. Wijzigingen van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering; Nairobi, 17 november 2006 en Doha, 8 december 2012 - 34223-(R2052)-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.4
Noot: Met deze brief worden de in 2006 en 2012 tot stand gekomen wijzigingen van het Protocol van Kyoto bij het Raamversrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering ter stilzwijgende goedkeuring aan de Kamer voorgelegd, conform artikel 2, eerste en tweede lid en artikel 5, eerste lid en tweede van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. De eventuele wens om het gewijzigde protocol ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen kan uiterlijk op 10 juli 2015 door de Kamer of door ten minste dertig leden van de Kamer te kennen worden gegeven.

Ontwerp-regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 9 juni 2015. Aanbieding ontwerp-regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie - 30196-317

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 25 juni 2015 te 14.00 uur.
Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht geen onomkeerbare stappen te zetten inzake deze ontwerpregeling totdat de behandeling ervan in de Kamer is afgerond.
Noot: De voorlegging van deze ontwerpregeling aan uw Kamer geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven lichte voorhangprocedure (artikel 21.6, zesde lid, van de Wet milieubeheer) en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over de ontwerpregeling voordat deze aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld. De voordracht voor de vast te stellen regeling is aan de Kamer overgelegd tot en met 7 juli 2015.Deze ontwerpregeling dient ter implementatie van de artikelen 8, vierde, vijfde en zesde lid, en 14, vijfde en zesde lid, van de Richtlijn energie-efficiëntie (2012/27/EU). De onderhavige regeling voorziet in het sluitstuk van de implementatie van de richtlijn, te weten de implementatie van de bepalingen met betrekking tot een energie-audit om het energieverbruiksprofiel van een onderneming in kaart te brengen en een kosten-batenanalyse ter bevordering van de toepassing van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling en efficiënte stadsverwarming en -koeling.

Aanbieding van het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot de vergoeding minimumtoegangspakket en de toegang tot dienstvoorzieningen en de levering van diensten op het gebied van spoor en houdende wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur ter implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32) (Besluit implementatie richtlijn 2012/34/EU)3

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 8 juni 2015. Aanbieding van het ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot de vergoeding minimumtoegangspakket en de toegang tot dienstvoorzieningen en de levering van diensten op het gebied van spoor en houdende wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur ter implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32) (Besluit implementatie richtlijn 2012/34/EU) - 33965-21

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 25 juni 2015 te 12.00 uur.
Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht geen onomkeerbare stappen te zetten inzake dit ontwerpbesluit totdat de behandeling ervan in de Kamer is afgerond.
Gerelateerde kamerstukken: 33965-21

Aanbieding van het Besluit van 20 mei 2015 tot wijziging van het Besluit geluidhinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer (toelaatbare geluidsbelasting van woonschepen bij gezoneerde industrieterreinen en inrichtingen)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 8 juni 2015. Aanbieding van het Besluit van 20 mei 2015 tot wijziging van het Besluit geluidhinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer (toelaatbare geluidsbelasting van woonschepen bij gezoneerde industrieterreinen en inrichtingen) - 29383-241

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven nahangprocedure van artikel 21.6, vijfde lid, van de Wet milieubeheer. Het Besluit treedt in werking op 1 juli 2015.

Afschrift van een koninklijk besluit 10 april 2015, houdende departementale herindeling met betrekking tot nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, R.P. Jansma - 11 juni 2015. Behandelvoorstel dossier nucleaire veiligheid en stralingsbescherming - 2015Z10947

Besluit: Zie boven.

Zaak: Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 16 april 2015. Afschrift van een koninklijk besluit 10 april 2015, houdende departementale herindeling met betrekking tot nucleaire veiligheid en stralingsbescherming - 34000-XII-67

Besluit: De commissie heeft besloten om:1) De huidige - reeds bij de commissie EZ - in behandeling zijnde inhoudelijke brieven van de regering over dit dossier af te doen via de commissie EZ (het nog te plannen plenair debat over de kernreactor in Petten)2) De inbreng voor het verslag over bovenstaand wetsvoorstel de start te laten zijn van de behandeling van dit dossier in de commissie voor IenM3) Het dossier in de toekomst te behandelen in de algemeen overleggen Leefomgeving, waarvan de eerstvolgende plaatsvindt op 1 oktober 2015.

Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 4 juni 2015. Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming - 34219

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 15 september 2015 te 12.00 uur.

Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 14 februari 2014. Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) - 33872

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Dit wetsvoorstel is door de regering bij brief van 16 maart 2015 aangemerkt als spoedeisend (34000-53). De regering wenst het wetsvoorstel op 1 januari 2016 in werking te kunnen laten treden in verband met het "zo spoedig mogelijk borgen van de omgevingsdiensten".

Omgevingswet

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 3 juni 2015. Aanbieding van de schriftelijke antwoorden op vragen, gesteld in de eerste termijn van het wetgevingsoverleg d.d. 1 juni 2015, over de Omgevingswet - 33962-61

Besluit: Reeds betrokken bij het Wetgevingsoverleg Omgevingswet d.d. 8 juni 2015.
Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire afronding van de behandeling van de Omgevingswet, die voorzien is voor de week van 23 tot 25 juni 2015.
Gerelateerde kamerstukken: 33962-61

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 16 juni 2014. Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) - 33962

Besluit: De plenaire afronding van de behandeling van de Omgevingswet is voorzien voor de week van 23 tot 25 juni 2015. Dat plenaire debat start met de beantwoording door de minister van Infrastructuur en Milieu in tweede termijn, gevolgd door een derde termijn Kamer en regering.

Verzoek Missing Chapter Foundation om Nationale WaterSpaarders Dag in de Oude Zaal te mogen houden d.d. 3 september 2015.

Zaak: Brief derden - Missing Chapter Foundation te Den Haag - 11 juni 2015. Verzoek Missing Chapter Foundation om Nationale WaterSpaarders Dag in de Oude Zaal te mogen houden d.d. 3 september 2015 - 2015Z11100

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.Wetgeving

Uitnodiging IVN voor Duurzame Dinsdag 2015 d.d. 1 september 2015.

Zaak: Brief derden - Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) te Amsterdam - 12 juni 2015. Uitnodiging IVN voor Duurzame Dinsdag 2015 d.d. 1 september 2015 - 2015Z11097

Besluit: De commissie steunt het initiatief van Duurzame Dinsdag d.d. 1 september 2015 door in te stemmen met hun verzoek gebruik te maken van de Oude Zaal.
Noot: Indien u instemt met dit verzoek, zal worden bezien of dit verzoek past binnen de voor de Kamerorganisatie gestelde kaders van capaciteit en budget.

Aanbieding jaarverslag 2014 van Kadaster en tevens uitnodiging voor werkbezoek

Zaak: Brief derden - Kadaster te Apeldoorn - 11 juni 2015. Aanbieding jaarverslag 2014 van Kadaster en tevens uitnodiging voor werkbezoek - 2015Z10992

Besluit: Uitnodiging voor het werkbezoek overlaten aan individuele leden / fracties.
Besluit: Het Jaarverslag desgewenst betrekken bij de behandeling van wetsvoorstel 33839 Wet basisregistratie ondergrond, die op 20 mei 2015 door uw commissie bij de Voorzitter is aangemeld voor plenaire behandeling.

Uitnodiging Parlement van Frankrijk voor OPECST conferentie m.b.t. technologische innovatie om klimaatveranderingen te verminderen d.d. 24 september 2015.

Zaak: Brief derden - Parlement van Frankrijk te Paris - 22 mei 2015. Uitnodiging Parlement van Frankrijk voor OPECST conferentie m.b.t. technologische innovatie om klimaatveranderingen te verminderen d.d. 24 september 2015 - 2015Z09285

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.