Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 3 juni 2015

Gepubliceerd: 4 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2014A0386313
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e6aaf806-e30b-4a0d-999e-1eb5052ab474&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Infrastructuur%20en%20Milieu%20d.d.%203%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21109, 21501, 21501, 32861, 32861, 27625, 32861, 25422, 27858, 31089, 31089, 31089, 31089, 31089, 31089, 22026, 28165, 29984, 31521, 31521, 32861, 31521, 31936, 31936, 31409, 29862, 30872, 31936, 34084, 33802, 33962, 33962

Inhoud


Commissieactiviteiten Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken tot het zomerreces 2015

Zaak: Stafnotitie - griffier, I.B. Sneep - 9 februari 2015. Commissieactiviteiten Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken tot het zomerreces 2015 - 2015Z02188

Besluit: Ter informatie.

Besluitenlijst van de vergadering van de politieke voorbereidingsgroep voor de IPC Energie op 28 april 2015.

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.M.H. Lemaier - 21 mei 2015. Vastgestelde besluitenlijst PVG Energie d.d. 28 april 2015 - 2015Z09202

Besluit: Ter informatie.

Geannoteerde agenda Transportraad 11 juni 2015 Luxemburg

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 mei 2015. Geannoteerde agenda Transportraad 11 juni 2015 Luxemburg - 21501-33-543

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng voor het schriftelijk overleg Transportraad d.d. 2 juni 2015.

Aanbieding periodieke overzicht van de stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het eerste kwartaal van 2015

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 april 2015. Aanbieding periodieke overzicht van de stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het eerste kwartaal van 2015 - 21109-219

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Tijdens de procedurevergadering van de commissie Europese Zaken d.d. 21 mei 2015 is besloten deze brief ter kennisname door te geleiden naar de commissies op wier terrein sprake is van een overschrijding van de implementatietermijn en/of een formele ingebrekestelling speelt. Bij IenM dreigt een overschrijding voor de volgende twee richtlijnen:•Richtlijn 2012/18/EU betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (uiterste implementatiedatum 31 mei 2015). De algemene maatregel van bestuur ter implementatie van de richtlijn ligt thans voor advies bij de Raad van State, die niet aan termijnen gebonden is.•Richtlijn 2012/34/EU van tot instelling van één Europese spoorwegruimte (uiterste implementatiedatum 16 juni 2015). De behandeling van het wetsvoorstel (Kamerstuknummer 33965) ter implementatie van deze richtlijn in de Tweede Kamer wordt op dinsdag 2 juni 2015 afgerond met stemmingen. Daarna moet nog een algemene maatregel van bestuur worden vastgesteld om de implementatie te voltooien.

Aanbieding Geannoteerde Agenda EU Milieuraad 15 juni 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 22 mei 2015. Aanbieding Geannoteerde Agenda EU Milieuraad 15 juni 2015 - 21501-08-563

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 3 juni 2015.

Het Milieu in Europa – Toestand en verkenningen 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 20 mei 2015. Het Milieu in Europa – Toestand en verkenningen 2015 - 21501-08-565

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg ter voorbereiding van de Milieuraad van 18 september 2015.

Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting art. 11 Waterkwantiteit (Kamerstuk 32861, nr. 6)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 mei 2015. Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting Waterkwantiteit - 32861-14

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Water d.d. 24 juni 2015.
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu d.d. 25 juni 2015.Europa9

Nadere toelichting op de aangekondigde beleidsdoorlichting waterkwaliteit

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 mei 2015. Nadere toelichting op de aangekondigde beleidsdoorlichting waterkwaliteit - 32861-12

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Water d.d. 24 juni 2015.

Water in beeld. Voortgangsrapportage Nationaal Waterplan en Bestuursakkoord Water over het jaar 2014

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 mei 2015. Water in beeld. Voortgangsrapportage Nationaal Waterplan en Bestuursakkoord Water over het jaar 2014 - 27625-338

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Water d.d. 24 juni 2015.

Stafnotitie uitkomst aanmeldingen VN-klimaatconferentie (COP21) Parijs

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, G.B. Koerselman - 2 juni 2015. Stafnotitie uitkomst aanmeldingen VN-klimaatconferentie (COP21) Parijs - 2015Z10006

Besluit: Er zal een werkbezoek naar de VN-klimaatconferentie (COP21) te Parijs worden georganiseerd van 8 december tot 13 december 2015, waaraan de volgende tien leden zullen deelnemen: Remco Dijkstra (VVD), Jan Vos (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA), Agnes Mulder (CDA), Madlener (PVV), Beertema (PVV), Van Veldhoven (D66), Dik-Faber (CU), Van Tongeren (GL) en Thieme (PvdD).
Besluit: Er is ingestemd met de aangepaste begroting voor het werkbezoek.
Besluit: Er is besloten af te wijken van de door het Presidium vastgestelde verdeelsleutel voor buitenlandse werkbezoeken.Water

Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsdoorlichting Duurzaamheid (Kamerstuk 32 861, nr. 6)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 26 mei 2015. Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting Duurzaamheid - 32861-13

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Duurzaamheid en milieu d.d. 9 september 2015.
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu d.d. 25 juni 2015.8

Stand van zaken inzake nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 mei 2015. Stand van zaken inzake nucleaire veiligheid en stralingsbescherming - 25422-121

Besluit: De commissie voor Economische Zaken verzoeken de behandeling over te nemen. Daarbij suggereert de commissie voor Infrastructuur en Milieu dat deze brief betrokken zou kunnen worden bij het (nog te plannen) plenaire debat over de kernreactor in Petten.
Besluit: In de volgende procedurevergadering zal een voorstel aan de commissie worden voorgelegd over de toekomstige behandeling van dit dossier in de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, vanwege het feit dat de ministeriële verantwoordelijkheid voor het dossier nucleaire veiligheid en stralingsbescherming op 10 april 2015 is overgedragen van de minister van Economische Zaken aan de minister van Infrastructuur en Milieu.
Noot: Tijdens uw procedurevergadering d.d. 20 mei 2015 heeft u besloten het voorliggende stuk aan te houden tot de huidige vergadering.
Noot: Zie ook het koninklijk besluit d.d. 10 april 2015 houdende departementale herindeling met betrekking tot nucleaire veiligheid en stralingsbescherming (34000-XII-67).

Reactie op het Artikel in The Guardian over hormoonverstorende stoffen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 20 mei 2015. Reactie op het artikel in The Guardian over hormoonverstorende stoffen - 27858-312

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 3 juni 2015.

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. aanbieding “Voorstel informatievoorziening Vervolg RRAAM aan de Tweede Kamer”

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, T.R. van Dekken (PvdA) - 26 maart 2015. Aanbieding van de tweede herziene uitgangspuntennotitie informatie voorziening Groot Project RRAAM - 31089-116

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg RRAAM na het ZomerrecesRuimteGeen agendapuntenMilieu

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 21 november 2014. Aanbieding “Voorstel informatievoorziening Vervolg RRAAM aan de Tweede Kamer” - 31089-113

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg RRAAM na het Zomerreces7

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 januari 2015. Aanvullende informatie inzake het Voorstel informatievoorziening Vervolg RRAAM - 31089-115

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg RRAAM na het Zomerreces

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 15 december 2014. Aanbieding accountantsrapport bij geactualiseerde Basisrapportage RRAAM - 31089-114

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg RRAAM na het Zomerreces

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 april 2015. Reactie op Tweede herziene uitgangspuntennotitie informatievoorziening Groot Project RRAAM - 31089-117

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg RRAAM na het Zomerreces

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 mei 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. aanbieding “Voorstel informatievoorziening Vervolg RRAAM aan de Tweede Kamer” - 31089-118

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg RRAAM na het Zomerreces
Besluit: De commissie heeft besloten om naar een datum te zoeken na het Zomerreces waarop een werkbezoek aan de betreffende regio georganiseerd zou kunnen worden en, zodra deze datum gevonden is, te inventariseren welke leden deel zouden willen nemen aan het werkbezoek.

Voortgang MIRT

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 21 mei 2015. Voortgang MIRT - 34000-A-61

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg MIRT d.d. 2 juli 2015.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Voortgangsrapportage van tracéwetplichtige projecten over de tweede helft van 2014 (Kamerstuk 34 000 A, nr. 60)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 mei 2015. Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Voortgangsrapportage van tracéwetplichtige projecten over de tweede helft van 2014 - 34000-A-62

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg MIRT d.d. 2 juli 2015.

Voortgang uitvoering van de motie van de leden De Boer en Hoogland over geluidmaatregelen HSL

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 27 mei 2015. Voortgang uitvoering van de motie van de leden De Boer en Hoogland over geluidmaatregelen HSL - 22026-478

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De staatssecretaris meldt dat ze de Kamer vóór 1 oktober 2015 zal informeren over het maatregelenpakket voor de geluidsoverlast door de HSL-Zuid.6

Reactie op het verzoek van het lid Hoogland, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 28 april 2015, over het bericht ‘NS grijpt in bij dochteronderneming Qbuzz’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 1 mei 2015. Reactie op het verzoek van het lid Hoogland, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 28 april 2015, over het bericht ‘NS grijpt in bij dochteronderneming Qbuzz’ - 28165-189

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over de rol van NS bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg.
Noot: De commissie is van mening dat ook de op 3 juni 2015 ontvangen brief van de minister van Financiën over het besluit van de ACM over het handelen van NS bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg (2015D20819) bij genoemd debat betrokken zou moeten worden. Deze wens zal via de griffier van de commissie Financiën aan de commissie Financiën worden overgebracht.

Uitkomsten landelijke OV en Spoortafel 30 april

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 20 mei 2015. Uitkomsten landelijke OV en Spoortafel 30 april - 29984-603

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Spoor, dat zal plaatsvinden na het zomerreces.

Invoering boordcomputer Taxi en uitvoering van de motie van het lid De Boer over de verplichte BCT voor taxichauffeurs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 13 februari 2015. Invoering boordcomputer Taxi en uitvoering van de motie van het lid De Boer over de verplichte BCT voor taxichauffeurs - 31521-85

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling in de vorm van een tweeminutendebat (VSO), met als eerste spreker het lid Visser (VVD).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 26 mei 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de invoering van de Boordcomputer Taxi (BCT) en de uitvoering van de motie van het lid De Boer over de verplichte BCT voor taxichauffeurs - 31521-90

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling in de vorm van een tweeminutendebat (VSO), met als eerste spreker het lid Visser (VVD).

Antwoord op vragen commissie over over de beleidsdoorlichting openbaar vervoer (Kamerstuk 32 861, nr. 6)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 18 mei 2015. Antwoord op vragen commissie over over de beleidsdoorlichting openbaar vervoer - 32861-11

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi d.d. 28 mei 2015.
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu d.d. 25 juni 2015.5

Vierde voortgangsrapportage over de aanpak van illegaal taxivervoer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 18 mei 2015. Vierde voortgangsrapportage over de aanpak van illegaal taxivervoer - 31521-89

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi d.d. 28 mei 2015.

Openbaarmaking documenten inzake Air France KLM

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 27 mei 2015. Openbaarmaking documenten inzake Air France KLM - 31936-268

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 4 juni 2015.

Vliegen zonder geldig Bewijs van Luchtwaardigheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 18 mei 2015. Vliegen zonder geldig Bewijs van Luchtwaardigheid - 31936-266

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 4 juni 2015.

Aanpak van snelvaren op de Waddenzee en toepassing van het Automatic Identification System (AIS)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 mei 2015. Aanpak van snelvaren op de Waddenzee en toepassing van het Automatic Identification System (AIS) - 31409-80

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Scheepvaart d.d. 23 juni 2015.

Borgingskader publieke belangen zeehavens

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 mei 2015. Aanbieding Borgingskader publieke belangen zeehavens - 29862-26

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Scheepvaart d.d. 23 juni 2015.

Jaarverslagen en slotwetten 2014 en rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 mei 2015. Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2014 - 34200-XII-1

Besluit: Reeds geagendeerd voor de feitelijke vragenronde over de Jaarverslagen en Slotwetten Infrastructuur en Milieu d.d. 28 mei 2015 en voor het Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu d.d. 25 juni 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 mei 2015. Jaarverslag Infrastructuurfonds 2014 - 34200-A-1

Besluit: Reeds geagendeerd voor de feitelijke vragenronde over de Jaarverslagen en Slotwetten Infrastructuur en Milieu d.d. 28 mei 2015 en voor het Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu d.d. 25 juni 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 mei 2015. Jaarverslag Deltafonds 2014 - 34200-J-1

Besluit: Reeds geagendeerd voor de feitelijke vragenronde over de Jaarverslagen en Slotwetten Infrastructuur en Milieu d.d. 28 mei 2015 en voor het Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu d.d. 25 juni 2015.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 mei 2015. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Deltafonds (J) - 34200-J-2

Besluit: Reeds geagendeerd voor de feitelijke vragenronde over de Jaarverslagen en Slotwetten Infrastructuur en Milieu d.d. 28 mei 2015 en voor het Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu d.d. 25 juni 2015.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 mei 2015. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) - 34200-XII-2

Besluit: Reeds geagendeerd voor de feitelijke vragenronde over de Jaarverslagen en Slotwetten Infrastructuur en Milieu d.d. 28 mei 2015 en voor het Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu d.d. 25 juni 2015.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 mei 2015. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Infrastructuurfonds (A) - 34200-A-2

Besluit: Reeds geagendeerd voor de feitelijke vragenronde over de Jaarverslagen en Slotwetten Infrastructuur en Milieu d.d. 28 mei 2015 en voor het Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu d.d. 25 juni 2015.

Zaak: Begroting - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 mei 2015. Slotwet Deltafonds 2014 - 34200-J

Besluit: Reeds geagendeerd voor de feitelijke vragenronde over de Jaarverslagen en Slotwetten Infrastructuur en Milieu d.d. 28 mei 2015 en voor het Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu d.d. 25 juni 2015.

Zaak: Begroting - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 mei 2015. Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2014 - 34200-XII

Besluit: Reeds geagendeerd voor de feitelijke vragenronde over de Jaarverslagen en Slotwetten Infrastructuur en Milieu d.d. 28 mei 2015 en voor het Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu d.d. 25 juni 2015.

Zaak: Begroting - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 mei 2015. Slotwet Infrastructuurfonds 2014 - 34200-A

Besluit: Reeds geagendeerd voor de feitelijke vragenronde over de Jaarverslagen en Slotwetten Infrastructuur en Milieu d.d. 28 mei 2015 en voor het Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu d.d. 25 juni 2015.3

Wijzigingen van de begrotingsstaten Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2015 (wijzigingen samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 mei 2015. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34210-XII

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 11 juni 2015 te 14.00 uur.
Noot: Deze inbrengdatum vloeit voort uit een besluit van het Presidium over de behandeling van de wijzigingen van de verschillende hoofdstukken van de Rijksbegroting samenhangende met de Voorjaarsnota (Kamerstuk 31 428, nr. 8). De regering zal worden verzocht om de antwoorden uiterlijk op vrijdag 19 juni 2015 bij de Kamer te bezorgen.

Zaak: Begroting - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 mei 2015. Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34210-A

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 11 juni 2015 te 14.00 uur.

Zaak: Begroting - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 mei 2015. Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34210-J

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 11 juni 2015 te 14.00 uur.

Aanbieding van de ontwerp Regeling houdende wijziging van de Regeling beheer batterijen en accu’s 2008 en de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 27 mei 2015. Aanbieding van de ontwerp Regeling houdende wijziging van de Regeling beheer batterijen en accu’s 2008 en de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur - 30872-186

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Grondstoffen en Afval d.d. 25 juni 2015.Algemeen

Rijksbetrokkenheid bij vervolg luchthaven Twente en voorhang koninklijk besluit decentralisatie bevoegd gezag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 27 mei 2015. Rijksbetrokkenheid bij vervolg luchthaven Twente en voorhang koninklijk besluit decentralisatie bevoegd gezag - 31936-267

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Luchtvaart d.d. 4 juni 2015.2

Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EU) nr. 390/2013 en Verordening (EU) nr. 391/2013 inzake heffingen en prestaties in het kader van luchtvaartnavigatiediensten alsmede Verordening (EU) nr. 996/2010 inzake noodplanverplichtingen in het kader van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 27 mei 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34084-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 17 november 2014. Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EU) nr. 390/2013 en Verordening (EU) nr. 391/2013 inzake heffingen en prestaties in het kader van luchtvaartnavigatiediensten alsmede Verordening (EU) nr. 996/2010 inzake noodplanverplichtingen in het kader van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart - 34084

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De commissie verwacht dat dit wetsvoorstel als hamerstuk kan worden afgedaan.

Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 27 mei 2015. Tweede nota van wijziging - 33802-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel, dat op 16 april 2014 is aangemeld voor plenaire behandeling.

Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 mei 2015. Nota naar aanleiding van het nader verslag - 33962-23

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel. Is reeds geagendeerd voor de wetgevingsoverleggen over de Omgevingswet d.d. 1 en 8 juni 2015.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 mei 2015. Tweede nota van wijziging - 33962-24

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel. Is reeds geagendeerd voor de wetgevingsoverleggen over de Omgevingswet d.d. 1 en 8 juni 2015.

Reactie n.a.v. verzoek Stichting Rhederlaag Natuurlijk om aandacht voor creatie tweede Groningen op het Rhederlaag door Leisurelands/RGV Delfstoffen BV, informatieverzoek over behandeling hiervan en tevens verzoek om gesprek

Zaak: Brief derden - B. van der Eijk te Lathum - 14 mei 2015. Reactie n.a.v. verzoek Stichting Rhederlaag Natuurlijk om aandacht voor creatie tweede Groningen op het Rhederlaag door Leisurelands/RGV Delfstoffen BV, informatieverzoek over behandeling hiervan en tevens verzoek om gesprek - 2015Z09237

Besluit: Petitieaanbieding organiseren, voorafgaand aan het algemeen overleg Water d.d. 24 juni 2015.
Noot: Deze Stichting heeft de Kamer al eerder een brief gestuurd. De commissie heeft besloten die te relateren aan het algemeen overleg Water d.d. 24 juni 2015 in verband met het feit dat deze verband houdt met het Groot Project Ruimte voor de Rivier.Wetgeving