Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 20 mei 2015

Gepubliceerd: 22 mei 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2014A0386214
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a55f6cad-24e9-4a13-bb71-ff886168a137&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20voor%20Infrastructuur%20en%20Milieu%20d.d.%2020%20mei%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33450, 21501, 32861, 32861, 31574, 27561, 30175, 25422, 22112, 30373, 32861, 32660, 29398, 29665, 31521, 28165, 33652, 29893, 21501, 29984, 29984, 33450, 31409, 31752, 31752, 25834, 25834, 33839, 33839, 30952, 30952, 30952, 29383, 33965, 34042, 33872

Inhoud


Activiteitenoverzicht commissies over het jaar 2014

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, P.T.M. van Doorn - 29 april 2015. Activiteitenoverzicht commissies over het jaar 2014 - 2015Z08005

Besluit: Het overzicht geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen of wijzigingen in de bestaande werkwijzeafspraken binnen deze commissie.Besluiten genomen op grond van e-mailprocedureGeen agendapunten

Rondvraagpunt van het lid Hoogland (PvdA) inzake de vóór de zomer toegezegde reactie op het SWOV-rapport

Zaak: Brief derden - Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) te Den Haag - 6 februari 2015. Aanbieding rapporten "Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2014" en "Opschakelen naar meer verkeersveiligheid" van SWOV - 2015Z02125

Besluit: Minister verzoeken om de in het AO Wegverkeer en verkeersveiligheid d.d. 12 februari 2015 gedane toezegging - om vóór de zomer van 2015 een uitgebreide reactie aan de Kamer doen toekomen inzake deze SWOV-rapporten, onder andere ten aanzien van de daarin vervatte maatregelen - vóór het AO Wegverkeer en verkeersveiligheid van 28 mei 2015 gestand te doen.Overig (besloten)

Rondvraagpunt van het lid Van Helvert (CDA) inzake de rol van de kustwacht in relatie tot de bergingsmaatschappijen

Zaak: Motie - Tweede Kamerlid, M.J.F. van Helvert (CDA) - 11 maart 2015. Motie van het lid Van Helvert over aanstellen van een onafhankelijke bemiddelaar - 33450-37

Besluit: De minister verzoeken de Kamer binnen een week te informeren over de stand van zaken van het overleg tussen KNRM, bergings- en sleepdiensten en de Kustwacht waar zij in het VAO Waddenzee en Noordzee d.d. 11 maart 2015 (Handelingen II, 2014 - 2015, editie 62, nummer 4) aan refereerde naar aanleiding van de motie Van Helvert (CDA) (33450-37)

Rondvraagpunt/voorstel van het lid Visser (VVD) om de Verzamelbrief verkeersveiligheid te agenderen voor het algemeen overleg Wegverkeer en Verkeersveiligheid d.d. 28 mei 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 mei 2015. Verzamelbrief verkeersveiligheid - 2015Z08915

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wegverkeer en Verkeersveiligheid d.d. 28 mei 2015.

Verzoek lid Bashir (SP) om nadere brief over uitvoering motie Bashir/Elias over in beeld brengen waardoor oneerlijke concurrentie ontstaat binnen de Luchtvaart

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. Bashir (SP) - 19 mei 2015. Verzoek lid Bashir (SP) om nadere brief over uitvoering motie Bashir/Elias over in beeld brengen waardoor oneerlijke concurrentie ontstaat binnen de Luchtvaart - 2015Z08876

Besluit: Het verzoek wordt conform voorstel doorgeleid en aangevuld met de vraag aan de staatssecretaris om een de Kamer een schriftelijke toelichting op/duiding van haar uitspraken zoals gedaan in de uitzending van Nieuwsuur "Geen nieuwe landingsrechten voor Golfstaten op Schiphol" d.d. 19 mei 2015 te doen toekomen.

Voorstel van de leden De Boer en Aukje de Vries (beiden VVD) en Jacobi (PvdA) voor een rondetafelgesprek over de vaargeul Holwerd-Nes en daar optredende vertraging van de veerverbinding met Ameland

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.G. de Boer (VVD) - 18 mei 2015. Voorstel van de leden De Boer en Aukje de Vries (beiden VVD) en Jacobi (PvdA) voor een rondetafelgesprek over de vaargeul Holwerd-Nes en daar optredende vertraging van de veerverbinding met Ameland - 2015Z08779

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel, onder het voorbehoud van deelname door tenminste vijf leden, hetgeen via e-mail zal worden geïnventariseerd. De beoogde datum/tijd voor het rondetafelgesprek is 10 juni 2015, 14.00 - 15.30 uur.

Voorstel van het lid Veldman (VVD) om de behandeling van de Omgevingswet te spreiden over twee maandagen, te weten 1 en 8 juni 2015.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.S. Veldman (VVD) - 13 mei 2015. Voorstel van het lid Veldman (VVD) om de behandeling van de Omgevingswet te spreiden over twee maandagen, te weten 1 en 8 juni 2015 - 2015Z08654

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel van het lid Veldman (VVD) om de behandeling van de Omgevingswet te spreiden over twee maandagen, te weten 1 en 8 juni 2015. Voortvloeiend uit dat besluit verzoekt de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu de vastecommissie voor Economische Zaken om te besluiten om het Wetgevingsoverleg Wet natuurbescherming d.d. 8 juni 2015 te verplaatsen naar maandag 15 juni 2015. Aan de commissie EZ wordt daarbij in overweging gegeven om dit verzoek op korte termijn via een e-mailprocedure aan de commissie voor te leggen, opdat aan beide commissies en betrokken bewindspersonen spoedig duidelijkheid kan worden verschaft over de planning van de WGO’s.12
Noot: •Mits de commissie EZ instemt met het verplaatsen van het thans voorziene WGO over de Natuurwet van maandag 8 juni naar maandag 15 juni, is dit voorstel uitvoerbaar, zo blijkt uit ambtelijk overleg met de Griffie Plenair.•Het idee daarbij is dan dat in het WGO Omgevingswet d.d. 1 juni 2015 de eerste termijn Kamer in aanwezigheid van enkel de minister van Infrastructuur en Milieu plaatsvindt, de regering de vragen uit de eerste termijn Kamer zoveel mogelijk al schriftelijk beantwoordt vóór 8 juni 2015, waarna de behandeling van de Omgevingswet wordt vervolgd met de minister en staatssecretaris IenM, de staatssecretaris EZ en de minister W&R in een WGO op maandag 8 juni 2015.

Voorstel van het lid Van Veldhoven (D66) inzake de brand op 12 mei jl. op het bedrijventerrein bij Moerdijk.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 13 mei 2015. Voorstel van het lid Van Veldhoven (D66) inzake de brand op 12 mei jl. op het bedrijventerrein bij Moerdijk. - 2015Z08632

Besluit: Tijdens het Vragenuur van dinsdag 19 mei 2015 is in reactie op Mondelinge Vragen van het lid Van Veldhoven over dit onderwerp namens het kabinet door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reeds toegezegd de Kamer zoals hieronder bedoeld schriftelijk te informeren, voorafgaand aan het AO Externe Veiligheid van 16 juni 2015, op basis van de dan bekende feiten.
Noot: Het lid Van Veldhoven (D66) stelt voor een uitgebreide brief te vragen aan de regering, te ontvangen voorafgaand aan het algemeen overleg Externe veiligheid d.d. 16 juni 2015, over de toedracht en de gevolgen van de brand die ontstond op 12 mei 2015 bij het recyclingbedrijf Remondis Argentia in Moerdijk. Zij stelt voor de regering te vragen expliciet in te gaan op de rol van de relevante (overheids)inspecties nu er al drie opeenvolgende jaren branden bij dit bedrijf zijn ontstaan, te weten in juni 2013 (brand na explosie in oven), september 2014 (brand in oven) en nu dus in 2015.

Voorstel van het lid Van Veldhoven (D66) inzake de BOR-notitie over de jaarverslagen Infrastructuur en Milieu

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 30 april 2015. Voorstel van het lid Van Veldhoven (D66) inzake de BOR-notitie over de jaarverslagen Infrastructuur en Milieu - 2015Z08178

Besluit: Via een e-mailprocedure zal een voorstel van de leden Hoogland (PvdA) en Visser (VVD) voor het onderzoek Jaarverslagen en een rapporteurschap Begrotingscyclus aan de commissie voorgelegd, waarbij tevens - zoals hieronder wordt bedoeld - wordt geïnventariseerd of er specifieke thema's zijn waar in het onderzoek Jaarverslagen op zou kunnen worden ingegaan.
Noot: Het lid Van Veldhoven (D66) stelt voor tijdens de procedurevergadering te inventariseren of er specifieke thema's zijn waar het het BOR in de BOR-notitie over de jaarverslagen op in zou kunnen gaan. Dit naast het thema van de kwaliteit van de jaarverslagen, waar de BOR-notitie sowieso op in zal gaan.

Commissieactiviteiten Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken tot het zomerreces 2015

Zaak: Stafnotitie - griffier, I.B. Sneep - 9 februari 2015. Commissieactiviteiten Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken tot het zomerreces 2015 - 2015Z02188

Besluit: Ter informatie.

Voorstel lid Remco Dijkstra (VVD) voor invulling co-rapporteurschap I&M over de Energie-Unie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.J. (Remco) Dijkstra (VVD) - 19 mei 2015. Voorstel lid Remco Dijkstra (VVD) voor invulling co-rapporteurschap I&M over de Energie-Unie - 2015Z08866

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel voor de invulling co-rapporteurschap I&M over de Kaderstrategie Energie Unie.

Werkzaamheden Bureau Brussel PVSG, september 2014 – april 2015

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, S.J. Nollen - 23 april 2015. Werkzaamheden Bureau Brussel PVSG, september 2014 – april 2015 - 2015Z07581

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding van het verslag van de Informele Milieuraad die werd gehouden op 14 en 15 april 2015 in Riga

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 30 april 2015. Aanbieding van het verslag van de Informele Milieuraad die werd gehouden op 14 en 15 april 2015 in Riga - 21501-08-562

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Milieuraad d.d. 3 juni 2015.

BOR-notitie - 25e voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, Mak, J. - 12 mei 2015. BOR-notitie - 25e voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier - 2015Z08591

Besluit: Desgewenst betrokken bij inbreng feitelijke vragen d.d. 19 mei 2015.Europa

Beleidsdoorlichting waterkwaliteit

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 april 2015. Beleidsdoorlichting waterkwaliteit - 32861-9

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

BOR-notitie - 7e voortgangsrapportage HWBP2

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M. Öncu - 28 april 2015. BOR-notitie - 7e voortgangsrapportage HWBP2 - 2015Z07879

Besluit: Desgewenst betrekken bij inbreng feitelijke vragen d.d. 20 mei 2015 te 12.00 uur.

Reactie op het verzoek om brieven te sturen over aangekondigde beleidsdoorlichting 2015 (geluid)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11 mei 2015. Reactie op het verzoek om brieven te sturen over aangekondigde beleidsdoorlichting 2015 (waterkwaliteit en geluid) - 32861-10

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; aangekondigde beleidsdoorlichting afwachten.Water

Rapport ‘Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 30 april 2015. Rapport ‘Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015’ - 34000-XII-68

Besluit: De commissie Veiligheid en Justitie verzoeken de behandeling over te nemen, opdat deze brief kan worden geagendeerd voor het algemeen overleg Jaarwisseling 2014-2015 en vuurwerk d.d. 4 juni 2015.

RIVM-rapporten betreffende het validatieonderzoek van de berekeningsmethodiek van de magneetveldzone rond hoogspanningslijnen te Maartensdijk en Zoetermeer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 30 april 2015. Aanbieding RIVM-rapporten betreffende het validatieonderzoek van de berekeningsmethodiek van de magneetveldzone rond hoogspanningslijnen te Maartensdijk en Zoetermeer - 31574-38

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Leefomgeving d.d. 1 oktober 2015.8

Stand van zaken m.b.t. het programma Elektromagnetische Velden en Gezondheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 29 april 2015. Stand van zaken m.b.t. het programma Elektromagnetische Velden en Gezondheid - 27561-43

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Leefomgeving d.d. 1 oktober 2015.

Reactie op de uitkomsten van het onderzoek van het RIVM en de Universiteit Utrecht naar de relatie tussen vroegtijdige sterfte en luchtverontreiniging (Air Pollution and Mortality in Seven Million Adults: The Dutch Environmental Longitudinal Study (DUELS)) en de moties Van Tongeren c.s. (kamerstuk 30175, nrs. 216-217)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 april 2015. Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regling van Werkzaamheden van 12 maart 2015, over de uitkomsten van het onderzoek van het RIVM en de Universiteit Utrecht naar de relatie tussen vroegtijdige sterfte en luchtverontreiniging (Air Pollution and Mortality in Seven Million Adults: The Dutch Environmental Longitudinal Study (DUELS)) en de moties Van Tongeren c.s. - 30175-219

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Leefomgeving d.d. 1 oktober 2015.

Stand van zaken inzake nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 mei 2015. Stand van zaken inzake nucleaire veiligheid en stralingsbescherming - 25422-121

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Commissie inzake voorgenomen wijzigingen in de autorisatieprocedure onder de REACH-verordening (1907/2006)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 april 2015. Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Commissie inzake voorgenomen wijzigingen in de autorisatieprocedure onder de REACH-verordening (1907/2006) - 22112-1962

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Externe veiligheid d.d. 16 juni 2015.

Meldingen incidenten gevaarlijke stoffen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 april 2015. Meldingen incidenten gevaarlijke stoffen - 30373-58

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Externe veiligheid d.d. 16 juni 2015.7

Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting art. 13 ruimtelijke ontwikkeling (bijlage bij Kamerstuk 32861, nr. 6).

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 april 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de beleidsdoorlichting art. 13 ruimtelijke ontwikkeling - 32861-8

Besluit: Reeds betrokken bij algemeen overleg Ruimtelijke Ordening d.d. 29 april 2015.Milieu

Voortgangsrapportage Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 april 2015. Voortgangsrapportage Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte - 32660-63

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 10 september 2015 te 12.00 uur.Ruimte

Informatie over het aantal verkeersdoden 2014

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 april 2015. Cijfers verkeersdoden 2014 - 29398-463

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wegverkeer en Verkeersveiligheid d.d. 28 mei 2015.Infrastructuur

Jaarverslagen 2014 Alderstafels + toepassing nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures tussen 22:30 en 23:00 uur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 april 2015. Aanbieding van de Jaarverslagen 2014 van de Alderstafels en toepassing nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures tussen 22:30 en 23:00 uur - 29665-214

Besluit: Agenderen het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 4 juni 2015, 10.15 - 13.15 uur.

Evaluatie taxibeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 5 mei 2015. Evaluatie taxibeleid - 31521-88

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi d.d. 28 mei 2015.6

Reactie op het verzoek van het lid Hoogland, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 28 april 2015, over het bericht ‘NS grijpt in bij dochteronderneming Qbuzz’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 1 mei 2015. Reactie op het verzoek van het lid Hoogland, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 28 april 2015, over het bericht ‘NS grijpt in bij dochteronderneming Qbuzz’ - 28165-189

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: De commissie Financiën houdt op 21 mei 2015 een feitelijke vragenronde (2015D18875, onder dit nummer ook te vinden via www.tweedekamer.nl) inzake de hier aan gerelateerde brief van de minister van Financiën "Onderzoek NS naar onregelmatigheden bij dochtermaatschappij Qbuzz" (28165-186).Voorstelbaar is dat deze beide brieven worden geagendeerd voor het nog te plannen plenaire debat over de rol van NS bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg, dat op 5 maart 2015 is aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) en dat op 28 april 2015 op verzoek van het lid Hoogland (PvdA) is omgezet in een meerderheidsdebat. Voor dit debat worden de minister van Financiën en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu uitgenodigd.

Aanbieding accountantsrapport bij voortgangsrapportage 2 ERTMS

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 april 2015. Aanbieding accountantsrapport bij voortgangsrapportage 2 ERTMS - 33652-33

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS d.d. 17 juni 2015.

Veiligheid treinen type "materieel '64"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 29 april 2015. Reactie op het verzoek van het lid Bashir, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 maart 2015, over het bericht ‘NS rijdt jaren met onveilige treinen’ - 29893-189

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Spoor, te houden na het zomerreces.

Besluiten spoorgoederencorridors

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 5 mei 2015. Besluiten spoorgoederencorridors - 21501-33-541

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Transportraad d.d. 3 juni 2015. Middels een e-mailprocedure zal worden bepaald of het algemeen overleg zal worden omgezet in een schriftelijk overleg (zie agendapunt 41).

Voortgang Betuweroute en aanleg Derde spoor Duitsland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 29 april 2015. Voortgang Betuweroute en aanleg Derde spoor Duitsland - 29984-601

Besluit: Reeds behandeld tijdens algemeen overleg Spoor d.d. 29 april 2015.5

Reactie op het verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 februari 2015, over het bericht dat er zoveel storingen zijn op het spoor

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 24 april 2015. Reactie op het verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 februari 2015, over het bericht dat er zoveel storingen zijn op het spoor - 29984-602

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Spoor d.d. 29 april 2015.

Veerverbinding Ameland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 4 mei 2015. Veerverbinding Ameland - 33450-45

Besluit: Agenderen voor het rondetafelgesprek over de vaargeul Holwerd-Nes en daar optredende vertraging van de veerverbinding met Ameland d.d. 10 juni 2015.
Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering d.d. 17 juni 2015, al waar een besluit kan worden genomen over de verdere behandeling van dit dossier, mede op basis van de uitkomsten van het rondetafelgesprek van 10 juni 2015.

Problematiek Nederlandse zeegaande zeilschepen op de Oostzee

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 10 maart 2015. Problematiek Nederlandse zeegaande zeilschepen op de Oostzee - 31409-78

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Scheepvaart d.d. 23 juni 2015.
Noot: Tijdens de procedurevergadering d.d. 25 maart 2015 is besloten pas een besluit te nemen over de behandeling van deze brief na ontvangst van de antwoorden op de schriftelijke vragen die de leden De Boer (VVD) en Jacobi (PvdA) op 20 maart hebben gesteld over dit onderwerp (2015D10223). Deze zijn beantwoord op 24 april (2015D15674).

Aanbieding publicaties ILT van maart 2015

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 april 2015. Aanbieding publicaties ILT van maart 2015 - 2015Z07757

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Dit betreft een maandelijks overzicht van de publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Deze publicaties zijn te vinden op de website van de Inspectie: www.ilent.nl.Mobiliteit/Transport

Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 en het Waterbesluit (implementatie EU-wijzigingsrichtlijnen prioritaire stoffen en grondwater)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 januari 2015. Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 en het Waterbesluit (implementatie EU-wijzigingsrichtlijnen prioritaire stoffen en grondwater) - 31752-7

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Water d.d. 24 juni 2015. Algemeen4

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 30 april 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 en het Waterbesluit - 31752-9

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Water d.d. 24 juni 2015.

Aanbieding ontwerp-besluit wijziging Asbestverwijderingsbesluit 2005

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 3 maart 2015. Aanbieding ontwerp-besluit wijziging Asbestverwijderingsbesluit 2005 - 25834-93

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 6 mei 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Asbesverwijderingsbesluit 2005 - 25834-98

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

33839 Nota van wijziging inzake wetsvoorstel Regels omtrent de basisregistratie ondergrond (Wet basisregistratie ondergrond)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 mei 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 33839-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota van wijziging - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 mei 2015. Nota van wijziging - 33839-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 13 januari 2014. Regels omtrent de basisregistratie ondergrond (Wet basisregistratie ondergrond) - 33839

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijzigingen van de Bijlagen I en III bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij; Londen, 17 oktober 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 7 mei 2015. Wijzigingen van de Bijlagen I en III bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij; Londen, 17 oktober 2014 - 30952-188

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij; Londen, 17 oktober 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 7 mei 2015. Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij; Londen, 17 oktober 2014 - 30952-189

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijzigingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee; Londen, 1 november 1974.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 7 mei 2015. Wijzigingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee; Londen, 1 november 1974 - 30952-187

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag inzake Wijziging van een aantal reglementen behorende bij de op 20 maart 1958 te Genève tot stand gekomen VN-ECE-Overeenkomst betreffende het aannemen van eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en de wederzijdse erkenning van goedkeuring van uitrustingsstukken en onderdelen van motorrijtuigen (Trb. 1959, 83)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 7 mei 2015. Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag inzake Wijziging van een aantal reglementen behorende bij de op 20 maart 1958 te Genève tot stand gekomen VN-ECE-Overeenkomst betreffende het aannemen van eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en de wederzijdse erkenning van goedkeuring van uitrustingsstukken en onderdelen van motorrijtuigen (Trb. 1959, 83) - 23908-(R1519)-120

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, en met het oog op artikel 7, onderdeel b, van die Rijkswet, deelt de minister van Buitenlandse Zaken mee dat de regering het voornemen heeft om over te gaan tot het sluiten van het bovenstaande uitvoeringsverdrag. Indien binnen dertig dagen na deze mededeling door of namens een van de kamers of door tenminste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een van de kamers, de wens te kennen wordt gegeven dat het uitvoeringsverdrag aan de goedkeuring van de Staten-Generaal zal worden onderworpen, is de goedkeuring van de Staten-Generaal vereist.

Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de evaluatie van de Wet van 29 juni 2006 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 7 mei 2015. Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de evaluatie van de Wet van 29 juni 2006 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol - 34197

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 23 juni te 12.00 uur.
Noot: •De regering heeft dit wetsvoorstel eerder dit jaar aangemerkt als zijnde een (toen nog in aantocht zijnd) spoedeisend wetsvoorstel en daarbij aangegeven "Behandeling gewenst door TK voor zomerreces: politiek gewicht en toezegging aan Kamer". Zie 34000-53•De regering betoogt in de Memorie van Toelichting dat het onderhavige wetsvoorstel uitdrukkelijk geen substantiële beleidswijziging beoogt. De met het onderhavige wetsvoorstel gemaakte verbeteringen borduren voort op de bestaande systematiek.•Een samenvatting van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State terzake is te vinden via: www.raadvanstate.nl/adviezen/samenvattingen/tekst-samenvatting.html?id=318&summary_only

Evaluatie Wet geurhinder en veehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 30 april 2015. Evaluatie Wet geurhinder en veehouderij - 29383-240

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Leefomgeving d.d. 1 oktober

Antwoorden op de vragen, gesteld in de eerste termijn van het plenaire debat over het wetsvoorstel tot wijziging van de Spoorwegwet in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU (Kamerstuk 33 965)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 april 2015. Antwoorden op vragen, gesteld in de eerste termijn van het plenaire debat, over het wetsvoorstel tot wijziging van de Spoorwegwet in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU - 33965-16

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het vervolg van het plenaire debat over het wetsvoorstel tot wijziging van de Spoorwegwet in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU (Kamerstuk 33 965).
Noot: Onder voorbehoud vindt het vervolg van het plenaire debat plaats op woensdag 27 mei 2015.

34042 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 30 april 2015. Tweede nota van wijziging - 34042-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: De nota van wijziging betreft slechts een kleine wetstechnische wijziging. Het wetsvoorstel is al aangemeld voor plenaire behandeling.

33872 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 april 2015. Tweede nota van wijziging - 33872-11

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: Het wetsvoorstel is op 8 april 2015 aangemeld voor plenaire behandeling. Onder voorbehoud vindt plenaire behandeling mogelijk plaats in de week van 8 juni (volgens het plenaire lange termijnschema).