Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 29 april 2015

Gepubliceerd: 1 mei 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2014A038616
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7ef810ab-b3ba-4c67-899b-5839e9f9d9f9&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Infrastructuur%20en%20Milieu%2029%20april%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 18106, 33561, 31089, 29362, 29362, 33888, 32861, 31428


Verzoek van het lid Veldman (VVD) om het Wetgevingsoverleg inzake de Omgevingswet over twee dagen te spreiden.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.S. Veldman (VVD) - 29 april 2015. Verzoek van het lid Veldman (VVD) om het wetgevingsoverleg inzake de Omgevingswet over twee dagen te spreiden. - 2015Z07986

Besluit: De commissie heeft besloten de plenaire griffie te verzoeken om, mede gelet op de plenaire agenda, het Wetgevingsoverleg inzake de Omgevingswet over twee dagen te spreiden. Een eerste WGO Omgevingswet is (onder voorbehoud van instemming door de Kamer) voorzien voor maandag 1 juni 2015.

Voorstel lid Van Helvert (CDA) inzake rondetafelgesprek Luchtvaartnota

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.J.F. van Helvert (CDA) - 23 april 2015. Voorstel lid Van Helvert inzake rondetafelgesprek Luchtvaartnota - 2015Z07511

Besluit: Per e-mail inventariseren of er voldoende belangstelling is (minimaal 5 leden) voor het voorgestelde rondetafelgesprek. Daarbij zal tevens de gelegenheid aan de fracties worden geboden om suggesties aan te dragen voor uit te nodigen sprekers.

Commissieactiviteiten Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken tot het zomerreces 2015

Zaak: Stafnotitie - griffier, I.B. Sneep - 9 februari 2015. Commissieactiviteiten Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken tot het zomerreces 2015 - 2015Z02188

Besluit: Ter informatie.

Consultatie revisie Europese emissiehandelssysteem

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 23 april 2015 - Consultatie revisie Europese emissiehandelssysteem - 2015Z07535

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad d.d. 3 juni 2015.

Fiche: Mededeling Kaderrichtlijn water en de Richtlijn overstromingsrisico’s

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 17 april 2015. Fiche: Mededeling Kaderrichtlijn water en de Richtlijn overstromingsrisico’s - 22112-1958

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Milieuraad d.d. 3 juni 2015 indien dit onderwerp op de agenda van de Milieuraad van 15 juni 2015 staat en anders voor het algemeen overleg Water d.d. 24 juni 2015.

BOR-notitie - 27e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M. Öncu - 21 april 2015 - BOR-notitie - 27e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas - 2015Z07283

Besluit: Desgewenst betrokken bij Inbreng feitelijke vragen over de 27ste VGR Zandmaas en Grensmaas d.d. 28 april 2015. Europa

Aanbieding accountantsrapport bij de 27e voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 april 2015. Aanbieding accountantsrapport bij de 27e voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas - 18106-230

Besluit: Desgewenst betrokken bij Inbreng feitelijke vragen over de 27ste VGR Zandmaas en Grensmaas d.d. 28 april 2015.

Aanbieding van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ten behoeve van de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 april 2015. Aanbieding van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ten behoeve van de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust - 33561-16

Besluit: De commissie Economische Zaken verzoeken de behandeling over te nemen.
Noot: Zowel de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee van september 2014 (33561-11) als de Wet Windenergie op zee (34058) waren afkomstig van de minister van Economische Zaken en zijn behandeld door de vaste commissie voor Economische Zaken.

Reactie op Tweede herziene uitgangspuntennotitie informatievoorziening Groot Project RRAAM

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 april 2015. Reactie op Tweede herziene uitgangspuntennotitie informatievoorziening Groot Project RRAAM - 31089-117

Besluit: Reeds geagendeerd voor inbreng schriftelijk overleg RRAAM d.d. 30 april 2015 te 12.00 uur.Ruimte

Actieplan maatwerkaanpak regeldruk logistiek en kabinetsreactie Actal advies “Regels in bedrijf. Sectorscan logistiek

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 januari 2015. Actieplan maatwerkaanpak regeldruk logistiek en kabinetsreactie Actal advies “Regels in bedrijf. Sectorscan logistiek - 29362-240

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Transportraad d.d. 3 juni 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 21 april 2015 - Verslag van een schriftelijk overleg over het actieplan maatwerkaanpak regeldruk logistiek en kabinetsreactie Actal advies “Regels in bedrijf. Sectorscan logistiek - 29362-242

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Transportraad d.d. 3 juni 2015.

Uitgebreide reactie op een vijftal moties in relatie tot wandel- en fietsbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 april 2015 - Reactie op een vijftal moties in relatie tot wandel- en fietsbeleid - 33888-15

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg MIRT d.d. 27 mei 2015.

Cursus begroten & verantwoorden voor Kamerleden

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 8 april 2015. Cursus begroten & verantwoorden voor Kamerleden - 2015Z06268

Besluit: Ter informatie, overlaten aan indivivuele leden.Mobiliteit/Transport

Aanbieding beleidsdoorlichtingen Infrastructuur en Milieu 2014 en 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 december 2014. Aanbieding beleidsdoorlichtingen Infrastructuur en Milieu 2014 en 2015 - 32861-6

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu in juni 2015.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi d.d. 28 mei 2015.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Water d.d. 24 juni 2015.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Duurzaamheid en milieu d.d. 9 september 2015.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Leefomgeving d.d. 1 oktober 2015.
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Ruimtelijke ordening.

Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2014

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 22 april 2015. Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2014 - 31428-8

Besluit: Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Milieu plannen tussen 5 en 30 juni 2015.
Besluit: Er wordt geen rapporteur aangewezen die voor de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu de jaarverslagen Infrastructuur en Milieu onderzoekt.
Besluit: Het BOR verzoeken voor de commissie - ten behoeve van het wetgevingsoverleg Jaarverslagen - een notitie te schrijven over de Jaarverslagen. Deze notitie zal in ieder geval ingaan op de kwaliteit van de jaarverslagen.

Reactie Gemeente Almere m.b.t. RRAAM

Zaak: Brief derden - Gemeente Almere te Almere - 21 april 2015. Reactie Gemeente Almere m.b.t. RRAAM - 2015Z07658

Besluit: De commissie heeft besloten te inventariseren welke leden deel willen nemen aan een werkbezoek aan de gemeente Almere na het zomerreces waar de voortgang van de verschillende betrokken projecten in verband met het Groot Project RRAAM kan worden bekeken en besproken.WetgevingGeen agendapuntenAlgemeen