Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 22 april 2015

Gepubliceerd: 24 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2014A038609
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e2f965ea-5486-4209-b030-8b15d5aed033&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Infrastructuur%20en%20Milieu%2022%20april%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33652, 33652, 34151, 22112, 22112, 21501, 21501, 21501, 31710, 30175, 29383, 28694, 33043, 32851, 29893, 29893, 22026, 25834

Inhoud


Voorstel van het lid Hoogland (PvdA) over een technische briefing ERTMS

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 31 maart 2015. Aanbieding van de tweede voortgangsrapportage ERTMS - 33652-31

Besluit: Nogmaals per e-mail inventariseren of er voldoende belangstelling is voor een technische briefing over de voortgangsrapportage ERTMS en de contouren van de aanbestedings- en contracteringstrategie ERTMSOverig (besloten)Geen agendapuntenBesluiten genomen op grond van e-mailprocedureGeen agendapunten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 31 maart 2015. Contouren aanbesteding- en contracteringstrategie ERTMS - 33652-32

Besluit: Nogmaals per e-mail inventariseren of er voldoende belangstelling is voor een technische briefing over de voortgangsrapportage ERTMS en de contouren van de aanbestedings- en contracteringstrategie ERTMS8

Voorstel van het lid Van Helvert (CDA) om te rappelleren op de voortgangsbrief Betuweroute

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.J.F. van Helvert (CDA) - 22 april 2015. Voorstel van het lid Van Helvert (CDA) om te rappelleren op de voortgangsbrief Betuweroute - 2015Z07415

Besluit: Staatssecretaris IM verzoeken om de Kamer zo snel mogelijk de volgende voortgangsbrief Betuweroute te sturen, zodat die behandeld kan worden tijdens het algemeen overleg Spoor d.d. 29 april 2015.

Voorstel van het lid De Boer (VVD) inzake de behandeling van de voorkeursoplossing ontwerpstructuurvisie Calandbrug

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 9 februari 2015. Voorkeursoplossing ontwerpstructuurvisie Calandbrug - 34151-1

Besluit: Deze brief verwijderen van de agenda van het algemeen overleg Spoor d.d. 29 april 2015 en agenderen voor het algemeen overleg MIRT d.d. 27 mei 2015.

Commissieactiviteiten Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken tot het zomerreces 2015

Zaak: Stafnotitie - griffier, I.B. Sneep - 9 februari 2015. Commissieactiviteiten Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken tot het zomerreces 2015 - 2015Z02188

Besluit: Ter informatie.

Besluitenlijsten van de eerste twee vergaderingen van de politieke voorbereidingsgroep voor de IPC Energie op respectievelijk 17 maart 2015 en op 7 april 2015.

Zaak: Overig - griffier, E.M.H. Lemaier - 14 april 2015. Besluitenlijsten van de eerste twee vergaderingen van de politieke voorbereidingsgroep voor de IPC Energie op respectievelijk 17 maart 2015 en op 7 april 2015 - 2015Z06765

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De Interparlementaire Conferentie Energie, inclusief enige aspecten van innovatie, waaronder bijzondere aandacht voor circulaire economie (IPC Energie), wordt georganiseerd in het kader van de Parlementaire dimensie van het Nederlands Voorzitterschap van de Europese Unie in de eerste helft van 2016.De Politieke Voorbereidingsgroep (PVG) die de organisatie van de IPC Energie ter hand heeft genomen, heeft reeds tweemaal vergaderd (zie de verslagen in de bijlage).Door en namens uw commissie zijn de Leden Cegerek (PvdA) en Van Veldhoven (D66) afgevaardigd naar de Politieke Voorbereidingsgroep, waar ook leden van de commissie IMRO uit de Eerste Kamer, alsmede leden van de commissies EZ uit de Eerste en Tweede Kamer zitting in hebben.De PVG zal in haar vergadering van 28 april 2015 naar verwachting een concept-programma voor de IPC Energie bespreken, dat is geformuleerd op basis van de "wensen" die door de verschillende Leden van de PVG zijn ingediend.

Fiche: Mededeling Energie Unie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.J. (Remco) Dijkstra (VVD) - 16 april 2015. Voordracht van de VVD-fractie voor een co-rapporteur Kaderstrategie Energie Unie - 2015Z07063

Besluit: Zie bovengenoemd besluit.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 8 april 2015. Fiche: Mededeling Energie Unie - 22112-1952

Besluit: De commissie stemt in met de benoeming van het lid Remco Dijkstra (VVD) tot co-rapporteur voor de IenM-onderdelen van de Kaderstrategie Energie Unie, die namens de commissie en samen met de rapporteur Energie Unie van de commissie EZ, zijnde het lid Van Veldhoven (D66), de ontwikkelingen in dit dossier zal volgen en aan beide commissies zal rapporteren/adviseren.
Noot: Het voortouw in de behandeling van de Kaderstrategie Energie Unie ligt bij de vaste commissie voor Economische Zaken, met de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu als volgcommissie.5

Fiche: Mededeling over Protocol van Parijs – een blauwdruk voor de aanpak van wereldwijde klimaatverandering na 2020

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 8 april 2015. Fiche: Mededeling over Protocol van Parijs – een blauwdruk voor de aanpak van wereldwijde klimaatverandering na 2020 - 22112-1953

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Milieuraad d.d. 3 juni 2015.
Besluit: Tijdens de procedurevergadering van 8 april 2015 is reeds besloten dat per e-mail zal worden geïnventariseerd of er Leden wensen deel te nemen aan de COP21 te Parijs van dinsdag 8 december tot en met vrijdag 11 december 2015.
Besluit: Tijdens de procedurevergadering van 8 april 2015 is reeds besloten dat de staatssecretaris zal worden verzocht een technische briefing terzake te doen verzorgen, in oktober 2015.
Noot: Zie ook de eerdere EU-Stafnotitie terzake, die geagendeerd was voor de procedurevergadering van 8 april 2015: 2015Z06085

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda van de informele Milieuraad op 14 en 15 april 2015 in Riga en het verslag van de Milieuraad van 6 maart 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 13 april 2015. Verslag van een schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda van de informele Milieuraad op 14 en 15 april 2015 in Riga en het verslag van de Milieuraad van 6 maart 2015 - 21501-08-561

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Milieuraad d.d. 3 juni 2015.

Aanbieding van het verslag van de Milieuraad van 6 maart 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 20 maart 2015. Aanbieding van het verslag van de Milieuraad van 6 maart 2015 - 21501-08-556

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 8 april 2015.

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Informele Milieuraad op 14 en 15 april 2015 in Riga

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 3 april 2015. Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Informele Milieuraad op 14 en 15 april 2015 in Riga - 21501-08-560

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 8 april 2015.

Verslag van een schriftelijk overleg over Vaststelling Tussentijdse Wijziging Nationaal Waterplan (Kamerstuk 31 710, nr. 34)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 8 april 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over Vaststelling Tussentijdse Wijziging Nationaal Waterplan - 31710-38

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Europa4

Reactie naar aanleiding van toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg Leefomgeving van 26 februari 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 16 april 2015. Reactie naar aanleiding van toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg Leefomgeving van 26 februari 2015 - 30175-218

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving d.d. 1 oktober 2015.Water

Aanbieding rapport Evaluatie milieueffecten Activiteitenbesluit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 16 april 2015. Aanbieding rapport Evaluatie milieueffecten Activiteitenbesluit - 29383-237

Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek Omgevingswet d.d. 21 mei 2015.
Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Omgevingswet dat - onder voorbehoud van instemming door de Kamer - plaatsvindt op 1 juni 2015.

Aanbieding van de voortgangsrapportage van de Raamovereenkomst Verpakkingen en afhandeling enkele toezeggingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 16 april 2015. Aanbieding van de voortgangsrapportage van de Raamovereenkomst Verpakkingen en afhandeling van enkele toezeggingen - 28694-129

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Grondstoffen en afval in juni 2015.

Voortgangsrapportage 'Van Afval Naar Grondstof'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 15 april 2015. Voortgangsrapportage 'Van Afval Naar Grondstof' - 33043-41

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Grondstoffen en afval in juni 2015.

Reactie inzake de rechtspositie en rechten van grensbewoners bij ruimtelijke ontwikkelingen vlak over de grens

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 2 april 2015. Reactie inzake de rechtspositie en rechten van grensbewoners bij ruimtelijke ontwikkelingen vlak over de grens - 32851-23

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ruimtelijke Ordening d.d. 29 april 2015.
Noot: Tijdens de procedurevergadering van 8 april 2015 is besloten de besluitvorming over de behandeling van deze brief aan te houden tot deze procedurevergadering.3

Informatie ACM over deelname aan rondetafelgesprek Concessieverlening in het openbaar vervoer d.d. 30 april 2015.

Zaak: Brief derden - Autoriteit Consument en Markt (ACM) te Den Haag - 9 april 2015. Informatie ACM over deelname aan hoorzitting/rondetafelgesprek Concessieverlening in het openbaar vervoer d.d. 30 april 2015 - 2015Z06570

Besluit: De uitnodiging aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor het rondetafelgesprek d.d. 30 april 2015 handhaven.InfrastructuurGeen agendapuntenRuimte

Antwoorden op aanvullende vragen van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur (Kamerstuk 29893, nr. 176) en de gebruiksvergoeding op het spoor en het verslag van schriftelijk overleg dat daar al over gehouden is (Kamerstuk 29893, nr. 183)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 3 februari 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur - 29893-183

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Spoor d.d. 29 april 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 16 april 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur en over het verslag van schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur - 29893-188

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Spoor d.d. 29 april 2015.
Noot: Over het ontwerpbesluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur zelf (Kamerstuk 29893, nr. 176) heeft de commissie, na een briefwisseling met de staatssecretaris, op 12 maart 2015 besloten de behandeling van het ontwerpbesluit als afgerond te beschouwen, zodat de staatssecretaris de procedure inzake het ontwerpbesluit kon voortzetten.

BOR-notitie - 36e Voortgangsrapportage HSL-Zuid

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, Welp P. - 15 april 2015. BOR-notitie - 36e Voortgangsrapportage HSL-Zuid - 2015Z06898

Besluit: Desgewenst betrekken bij algemeen overleg Spoor d.d. 29 april 2015.

Aanbieding 36e Voortgangsrapportage HSL-Zuid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 7 april 2015. Aanbieding 36e Voortgangsrapportage HSL-Zuid - 22026-477

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Spoor d.d. 29 april 2015.

Afschrift van een koninklijk besluit 10 april 2015, houdende departementale herindeling met betrekking tot nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

Zaak: Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 16 april 2015. Afschrift van een koninklijk besluit 10 april 2015, houdende departementale herindeling met betrekking tot nucleaire veiligheid en stralingsbescherming - 34000-XII-67

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel beantwoording vragen van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Asbesverwijderingsbesluit 2005 (Kamerstuk 25 834, nr. 93)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 13 april 2015. Uitstel beantwoording vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Asbesverwijderingsbesluit 2005 - 25834-96

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Regels over het tijdelijk heffen van tol voor de gedeeltelijke bekostiging van de verbinding tussen de A15 bij Rozenburg en de A20 tussen Maassluis en Vlaardingen en de verbinding van de A15 tussen knooppunt Valburg en de A12 bij Zevenaar (Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15)

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 10 april 2015. Regels over het tijdelijk heffen van tol voor de gedeeltelijke bekostiging van de verbinding tussen de A15 bij Rozenburg en de A20 tussen Maassluis en Vlaardingen en de verbinding van de A15 tussen knooppunt Valburg en de A12 bij Zevenaar (Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15) - 34189

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 27 mei 2015 te 12.00 uur.

Verzoek VVOR om symposium over Onteigeningswet in de Oude Zaal te mogen houden i.h.k.v. 175 jarig jubileum

Zaak: Brief derden - Vereniging voor Onteigeningsrecht (VVOR) te Den Haag - 3 april 2015. Verzoek VVOR om symposium over Onteigeningswet in de Oude Zaal te mogen houden i.h.k.v. 175 jarig jubileum - 2015Z06441

Besluit: De commissie heeft ingestemd met het verzoek van de initiatiefnemers om gebruik te mogen maken van de Oude Zaal om het symposium - dat op een nader te bepalen datum in september 2015 plaatsvindt - over het 175-jarig bestaan van Onteigeningswet (die opgaat in de Omgevingswet) mogelijk te maken.
Noot: Het verzoek van de initiatiefnemers is of u dit symposium - dat op een nader te bepalen datum in september 2015 plaatsvindt - over het 175-jarig bestaan van Onteigeningswet (die opgaat in de Omgevingswet) zou willen steunen door in te stemmen met hun verzoek gebruik te maken van de Oude Zaal.Wetgeving

Aanbieding speciaal verslag "Knelpunten in rivieren en kanalen belemmeren verschuiving van vrachtvervoer over de weg naar de binnenvaart" van Europese Rekenkamer

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer te Luxemburg - 11 maart 2015. Aanbieding speciaal verslag "Knelpunten in rivieren en kanalen belemmeren verschuiving van vrachtvervoer over de weg naar de binnenvaart" van Europese Rekenkamer - 2015Z04426

Besluit: Per e-mail inventariseren of er voldoende belangstelling is voor een technische briefing door de Europese Rekenkamer over dit rapport. Deze briefing zou georganiseerd kunnen worden op 17 juni 2015 van 12.30-13.30 uur, in voorbereiding op het algemeen overleg Scheepvaart d.d. 25 juni 2015. De leden De Boer (VVD), Jacobi (PvdA) en Houwers (Houwers) hebben zich al aangemeld. De briefing zal georganiseerd worden indien zich minimaal 5 leden aanmelden.