Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 8 april 2015

Gepubliceerd: 10 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2014A0385914
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=97d34b11-e592-4e03-9d94-946389412ca2&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Infrastructuur%20en%20Milieu%208%20april%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 22112, 30080, 32698, 18106, 30196, 30196, 32851, 33078, 33136, 33612, 31089, 29385, 29398, 29398, 28642, 23645, 29362, 31409, 23645, 33652, 33652, 23645, 29984, 34151, 31936, 24804, 31936, 29665, 32861, 33962, 29398, 31752, 34122, 34122, 34122, 33872

Inhoud


Verzoek van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) om een stand van zaken brief aangaande een onderzoek over elektromagnetische straling.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 2 april 2015. Verzoek van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) om een stand van zaken brief aangaande een onderzoek over elektromagnetische straling. - 2015Z06006

Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht om een stand van zaken brief over het programma Elektromagnetische Velden en Gezondheid van ZonMw.13

Aanbieding speciaal verslag "Knelpunten in rivieren en kanalen belemmeren verschuiving van vrachtvervoer over de weg naar de binnenvaart" van Europese Rekenkamer

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer te Luxemburg - 11 maart 2015. Aanbieding speciaal verslag "Knelpunten in rivieren en kanalen belemmeren verschuiving van vrachtvervoer over de weg naar de binnenvaart" van Europese Rekenkamer - 2015Z04426

Besluit: Desgewenst betrekken bij het werkbezoek aan Brussel d.d. 20 april 2015.
Besluit: De Europese Rekenkamer vragen om het rapport mondeling toe te lichten, vóór of evt. tijdens het werkbezoek d.d. 20 april.
Besluit: De minister vragen om de Kamer vóór het algemeen overleg Scheepvaart d.d. 25 juni 2015 een reactie te sturen op het rapport van de Europese Rekenkamer en de reactie van de Europese Commissie daarop, die in het rapport is opgenomen.
Besluit: De parlementen van de andere Europese lidstaten met een brief attenderen op dit rapport, met daarbij de oproep om in hun land het belang van investeringen in binnenvaartinfrastructuur onder de aandacht te brengen, om deze duurzame vervoersmodaliteit te stimuleren.

Commissieactiviteiten Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken tot het meireces 2015

Zaak: Stafnotitie - griffier, I.B. Sneep - 9 februari 2015. Commissieactiviteiten Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken tot het meireces 2015 - 2015Z02188

Besluit: Ter informatie.

Aanbieding van het verslag van de Transportraad van 13 maart 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 maart 2015. Aanbieding van het verslag van de Transportraad van 13 maart 2015 - 21501-33-537

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad d.d. 3 juni 2015.

Aanbieding Verslag Milieuraad 6 maart 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 20 maart 2015. Aanbieding van het verslag van de Milieuraad van 6 maart 2015 - 21501-08-556

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Informele Milieuraad (14-15 april 2015) d.d. 8 april 2015.

EU-voorstel: Kaderstrategie Energie-Unie (COM) 2015 en Mededeling Parijs Protocol

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 8 april 2015. Fiche: Mededeling over Protocol van Parijs – een blauwdruk voor de aanpak van wereldwijde klimaatverandering na 2020 - 22112-1953

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Milieuraad d.d. 3 juni 2015.
Besluit: Agenderen voor een technische briefing in oktober 2015.
Besluit: Per e-mail inventariseren of er Leden wensen deel te nemen aan de COP21 te Parijs van dinsdag 8 december tot en met vrijdag 11 december 2015.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 27 februari 2015. EU-voorstel: Kaderstrategie Energie-Unie, COM (2015) 80 - 2015Z03497

Besluit: Voor wat betreft de behandeling van het EU-voorstel Kaderstrategie Energie wordt besloten grotendeels aan te sluiten bij de activiteiten op dit vlak van de vaste commissie voor Economische Zaken en daarnaast (zie besluiten hieronder):
Besluit: Een technische briefing over de I&M-onderdelen van de Kaderstrategie (de klimaatpijler) organiseren, na de zomer, met ambtenaren van het Ministerie van I&M en/of de Europese Commissie, na publicatie van de nieuwe voorstellen door de Europese Commissie.
Besluit: De commissie stemt in met het benoemen van een co-rapporteur voor de I&M-onderdelen van het pakket Energie-Unie. De VVD-fractie zal - ten behoeve van besluitvorming in de procedurevergadering IM van 22 april - een voordracht doen voor deze co-rapporteur.

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, C.C.B.M. Keulemans - 3 april 2015. EU-Stafnotitie - Behandelvoorstel EU-prioriteit Energie-Unie en behandelvoorstel Mededeling Parijs Protocol - 2015Z06085

Besluit: De behandelvoorstellen zijn besproken en deels aangevuld (zie hieronder)

25ste voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 2 april 2015. 25ste voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier - 30080-75

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 19 mei 2015 te 12.00 uur
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Water d.d. 24 juni 2015.

Zevende voortgangsrapportage (VGR7) van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) aan met peildatum 31 december 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 april 2015. Aanbieding van de zevende voortgangsrapportage (VGR7) van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) aan met peildatum 31 december 2014 - 32698-21

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 20 mei 2015 te 12.00 uur
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Water d.d. 24 juni 201

27ste Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 april 2015. Aanbieding van de 27ste Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas - 18106-229

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 28 april 2015 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Water d.d. 24 juni 2015.

BOR-notitie - Beleidsdoorlichting Duurzaamheid

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M. Öncu - 25 maart 2015. BOR-notitie - Beleidsdoorlichting Duurzaamheid - 2015Z05312

Besluit: Desgewenst betrokken bij de inbreng van feitelijke vragen over de beleidsdoorlichting Duurzaamheid d.d. 1 april 2014 en desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de beleidsdoorlichting.Water

Beantwoording vraag over evaluatie van de Houtverordening

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 31 maart 2015. Reactie op verzoek van het lid Dik-Faber over evaluatie van de Houtverordening, gedaan tijdens het algemeen overleg Duurzaamheid d.d. 5 februari 2015 - 30196-303

Besluit: Desgewenst betrekken bij de nog te plannen plenaire afronding (VAO) van het algemeen overleg Duurzaamheid d.d. 5 februari 2015.

Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg Duurzaamheid d.d. 5 februari 2015 inzake tijdelijke aanpassingen in het inkoopbeleid voor hout

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 20 maart 2015. Tijdelijke aanpassingen in het inkoopbeleid voor hout - 30196-302

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de nog te plannen plenaire afronding (VAO) van het algemeen overleg Duurzaamheid d.d. 5 februari 2015.9

Reactie inzake de rechtspositie en rechten van grensbewoners bij ruimtelijke ontwikkelingen vlak over de grens

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 2 april 2015. Reactie inzake de rechtspositie en rechten van grensbewoners bij ruimtelijke ontwikkelingen vlak over de grens - 32851-23

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering d.d. 22 april 2015.Milieu

Gevolgen van de uitspraak 201306630/5/R3 van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over plattelandswoningen en luchtkwaliteit

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 maart 2015. Gevolgen van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over plattelandswoningen en luchtkwaliteit - 33078-11

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ruimtelijke Ordening d.d. 29 april 2015.

Uitstel beantwoording schriftelijk overleg over de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Structuurvisie Ondergrond (Kamerstuk 33 136, nr. 10)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 april 2015. Uitstel beantwoording vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Structuurvisie Ondergrond - 33136-11

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. De commissie heeft besloten het dossier niet te agenderen voor het algemeen overleg Ruimtelijke Ordening van 29 april 2015; na beantwoording van het schriftelijk overleg zal in een procedurevergadering worden bezien hoe het dossier verder kan worden behandeld.
Noot: De minister vraagt tot medio mei uitstel van de beantwoording van het schriftelijk overleg over de concept NRD voor de Structuurvisie Ondergrond. Om tot een zorgvuldige beantwoording te komen wil zij namelijk de 115 ingekomen zienswijzen en het eind april verwachte advies van de commissie voor de m.e.r. betrekken bij de beantwoording van het voornoemde schriftelijk overleg.

Reactie op discussiepaper Tinbergeninstituut effect van windturbines op huizenprijzen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 maart 2015. Reactie op de discussiepaper van het Tinbergeninstituut over het effect van windturbines op huizenprijzen - 33612-48

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.8

Aanbieding van de tweede herziene uitgangspuntennotitie informatie voorziening Groot Project RRAAM

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, T.R. van Dekken (PvdA) - 26 maart 2015. Aanbieding van de tweede herziene uitgangspuntennotitie informatie voorziening Groot Project RRAAM - 31089-116

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg RRAAM d.d. 30 april 2015.
Noot: Deze tweede herziene uitgangspuntennotitie informatie voorziening Groot Project RRAAM is door de commissie vastgesteld tijdens de procedurevergadering van 25 maart 2015.Daarbij is de minister reeds verzocht uiterlijk twee weken voorafgaand aan het genoemde algemeen overleg de Kamer een schriftelijke reactie op deze uitgangspuntennotitie te doen toekomen.Ruimte

Opdrachtverlening Rijkswaterstaat en schijnconstructies

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 maart 2015. Opdrachtverlening Rijkswaterstaat en schijnconstructies - 29385-85

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg MIRT d.d. 27 mei 2015.

Voortgangsrapportage van de Tracéwetplichtige projecten Tweede helft 2014

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 maart 2015. Voortgangsrapportage van de Tracéwetplichtige projecten Tweede helft 2014 - 34000-A-60

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg MIRT d.d. 27 mei 2015.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 28 april 2015 te 12.00 uur.

Tijdpad ten aanzien van de invoering van de kentekenplicht voor tractoren

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 2 april 2015. Tijdpad ten aanzien van de invoering van de kentekenplicht voor tractoren - 29398-460

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Infrastructuur

Reactie op verzoek van het lid Van Helvert, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015, over de uitspraak van de Hoge Raad inzake het alcoholslot

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 april 2015. Reactie op verzoek van het lid Van Helvert, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015, over de uitspraak van de Hoge Raad inzake het alcoholslot - 29398-459

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wegverkeer en Verkeersveiligheid d.d. 28 mei 2015 waarbij naast de minister van Infrastructuur en Milieu ook de minister van Veiligheid en Justitie zal worden uitgenodigd.
Besluit: (Desgewenst) betrekken bij plenair debat over het alcoholslot.

Stand van zaken over de invulling van de maatregel ‘Inzet op hulpverlening en opvang overlastgevers’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 31 maart 2015. Stand van zaken over de invulling van de maatregel ‘Inzet op hulpverlening en opvang overlastgevers’ - 28642-61

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Onderzoeksrapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar de trambotsing te Rijswijk in 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 23 maart 2015. Aanbieding onderzoeksrapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar de trambotsing te Rijswijk in 2014 - 23645-597

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel beantwoording vragen inbreng schriftelijk overleg Actieplan maatwerkaanpak regeldruk logistiek (Kamerstuk 29362, nr. 240)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 maart 2015. Uitstel beantwoording vragen inbreng schriftelijk overleg Actieplan maatwerkaanpak regeldruk logistiek (Kamerstuk 29362, nr. 240) - 29362-241

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding van het rapport 'Versterking van de marktstructuur in de binnenvaart'

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 maart 2015. Aanbieding van het rapport 'Versterking van de marktstructuur in de binnenvaart' - 31409-79

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Scheepvaart d.d. 25 juni 2015.

Stand van zaken herinvoering OV Chipkaart op Texel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 31 maart 2015. Stand van zaken herinvoering OV Chipkaart op Texel - 23645-599

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het voorstel tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer (34042).6

ERTMS: tweede voortgangsrapportage en contouren aanbesteding- en contracteringstrategie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 31 maart 2015. Contouren aanbesteding- en contracteringstrategie ERTMS - 33652-32

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op dinsdag 28 april 2015 te 12.00 uur en de staatssecretaris verzoeken de vragen uiterlijk op 28 mei 2015 te beantwoorden.
Besluit: Per e-mail inventariseren of er voldoende belangstelling is voor het organiseren van een technische briefing over de tweede voortgangsrapportage en de contouren van de aanbesteding- en contracteringstrategie ERTMS, te houden vóór de inbreng van feitelijke vragen. De briefing wordt georganiseerd als zich er minimaal vijf leden voor aanmelden.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS d.d. 17 juni 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 31 maart 2015. Aanbieding van de tweede voortgangsrapportage ERTMS - 33652-31

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op dinsdag 28 april 2015 te 12.00 uur en de staatssecretaris verzoeken de vragen uiterlijk op 28 mei 2015 te beantwoorden.
Besluit: Per e-mail inventariseren of er voldoende belangstelling is voor het organiseren van een technische briefing over de tweede voortgangsrapportage en de contouren van de aanbesteding- en contracteringstrategie ERTMS, te houden vóór de inbreng van feitelijke vragen. De briefing wordt georganiseerd als zich er minimaal vijf leden voor aanmelden.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS d.d. 17 juni 2015.

Informatie over het contract van NS met de bedrijvenkaartaanbieders

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 30 maart 2015. Informatie over het contract van NS met de bedrijvenkaartaanbieders - 23645-598

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het voorstel tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer (34042).5
Besluit: Staatssecretaris verzoeken om de Kamer vóór het debat over genoemd wetsvoorstel te informeren over de actuele stand van zaken met betrekking tot de contracten van NS met de bedrijvenkaartaanbieders.

Nadere informatie over het eigendom van de bedrijfsspooraansluitingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 23 maart 2015. Nadere informatie over het eigendom van de bedrijfsspooraansluitingen - 29984-587

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Spoor d.d. 29 april 2015.

Voorkeursoplossing ontwerpstructuurvisie Calandbrug

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 9 februari 2015. Voorkeursoplossing ontwerpstructuurvisie Calandbrug - 34151-1

Besluit: Verwijderen van de agenda van het algemeen overleg Ruimtelijke ordening d.d. 29 april 2015 en in plaats daarvan agenderen voor algemeen overleg Spoor d.d. 29 april 2015.

Stand van zaken inzake de planning rond het Luchthavenbesluit Lelystad

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 31 maart 2015. Stand van zaken inzake de planning rond het Luchthavenbesluit Lelystad - 31936-264

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Luchtvaart.

Ongeval op 25 maart 2015 met een vliegtuig van maatschappij Germanwings

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 31 maart 2015. Informatie over de aanwezigheid van het aantal personeelsleden in de cockpit en de medische keuring van piloten naar aanleiding van het ongeval met een vliegtuig van maatschappij Germanwings - 24804-85

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Luchtvaart.

Verzamelbrief Luchtvaart

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 25 maart 2015. Verzamelbrief Luchtvaart - 31936-263

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Luchtvaart.

Handhavingsrapportage Schiphol van 1 november 2013 tot en met 31 oktober 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 23 maart 2015. Handhavingsrapportage Schiphol van 1 november 2013 tot en met 31 oktober 2014 - 29665-213

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Luchtvaart.4

Aanbieding overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van februari 2015

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 27 maart 2015. Aanbieding overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van februari 2015 - 2015Z05581

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Mobiliteit/Transport

Budgettaire mutatie binnen de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu sinds de Najaarsnota

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 maart 2015. Budgettaire mutatie binnen de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu sinds de Najaarsnota - 34000-XII-66

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de in het voorjaar te ontvangen jaarverslagen en slotwetten op het gebied van Infrastructuur en Milieu over 2014.

BOR-notitie - Advies opzet en vraagstelling beleidsdoorlichtingen 2015

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 december 2014. Aanbieding beleidsdoorlichtingen Infrastructuur en Milieu 2014 en 2015 - 32861-6

Besluit: De minister en de staatssecretaris verzoeken om de Kamer twee aparte brieven te doen toekomen waarin ze de voor 2015 aangekondigde beleidsdoorlichtingen voor waterkwaliteit, respectievelijk geluid, nader toelichten.

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, C.R. Broer - 23 maart 2015. BOR-notitie - Advies opzet en vraagstelling beleidsdoorlichtingen 2015 - 2015Z05148

Besluit: De minister en de staatssecretaris verzoeken om de Kamer twee aparte brieven te doen toekomen waarin ze de voor 2015 aangekondigde beleidsdoorlichtingen voor waterkwaliteit, respectievelijk geluid, nader toelichten.

Brief van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu ter aanbieding van het rapport "Het wetsvoorstel Omgevingswet; Een onderzoek naar de reactie van de regering naar aanleiding van het advies van de Raad van State"

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, R.P. Jansma - 8 april 2015. Planning Rondetafelgesprek Omgevingswet d.d. 21 mei 2015 - 2015Z06339

Besluit: Programma is conform voorstel vastgesteld.Algemeen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, T.R. van Dekken (PvdA) - 2 april 2015. Brief van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu ter aanbieding van het rapport "Het wetsvoorstel Omgevingswet; Een onderzoek naar de reactie van de regering naar aanleiding van het advies van de Raad van State" - 33962-14

Besluit: Agenderen voor technische briefing Onderzoek Omgevingswet d.d. 9 april 2015.
Besluit: Agenderen voor inbreng Nader Verslag over de Omgevingswet d.d. 16 april 2015 te 10.00 uur.
Besluit: Agenderen voor een rondetafelgesprek d.d. 21 mei 2015, 10.00 - 17.00 uur.
Besluit: Agenderen voor een Wetgevingsoverleg (WGO) over de Omgevingswet op maandag 1 juni 2015, mogelijk gevolgd door een plenaire afronding (onder voorbehoud van de Kameragenda).3
Noot: Een concept-programma c.q. concept-genodigdenlijst voor dit rondetafelgesprek zal worden nagezonden.
Noot: De commissie heeft via een e-mailprocedure d.d. 2 april 2015 ingestemd met het bovenstaande behandelschema.

Aanbieding van het ontwerp van de Subsidieregeling TeamAlert 2015 houdende bepalingen inzake het verstrekken van subsidie aan de stichting TeamAlert voor de boekjaren 2016 tot en met 2019

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 2 april 2015. Aanbieding ontwerp van de Subsidieregeling TeamAlert 2015 - 29398-461

Besluit: Desgewenst agenderen voor het reeds geplande algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid d.d. 28 mei 2015.
Besluit: De minister van Infrastructuur en Milieu verzoeken om geen onomkeerbare stappen te zetten in het proces tot de behandeling van deze regeling in de Kamer is afgehandeld
Noot: De minister noemt dat, ingevolge aanwijzing 6a, derde lid, van de As, deze regeling niet eerder zal worden vastgesteld dan vier weken na de datum van toezending van het ontwerp aan de Kamer. Vandaar dat wordt voorgesteld de regeling te stuiten tot de behandeling in de Kamer is afgerond.

Uitstel beantwoording vragen n.a.v. ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 en het Waterbesluit en reactie op verzoek om geen onomkeerbare stappen te zetten

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 31 maart 2015. Uitstel beantwoording vragen n.a.v. ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 en het Waterbesluit en reactie op verzoek om geen onomkeerbare stappen te zetten - 31752-8

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanvullend verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement, het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) en enkele andere besluiten in verband met een actualisering en enkele andere aanpassingen (Kamerstuk 34122, nr. 1)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 december 2014. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement, het Binnenvaartpolitiereglement en enkele andere besluiten in verband met een actualisering en enkele andere aanpassingen - 34122-1

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Scheepvaart d.d. 25 juni 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 2 februari 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement, het Binnenvaartpolitiereglement en enkele andere besluiten in verband met een actualisering en enkele andere aanpassingen - 34122-2

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Scheepvaart d.d. 25 juni 2015.2

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 31 maart 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement, het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) en enkele andere besluiten in verband met een actualisering en enkele andere aanpassingen - 34122-3

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Scheepvaart d.d. 25 juni 2015.

Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 31 maart 2015. Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen) - 34182

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 19 mei 2015 te 12.00 uur

Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 1 april 2015. Nota naar aanleiding van het nader verslag - 33872-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 14 februari 2014. Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) - 33872

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Uitnodiging AADVISE Adviesbureau voor demo en toelichting Stevelductmodel d.d. 18 mei 2015.

Zaak: Brief derden - AADVISE Adviesbureau te Den Haag - 31 maart 2015. Uitnodiging AADVISE Adviesbureau voor demo en toelichting Stevelductmodel d.d. 18 mei 2015 - 2015Z05836

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.Wetgeving

Uitnodiging Gemeente Waterland, mede namens meerdere organisaties, voor werkbezoek i.h.k.v. pilot 'Meerlaagsveiligheid Marken' en versterking Markermeerdijken

Zaak: Brief derden - Gemeente Waterland te Monnickendam - 19 maart 2015. Uitnodiging Gemeente Waterland, mede namens meerdere organisaties, voor werkbezoek i.h.k.v. pilot 'Meerlaagsveiligheid Marken' en versterking Markermeerdijken - 2015Z05152

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Aanbieding rapport "Aanpassen aan klimaatverandering: kwetsbaarheden zien, kansen grijpen" van PBL

Zaak: Brief derden - Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te Den Haag - 25 maart 2015. Aanbieding rapport "Aanpassen aan klimaatverandering: kwetsbaarheden zien, kansen grijpen" van PBL - 2015Z05428

Besluit: Per e-mail de interesse voor een technische briefing door het PBL inventariseren. Als er minimaal vijf leden geïnteresseerd zijn, zal de briefing georganiseerd worden.
Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Water d.d. 24 juni 2015.
Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Ruimtelijke Ordening d.d. 29 april 2015.