Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 24 september 2014

Gepubliceerd: 25 september 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2014A0357612
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=63166ea4-6c2f-4b0e-9fdf-44b479810f08&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20VWS%20d.d.%2024%20september%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 25268, 33891, 32224, 29689, 21501, 21501, 25424, 33891, 29517, 24170, 30597, 33891, 33891, 30597, 33891, 33891, 29282, 30111, 24170, 30597, 32620, 33891, 32647, 29689, 33891, 29689, 30597, 31016, 33891, 25268, 29282, 32805, 29689, 25268, 25268, 29477, 29214, 33895, 29248, 30597, 30597, 29248, 29282, 32793, 29689, 32620, 25424

Inhoud


Verzoek om een extra procedurevergadering te houden zodra de nota naar aanleiding van het verslag bij de Invoeringswet Jeugdwet (33983) bij de Kamer is ingediend

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.I. van der Burg (VVD) - 24 september 2014 Verzoek om een extra procedurevergadering te houden zodra de Invoeringswet Jeugdwet bij de Kamer is ingediend - 2014Z16496

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om te rappelleren op commissiebrief over uitzending EenVandaag d.d. 16 augustus 2014 inzake ‘Prijsplafond in de zorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.T. Bouwmeester (PvdA) - 24 september 2014 Verzoek om te rappelleren op commissiebrief over uitzending EenVandaag d.d. 16 augustus 2014 inzake ‘Prijsplafond in de zorg - 2014Z16497

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Naar aanleiding van de aangenomen motie-Dijkstra (25268-96) de minister verzoeken om vooraf inzicht te krijgen in de onderzoeksvragen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 24 september 2014 Naar aanleiding van de aangenomen motie-Dijkstra (25268-96) de minister verzoeken om vooraf inzicht te krijgen in de onderzoeksvragen - 2014Z16500

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek Zorginstituut Nederland om gesprek met vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over kwaliteit van zorg

Zaak: Brief derden - Zorginstituut Nederland te Diemen - 23 september 2014. Verzoek Zorginstituut Nederland om gesprek met vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over kwaliteit van zorg - 2014Z16431

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om reactie op bericht nrc.nl d.d. 21 september 2014 inzake Kwaliteit schouwartsen onvoldoende is

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Arib (PvdA) - 22 september 2014 Verzoek om reactie op bericht nrc.nl d.d. 21 september 2014 inzake Kwaliteit schouwartsen onvoldoende is - 2014Z16183

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om openbaarmaking impactanalyse vóór de afronding van de Wlz

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 22 september 2014 Verzoek om openbaarmaking impactanalyse vóór de afronding van de Wlz - 2014Z16219

Besluit: Bewindspersoon is reeds verzocht vóór dinsdag 23 september te 13.00 uur de impactanalyse aan de Kamer te zenden.

Verzoek om reactie op bericht nos.nl d.d. 18 september 2014 Mantelzorger niet goed 'verzorgd'

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 18 september 2014. Verzoek om reactie op bericht nos.nl d.d. 18 september 2014 Mantelzorger niet goed 'verzorgd' - 2014Z15996

Besluit: Verzoek is ingetrokken11

Verzoek om reactie op het HBSC-rapport 2013

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.J.J. Rebel (PvdA) - 10 september 2014. Verzoek om reactie op het HBSC-rapport 2013 - 2014Z15413

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Adviesbrief Algemene Rekenkamer over Wet langdurige zorg

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 5 september 2014. Adviesbrief Algemene Rekenkamer over Wet langdurige zorg - 33891-41

Besluit: Desgewenst betrokken bij de verdere behandeling van de Wlz (33891)
Gerelateerde kamerstukken: 33891-41

Brief commissie voor de Rijksuitgaven over Kamerbehandeling Rijksbegroting 2015

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 29 augustus 2014. Brief commissie voor de Rijksuitgaven over Kamerbehandeling Rijksbegroting 2015 - 2014Z14561

Besluit: briefing door de Algemene Rekenkamer. Vervolgens zal in een procedurevergadering de opportuniteit van een wetgevingsoverleg en het al dan niet aanwijzen van een rapporteur worden besproken.
Noot: De plenaire behandeling van de VWS-Begroting 2015 is voorzien in week 47 (18-20 november)Wetgevingsoverleg Jeugdzorg van de begroting VWS 2015 en aanverwante zaken: maandag 27 oktober 2014; 10.00-17.00 uur. De commissie VenJ zal worden verzocht om daarbij, zoals voorgaande jaren, ook te betrekken het onderdeel jeugdzorg uit de begroting VenJ 2015.Wetgevingsoverleg Sport en Bewegen van de begroting VWS 2015 en aanverwante zaken: maandag 3 november 2014; 17.00-23.00 uur

Brief commissie voor de Rijksuitgaven over de behandeling rapporten Algemene Rekenkamer in de 2e helft 2014

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 28 augustus 2014. Brief commissie voor de Rijksuitgaven over de behandeling rapporten Algemene Rekenkamer in de 2e helft 2014 - 2014Z14485

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Brief aan de Kamervoorzitter over Toekomst- en onderzoeksagenda 2015

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 5 juni 2014. Brief aan de Kamervoorzitter over Toekomst- en onderzoeksagenda 2015 - 32224-10

Besluit: Fracties kunnen uiterlijk 1 oktober 2014 onderwerpen indienen die na bespreking uiterlijk 1 november aan de commissie voor de Rijksuitgaven dienen te worden voorgelegd.
Noot: Bij ieder onderzoeksvoorstel dient goed gemotiveerd te worden waarom parlementair onderzoek in het kader van de toekomst- en onderzoeksagenda meerwaarde heeft (ten opzichte van ander uitgevoerd, lopend en voorgenomen onderzoek binnen of buiten de Kamer). De commissie voor de Rijksuitgaven toetst de commissievoorstellen aan de hand van de vastgestelde criteria (deze staan in de bijlage van de brief van 5 juni 2014: Kamerstuk 32 224, nr. 10)) en stelt vervolgens een voordracht op aan de Kamer - rekening houdend met nog lopende onderzoeken - voor ten hoogste drie nieuwe onderzoeken. De commissie zal hierbij onder andere toetsen op de beschikbare capaciteit bij leden en bij de ambtelijke organisatie om zelf nieuwe onderzoeken in uitvoering te nemen.Een commissie zal alleen dan een voorstel naar de commissie voor de Rijksuitgaven toesturen als dat onderzoeksvoorstel niet alleen op basis van de inhoud, maar ook op basis van draagvlak voor uitvoering in de vorm van een tijdelijke commissie, brede steun heeft in die vaste of algemene commissie.

Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit Zorgverzekering in verband met de vereveningsbijdrage voor het kalenderjaar 2015

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 september 2014. Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit Zorgverzekering in verband met de vereveningsbijdrage voor het kalenderjaar 2015 - 29689-543

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: De fractie van de SP wenst de voorhang te stuitenOverig

Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van berekeningsjaar 2015

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 september 2014. Aanbieding ontwerpbesluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van berekeningsjaar 2015 - 34000-XVI-5

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling (34000-XVI)

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015

Zaak: Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 september 2014. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 - 34000-XVI

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op donderdag 9 oktober 2014 te 12.00 uur

Aanbieding van het werkprogramma 2015 van de Gezondheidsraad

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 september 2014. Aanbieding van het werkprogramma 2015 van de Gezondheidsraad - 34000-XVI-4

Besluit: Agenderen voor gesprek met de Gezondheidsraad (januari 2015)9

Verslag van de formele Gezondheidsraad van 20 juni 2014 te Luxemburg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 september 2014 Verslag van de formele Gezondheidsraad van 20 juni 2014 te Luxemburg - 21501-31-350

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EU-Gezondheidsraad d.d. 1 december 2014 op 27 november 2014.

Geannoteerde agenda voor de informele Gezondheidsraad van 22-23 september 2014 te Milaan

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 september 2014 Geannoteerde agenda voor de informele Gezondheidsraad van 22-23 september 2014 te Milaan - 21501-31-349

Besluit: Reeds betrokken bij het schriftelijk overleg over de Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 22 september 2014 op 18 september 2014.

Reactie op verzoek van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake memo taakverdeling inzake het dossier Kindermishandeling - Geweld in afhankelijkheidsrelaties tussen de commissies VWS en VenJ

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 september 2014 Reactie op verzoek van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake memo taakverdeling inzake het dossier Kindermishandeling - Geweld in afhankelijkheidsrelaties tussen de commissies VWS en VenJ - 34000-XVI-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijze van aanlevering zorgvraagzwaarte curatieve ggz

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 september 2014 Wijze van aanlevering zorgvraagzwaarte curatieve ggz - 25424-249

Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten (33980)
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg ggz

Reactie op de ingediende amendementen inzake de Wet langdurige zorg (Kamerstuk 33 891)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 september 2014 Reactie op de ingediende amendementen inzake de Wet langdurige zorg - 33891-113

Besluit: Betrokken bij behandeling Wlz
Gerelateerde kamerstukken: 33891-11

Reactie op het verzoek van de commissie over het bericht van de stichting Tolknet dat 112 slecht bereikbaar is voor doven en slechthorenden

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 9 september 2014. Reactie op het verzoek van de commissie over het bericht van de stichting Tolknet dat 112 slecht bereikbaar is voor doven en slechthorenden - 29517-86

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.8

Passend zorgaanbod voor mensen met complexe zorgvragen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 augustus 2014. Passend zorgaanbod voor mensen met complexe zorgvragen - 24170-147

Besluit: Betrokken bij behandeling Wlz

Voorhangbrief voorgenomen aanwijzing ex art. 8 Wmg inzake de afbouw van het transitieregime curatieve geestelijke gezondheidszorg (cggz) voor zeer gespecialiseerde gebudgetteerde instellingen en de inzet van het instrument beschikbaarheidbijdrage voor een landelijk behandel- en expertisecentrum voor gespecialiseerde psychotraumazorg aan specifieke doelgroepen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 september 2014. Voorhangbrief voorgenomen aanwijzing ex art. 8 Wmg inzake de afbouw van het transitieregime curatieve geestelijke gezondheidszorg (cggz) voor zeer gespecialiseerde gebudgetteerde instellingen en de inzet van het instrument beschikbaarheidbijdrage voor een landelijk behandel- en expertisecentrum voor gespecialiseerde psychotraumazorg aan specifieke doelgroepen - 30597-466

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op dinsdag 7 oktober 2014 te 14.00 uur

Wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met het regelen van de positie van de militaire bloedvoorziening en het wijzigen van procedurele eisen

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 september 2014. Wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met het regelen van de positie van de militaire bloedvoorziening en het wijzigen van procedurele eisen - 34018

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op donderdag 9 oktober 2014 te 14.00 uur

33891 Nota n.a.v. het tweede nader verslag (Wet langdurige zorg)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 september 2014. Nota naar aanleiding van het nader verslag - 33891-55

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33891-55

Reactie op het verzoek van de leden de leden Keijzer, Agema, Leijten en Klaver over premiegevolgen Wlz

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 september 2014 Reactie op het verzoek van de leden de leden Keijzer, Agema, Leijten en Klaver over premiegevolgen Wlz - 33891-78

Besluit: Betrokken bij behandeling Wlz7
Gerelateerde kamerstukken: 33891-78

Antwoord op de vraag van het lid Leijten over de uitgaven AWBZ 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 september 2014 Antwoord op de vraag van het lid Leijten over de uitgaven AWBZ 2013 - 30597-465

Besluit: Betrokken bij behandeling Wlz

Cliënten met een extramurale AWBZ-indicatie en een Wlz-profiel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 september 2014 Cliënten met een extramurale AWBZ-indicatie en een Wlz-profiel - 33891-67

Besluit: Betrokken bij behandeling Wlz
Gerelateerde kamerstukken: 33891-67

Ontwikkeling ZZP-indicaties en gebruik langdurig verblijf

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 september 2014 Ontwikkelingen in de ZZP-indicaties en gebruik langdurig verblijf - 33891-82

Besluit: Betrokken bij behandeling Wlz
Gerelateerde kamerstukken: 33891-82

Reactie op bericht “Betaald werk verdrongen door onbetaalde krachten”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 september 2014 Reactie op bericht “Betaald werk verdrongen door onbetaalde krachten” - 29282-202

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid zorgsector (na begrotingsbehandeling: 3 uur)

Reactie op verzoek van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake kosten buitenlandse reizen, Kennemer Gasthuis en wet normering topinkomens

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 september 2014. Reactie op verzoek van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake kosten buitenlandse reizen, Kennemer Gasthuis en wet normering topinkomens - 30111-73

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: De brief is een reactie op een rondvraagpunt in de procedurevergadering van 2 juli jl. van mevr. Leijten om over dit onderwerp een algemeen overleg te voeren.Over de duiding van het agendapunt voor een algemeen overleg zullen de leden Van Gerven en Rutte een voorstel aanleveren.Ter informatie: op de lijst van ongeplande activiteiten staat het onderwerp Governance in de zorgsector.

Reactie op het verzoek om aandacht voor problematiek rond zorgbekostiging voor acuut en chronisch zieke kinderen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 september 2014. Reactie op het verzoek om aandacht voor problematiek rond zorgbekostiging voor acuut en chronisch zieke kinderen - 2014Z15196

Besluit: Betrokken bij behandeling Wlz6

Reactie op het rapport ‘Kinderen met een handicap in Tel’,

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 september 2014. Reactie op het rapport ‘Kinderen met een handicap in Tel’ - 24170-148

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Transitie Wmo op 8 oktober 201

Reactie op verzoek van het lid Agema over het bericht ‘Zorg beknibbelt op voedsel’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 september 2014. Reactie op verzoek van het lid Agema over het bericht ‘Zorg beknibbelt op voedsel’ - 30597-467

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Ouderenbeleid

Reactie op het RVZ-advies ‘Met de kennis van later; naar een toekomstgericht zorgbeleid'

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 september 2014. Reactie op het RVZ-advies ‘Met de kennis van later; naar een toekomstgericht zorgbeleid' - 32620-133

Besluit: Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling (33400-XVI)
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Innovatiebeleid in de zorg

Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg over de premiegevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 september 2014. Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg over de premiegevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) - 33891-49

Besluit: Betrokken bij plenaire behandeling Wlz
Gerelateerde kamerstukken: 33891-49

Reactie op verzoek commissie inzake verzoek het interne rapport Tuitjenhorn van de IGZ openbaar te maken en ter beschikking te stellen aan de commissie VWS

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 8 september 2014. Reactie op verzoek commissie inzake verzoek het interne rapport Tuitjenhorn van de IGZ openbaar te maken en ter beschikking te stellen aan de commissie VWS - 32647-32

Besluit: Bewindspersonen verzoeken een inhoudelijke onderbouwing te geven waarom het calamiteitenrapport van de IGZ niet aan de Kamer wordt gezonden, en of dit aanleiding geeft het besluit te heroverwegen.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Risicovereveningsmodel 2015 (Kamerstuk 29 689, nr. 529)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 september 2014. Antwoorden op vragen van de commissie inzake het Risicovereveningsmodel 2015 - 29689-540

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Risicoverevening op 23 september 2014.

Informatie over de gevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) voor de ziektekostenpremies, het eigen risico, de belastingtarieven en voor het Fonds langdurige zorg (Flz)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 september 2014. Informatie over de gevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) voor de ziektekostenpremies, het eigen risico, de belastingtarieven en voor het Fonds langdurige zorg (Flz) - 33891-36

Besluit: Betrokken bij plenaire behandeling Wlz
Gerelateerde kamerstukken: 33891-36

Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2014

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 september 2014. Aanbieding NZa Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2014 - 29689-539

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Zorgverzekeringswet op 4 en 23 september

Reactie op verzoek van het lid Agema op het artikel ’Zorgverzekeraars Nederland werpt de handdoek wijkverpleging in de ring’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 september 2014. Reactie op verzoek van het lid Agema op het artikel ’Zorgverzekeraars Nederland werpt de handdoek wijkverpleging in de ring’ - 30597-464

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Wijkverpleging

Antwoorden op vragen van de commissie over het feitenrelaas over het Oogziekenhuis Rotterdam (OZR) (Kamerstuk 31016, nr. 68)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 september 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over het feitenrelaas over het Oogziekenhuis Rotterdam (OZR) - 31016-79

Besluit: Betrokken bij NZa-debat

Reactie op verzoek van het lid Keijzer over de premiegevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 september 2014. Reactie op verzoek van het lid Keijzer over de premiegevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg - 33891-37

Besluit: Betrokken bij plenaire behandeling Wlz
Gerelateerde kamerstukken: 33891-37

Reactie op het verzoek van het lid Pia Dijkstra van 2 september 2014 over ministeriele verantwoordelijkheid met betrekking tot het EMC

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 september 2014. Reactie op het verzoek van het lid Pia Dijkstra over ministeriële verantwoordelijkheid met betrekking tot het EMC - 25268-90

Besluit: Betrokken bij NZa-debat4

Stand van zaken arbeidsmarkt zorg

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 juli 2014. Stand van zaken arbeidsmarkt zorg - 29282-199

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid zorgsector (na begrotingsbehandeling plannen: 3 uur)

Commissiebrief inzake uitspraak voorzieningenrechter m.b.t. het Europees aanbesteden van zorginkoop

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 september 2014. Informatie over de uitspraak van de oorzieningenrechter m.b.t. het Europees aanbesteden van zorginkoop - 32805-31

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet

Reactie op bericht in het Financieel Dagblad 24 juni 2014 inzake uitspraak Voorzieningenrechter m.b.t. het Europees aanbesteden van de inkoop van zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 juli 2014. Reactie op bericht in het Financieel Dagblad 24 juni 2014 inzake uitspraak Voorzieningenrechter m.b.t. het Europees aanbesteden van de inkoop van zorg - 29689-537

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Noot: Betreft een aangehouden punt tijdens de vorige procedurevergadering. De minister is verzocht de beroepsgang en de daarmee samenhangende beleidsgevolgen te duiden. Inmiddels is een reactie ontvangen (zie agendapunt 17)

Informatie over de afspraak met het Erasmus Medisch Centrum (EMC) over een bijzondere garantieregeling voor de kapitaallasten en de ophoging van het budgettaire kader kapitaallasten ten behoeve van voorgenomen nieuwbouw bij dit academisch ziekenhuis

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 september 2014. Informatie over de afspraak met het Erasmus Medisch Centrum (EMC) over een bijzondere garantieregeling voor de kapitaallasten en de ophoging van het budgettaire kader kapitaallasten ten behoeve van voorgenomen nieuwbouw bij dit academisch ziekenhuis - 25268-88

Besluit: Betrokken bij NZa-debat

Aanbieding rapport van de commissie Borstlap, evaluatie NZa-Wmg en nadere beoordeling bestuurskosten NZa

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 september 2014. Aanbieding rapport van de commissie Borstlap, evaluatie NZa-Wmg en nadere beoordeling bestuurskosten NZa - 25268-87

Besluit: Betrokken bij NZa-debat3

Toezeggingen naar aanleiding van het dertigledendebat Apollonetwerk

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 september 2014. Toezeggingen naar aanleiding van het dertigledendebat Apollonetwerk - 29477-292

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 2 oktober 201

Toezegging van een overzicht van overige netwerken waaraan VWS een financiële bijdrage levert

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 september 2014. Aanbieding van een overzicht van overige netwerken waaraan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een financiële bijdrage levert - 29214-69

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op de Initiatiefnota van het lid Voortman "Zekerheid over zorg, het recht van burgers op informatie over hun zorg"

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 september 2014. Reactie op de Initiatiefnota van het lid Voortman "Zekerheid over zorg, het recht van burgers op informatie over hun zorg" - 33895-5

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Mevrouw Voortman neemt de mogelijkheid tot het houden van een nota-overleg in overweging.

Regeling transitiegelden bij invoering integrale bekostiging medisch specialistische zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 september 2014. Regeling transitiegelden bij invoering integrale bekostiging medisch specialistische zorg - 29248-272

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuisbekostiging

Wachtlijsten verzorgings- en verpleeghuizen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 september 2014. Wachtlijsten verzorgings- en verpleeghuizen - 30597-463

Besluit: Reeds behandeld bij het algemeen overleg Wachtlijsten bij zorginstellingen op 3 september 2014.

Reactie op Nieuwsuur-uitzending inzake wachtlijsten zorginstellingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 september 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over de Nieuwsuur-uitzending inzake wachtlijsten zorginstellingen - 30597-462

Besluit: Reeds behandeld bij het algemeen overleg Wachtlijsten bij zorginstellingen op 3 september

Voorhang verdaging toepassing mbi medisch specialistische zorg 2012 en 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 september 2014. Voorhang verdaging toepassing mbi medisch specialistische zorg 2012 en 2013 - 29248-271

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op donderdag 2 oktober 2014 te 14.00 uur.

Evaluatie van de ‘Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 september 2014. Evaluatie van de ‘Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant’ - 29282-201

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid zorgsector (na begrotingsbehandeling: 3 uur)

Twee rapporten van het RIVM over het rijksvaccinatieprogramma

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 september 2014. Aanbieding van twee rapporten van het RIVM over het rijksvaccinatieprogramma - 32793-153

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Preventiebeleid
Gerelateerde kamerstukken: 32793-15

Reactie op het verzoek bij de Regeling van werkzaamheden van 5 juni 2014 over de regierol van de zorgverzekeraars n.a.v. het onderzoeksdossier ‘Het zorgkostendebacle’ (Groene Amsterdammer, 5 juni 2014)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 augustus 2014. Reactie op het verzoek bij de Regeling van werkzaamheden van 5 juni 2014 over de regierol van de zorgverzekeraars n.a.v. het onderzoeksdossier ‘Het zorgkostendebacle’ (Groene Amsterdammer, 5 juni 2014) - 29689-538

Besluit: Betrekken bij dertigledendebat (toegewezen aan mevr. Klever) over de regierol van de zorgverzekeraars in het zorgstelsel.

Betrouwbare publieke gezondheid: Gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en Rijk

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 augustus 2014. Betrouwbare publieke gezondheid: Gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en Rijk - 32620-132

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Preventiebeleid

Uitstel toezending kabinetsreactie op advies hoogspecialistische ggz

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 augustus 2014. Uitstel toezending kabinetsreactie op advies hoogspecialistische ggz - 25424-248

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.