Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 25 september 2014

Gepubliceerd: 26 september 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2014A035699
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d964b64a-d556-44a8-ab9a-0fb04cf249c8&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20van%2025%20september%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32224, 21501, 31288, 31497, 31524, 31288, 31524, 24724, 24724, 31289, 33495, 33948, 33948, 33826, 30079, 24724, 29338, 31288, 32820

Inhoud


Verzoek van het lid Jasper van Dijk om een spoed-AO over ROC's die kwetsbare jongeren niet aannemen voor een beroepsopleiding.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 25 september 2014. Verzoek om een spoed-AO over ROC's die kwetsbare jongeren niet aannemen voor een beroepsopleiding. - 2014Z16634

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een reactie.

Verzoek van het Lid Van Meenen om een reactie van de minster te vragen op het artikel "Plotseling overschot aan bèta-studenten" in de Volkskrant van 23 september 2014.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 25 september 2014. Verzoek van het Lid Van Meenen om een reactie van de minster te vragen op het artikel "Plotseling overschot aan bèta-studenten" in de Volkskrant van 23 september 2014 - 2014Z16563

Besluit: Verzoek om reactie minister op het artikel "Plotseling overschot aan bèta-studenten" in de Volkskrant van 23 september 2014. Tevens wordt verzocht in

Spoedeisende wetsvoorstellen tweede helft 2014

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16 september 2014. Spoedeisende wetsvoorstellen tweede helft 2014 - 2014Z15897

Besluit: Ter informatie.

Verzoek van het lid Siderius om op korte termijn een algemeen overleg te plannen inzake het leerlingenvervoer.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 9 september 2014. Verzoek van het lid Siderius om op korte termijn een algemeen overleg te plannen inzake leerlingenvervoer. - 2014Z15169

Besluit: Het lid Siderius verzoeken schriftelijke vragen te stellen. De antwoorden kunnen t.z.t. betrokken worden bij een overleg met de bewindslieden, bijv. AO passend onderwijs.

Toekomst- en onderzoeksagenda

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 5 juni 2014. Brief aan de Kamervoorzitter over Toekomst- en onderzoeksagenda 2015 - 32224-10

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. Namens de commissie OCW worden geen voorstellen ingediend.
Noot: Aangehouden tijdens PV 4 september 2014Bij ieder onderzoeksvoorstel dient goed gemotiveerd te worden waarom parlementair onderzoek in het kader van de toekomst- en onderzoeksagenda meerwaarde heeft (ten opzichte van ander uitgevoerd, lopend en voorgenomen onderzoek binnen of buiten de Kamer). De commissie voor de Rijksuitgaven toetst de commissievoorstellen aan de hand van de vastgestelde criteria (deze staan in de bijlage van de brief van 5 juni 2014: Kamerstuk 32 224, nr. 10)) en stelt vervolgens een voordracht op aan de Kamer - rekening houdend met nog lopende onderzoeken - voor ten hoogste drie nieuwe onderzoeken. De commissie zal hierbij onder andere toetsen op de beschikbare capaciteit bij leden en bij de ambtelijke organisatie om zelf nieuwe onderzoeken in uitvoering te nemen.Een commissie zal alleen dan een voorstel naar de commissie voor de Rijksuitgaven toesturen als dat onderzoeksvoorstel niet alleen op basis van de inhoud, maar ook op basis van draagvlak voor uitvoering in de vorm van een tijdelijke commissie, brede steun heeft in die vaste of algemene commissie.

Geannoteerde agenda van de informele Cultuurraad op 24 september 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 september 2014. Geannoteerde agenda van de informele Cultuurraad op 24 september 2014 - 21501-34-232

Besluit: Reeds geagendeerd voor de schriftelijke inbreng Informele OJCS-raad d.d. 24 september 2014 op 11 september 2014.

Voorhang accreditatiekader NVAO en verbeteringen in het accreditatieproces

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 september 2014. Voorhang accreditatiekader NVAO en verbeteringen in het accreditatieproces - 31288-404

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 1 oktober 2014, 10.00 uurEuropa

Aankondiging volgende voortgangsrapportage passend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 september 2014. Aankondiging volgende voortgangsrapportage passend onderwijs - 31497-137

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Een AO passend onderwijs plannen in december.
Noot: De Kamer ontvangt de voortgangsrapportage 2e helft november 2014.Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D30249.

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van het onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of Franse taal

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 16 september 2014. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van het onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of Franse taal - 34031

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 16 oktober a.s. te 10.00 uur.
Noot: Een wetgevingsrapport wordt nagezonden.

Aanbieding advies 'Wetsvoorstel Sociale veiligheid' van Onderwijsraad

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 12 september 2014. Aanbieding advies 'Wetsvoorstel Sociale veiligheid' van Onderwijsraad - 2014Z16012

Besluit: T.z.t betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel sociale veiligheid in het onderwijs.

Kwaliteitsafspraken mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 september 2014. Informatie inzake de inhoud, de vormgeving en het proces van de kwaliteitsafspraken in het mbo - 31524-214

Besluit: Betrokken bij het notaoverleg Visienota beroepsonderwijs d.d. 22 september 2014.6

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 september 2014. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 - 34000-VIII

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. In de procedurevergadering van 4 september 2014 is reeds over de planning van de begrotingsbehandeling OCW 2015 besloten.
Noot: 03-10-2014 10.00 Indienen feitelijke vragen OCW-begroting (beantwoording 28 okt; behandeling OCW-begroting mogelijk eerste week november)15-10-2014 17.00 - 18.00 Briefing door de Algemene Rekenkamer16-10--2014 11.00 - 12.30 Inbrengvergadering Rapporteurs (Duisenberg, Ypma, Rog)30-10-2014 14.00 - 17.30 Begrotingsonderzoek03-11-2014 10.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg Cultuurbegroting (kan korter?)24-11-2014 10.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg Mediabegroting

Werkprogramma 2015 Onderwijsraad

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 september 2014. Aanbieding van het werkprogramma 2015 van de Onderwijsraad - 34000-VIII-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake overgang van de wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 september 2014. Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake overgang van de wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven - 34026

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op maandag 13 oktober a.s. te 10.00 uur.
Besluit: Van het aanbod om een ambtelijke technische briefing te organiseren wordt geen gebruik gemaakt.
Noot: Een wetgevingsrapport is rondgezonden.

Uitvoering van de motie van het lid Van Meenen over de doorgevoerde kwaliteitsverbeteringen (Kamerstuk 31 288, nr. 334)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 september 2014. Uitvoering van de motie van het lid Van Meenen over de doorgevoerde kwaliteitsverbeteringen (Kamerstuk 31 288, nr. 334) - 31288-403

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op vrijdag 16 oktober a.s., 10.00 uur.5

Reactie op verzoek om beleidsreactie en andere toegezegde documenten inzake mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 september 2014. Reactie op verzoek om beleidsreactie en andere toegezegde documenten inzake mbo - 31524-213

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D30316.

Wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het aanbrengen van enkele verbeteringen in de wetsbepalingen met betrekking tot passend onderwijs (Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 september 2014. Wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het aanbrengen van enkele verbeteringen in de wetsbepalingen met betrekking tot passend onderwijs (Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so) - 34022

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 14 oktober a.s. te 10.00 uur.
Noot: Een wetgevingsrapport is nagezonden.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de maatregelen ter versterking van de handhaving van de studiefinanciering (Kamerstuk 24 724, nr.122)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 april 2014. Maatregelen ter versterking van de handhaving van de studiefinanciering - 24724-122

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Studievoorschot (TK 34035).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 september 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over de maatregelen ter versterking van de handhaving van de studiefinanciering - 24724-133

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Studievoorschot (TK 34035).

Behandeling rapporten Algemene Rekenkamer 2e helft 2014

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 28 augustus 2014. Brief commissie voor de Rijksuitgaven over de behandeling rapporten Algemene Rekenkamer in de 2e helft 2014 - 2014Z14485

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.4
Noot: De commissie voor de Rijksuitgaven neemt het voortouw bij het rapport van de Algemene Rekenkamer inzake Cultuursubsidies (4e kwartaal 2014): omdat de financiële component centraal staat.

Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2015 in de commissies

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 29 augustus 2014. Brief commissie voor de Rijksuitgaven over Kamerbehandeling Rijksbegroting 2015 - 2014Z14561

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. In de procedurevergadering van 4 september jl. is de procedure over de begrotingsbehandeling reeds vastgesteld.
Noot: OCW-Begroting:03-10-2014 10.00 - 10.00 Indienen feitelijke vragen OCW-begroting (beantwoording 28 okt; behandeling OCW-begroting eerste week november)14-10-2014 16.30 - 17.30 Rekenkamerbrief bij OCW-begroting16-10-2014 11.00 - 12.00 Briefing/inbrengvergadering Rapporteurs (Duisenberg, Rog)30-10-2014 14.00 - 17.30 Begrotingsonderzoek03-11-2014 10.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg Cultuurbegroting (kan korter?)24-11-2014 10.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg Mediabegroting (inclusief agendering beleidsreactie RvC-advies inzake de omroepen)

Onderhandelaarsakkoord voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 april 2014. Onderhandelaarsakkoord voortgezet onderwijs - 31289-187

Besluit: Betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling

Aanbieding monitor beloningscodes/cao's bij WNT 2012 en overzicht OCW-instellingen die in 2013 onder de WNT vallen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 september 2014. Aanbieding monitor beloningscodes/cao's bij WNT 2012 en overzicht OCW-instellingen die in 2013 onder de WNT vallen - 33495-58

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2015.
Noot: Bijgevoegde rapportage gaat over 2012, het jaar voorafgaand aan de WNT.Over de beloningen in 2013, het eerste jaar waarin de WNT van kracht is, kan de Kamerverschillende rapportages tegemoet zien. Eind van dit jaar stuurt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties namens het kabinet een integrale WNT-rapportage. In die rapportage worden alle sectoren, waaronder de onderwijssectoren, opgenomen. Daarnaast ontvangt de Kamer in het voorjaar van 2015 een meer gedetailleerde monitor specifiek voor de onderwijssectoren waarbij nader wordt ingegaan op de salarisklassen onder de sectorale beloningsmaxima.

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het bevorderen van een arbeidsmarktrelevant en doelmatig opleidingenaanbod in het beroepsonderwijs (macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 september 2014. Nota van wijziging - 33948-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33948-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 september 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33948-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33948-6

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 mei 2014. Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het bevorderen van een arbeidsmarktrelevant en doelmatig opleidingenaanbod in het beroepsonderwijs (macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs) - 33948

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, vóór het kerstreces

Aanbieding OESO-rapport Education at a Glance 2014

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 september 2014. Aanbieding OESO-rapport Education at a Glance 2014 - 33750-VIII-120

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2015.

Aanbieding onderzoeksrapport SIM

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 5 september 2014. Aanbieding van het onderzoeksrapport van het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM): ‘De juridische gevolgen van ratificatie door Nederland van het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten’ - 33826-4

Besluit: T.z.t. betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel studievoorschot.

Aanbieding samenvattend verslag Subsidiëring van Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten (SLOA) 2011-2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 5 september 2014. Aanbieding samenvattend verslag Subsidiëring van Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten (SLOA) 2011-2013 - 33750-VIII-119

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel toezending van informatie over de stand van zaken rond de vernieuwing van de examenprogramma's en enkele aanpalende thema's binnen het vmbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 4 september 2014. Uitstel toezending van informatie over de stand van zaken rond de vernieuwing van de examenprogramma's en enkele aanpalende thema's binnen het vmbo - 30079-49

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: In onderhavige uitstelbrief zegt de staatssecretaris toe om de Kamer in het najaar te informeren over de stand van zaken rond de examenprogramma's vmbo en aanpalende thema's binnen het vmbo.

Voorstel van wet van het lid Bisschop tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, R. Bisschop (SGP) - 6 februari 2014. Voorstel van wet van het lid Bisschop tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht - 33862

Besluit: Aanhouden in afwachting van het nader rapport.2

Planning aanbieding wetsvoorstel Studievoorschot hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 september 2014. Planning aanbieding wetsvoorstel Studievoorschot hoger onderwijs - 24724-132

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beleidsreactie op het rapport van de evaluatie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 september 2014. Beleidsreactie op het rapport van de evaluatie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) - 29338-139

Besluit: Betrekken bij het dossier wetenschapsbeleid.
Besluit: De minister zal nogmaals worden gevraagd wanneer de gevraagde informatie de Kamer zal bereiken.
Noot: In onderhavige brief wordt vermeld dat bij de later dit jaar te ontvangen Toekomstvisie wetenschapsbeleid, rekening zal worden gehouden met deze KNAW-evaluatie.

Informatie over de afschaffing van loting bij numerusfixusopleidingen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 augustus 2014. Informatie over de afschaffing van loting bij numerusfixusopleidingen - 31288-399

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 7 oktober, 10.00 uur

Reactie op het advies van de Verkenningscommissie Kunstvakken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 9 september 2014. Reactie op het advies van de Verkenningscommissie Kunstvakken - 32820-115

Besluit: Aanhouden in afwachting van het voor eind 2014 toegezegde voorstel voor een herziening van het examenprogramma voor CKV.