Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 4 juni 2015

Gepubliceerd: 11 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zakenvaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2014A03543
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=984dbcdc-82ec-4478-82a9-12e8a13a6938&title=Besluitenlijst%20procedureverg.%20BuZa%2FDef%204%20juni%20over%20uitwerking%20motie-Hamer.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Bespreking van het door de Commissie voor de Werkwijze gevraagde advies van commissies Buitenlandse Zaken en Defensie

Zaak: Stafnotitie - griffier, P.T.M. van Doorn - 10 april 2014. Uitwerking motie Hamer c.s. (31 847, nr. 22) - 2014Z06635

Besluit: De door de leden tijdens de vergadering ingebrachte opmerkingen zullen worden doorgeleid aan de commissie voor de Werkwijze.
Noot: Tijdens de procedurevergadering van 15 mei 2014 hebben de commissies besloten om het uitbrengen van een advies aan de Commissie voor de Werkwijze over het voorliggende conceptvoorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met uitvoering van de motie-Hamer c.s. (31847, nr. 22) uit te stellen tot na het Algemeen Overleg van 18 juni 2014 over de werking van de artikel 100 procedure en het Toetsingskader. De op 10 september 2014 geplande extra pv is vervolgens om agenda technische redenen uitgesteld. In de procedurevergadering van 21 mei jl. heeft de commissie Buitenlandse Zaken besloten om het onderwerp alsnog te agenderen voor een extra procedurevergadering.Ter informatie zijn bij deze activiteit in parlis toegevoegd onder het tabblad documenten:- Verslag van het AO d.d. 18 juni 2014- De u eerder ter informatie voor de procedurevergadering van 15 mei toegezonden stafnotitie.