Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 4 september 2014

Gepubliceerd: 5 september 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2014A0343414
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9589b737-e27a-4872-9e11-e41b826be5ca&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%204%20september%202014%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32224, 22112, 31288, 27923, 27923, 33740, 33999, 31293, 31497, 22452, 31293, 31524, 31293, 31524, 31524, 31288, 31524, 29338, 29338, 33905, 31293, 31288, 31524, 31332, 33650, 27406, 31289, 31289, 31288, 31288, 31497, 31293, 31293, 31289, 32820, 32820, 32156, 32820, 29362, 32156, 32300, 32827

Inhoud


Vraag van het lid Rog wanneer de Wetenschapsvisie aan de kamer wordt gezonden.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.R.J. Rog (CDA) - 4 september 2014. Vraag van het lid Rog wanneer de Wetenschapsvisie aan de kamer wordt gezonden. - 2014Z14987

Besluit: Minister vragen wanneer de toegezegde wetenschapsvisie aan de Kamer wordt gezonden

Verzoek om reactie aan minister van OCW te vragen op het artikel in de Volkskrant van dinsdag 2 september 2014 inzake "Academicus wordt flexwerker"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 2 september 2014. Verzoek om reactie aan minister van OCW te vragen op het artikel in de Volkskrant van dinsdag 2 september 2014 inzake "Academicus wordt flexwerker" - 2014Z14724

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd, met de aanvullende vraag wat de effecten zijn op het wetenschappelijk onderzoek.

Toekomst- en Onderzoeksagenda

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 5 juni 2014. Brief aan de Kamervoorzitter over Toekomst- en onderzoeksagenda 2015 - 32224-10

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Bij ieder onderzoeksvoorstel dient goed gemotiveerd te worden waarom parlementair onderzoek in het kader van de toekomst- en onderzoeksagenda meerwaarde heeft (ten opzichte van ander uitgevoerd, lopend en voorgenomen onderzoek binnen of buiten de Kamer). De commissie voor de Rijksuitgaven toetst de commissievoorstellen aan de hand van de vastgestelde criteria (deze staan in de bijlage van de brief van 5 juni 2014: Kamerstuk 32 224, nr. 10)) en stelt vervolgens een voordracht op aan de Kamer - rekening houdend met nog lopende onderzoeken - voor ten hoogste drie nieuwe onderzoeken. De commissie zal hierbij onder andere toetsen op de beschikbare capaciteit bij leden en bij de ambtelijke organisatie om zelf nieuwe onderzoeken in uitvoering te nemen.Een commissie zal alleen dan een voorstel naar de commissie voor de Rijksuitgaven toesturen als dat onderzoeksvoorstel niet alleen op basis van de inhoud, maar ook op basis van draagvlak voor uitvoering in de vorm van een tijdelijke commissie, brede steun heeft in die vaste of algemene commissie.

Nederlandse reactie op de consultatie van de Europese Commissie over de invoering van de Europese beroepskaart i.h.k.v. erkenning beroepskwalificaties

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 augustus 2014. Nederlandse reactie op de consultatie van de Europese Commissie over de invoering van de Europese beroepskaart i.h.k.v. erkenning beroepskwalificaties - 22112-1888

Besluit: Betrekken bij het schriftelijk overleg van 5 december a.s. inzake de OJCS-raad van 12 december a.s.

Wetsvoorstel Modernisering urennorm onderwijstijd VO

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 september 2014. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet voortgezet onderwijs BES ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs - 34010

Besluit: Limiet inbreng verslag donderdag 25 september a.s. te 10.00 uur.

Het nog te ontvangen nader rapport bij het Initiatiefwetsvoorstel van het lid Bisschop in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht (wordt nagezonden)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, R. Bisschop (SGP) - 6 februari 2014. Voorstel van wet van het lid Bisschop tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht - 33862

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.12

Voortgang hoofdlijnenakkoorden en prestatieafspraken hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 augustus 2014. Voortgang hoofdlijnenakkoorden en prestatieafspraken hoger onderwijs - 31288-398

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; betreft nadere concretisering van de planning van o.a. de midtermreview van de prestatieafspraken hoger onderwijs. Het voornemen is om over de half november te verwachten Mid term review over de prestatieafspraken een algemeen overleg plannen.

Lunchgesprek van onderwijswoordvoerders met Prins Edward in mei 2015 in het kader van de International Award for Young People.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. de Rouwe (CDA) - 26 augustus 2014. Lunchgesprek van onderwijswoordvoerders met Prins Edward in mei 2015 in het kader van de International Award for Young People. - 2014Z14381

Besluit: Lunchgesprek organiseren van onderwijswoordvoerders met Prins Edward in mei 2015 in het kader van de Internaitonal Award for Young People (bij voorkeur niet in de eerste twee weken van mei 2015). Onder voorbehoud willen de volgende leden graag deelnemen aan dit gesprek: Wolbert, Lucas, Straus, Jadnanansing, Ypma, Rog en De Rouwe.

Reactie op de nota 'Studieschulden problematiek van ex-studenten van Curaçao' van Staten van Curaçao

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 augustus 2014. Reactie op de nota 'Studieschulden problematiek van ex-studenten van Curaçao' van Staten van Curaçao - 2014Z14258

Besluit: Betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling 2015 en het begrotingsonderzoek.

Onderwijsakkoorden: samen werken aan het onderwijs van morgen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 augustus 2014. Onderwijsakkoorden: samen werken aan het onderwijs van morgen - 33750-VIII-118

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 17 september a.s. 10.00 uur.
Besluit: Betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling 201

Lijst van vragen en antwoorden over het sectorplan primair onderwijs en de relatie met het nationaal onderwijsakkoord

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 10 juni 2014. Sectorplan primair onderwijs en de reactie over de relatie met het Nationaal Onderwijsakkoord - 27923-185

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.11

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 augustus 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over het sectorplan primair onderwijs en de relatie met het nationaal onderwijsakkoord - 27923-187

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding afschrift van de antwoordbrief aan de Stichting Studerende Moeders over de problematiek rond jonge moeders die een opleiding volgen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 augustus 2014. Aanbieding afschrift van de antwoordbrief aan de Stichting Studerende Moeders over de problematiek rond jonge moeders die een opleiding volgen - 2014Z13902

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgestellen op donderdag 2 oktober 10.00 uur.

Inpassen algemene natuurwetenschappen in maatschappelijke en natuurprofielen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 augustus 2014. Inpassen algemene natuurwetenschappen in maatschappelijke en natuurprofielen - 33740-18

Besluit: Toevoegen aan nieuw dossier voortgezet onderwijs.
Gerelateerde kamerstukken: 33740-18

Aanbieding Besluit tot wijziging van enige besluiten op het terrein van onderwijs in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen en het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 augustus 2014. Aanbieding Besluit tot wijziging van enige besluiten op het terrein van onderwijs in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen en het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur - 33999-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Het betreft hier een nahangprocedure: De wens dat het in de maatregel geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld kan door of namens een van beide Kamers te kennenworden gegeven uiterlijk op 22 september 2014. Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het besluit met terugwerkende kracht met ingang van 1 augustus 2014.

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 juli 2014. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs) - 33993

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 24 september te 11.00 uur.
Noot: Wetgevingsrapport is reeds toegezonden.

Beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad 'Overgangen in het onderwijs'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 maart 2014. Aanbieding briefadvies ‘Overgangen in het onderwijs’ van de Onderwijsraad - 33750-VIII-100

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 18 september a.s. 10.00 uur.
Besluit: Agenderen voor te plannen algemeen overleg Overgangen in het onderwijs.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 juli 2014. Beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad 'Overgangen in het onderwijs' - 33750-VIII-117

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 18 september a.s. 10.00 uur.
Besluit: Agenderen voor te plannen algemeen overleg Overgangen in het onderwijs.

Aanbieding drie rapporten in de reeks periodieke peilingen van het onderwijs (PPON)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 juli 2014. Aanbieding van drie rapporten in de reeks periodieke peilingen van het onderwijs (PPON) - 31293-212

Besluit: Staatssecretaris verzoeken een beleidsreactie op de drie rapporten te geven voor de begrotingsbehandeling.

Uitvoering van de motie van het lid Van Meenen over een verplichting voor scholen om leerlingen met diabetes toe te laten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 juli 2014. Uitvoering van de motie van het lid Van Meenen over een verplichting voor scholen om leerlingen met diabetes toe te laten - 31497-136

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten. De staatssecretaris wordt gevraagd wanneer de eerstvolgende voortgangsrapportage passend onderwijs
Besluit: Algemeen overleg passend onderwijs plannen (vóór het kerstreces?).
Noot: Naar aanleiding van de motie-Van Meenen (Kamerstuk 31 497, nr. 133) en de motie-Siderius/Ypma (Kamerstuk 31 497, nr. 128) zijn VWS en OCW een verkenning gestart naar enerzijds de juridische mogelijkheden voor een toelatingsverplichting en anderzijds de invulling van de zorg aan leerlingen met diabetes op school. De staatssecretaris laat in zijn brief weten de Kamer in oktober te informeren over de resultaten.

De wereld in: Visiebrief internationale dimensie van ho en mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 juli 2014. De wereld in: Visiebrief internationale dimensie van ho en mbo - 22452-41

Besluit: Agenderen voor dit jaar te plannen algemeen overleg Internationalisering van het onderwijs, na ontvangst van de uitwerking van de motie Straus inzake erkenning van diploma's.
Besluit: Minister verzoeken om de Kamer te informeren over de uitwerking van de motie Straus inzake erkenning van diploma's.

Besluit van tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het bepalen van de voorwaarden voor aanvullende bekostiging van internationaal georiënteerd basisonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 juli 2014. Wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het bepalen van de voorwaarden voor aanvullende bekostiging van internationaal georiënteerd basisonderwijs - 31293-209

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Betreft nahangprocedure; De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd t/m 23 september 2014.De voordracht voor de vast te stellen AMvB kan niet eerder worden gedaan dan op 24 september 2014. Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van onderhavig besluit met terugwerkende kracht met ingang van 1 augustus 2014.

Aanbieding bestuursakkoord mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 juli 2014. Aanbieding bestuursakkoord mbo - 31524-212

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten. De minister wordt verzocht om de begeleidende brief met de concept regeling kwaliteitsafspraken mbo vóór het notaoverleg van 22 september 2014 aan de Kamer te doen toekomen.
Noot: In de aanbiedingsbrief bij het bestuursakkoord kondigt de minister aan dat brief inzake regeling kwaliteitsafspraken mbo, waar de Kamer om heeft verzocht, in september aan de Kamer wordt gezonden. Hierbij zal ook een begeleidende brief van de minister zitten waarin zij inhoudelijk ingaat op de manier waarop zij de kwaliteitsafspraken in het mbo gaat vormgeven.

Bestuursakkoord voor de sector primair onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 juli 2014. Bestuursakkoord voor de sector primair onderwijs - 31293-211

Besluit: Betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling 2015 (begin november).

Uitstel toezending van de ministeriële regeling met de uitwerking van de kwaliteitsafspraken mbo (Kamerstuk 31 524, nr. 205)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 juli 2014. Uitstel toezending van de ministeriële regeling met de uitwerking van de kwaliteitsafspraken mbo - 31524-211

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. De minister wordt verzocht om de regeling vóór het notaoverleg van 22 september 2014 aan de Kamer te doen toekomen.
Noot: Betreft toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg op 12 maart 2014 over Macrodoelmatigheid en Kwalificatiedossiers de ministeriële regeling met de uitwerking van de kwaliteitsafspraken mbo voor het zomerreces naar de Kamer te sturen. De minister laat weten voor 1 oktober 2014 de regeling toe te sturen.

Reactie rapport ’Evaluatie kwalificatiedossiers mbo’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 juli 2014. Reactie rapport ’Evaluatie kwalificatiedossiers mbo’ - 31524-210

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg Visienota Beroepsonderwijs d.d. 22 september 2014 van 10.00 - 16.00 uur.

Toezeggingen inzake Inholland naar aanleiding van het AO accreditatie CE en MEM-opleidingen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 juli 2014. Vervolgstappen bij de opleidingen Commerciële Economie (CE) en Media en Entertainment Management (MEM) van Inholland - 31288-397

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten (toevoegen aan dossier Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid). De minister zal per brief verzocht worden om begin 2015 een tussenrapportage aan de Kamer te zenden.
Noot: Eind 2015 ontvangt de Kamer de tussenrapportage. Uit deze tussenrapportage zal moeten blijken of de problemen die de studenten die langstudeerder zijn nu ervaren, inmiddels zijn opgelost.

Advies van de Commissie Prijsfactoren MBO

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 juli 2014. Advies van de Commissie Herziening Prijsfactoren MBO - 31524-209

Besluit: Aanhouden in afwachting van de beleidsreactie na de zomer. Minister verzoeken om de beleidsreactie en de andere nog toegezegde documenten betreffende de agendapunten 39 (kwaliteitsafspraken)en 41 (bestuursakkoord) ruimschoots voor het notaoverleg van 22 september aan de Kamer te doen toekomen.

Reactie op het rapport “Benutting van octrooien op resultaten van wetenschappelijk onderzoek”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 maart 2014. Aanbieding van het rapport “Benutting van octrooien op resultaten van wetenschappelijk onderzoek” - 29338-131

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen algemeen overleg wetenschapsbeleid.
Noot: Aangehouden tijdens de procedurevergadering van 27 maart 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 juli 2014. Reactie op het rapport “Benutting van octrooien op resultaten van wetenschappelijk onderzoek” - 29338-138

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen algemeen overleg wetenschapsbeleid.

Reactie op een klacht van een docent Frans op het centraal examen Frans vwo 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 juli 2014. Reactie op een klacht van een docent Frans op het centraal examen Frans vwo 2014 - 2014Z13100

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Examens in het onderwijs op 9 oktober a.s. van 10.00 tot 14.00 uur, voorafgegaan door een feitelijke vragenlijst.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 11 september 11.00 uur.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D20697

Toezeggingen over Burgerschap in het onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 juli 2014. Toezeggingen over Burgerschap in het onderwijs - 33905-8

Besluit: Betrekken bij het dossier burgerschap in het onderwijs.
Besluit: De staatssecretaris verzoeken de commissie te informeren over het tijdstip waarop de Kamer de toegezegde beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies over de herziening van de kerndoelen po/vo zal ontvangen.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D20708. De Kamer ontvangt deze zomer een reactie op het Onderwijsraadadvies over de herziening van de kerndoelen po/vo; verder ontvangt de Kamer bij de reactie op het Onderwijsverslag 2013/2014 informatie over de voortgang in het burgerschapsonderwijs.

Evaluatie wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Oke) en specifieke uitkering achterstandenbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 juli 2014. Evaluatie wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Oke) en specifieke uitkering achterstandenbeleid - 31293-210

Besluit: Aangezien de commissie uiterlijk begin 2015 een overleg hierover wenst te voeren, wordt de staatssecretaris verzocht zich aan de genoemde termijn van begin 2015 te houden, zodat de Kamer na binnenkomst van uw brief een overleg met u kan voeren.
Noot: De staatssecretaris kiest ervoor de Kamer niet in juli over de effecten van de wet Oke te informeren, maar de beleidsbrief over een aantal onderwerpen uit te stellen naar begin 2015. Het te plannen algemeen overleg gewichtenregeling is reeds lange tijd aangehouden in afwachting van deze brief.

Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2014

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 juli 2014. Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2014 - 31288-396

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Betreft beleidsregel waarin verschillende maatregelen, die zijn aangekondigd in

Uitvoering van de motie van het lid Jadnanansing (31 524, nr. 197) over de verruiming van erkende leerbedrijven

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 juli 2014. Uitvoering van de motie van het lid Jadnanansing (31 524, nr. 197) over de verruiming van erkende leerbedrijven - 31524-208

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D20602 d.d. 5 juni 2014. Betreft commissieverzoek de Kamer te informeren zodra de SBB de minister heeft gerapporteerd over haar aanpak omtrent de verruiming van erkende leerbedrijven.De minister licht in de brief toe dat aangezien de aanpak pas onlangs is ingezet, het nu nog te vroeg is om inzicht te kunnen geven in de mogelijke effecten van de maatregelen. Naar verwachting zal de SBB de minister hierover in de tweede helft van 2015 rapporteren. Op dat moment zal de minister de Kamer hierover informeren.

Voortgangsrapportage invoering referentieniveaus taal en rekenen 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 13 juni 2014. Voortgangsrapportage invoering referentieniveaus taal en rekenen 2014 - 31332-28

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 18 juni en het VAO van 3 juli jl.

Antwoord op een commissiebrief met een klacht over Avans Hogeschool m.b.t. boete voor niet inschrijven voor minor

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 juli 2014. Antwoord op een commissiebrief met een klacht over Avans Hogeschool m.b.t. boete voor niet inschrijven voor minor - 2014Z12603

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D08725 d.d. 14 maart 2014. Betreft een commissieverzoek aangaande een boete die Avans Hogeschool oplegt voor het (te laat) inschrijven voor een minor.

Eerste ervaringen met de regeling praktijkleren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 juli 2014. Eerste ervaringen met de regeling praktijkleren - 33650-39

Besluit: De minister wordt schriftelijk verzocht de eerste rapportage subsidieregeling praktijkleren, die gepland staat voor medio december 2014, te vervroegen en voor de OCW-begrotingsbehandeling 2015 aan de Kamer te sturen.
Noot: Betreft nakoming van een toezegging van de minister gedaan in de brief van 31 oktober 2013 de Kamer voor de zomer te rapporteren over de eerste ervaringen met de nieuwe subsidieregeling en de eerste reactie van aanvragers op de hoogte van het subsidiebedrag voor praktijkleren.

Nationale Roadmap voor Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten, financieringsronde 2013-2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 juli 2014. Nationale Roadmap voor Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten, financieringsronde 2013-2014 - 27406-220

Besluit: Betrekken bij het dossier Wetenschapsbeleid.5

Aanbieding aangepast rapport Ketenonderzoek eindexamens VO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 juli 2014. Aanbieding aangepast rapport Ketenonderzoek eindexamens VO - 31289-195

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Examens in het onderwijs op 9 oktober a.s. van 10.00 tot 14.00 uur, voorafgegaan door een feitelijke vragenronde.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D1725

Toelichting beoordelingssystematiek van de Inspectie van het Onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 juli 2014. Toelichting beoordelingssystematiek van de Inspectie van het Onderwijs - 31289-196

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 2 juli jl. inzake ontwikkelingen in onderwijstoezicht.

Lijst van vragen en antwoorden over de herstelperiodes opleidingen in de geesteswetenschappen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 juni 2014. Herstelperiodes voor opleidingen in de Geesteswetenschappen - 31288-392

Besluit: Betrokken bij plenair debat op 4 september 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 juli 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over de herstelperiodes opleidingen in de geesteswetenschappen - 31288-395

Besluit: Betrokken bij plenair debat op 4 september 2014.

Reactie op het weigeren van kinderen met diabetes op basisscholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 juli 2014. Reactie op het weigeren van kinderen met diabetes op basisscholen - 31497-135

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Passend onderwijs d.d. 3 juli 2014.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D22914

Jaarbericht brede scholen 2013 en uitkomsten landelijke effectmeting brede scholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 juli 2014. Jaarbericht brede scholen 2013 en uitkomsten landelijke effectmeting brede scholen - 31293-207

Besluit: Betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling 2015.4

Reactie op de 50%-norm bij fusies

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 juli 2014. Reactie op de 50%-norm bij fusies - 31293-208

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D17222. De Kamer wordt geïnformeerd zodra de afdeling bestuursrechtspraak een uitspraak heeft gedaan.

Rapport Bekostiging voortgezet onderwijs

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 30 juni 2014. Aanbieding Rapport Bekostiging voortgezet onderwijs - 31289-193

Besluit: In de procedurevergadering van 3 juli jl. is besloten een technische briefing te organiseren (op 4 september a.s) en een algemeen overleg te houden (op 15 oktober a.s. van 10.00 tot 13.00 uur), waaraan het dossier financiën vo aan toegevoegd zal worden.

Verzoek van het lid Straus om een reactie op het rapport publieke omroep te ontvangen voor het wetgevinsoverleg Media.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K.C.J. Straus (VVD) - 4 september 2014. Verzoek van het lid Straus om een reactie op het rapport publieke omroep te ontvangen voor het wetgevinsoverleg Media. - 2014Z14924

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de toegezegde reactie op het advies van de Raad voor Cultuur inzake 'een toekomstbestendige publieke omroep' te ontvangen ruimschoots vóór het wetgevinsoverleg OCW-begroting, onderdeel Media. Deze reactie zal worden geagendeerd voor het wetgevingsoverleg.Onderwijs en Wetenschap

Talentontwikkeling in het cultuurbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 augustus 2014. Talentontwikkeling in het cultuurbeleid - 32820-111

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg over het verzamel-overleg cultuuronderwerpen op 8 september a.s. van 11.00 - 17.00 uur.Rondvraag Cultuur en Media

Reactie op de brief van Kunsten ’92 over de decentralisatie uitkering beeldende kunst en vormgeving

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 augustus 2014. Reactie op de brief van Kunsten ’92 over de decentralisatie uitkering beeldende kunst en vormgeving (DU BKV) - 32820-112

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg over het verzamel-overleg cultuuronderwerpen op 8 september a.s. van 11.00 - 17.00 uur.3

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de effecten van bezuinigingen op cultuur en de procedure in aanloop naar de nieuwe financieringsperiode voor culturele instellingen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 juli 2014. Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de effecten van bezuinigingen op cultuur en de procedure in aanloop naar de nieuwe financieringsperiode voor culturele instellingen - 2014Z13342

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg over het verzamel-overleg cultuuronderwerpen op 8 september a.s. van 11.00 - 17.00 uur.

Besluit om de molen “Windlust” af te voeren van de Rijksmonumentenlijst

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 juli 2014. Besluit om de molen “Windlust” af te voeren van de Rijksmonumentenlijst - 32156-52

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg over het verzamel-overleg cultuuronderwerpen op 8 september a.s. van 11.00 - 17.00 uur.
Noot: Betreft nakoming van een toezegging gedaan in het antwoord op de vragen d.d. 3 maart 2014 van de leden Lucas (VVD), Aukje de Vries (VVD), Jacobi (PvdA) en De Rouwe (CDA) over het behoud van de monumentenstatus molen “Windlust”. Daarin gaf de minister aan een definitief besluit te nemen over de monumentenstatus nadat zij het advies van de Raad voor Cultuur had ontvangen.

Aanbieding Jaarverslag 2013 van het Commissariaat voor de Media

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 8 juli 2014. Aanbieding Jaarverslag 2013 van het Commissariaat voor de Media - 33750-VIII-116

Besluit: Betrekken bij het dossier mediabeleid.

‘Cultuur verbindt: een ruime blik op cultuurbeleid’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 juli 2014‘Cultuur verbindt: een ruime blik op cultuurbeleid’ - 32820-110

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg over het verzamel-overleg cultuuronderwerpen op 8 september a.s. van 11.00 - 17.00 uur.

Werkervaringsplekken archiefbeheer

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 juli 2014. Werkervaringsplekken archiefbeheer - 29362-236

Besluit: Desgewenst betrekken bij het notaoverleg over het verzamel-overleg cultuuronderwerpen op 8 september a.s. van 11.00 - 17.00 uur.

Planning van de toezegging over archeologie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 juli 2014. Planning van de toezegging over het realiseren van een landelijke kaart betreffende archeologisch erfgoed - 32156-51

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Tweede evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 juli 2014. Toezending advies inzake de tweede evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs - 32300-5

Besluit: Aanhouden in afwachting van de beleidsreactie (eind oktober/begin november).

Uitstel Kamerbrief toekomst publieke omroep

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 3 juli 2014. Uitstel Kamerbrief toekomst publieke omroep - 32827-63

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De Kamer ontvangt de beleidsbrief na het zomerreces.

Aanbieding publicatie "De Cultuurverkenning ontwikkelingen en trends in het culturele leven in Nederland" van Raad voor Cultuur

Zaak: Brief derden - Raad voor Cultuur te Den Haag - 25 juni 2014. Aanbieding publicatie "De Cultuurverkenning ontwikkelingen en trends in het culturele leven in Nederland" van Raad voor Cultuur - 2014Z12475

Besluit: Desgewenst betrekken bij het notaoverleg over het verzamel-overleg cultuuronderwerpen op 8 september a.s. van 11.00 - 17.00 uur.