Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 11 juni 2015

Gepubliceerd: 12 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Europese Zaken
Activiteitnummer: 2014A032906
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d8d0e599-f316-49f9-8ad4-0ef578e723e9&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20EUZA%20dd%2011%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 34166, 21501, 34214, 34214

Inhoud


Voorstel House of Lords European Union Committee voor groene kaartprocedure over voedselverspilling

Zaak: Brief derden - te - 12 mei 2015. Concept-brief nationale parlementen aan voorzitter Europese Commissie over gezamenlijk voorstel groene kaart-procedure inzake voedselverspilling - 2015Z08609

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Er zal een stafnotitie worden opgesteld over de mogelijke procedurele uitwerking en behandeling van de 'groene kaart'.

Zaak: Brief derden - House of Lords European Union Committee te London - 30 april 2015. Voorstel House of Lords European Union Committee voor groene kaart-procedure over voedselverspilling - 2015Z08606

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Wanneer voldoende parlementen een 'gele kaart' trekken, moet de EuropeseCommissie een voorstel heroverwegen of terugtrekken. De 'groene kaart' iseen staatsrechtelijk novum dat tot doel heeft de Europese Commissie teverzoeken met een voorstel te komen over een onderwerp.

Terugkoppeling COSAC Riga plenair

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J.F.P.M. van de Wiel - 8 juni 2015. Terugkoppeling COSAC Riga plenair - 2015Z10527

Besluit: Het lid Taverne (VVD) geeft een terugkoppeling van de door de delegatie bereikte resultaten tijdens de COSAC conferentie in Riga van 31 mei - 2 juni. Tijdens deze interparlementaire conferentie is als follow-up van eerdere informele overleggen in Brussel en Warschau, een formele werkgroep van parlementen ingesteld, die tijdens Luxemburgs en Nederlands voorzitterschap gaat werken aan het verbeteren van de procedure voor de 'gele kaart' (gezamenlijke subsidiariteitstoets) en de uitwerking van de 'groene kaart' (parlementaire initiatieven).

Uitnodiging Kamer van Afgevaardigden Luxemburg voor vergadering van voorzitters van commissies voor Europese zaken (COSAC) d.d. 12-13 juli 2015.

Zaak: Brief derden - Kamer van Afgevaardigden Luxemburg te Luxemburg - 21 mei 2015. Uitnodiging Kamer van Afgevaardigden Luxemburg voor vergadering van voorzitters van commissies voor Europese zaken (COSAC) d.d. 12-13 juli 2015 - 2015Z10355

Besluit: De commissie stemt in met deelname van het lid Azmani (Voorzitter) naar de interparlementaire conferentie van EU-commissie-voorzitters in Riga. Op de volgende procedurevergadering zal de delegatie-inzet worden bepaald.4

Aanwezigheid Kamerleden/delegaties op IPCs tussen januari 2013-juni 2015

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A. Vahdatzade - 8 juni 2015. Aanwezigheid Kamerleden/delegaties op IPCs tussen januari 2013-juni 2015 - 2015Z10582

Besluit: De commissie merkt naar aanleiding van de bespreking van het door de commissiestaf opgestelde overzicht op, dat gemiddeld de helft van de EU interparlementaire conferenties door een Tweede Kamerlid of -delegatie wordt bezocht. De parlementair vertegenwoordiger in Brussel wordt gevraagd het patroon van deelname vanuit andere EU-parlementen aan interparlementaire conferenties te inventariseren en hierover terug te koppelen op een komende procedurevergadering.Omdat deelname aan conferentie een middel is bij de versterkte behandeling van EU-voorstellen, herhaalt de commissie het belang van tijdige signalering van geplande EU-conferenties in (de agenda van) de vakcommissies, ook op het moment dat alleen nog de data bekend zijn.Tevens wordt vanuit de commissie gesuggereerd dat voortaan per interparlementaire conferentie kan worden bekeken of deze kan worden aangemerkt als commissieactiviteit, teneinde overlap met de commissie-agenda zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast besluit de commissie voortaan naast de data, ook kennis te willen nemen van de agenda's van interparlementaire conferenties over onderwerpen op het terrein van de vakcommissies in de Kamer, ten behoeve van het bevorderen van mogelijke deelname in de fracties.

Aanbieding agenda Kamer van Afgevaardigden Luxemburg voor interparlementaire bijeenkomsten tijdens EU-voorzitterschap Luxemburg in tweede helft van 2015

Zaak: Brief derden - Kamer van Afgevaardigden Luxemburg te Luxemburg - 20 mei 2015. Aanbieding agenda Kamer van Afgevaardigden Luxemburg voor interparlementaire bijeenkomsten tijdens EU-voorzitterschap Luxemburg in tweede helft van 2015 - 2015Z09860

Besluit: Ter informatie.
Noot: Wordt doorgeleid aan de commissies BUZA, DEF, FIN, SZW, BUHA-OS.

Besluitenlijst van de vergadering van de politieke voorbereidingsgroep voor de COSAC op 26 mei 2015.

Zaak: Overig - griffier, E.M.H. Lemaier - 3 juni 2015. Besluitenlijst PVG COSAC d.d. 26 mei 2015 - 2015Z10130

Besluit: De leden Van 't Wout (VVD) en Maij (PvdA) koppelen terug uit de stuurgroep voor de organisatie van twee COSAC bijeenkomsten tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap. Enkele programma-thema's worden de komende weken uitgewerkt: parlementaire controle; rechtsstatelijkheid en parlementaire diplomatie.

EU-voorstel: Betere regelgeving COM (2015) 215 (Engelstalige versie)

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A. Vahdatzade - 8 juni 2015. Behandelvoorstel Betere Regelgeving - 2015Z1057

Besluit:

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 19 mei 2015. EU-voorstel: Betere regelgeving COM (2015) 215 (Engelstalige versie) - 2015Z08926

Besluit: De commissie besluit ten aanzien van de Kamerbehandeling van het EU-voorstel 'better regulation':- ten behoeve van de eigen appreciatie van het EU-voorstel een technische briefing van experts van de regering, de Europese Commissie en het EP te organiseren over diverse aspecten van het onderhavige voorstel;- de minister van Buitenlandse Zaken te herinneren aan zijn toezegging om een reguliere update te geven van de voorgenomen actiepunten en de bereikte resultaten met betrekking tot voortgang van de aan de ‘better regulation’ agenda voorafgaande Nederlandse ‘subsidiariteitsexercitie’, zoals toegezegd op 7 oktober 2013, en hierover voor het zomerreces maar uiterlijk 30 juni a.s. een brief naar de Kamer te sturen ter behandeling op de eerstvolgende procedurevergadering van 2 juli;- op basis van appreciatie van de regering in het BNC fiche en informatie uit de briefing, te besluiten tot verdere behandeling op de eerstvolgende procedurevergadering;- en vooruitlopend hierop reeds na het zomerreces een gesprek in te plannen met de eerstverantwoordelijk Eurocommissaris, Frans Timmermans.

Nederlandse schriftelijke inbreng inzake het Four Presidents’ Report over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 8 juni 2015. Nederlandse schriftelijke inbreng inzake het Four Presidents’ Report over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie - 21501-20-986

Besluit: Doorgeleiden naar de commissie Financiën met de suggestie om dit dossier te agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 18-19 juni 2015 op 17 juni.

Documenten behorende bij het wob-verzoek van de Telegraaf over de totstandkoming van de naheffing

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 juni 2015. Aanbieding documenten behorende bij het wob-verzoek van de Telegraaf over de totstandkoming van de EU naheffing - 21501-07-1263

Besluit: Agenderen voor het Algemeen overleg RAZ dd 23 juni 2015 op 16 juni.

Rapportage van de inbreng van de Nederlandse regering in EU-Hofzaken waarover in 2014 uitspraak is gedaan

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 27 mei 2015. Rapportage van de inbreng van de Nederlandse regering in EU-Hofzaken waarover in 2014 uitspraak is gedaan - 34000-V-70

Besluit: Wordt aangehouden voor de volgende procedurevergadering dd 2 juli 2015.

Reactie inzake de inzet van het kabinet voor het aanstaande gesprek met de Britse premier Cameron

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 28 mei 2015. Reactie inzake de inzet van het kabinet voor het aanstaande gesprek met de Britse premier Cameron - 34166-21

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 23 juni 2015 op 16 juni.

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 19 mei 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 22 mei 2015. Verslag van de Raad Algemene Zaken van 19 mei 2015 - 21501-02-1503

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 23 juni 2015 op 16 juni.

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: verordening herziening besluitvorming genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) COM (2015) 177

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 4 juni 2015. Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: verordening herziening besluitvorming genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) COM (2015) 177 - 34214-2

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Het betreffende EU-voorstel is de afgelopen weken behandeld in de commissie Economische Zaken.

Mededeling van de vaste commissie voor Europese Zaken over een subsidiariteitstoets bij het EU-voorstel: verordening herziening besluitvorming genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) COM (2015) 177

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 3 juni 2015. Mededeling van de vaste commissie voor Europese Zaken over een subsidiariteitstoets bij het EU-voorstel: verordening herziening besluitvorming genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) COM (2015) 177 - 34214-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Dit EU-voorstel is de afgelopen weken behandeld in de commissie Economische Zaken.