Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 30 oktober 2014

Gepubliceerd: 30 oktober 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2014A0317610
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ee423bac-9487-4388-ae94-1ce100d9b9f7&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Binnenlandse%20Zaken%20d.d.%2030%20oktober%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33659, 33258, 33934, 33946, 29854, 28844, 26643, 27859, 33978, 33258, 33978, 22112, 34017, 33978, 32043, 29854, 33900, 29924, 33573

Inhoud


Rapport Basisregistraties; vanuit het perspectief van de burger, fraudebestrijding en governance

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 29 oktober 2014. Rapport Basisregistraties; vanuit het perspectief van de burger, fraudebestrijding en governance - 2014Z19109

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Basisregistratie personen d.d. 25 november 2014.
Besluit: Er zal worden geïnventariseerd wie van de leden behoefte heeft aan een technische briefing door de Algemene Rekenkamer.

Afschrift van de reactie op brief van Stichting Waarmerk drempelvrij.nl met betrekking tot beheer van de webrichtlijnen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 29 oktober 2014. Afschrift van de reactie op brief van Stichting Waarmerk drempelvrij.nl met betrekking tot beheer van de webrichtlijnen - 2014Z19107

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel houdende tijdelijke bepalingen in verband met de instelling van een deelfonds sociaal domein (Kamerstuk 33 935)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A.

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatieproject d.d. 12 november 2014.

Verzoek om kabinetsreactie op item over veiligheid van DigiD - in uitzending van Opgelicht van 18 oktober 2014.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.J.M.J. Moors (VVD) - 29 oktober 2014. Verzoek om kabinetsreactie op item over veiligheid van DigiD - in uitzending van Opgelicht van 18 oktober 2014 - 2014Z19101

Besluit: Er zal worden geïnventariseerd welke vragen aan de minister van BZK zullen worden gesteld over de veiligheid van DigiD.
Besluit: De minister van BZK verzoeken om reactie, voor het algemeen overleg DigiD d.d. 11 november 2014, op de vragen vanuit de commissie betreffende veiligheid van DigiD.

Toelichting op de drie 'Parlement en Wetenschap'-instrumenten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - medewerker BOR, F. Wagemans - 8 oktober 2014. Toelichting op de drie 'Parlement en Wetenschap'-instrumenten - 2014Z17617

Besluit: Vka. De drie nieuwe instrumenten zijn beschikbaar voor alle commissies en zijn bedoeld om de kennispositie van de Kamer op de verschillende beleidsterreinen te vergroten. Het betreft de mogelijkheid van (1) een wetenschappelijke netwerkverkenning (doorlooptijd 1-2 weken), (2) een wetenschappelijke factsheet (doorlooptijd 3-4 weken) en (3) een wetenschappelijke ontbijtbijeenkomst ( doorlooptijd 4 weken).Toegevoegde agendapunten

Verzoek aan de commissie om de voorzitter van de parlementaire controlecommissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van de Duitse Bondsdag, de heer Clemens Binninger (CDU) te ontvangen op maandag 1 december 2014 om 15.00 uur

Zaak: Brief derden - Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) te Den Haag - 21 oktober 2014. Verzoek CTIVD, namens Clemens Binninger, om gesprek met voorzitter van vaste commissie voor Binnenlandse Zaken d.d. 1 december 2014 - 2014Z19035

Besluit: Via een emailprocedure gericht aan commissie BiZa en de Werkgroep parlementaire controle inlichtingen- en veiligheidsdiensten zal worden geïnventariseerd wie van de leden aanwezig zal zijn bij het gesprek. Het gesprek zal doorgang vinden indien tenminste 4 leden zullen deelnemen.

Aanbieding signalement 'Wachtgeldregeling' van Rob

Zaak: Brief derden - Raad voor het openbaar bestuur (Rob) te Den Haag - 27 oktober 2014. Aanbieding signalement 'Wachtgeldregeling' van Rob - 2014Z18961

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. Het signalement kan desgewenst worden betrokken bij toekomstige wetgeving betreffende de Appa.

Afschrift brief Rfv aan staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport m.b.t. advies objectief verdeelmodel Wmo 2015

Zaak: Brief derden - Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) te Den Haag - 24 oktober 2014. Afschrift brief Rfv aan staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport m.b.t. advies objectief verdeelmodel Wmo 2015 - 2014Z18969

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg over de decentralisatie-8

Aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 28 oktober 2014. Aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 34000-VII-8

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de plenaire behandeling van de Begroting 2014 van Binnenlandse Zaken, het Provinciefonds en het Gemeentefonds.

Verzoek de Nationale ombudsman tot herbenoeming substituut-ombudsmannen

Zaak: Brief derden - de Nationale ombudsman te Den Haag - 14 oktober 2014. Verzoek de Nationale ombudsman tot herbenoeming substituut-ombudsmannen - 2014Z18273

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling teneinde conform voorstel te besluiten.

Begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2014, het Provinciefonds en het Gemeentefonds

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, B.C.M. (Bernardien) van Leeuwen - 13 oktober 2014. BOR-notitie - Begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2014, het Provinciefonds en het Gemeentefonds - 2014Z17891

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de plenaire behandeling van de Begroting 2014 van Binnenlandse Zaken, het Provinciefonds en het Gemeentefonds..

Verslag van een schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio’s (Kamerstuk 33 659, nr. 20)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 8 oktober 2014. Beantwoording vragen commissie over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio’s en over de verlenging van de voorhangtermijn van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio’s - 33659-22

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een nader schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 13 november 2014 te 14.00 uur.
Besluit: De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informeren dat de commissie heeft besloten tot een nader schriftelijk overleg, waarvoor de commissie op 13 november 2014 inbreng zal leveren. Daarbij zal ook een reactie worden gevraagd op de brief van de Provincie Zuid Holland van 17 oktober 2014 aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Gerelateerde kamerstukken: 33659-22

Afschrift antwoord aan de Oogvereniging inzake het toepassen van WCAG 2.0. / webrichtlijnen 2.0. t.b.v. toegankelijkheid websites publieke organen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 7 oktober 2014. Afschrift antwoord aan de Oogvereniging inzake het toepassen van WCAG 2.0. / webrichtlijnen 2.0. t.b.v. toegankelijkheid websites publieke organen - 2014Z17470

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg ICT-aangelegenheden.7

Kabinetsreactie Evaluatie 'Veilig misstanden melden op het werk'

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 27 oktober 2014. Kabinetsreactie Evaluatie 'Veilig misstanden melden op het werk' - 33258-31

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over integriteitsbeleid waartoe de commissie reeds heeft besloten maar waarvoor nog geen datum is vastgesteld.
Gerelateerde kamerstukken: 33258-31

Nadere informatie inzake inwerkingtreding van de Wet raadgevend referendum

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 27 oktober 2014. Nadere informatie inzake inwerkingtreding van de Wet raadgevend referendum - 33934-9

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33934-9

Uitkomsten van een inventarisatie naar de afgegeven controleverklaringen bij de jaarrekeningen 2013 van decentrale overheden

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 27 oktober 2014. Uitkomsten van een inventarisatie naar de afgegeven controleverklaringen bij de jaarrekeningen 2013 van decentrale overheden - 2014Z18890

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de plenaire behandeling van de Begroting 2015 TK 3400. 0 B Gemeentefonds.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2015 (Kamerstuk 34000 IIB)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 24 oktober 2014. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2015 - 34000-IIB-4

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de plenaire behandeling van de Begroting 2015 TK 3400. 0 Hfst IIB Overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2015 (Kamerstuk 34 000 C)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 24 oktober 2014. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2015 - 34000-C-4

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de plenaire behandeling van de Begroting 2015 TK 3400. 0 C Provinciefonds.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2015 (Kamerstuk 34 000 B)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 24 oktober 2014. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2015 - 34000-B-9

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de plenaire behandeling van de Begroting 2015 TK 3400. 0 B Gemeentefonds.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 (Kamerstuk 34 000 VII)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 24 oktober 2014. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 - 34000-VII-7

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de plenaire behandeling van de Begroting 2015 TK 3400. 0 Hfst. VII Binnenlandse Zaken.

Informatie over het wetsvoorstel verkorting duur voortgezette uitkering Appa (Kamerstuk 33 946)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 23 oktober 2014. Informatie over het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer in verband met de maximering van het pensioengevend loon en in verband met enkele wijzigingen van technische aard (Wet maximering pensioengevend loon Appa) - 33946-8

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Wetsvoorstel is reeds plenair afgehandeld.
Gerelateerde kamerstukken: 33946-8

Verzoek tot onderzoek CTIVD resterende vragen in verband met de moord op Theo van Gogh

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 oktober 2014. Aanbieding afschrift van het verzoek tot onderzoek aan de CTIVD naar resterende vragen in verband met de moord op Theo van Gogh - 29854-30

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding risicoanalyse integriteit

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 oktober 2014. Aanbieding risicoanalyse integriteit - 28844-79

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over integriteitsbeleid waartoe de commissie reeds heeft besloten maar waarvoor nog geen datum is vastgesteld.5

Reactie op de aangenomen motie van de leden Schouw en Taverne over het intrekken van de Zondagswet (Kamerstuk 33 400 VII, nr. 23)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 oktober 2014. Reactie op de aangenomen motie van de leden Schouw en Taverne over het intrekken van de Zondagswet (Kamerstuk 33 400 VII, nr. 23) - 34000-VII-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding van het onderzoek naar de progressie in de mate van transparantie van gemeentelijke tarieven voor de leges van omgevingsvergunningen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 oktober 2014. Aanbieding van het onderzoek naar de progressie in de mate van transparantie van gemeentelijke tarieven voor de leges van omgevingsvergunningen - 34000-B-8

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de plenaire behandeling van de Begroting 2015 TK 3400. 0 Hfst VII Binnenlandse Zaken en B Gemeentefonds.

Aanbieding Handreiking kostentoerekening heffingen, rechten en tarieven 2014

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 oktober 2014. Aanbieding Handreiking kostentoerekening heffingen, rechten en tarieven 2014 - 34000-B-7

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanhoudingen fraude met DigiD

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 oktober 2014. Aanhoudingen fraude met DigiD - 26643-329

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over DigiD op 11 november 2014.

Afschrift brief aan het advocatenkantoor CMS Derks Star Busmann inzake AET

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 oktober 2014. Afschrift brief aan het advocatenkantoor CMS Derks Star Busmann inzake AET - 2014Z18268

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgang inzake Basisregistratie Personen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 oktober 2014. Voortgang inzake Basisregistratie Personen - 27859-734

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Basisregistratie Personen op 25 november 2015.

Beantwoording vragen commissie over het Voorstel van Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (Kamerstuk 33 978)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 oktober 2014. Beantwoording vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het Voorstel van Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT - 33978-22

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33978-22

Uitvoering van de motie van de leden Recourt en Schouw over procedures ter bescherming van internationale klokkenluiders

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 oktober 2014. Uitvoering van de motie van de leden Recourt en Schouw over procedures ter bescherming van internationale klokkenluiders - 33258-30

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33258-30

Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 14 oktober 2014. Derde nota van wijziging - 33978-13

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33978-13

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 1 juli 2014. Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT) - 33978

Besluit: Wetsvoorstel is reeds plenair afgehandeld.

Kabinetsreactie op de consultatie van de Europese Commissie over stedelijke dimensie in EU-beleid

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 2 oktober 2014. Kabinetsreactie op de consultatie van de Europese Commissie over stedelijke dimensie in EU-beleid - 22112-1918

Besluit: De minister verzoeken een BNC-fiche op te stellen over dit EU-voorstel, waarin ook ingegaan wordt op de wijze van behandeling van deze mededeling, en het vervolgtraject van de behandeling.

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer in verband met een verkorting van de duur van de voortgezette uitkering en in verband met enkele wijzigingen van technische aard (Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 mei 2014. Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer in verband met de maximering van het pensioengevend loon en in verband met enkele wijzigingen van technische aard (Wet maximering pensioengevend loon Appa) - 33946

Besluit: Wetsvoorstel is reeds plenair afgehandeld.

Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met het oog op een betere uitvoering van de wet (Reparatiewet WNT)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 10 oktober 2014. Nota van wijziging - 34017-7

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34017-7

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 5 september 2014. Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met het oog op een betere uitvoering van de wet (Reparatiewet WNT) - 34017

Besluit: Wetsvoorstel is reeds plenair afgehandeld.

Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 10 oktober 2014. Tweede nota van wijziging - 33978-9

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33978-9

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 1 juli 2014. Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT) - 33978

Besluit: Wetsvoorstel is reeds plenair afgehandeld.

Onderhandelingsresultaat ABP-pensioenregeling

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 10 oktober 2014. Onderhandelingsresultaat ABP-pensioenregeling - 32043-230

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de plenaire behandeling van de Begroting 2015 TK 3400. 0 Hfst. VII Binnenlandse Zaken. .

Notitie tweekamerstelsels

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 september 2014. Notitie tweekamerstelsels - 34000-VII-4

Besluit: De commissievoorzitter zal zich verstaan met de voorzitter van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning van de Eerste kamer over de mogelijke betrokkenheid van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer.2

Vervolgreactie op uitzending EenVandaag over moord op Theo Van Gogh d.d. 22 september 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 9 oktober 2014. Vervolgreactie op uitzending EenVandaag over moord op Theo Van Gogh d.d. 22 september 2014 - 29854-29

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Spoedverzoek aangaande passief kiesrecht eilandsraadsverkiezingen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 29 september 2014. Spoedverzoek aangaande passief kiesrecht eilandsraadsverkiezingen - 33900-8

Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van VvW TK 33900 aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen .
Gerelateerde kamerstukken: 33900-8

Aanbieding van het toezichtsrapport van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD/Commissie) inzake de inzet van de afluisterbevoegdheid en van de bevoegdheid tot de selectie van sigint door de AIVD

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 7 oktober 2014. Aanbieding van het toezichtsrapport van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD/Commissie) inzake de inzet van de afluisterbevoegdheid en van de bevoegdheid tot de selectie van sigint door de AIVD (nr.40) - 29924-116

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over IVD-aangelegenheden.

Aanbieding van het Besluit tot wijziging van het Tijdelijk Experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 7 oktober 2014. Aanbieding van het Besluit tot wijziging van het Tijdelijk Experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming - 33573-9

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over evaluatie van verkiezingen op 4 november 2014.
Gerelateerde kamerstukken: 33573-9

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2015

Zaak: Nota van wijziging - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 16 oktober 2014. Nota van wijziging - 34000-III-9

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Binnenlandse Zaken

Zaak: Begroting - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 16 september 2014. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2015 - 34000-III

Besluit: Begroting 2015 Hfst III Algemene Zaken is reeds plenair behandeld.

Afschrift van de brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten Generaal over halfjaarlijkse rappel toezeggingen

Zaak: Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 9 oktober 2014. Afschrift van de brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten Generaal over halfjaarlijkse rappel toezeggingen - 2014Z17722

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.