Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 25 september 2014

Gepubliceerd: 25 september 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2014A031748
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9516f5a7-ce86-4ad8-9697-2b656b214ac8&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Binnenlandse%20Zaken%20d.d.%2025%20september%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 25764, 34017, 32224, 22112, 33691, 33841, 27859, 33829, 31142, 30985, 33935, 31490, 32173, 32173

Inhoud


Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het basisregister reisdocumenten

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 juli 2014. Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het basisregister reisdocumenten - 25764-81

Besluit: Nadere informatie afwachten.

Inventarisatie rondetafelgesprek Wet normering topinkomens

Zaak: Overig - griffier, F.M.J. Hendrickx - 23 september 2014. Genodigden RTG WNT - 2014Z16351

Besluit: De lijst van genodigden voor het rondetafelgesprek wordt vastgesteld. Het rondetafelgesprek zal voor het herfstreces worden gepland.

Verzoek van het lid Schouw (D66) om uitstel van het algemeen overleg Btw bij samenwerken gemeenten d.d.1 oktober

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 24 september 2014. Verzoek van het lid Schouw (D66) om uitstel van het algemeen overleg Btw bij samenwerken gemeenten d.d.1 oktober - 2014Z16474

Besluit: Het algemeen overleg Btw bij samenwerken gemeenten zal enige tijd worden uitgesteld, maar spoedig plaatsvinden.
Besluit: De minister van BZK verzoeken om voorafgaande aan een algemeen overleg de stukken zeer tijdig aan de Kamer te doen toekomen.7

Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met het oog op een betere uitvoering van de wet (Reparatiewet WNT)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 24 september 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 34017-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34017-6

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 5 september 2014. Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met het oog op een betere uitvoering van de wet (Reparatiewet WNT) - 34017

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.
Noot: Het kabinet dringt vanwege het spoedeisend karakter van het wetsvoorstel aan op behandeling in de Tweede Kamer vòòr 16 oktober.

Brief aan de Kamervoorzitter over Toekomst- en onderzoeksagenda 2015

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 5 juni 2014. Brief aan de Kamervoorzitter over Toekomst- en onderzoeksagenda 2015 - 32224-10

Besluit: De leden kunnen nog tot 1 oktober voorstellen indienen.
Noot: Leden kunnen tot 1 oktober 2014 voorstellen indienen bij hun vaste of algemene commissie, i.c. de commissie BiZa. De cie. BiZa dient voor 1 november 2014 te beslissen of zij een voorstel bij de cie. Rijksuitgaven wil indienen. Op dit moment heeft nog geen van de commissieleden een voorstel bij de cie. BiZa ingediend.

Reactie Europese Commissie op brief voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken m.b.t. politieke dialoog over EU-wetgeving inzake biometrischegegevens in paspoorten

Zaak: Brief derden - Europese Commissie te Brussels - 11 augustus 2014. Reactie Europese Commissie op brief voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken m.b.t. politieke dialoog over EU-wetgeving inzake biometrische - 2014Z16241gegevens in paspoorten

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Fiche: Verordening pensioenbijdrage EU-ambtenaren

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 19 september 2014. Fiche: Verordening pensioenbijdrage EU-ambtenaren - 22112-1908

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op de motie van het lid Fokke c.s. inzake spookvertegenwoordigers

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 september 2014. Reactie op de motie van het lid Fokke c.s. inzake spookvertegenwoordigers - 33691-18

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting 2015 TK 3400. 0 Hfst. VII Binnenlandse Zaken.
Gerelateerde kamerstukken: 33691-18

Reactie CTIVD op verzoeken Tweede Kamer inzake AMvB strafbare feiten agenten en samenwerking AIVD en MIVD buitenlandse diensten

Zaak: Brief derden - Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) te Den Haag - 28 augustus 2014. Reactie CTIVD op verzoeken Tweede Kamer inzake AMvB strafbare feiten agenten en samenwerking AIVD en MIVD buitenlandse diensten - 2014Z14908

Besluit: Desgewenst betrekken bij AO inzake IVD-aangelegenheden.

Adviesaanvraag Rob democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 9 september 2014. Adviesaanvraag Rob democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden - 33841-169

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting 2015 TK 3400. 0 Hfst. VII Binnenlandse Zaken.
Gerelateerde kamerstukken: 33841-16

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2015 (34000-C)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 september 2014. Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2015 - 34000-C

Besluit: Betrekken bij de inbreng van het verslag houdende een lijst van feitelijke vragen d.d. 14 oktober 2014.

Bekrachtiging initiatiefwetsvoorstellen inzake het referendum

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 22 september 2014. Bekrachtiging initiatiefwetsvoorstellen inzake het referendum - 2014Z16188

Besluit: De minister van BZK zal worden gevraagd naar de mogelijkheden om het wetsvoorstel op 1 januari 2015 in werking te laten treden.5

Voortgangsrapportage Operatie Basisregistratie Personen (BRP)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 22 september 2014. Voortgangsrapportage Operatie Basisregistratie Personen (BRP) - 27859-72

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg basisregistratie personen op 16 oktober 2014.

Test met internetstemmen voor kiezers die vanuit het buitenland stemmen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 september 2014. Test met internetstemmen voor kiezers die vanuit het buitenland stemmen - 33829-4

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg evaluatie verkiezingen.

Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezing van het Europees Parlement

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 september 2014. Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezing van het Europees Parlement - 31142-46

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg evaluatie verkiezingen kort na het herfstreces.

Aanbieding Werkprogramma 2015 van de Raad voor het Openbaar Bestuur

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 september 2014. Aanbieding Werkprogramma 2015 van de Raad voor het Openbaar Bestuur - 33750-VII-68

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting 2015 TK 3400. 0 Hfst VII Binnenlandse Zaken.

Aanbieding van het rapport ‘evaluatie systematiek macronorm onroerende zaakbelasting’

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 september 2014. Aanbieding van het rapport ‘evaluatie systematiek macronorm onroerende zaakbelasting’ - 34000-B-5

Besluit: Desgewenst betrekken bij de Begroting 2015 TK 3400. 0 B.

Aanbieding van de septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2014

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 september 2014. Aanbieding van de septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2014 - 34000-B-4

Besluit: Desgewenst betrekken bij de Begroting 2015 TK 3400. 0 B en C.4

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2015 (34000-B)

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 september 2014. Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2015 - 34000-B

Besluit: Betrekken bij de inbreng van het verslag houdende een lijst van feitelijke vragen d.d. 14 oktober 2014.

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 september 2014. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 - 34000-VII

Besluit: Betrekken bij de inbreng van het verslag houdende een lijst van feitelijke vragen d.d. 14 oktober 2014.

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2015

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 september 2014. Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2015 - 34000-IIB

Besluit: Voor dit begrotingshoofdstuk is reeds de inbrengdatum voor het Verslag houdende een lijst van feitelijke vragen vastgesteld op 9 oktober 2014.

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2015

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 september 2014. Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2015 - 34000-IIA

Besluit: Voor dit begrotingshoofdstuk is reeds de inbrengdatum voor het Verslag houdende een lijst van feitelijke vragen vastgesteld op 9 oktober 2014.
Noot: De leden wordt in overweging gegeven een blanco Verslag uit te brengen en vragen die betrekking hebben op het functioneren van de Tweede Kamer zo mogelijk in het kader van de behandeling van de Raming aan de orde te stellen.

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2015

Zaak: Begroting - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 16 september 2014.

Besluit: Voor dit begrotingshoofdstuk is reeds de inbrengdatum voor het Verslag houdende een lijst van feitelijke vragen vastgesteld op 23 september 2014.

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2015

Zaak: Begroting - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 16 september 2014. Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2015 - 34000-I

Besluit: Voor dit begrotingshoofdstuk is reeds de inbrengdatum voor het Verslag houdende een lijst van feitelijke vragen vastgesteld op 23 september 2014.

Afschrift adviesaanvraag Rfv

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 september 2014. Aanbieding afschrift adviesaanvraag Rfv over de wijze waarop in de financiële verhouding Rijk-gemeenten de kosten van opsporing en ruiming van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog een plaats moeten krijgen - 33750-B-20

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beleidsdoorlichting Interbestuurlijke verhoudingen 2007 – 2013 (TK 30 985 nr. 8)

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, F. Wagemans - 23 september 2014. BOR-notitie - Beleidsdoorlichting Interbestuurlijke verhoudingen 2007-2013 - 2014Z16369

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg over de decentralisatie-operatie.

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 7 maart 2014. Beleidsdoorlichting Interbestuurlijke verhoudingen - 30985-8

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de decentralisatie-operatie.

Aankondiging van het intrekken van het voorstel van wet houdende tijdelijke bepalingen in verband met de instelling van een deelfonds sociaal domein (33 935)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 september 2014. Aankondiging van het intrekken van het voorstel van wet houdende tijdelijke bepalingen in verband met de instelling van een deelfonds sociaal domein - 33935-7

Besluit: Algemeen overleg voeren over de stukken die oorspronkelijk voor het WGO waren geagendeerd.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de Kamer te informeren over de regierol.
Noot: Nu het wetsvoorstel TK 33935 Wet instelling van een deelfonds sociaal domein is ingetrokken, dient de commissie een nieuw besluit te nemen over de stukken die geagendeerd zijn voor het WGO dat oorspronkelijk voor de behandeling van dit wetsvoorstel was gepland.De agenda voor het WGO omvatte:31839-343 - Brief regering d.d. 05-02-2014minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - Gemeentelijke samenwerkingsverbanden sociaal domein en ambassadeurs regionale samenwerking2
Gerelateerde kamerstukken: 33935-7

Voortgang verbeteringen in de bedrijfsvoering van het Ministerie van BZK (inclusief W&R)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 10 september 2014. Voortgang verbeteringen in de bedrijfsvoering van het Ministerie van BZK (inclusief W&R) - 31490-159

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting 2015 TK 3400. 0 Hfst. VII Binnenlandse Zaken.

Aanbieding antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de Kamer bij de Algemene Politieke Beschouwingen d.d. 17 september 2014.

Zaak: Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 18 september 2014. Aanbieding antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de Kamer bij de Algemene Politieke Beschouwingen d.d. 17 september 2014 - 2014Z15993

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Binnenlandse Zaken

Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de invoering van een onafhankelijke bindende toets voorafgaand aan de inzet van bijzondere bevoegdheden jegens journalisten, welke gericht is op het achterhalen van hun bronnen

Zaak: Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 15 september 2014. Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de invoering van een onafhankelijke bindende toets voorafgaand aan de inzet van bijzondere bevoegdheden jegens journalisten, welke gericht is op het achterhalen van hun bronnen - 34027

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 30 oktober 2014 te 14:00 uur.

Aanbieding van verklaringen van overbrenging van stukken die door het Kabinet der Koningin aan het Rijksarchief zijn overgedragen

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 16 september 2014. Aanbieding van verklaringen van overbrenging van stukken die door het Kabinet der Koningin aan het Rijksarchief zijn overgedragen - 34000-I-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verstrekking van Prinsjesdagstukken

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 11 september 2014. Verstrekking van Prinsjesdagstukken - 32173-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek van het lid van Raak over de Prinsjesdagstukken

Zaak: Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 10 september 2014. Reactie op verzoek van het lid van Raak over de Prinsjesdagstukken - 32173-5

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.