Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 11 september 2014

Gepubliceerd: 12 september 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2014A0314511
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=eab8db1c-1e72-47f9-90b7-3d93602b8822&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Binnenlandse%20Zaken%20d.d.%2011%20september%202014%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30977, 32173, 29924, 22112, 32224, 33659, 33659, 31475, 32334, 28481, 28844, 33951, 33951, 28750, 30950, 25764, 25764, 30184, 30985, 33258, 25764, 17050, 30111, 33978, 22112, 32752, 33047, 33344, 26643, 25764, 28479, 31568, 33268, 33268, 29924, 32802, 31839, 32173

Inhoud


Afschrift van een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken over de gewijzigde motie van de leden Schouw en Van Toorenburg (t.v.v. Kamerstuk 30977, nr. 99) inzake de effecten van de bezuinigingsvoorstellen op het werk van de AIVD (Kamerstuk 30 977, nr. 105)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 5 september 2014. Afschrift van een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken over de gewijzigde motie van de leden Schouw en Van Toorenburg (t.v.v. Kamerstuk 30 977, nr. 99) inzake de effecten van de bezuinigingsvoorstellen op het werk van de AIVD (Kamerstuk 30 977, nr. 105) - 30977-106

Besluit: Agenderen voor eerst volgend algemeen overleg inzake IVD-aangelegenheden.

Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met het oog op een betere uitvoering van de wet (Reparatiewet WNT)

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 5 september 2014. Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met het oog op een betere uitvoering van de wet (Reparatiewet WNT) - 34017

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op maandag 18 september 2014 te 14:00 uur.

Reactie op verzoek van het lid Van Raak om openbaarmaking van de Prinsjesdagstukken

Zaak: Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 4 september 2014. Reactie op verzoek van het lid Van Raak om openbaarmaking van de Prinsjesdagstukken - 32173-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.10

Toezichtsrapport CTIVD inzake onderzoek door de AIVD op sociale media (rapport nr. 39)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 4 september 2014. Toezichtsrapport CTIVD inzake onderzoek door de AIVD op sociale media (rapport nr. 39) - 29924-114

Besluit: Agenderen voor eerst volgend algemeen overleg inzake IVD-aangelegenheden.

Afschrift van een brief aan de Algemene Rekenkamer over de gewijzigde motie van de leden Schouw en Van Toorenburg (t.v.v. Kamerstuk 30977, nr. 99) over de effecten van de bezuinigingsvoorstellen op het werk van de AIVD (Kamerstuk 30 977, nr. 105)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 27 augustus 2014. Afschrift van een brief aan de Algemene Rekenkamer over de gewijzigde motie van de leden Schouw en Van Toorenburg (t.v.v. Kamerstuk 30977, nr. 99) over de effecten van de bezuinigingsvoorstellen op het werk van de AIVD (Kamerstuk 30 977, nr. 105) - 2014Z14886

Besluit: Agenderen voor eerst volgend algemeen overleg inzake IVD-aangelegenheden.

Behandeling begrotingen Binnenlandse Zaken 2015

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 28 augustus 2014. Brief commissie voor de Rijksuitgaven over de behandeling rapporten Algemene Rekenkamer in de 2e helft 2014 - 2014Z14485

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 29 augustus 2014. Brief commissie voor de Rijksuitgaven over Kamerbehandeling Rijksbegroting 2015 - 2014Z14561

Besluit: - De commissie ziet af van houden van een wetgevingsoverleg of begrotingsoverleg.- De commissie wijst geen rapporteur aan.- De commissie besluit over een ARK-briefing desgewenst op een later moment.- De commissie besluit tot de volgende inbrengdata voor de Verslagen houdende een lijst van feitelijke vragen:dinsdag 23 september 2014 te 14.00 uur voor Hfst. I en Hfst. IIIABCdonderdag 9 oktober 2014 te 14:00 uur voor Hfst IIA en IIB (waarbij de inbreng voor Hfst IIA zo mogelijk blanco zal zijn.)dinsdag 14 oktober 2014 te 14:00 uur voor Hfst. VII en de Fondsen B en C- Het BOR zal worden verzocht een notitie op te stellen.

Fiche 2: Besluit opvolger programma interoperabiliteitoplossingen voor Europese overheidsorganisaties (ISA²)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 2 september 2014. Fiche: Besluit opvolger programma interoperabiliteitoplossingen voor Europese overheidsorganisaties (ISA²) - 22112-1893

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Brief aan de Kamervoorzitter over Toekomst- en onderzoeksagenda 2015

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 5 juni 2014. Brief aan de Kamervoorzitter over Toekomst- en onderzoeksagenda 2015 - 32224-10

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. De leden kunnen al voorstellen indienen.
Noot: Leden kunnen voor 1 oktober 2014 onderzoeksvoorstellen indienen bij de vaste/algemene commissies.Iedere commissie dient uiterlijk 1 november 2014 één (of geen) voorstel in bij de commissie voor de Rijksuitgaven. Deze datum zal als strikte deadline worden gehanteerd.De leden en de commissies worden verzocht selectief te zijn. Bij ieder onderzoeksvoorstel dient goed gemotiveerd te worden waarom parlementair onderzoek in het kader van de toekomst- en onderzoeksagenda meerwaarde heeft (ten opzichte van ander uitgevoerd, lopend en voorgenomen onderzoek binnen of buiten de Kamer).De commissie voor de Rijksuitgaven toetst de commissievoorstellen aan de hand van de vastgestelde criteria (deze staan in de bijlage van de brief van 5 juni 2014: Kamerstuk 32 224, nr. 10)) en stelt vervolgens een voordracht op aan de Kamer - rekening houdend met nog lopende onderzoeken - voor ten hoogste drie nieuwe onderzoeken. De commissie zal hierbij onder andere toetsen op de beschikbare capaciteit bij leden en bij de ambtelijke organisatie om zelf nieuwe onderzoeken in uitvoering te nemen.

Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio’s

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 20 augustus 2014. Verlenging van de voorhangtermijn van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio’s - 33659-21

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op donderdag 18 september 2014 te 14.00 uur.
Noot: De voorhangtermijn is door de staatssecretaris van I&M verlengd tot 30 september 2014.
Gerelateerde kamerstukken: 33659-21

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio’s

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 14 juli 2014. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio’s - 33659-20

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op donderdag 18 september 2014 te 14.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 33659-20

Aanbieding werkprogramma 2015 van Rob

Zaak: Brief derden - Raad voor het openbaar bestuur (Rob) te Den Haag - 14 juli 2014. Aanbieding werkprogramma 2015 van Rob - 2014Z13395

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Eindrapport van de visitatiecommissie van ProDemos

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 3 september 2014. Eindrapport van de visitatiecommissie van ProDemos - 31475-19

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg ProDemos.Overig

Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 20 augustus 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 32334-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 32334-8

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 8 maart 2010. Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter - 32334

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Uitstelbericht over een uitzondering op het verbod van direct onderscheid naar geslacht in de Algemene wet gelijke behandeling

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 2 september 2014. Uitstel toezending van een voorstel over een uitzondering op het verbod van direct onderscheid naar geslacht in de Algemene wet gelijke behandeling - 28481-23

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer in verband met een verkorting van de duur van de voortgezette uitkering en in verband met enkele wijzigingen van technische aard (Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 1 september 2014.

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 mei 2014. Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer in verband met een verkorting van de duur van de voortgezette uitkering en in verband met enkele wijzigingen van technische aard (Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa) - 33946

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Acties n.a.v. verkenning knelpunten integriteitsonderzoeken bij vermoedens van schendingen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 27 augustus 2014. Acties n.a.v. verkenning knelpunten integriteitsonderzoeken bij vermoedens van schendingen - 28844-78

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting 2015 Hfst VII BZK.

Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiewet BZK 2014)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 1 september 2014. Tweede nota van wijziging - 33951-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33951-6

Zaak: Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 25 augustus 2014. Nota van wijziging - 33951-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33951-5

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 4 juni 2014. Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiewet BZK 2014) - 33951

Besluit: Inbreng voor het verslag kon worden geleverd tot donderdag 4 september jl.

Afschrift van een adviesaanvraag aan het Centraal Planbureau over opkomstpercentages en herindelingen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 augustus 2014. Afschrift van een adviesaanvraag aan het Centraal Planbureau over opkomstpercentages en herindelingen - 28750-59

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Nazending bijlagen Voortgangsbrief Discriminatie 2013

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 14 augustus 2014. Nazending bijlagen Voortgangsbrief Discriminatie 2013 - 30950-74

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over discriminatie van 2 uur in november.

Halfjaarlijks overzicht wetgeving BES-eilanden

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 4 juli 2014. Halfjaarlijks overzicht wetgeving BES-eilanden - 33750-IV-48

Besluit: Ter kennis brengen van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties.

Reactie op het verzoek tot uitvoering van de motie Heijnen c.s. inzake het opslaan van vingerafdrukken in paspoorten (Kamerstuk 25764, nr. 60)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 augustus 2014. Reactie op het verzoek tot uitvoering van de motie Heijnen c.s. inzake het opslaan van vingerafdrukken in paspoorten (Kamerstuk 25764, nr. 60) - 25764-84

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zelfevaluatie aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 augustus 2014. Zelfevaluatie aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten - 25764-83

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding afschrift van de reactie op een vraag over ouders die alleen met hun minderjarige kinderen reizen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 13 augustus 2014. Aanbieding afschrift van de reactie op een vraag over ouders die alleen met hun minderjarige kinderen reizen - 2014Z14004

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel toezending reactie op het monitoringsrapport Nederland Europees handvest inzake lokale autonomie en het aanvullend protocol burgerparticipatie

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 augustus 2014. Uitstel toezending reactie op het monitoringsrapport Nederland Europees handvest inzake lokale autonomie en het aanvullend protocol burgerparticipatie - 30184-36

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting Integriteitsbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 augustus 2014. Uitstel beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting Integriteitsbeleid - 30985-10

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.5

Aanbieding evaluatierapport over klokkenluiders

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 24 juli 2014. Aanbieding evaluatierapport over klokkenluiders - 33258-29

Besluit: Kabinetsstandpunt afwachten.
Gerelateerde kamerstukken: 33258-29

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het basisregister reisdocumenten

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 juli 2014. Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het basisregister reisdocumenten - 25764-81

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Aanpak identiteitsfraude - Uitvoeringsagenda 2014

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 14 juli 2014. Aanpak identiteitsfraude - Uitvoeringsagenda 2014 - 17050-485

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de BRP op 16 oktober 2014.

Voortgang inzake de normering van topinkomens in de publieke en semipublieke sector

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 juli 2014. Voortgang inzake de normering van topinkomens in de publieke en semipublieke sector - 30111-72

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van VvW TK 33978 verlaging bezoldigingsmaximum WNT, en VvW TK 34017 Reparatiewet WNT.

Aanbieding afschrift van de brief over de consultatie van het wetsvoorstel Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 13 augustus 2014. Aanbieding afschrift van de brief over de consultatie van het wetsvoorstel Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT - 33978-5

Besluit: Besloten wordt een rondetafelgesprek te organiseren. Er zal worden geïnventariseerd wie voor het rondetafelgesprek moet worden uitgenodigd.
Gerelateerde kamerstukken: 33978-5

Reactie op het verzoek van de commissie over het voorstel verordening Europese politieke partijen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 augustus 2014. Reactie op het verzoek van de commissie over het voorstel verordening Europese politieke partijen - 22112-1886

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Advies van de Commissie toezicht financiën politieke partijen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 juli 2014. Advies van de Commissie toezicht financiën politieke partijen - 32752-43

Besluit: De staf van de commissie zal nagaan wanneer het kabinetsstandpunt op het advies van de Commissie toezicht financiën politieke partijen naar de Kamer zal worden gezonden.
Gerelateerde kamerstukken: 32752-43

Reactie op de vraag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake visienota bestuur en bestuurlijke inrichting

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 juli 2014. Reactie op de vraag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake visienota bestuur en bestuurlijke inrichting - 33047-23

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Bekrachtiging initiatiefvoorstel Dijkstra/Schouw inzake gewetensbezwaarde trouwambtenaren (Kamerstuk 33 344)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 10 juli 2014. Bekrachtiging initiatiefvoorstel Dijkstra/Schouw inzake gewetensbezwaarde trouwambtenaren - 33344-9

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33344-9

Voortgang van de uitvoering van de ICT-Beveiligingsassessments DigiD

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 10 juli 2014. Voortgang van de uitvoering van de ICT-Beveiligingsassessments DigiD - 26643-323

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg DigiD.

Uitstel reactie over uitvoering van de motie van het lid Heijnen (Kamerstuk 25 764, nr. 77) inzake biometrische gegevens in de paspoorten

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 10 juli 2014. Uitstel toezending reactie over uitvoering van de motie van het lid Heijnen inzake biometrische gegevens in de paspoorten - 25764-82

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Evaluatie sollicitatieplicht politieke ambtsdragers 2013

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 augustus 2014. Evaluatie sollicitatieplicht politieke ambtsdragers 2013 - 28479-70

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Begroting 2015 Hfst. VII BZK.3

Aanbieden van de algemene maatregel van bestuur houdende het Besluit harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 1 juli 2014. Aanbieden van de algemene maatregel van bestuur houdende het Besluit harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers - 31568-140

Besluit: Ter kennis brengen van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties.

Afschrift brief Kiesraad aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties m.b.t. advies n.a.v gemeenteraadsverkiezingen en verkiezing Europees parlement 2014

Zaak: Brief derden - Kiesraad te Den Haag - 24 juli 2014. Afschrift brief Kiesraad aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties m.b.t. advies n.a.v gemeenteraadsverkiezingen en - 2014Z13972verkiezing Europees parlement 2014

Besluit: Minister BZK vragen met spoed het kabinetsstandpunt tijdig voor het AO Evaluatie verkiezingen op 25 september a.s. aan de Kamer te doen toekomen.

Aanbieding afschrift van een brief aan de Eerste Kamer over integrale herziening Kieswet

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 1 september 2014. Aanbieding afschrift van een brief aan de Eerste Kamer over integrale herziening Kieswet - 33268-25

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Evaluatie verkiezingen d.d. 25 september 2014. Voorafgaande aan het algemeen overleg zal op dinsdag 23 september 2014 een gesprek met de Kiesraad worden georganiseerd.
Gerelateerde kamerstukken: 33268-25

Advies van de Kiesraad over het belang en de eventuele vormgeving van een integrale herziening van de Kieswet

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 4 juli 2014. Advies van de Kiesraad over het belang en de eventuele vormgeving van een integrale herziening van de Kieswet - 33268-24

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Evaluatie verkiezingen d.d. 25 september 2014. Voorafgaande aan het algemeen overleg zal op dinsdag 23 september 2014 een gesprek met de Kiesraad worden georganiseerd.
Gerelateerde kamerstukken: 33268-24

Convenant Joint Sigint Cyber Unit (JSCU)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 3 juli 2014. Convenant Joint Sigint Cyber Unit (JSCU) - 29924-113

Besluit: Agenderen voor eerst volgende algemeen overleg inzake IVD-aangelegenheden.

Kabinetsreactie op de motie Voortman over het de Kamer snel laten beschikken over betrouwbare en actuele informatie

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 3 juli 2014. Kabinetsreactie op de motie Voortman over het de Kamer snel laten beschikken over betrouwbare en actuele informatie - 32802-9

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van TK 33328 Wet open overheid.

Afronding werkzaamheden van drie ambassadeurs voor de regionale samenwerking

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 25 augustus 2014. Afronding werkzaamheden van drie ambassadeurs voor de regionale samenwerking - 31839-409

Besluit: Desgewenst betrekken bij het geplande Wetgevingsoverleg inzake TK 33935 en Voortgang decentralisatieproces.

Kabinetsreactie op de finale CPB rapportage inzake de financiële kansen en risico's van de decentralisaties in het sociaal domein

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 juli 2014. Kabinetsreactie op de finale CPB rapportage inzake de financiële kansen en risico's van de decentralisaties in het sociaal domein - 33750-B-19

Besluit: Reeds geagendeerd voor het geplande Wetgevingsoverleg voortgang van het decentralisatieproject.

Inrichting informatievoorziening gedecentraliseerd sociaal domein

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 7 juli 2014. Inrichting informatievoorziening gedecentraliseerd sociaal domein - 33750-VII-67

Besluit: Desgewenst betrekken bij het geplande Wetgevingsoverleg inzake TK 33935 en Voortgang decentralisatieproces.

Informatie over de inrichting en de uitwerking van de Transitiecommissie Sociaal Domein

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 3 juli 2014. Informatie over de inrichting en de uitwerking van de Transitiecommissie Sociaal Domein - 33750-VII-65

Besluit: Desgewenst betrekken bij het geplande Wetgevingsoverleg inzake TK 33935 en Voortgang decentralisatieproces.

Reactie op het verzoek de heer Van Raak e.a. over toezending Miljoenennota

Zaak: Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 2 september 2014. Reactie op het verzoek van het lid Van Raak over toezending van de Miljoenennota - 32173-3

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim

Zaak: Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 17 juli 2014. Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim - 33989

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 6 november 2014 te 14:00 uur.