Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 3 juli 2014

Gepubliceerd: 4 juli 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2014A030248
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=616cc3d3-8c33-45c1-aa1a-f47cd8499880&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%203%20juli%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 32013, 32013, 33752, 31066, 32545, 27863, 33750, 33940, 33950, 33950

Inhoud


Brief over aanpak van swaps in het MKB

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum (CDA) - 3 juli 2014. Brief over aanpak van swaps in het MKB - 2014Z12733

Besluit: De minister van Financiën verzoeken om uiterlijk 1 september 2014 de Kamer te informeren over de stand van zaken van de aanpak van swaps in het MKB.
Noot: Zie ook de brief van de minister van Financiën van 1 juli 2014 over de stand van zaken met betrekking tot rentederivaten in het MKB (2014Z12427).

Kabinetsreactie op het jaarverslag van BIS (Bank for International Settlements)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 3 juli 2014. Kabinetsreactie op het jaarverslag van BIS (Bank for International Settlements) - 2014Z12732

Besluit: De minister van Financiën verzoeken om een kabinetsreactie op het jaarverslag van de Bank for International Settlements (BIS).
Noot: Link naar jaarverslag BIS: http://www.bis.org/publ/arpdf/ar2014e.htm.

Stand van zaken diverse fiscale stukken en brieven

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 3 juli 2014. Stand van zaken diverse fiscale stukken en brieven (n.a.v. de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 6 juni 2014) - 2014Z12731

Besluit: Het ministerie van Financiën wordt verzocht aan te geven welke fiscale stukken en brieven - die zijn aangekondigd in de brief van de staatssecretaris van 6 juni 2014 (Kamerstuk 32740, nr. 18) - nog verwacht kunnen worden en wanneer. Tevens wordt verzocht om de stand van zaken van de brief over het arrest ATP Pension Service. De leden van de vaste commissie voor Financiën zullen hierover per mail worden geïnformeerd (zie de reactie van het ministerie van
Noot: Het gaat om de volgende fiscale stukken en brieven uit de brief van 6 juni 2014:Een integrale analyse van de winstboxEen wetsvoorstel ter goedkeuring van het verdrag tussen Nederland en de VS om internationale belastingnaleving te verbeteren en FATCA te implementerenEen brief over btw op isolatiematerialenEen brief naar aanleiding van de motie Oosenbrug (PvdA)/Van der Linde (VVD) waarin de regering wordt opgeroepen het BSN en het btw-nummer los te koppelen (Kamerstuk 33750-VII, nr. 23)Een brief over de btw-gapHet wetsvoorstel waarin de medeverantwoordelijkheid voor de opdrachtgever wordt geregeldReactie ministerie van Financiën:Integrale analyse van de winstbox: Deze analyse is vandaag aan de Kamer gestuurd.Wetsvoorstel implementatie FATCA: Dit wetsvoorstel zal naar verwachting morgen worden aangeboden aan de Tweede Kamer.Brief over zowel btw op isolatiematerialen als reactie op de motie Oosenbrug: Deze brief zal naar verwachting morgen naar de Tweede Kamer worden gestuurd.Brief over btw-gap: Deze brief zal naar verwachting morgen naar de Tweede Kamer worden gestuurd.Wetsvoorstel waarin de medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever wordt geregeld: Dit wetsvoorstel zal naar verwachting in het zomerreces worden aangeboden aan de Tweede Kamer.Brief over arrest ATP Pension Service/btw voor diensten van pensioenuitvoerders: Vandaag wordt een brief naar de Kamer gestuurd met de boodschap dat de analyse van dit arrest niet meer voor het zomerreces wordt verstuurd, en dat deze na het zomerreces komt.

Toegang van de Kamer tot opdrachtonderzoek

Zaak: Brief commissie - griffier, P.T.M. van Doorn - 25 juni 2014. Toegang van de Kamer tot opdrachtonderzoek - 2014Z11926

Besluit: Ter kennisneming.
Noot: De commissie voor de Werkwijze heeft op 11 juni 2014 gesproken over de toegang van de Tweede Kamer tot onderzoek dat in opdracht van de regering is uitgevoerd (‘opdrachtonderzoek’). In opdracht van de commissie voor de Werkwijze heeft het BOR een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om als Kamer beter gebruik te maken van de kennis opgedaan in dit opdrachtonderzoek. De commissie constateert dat daartoe verschillende manieren zijn. De commissie voor de Werkwijze raadt de vaste en algemene Kamercommissies aan om hierover zelf afspraken met de betreffende bewindspersoon te maken.Rondvraag

Verzoek om kabinetsreactie op ACM-rapport over toetredingsdrempels financiële sector

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. (Aukje) de Vries (VVD) - 19 juni 2014. Verzoek om kabinetsreactie op ACM-rapport over toetredingsdrempels financiële sector - 2014Z11389

Besluit: De minister van Financiën verzoeken om een kabinetsreactie op het rapport van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over barrières voor toetreding tot de Nederlandse bancaire retailsector.
Noot: Link naar het ACM-rapport: https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/13038/Barrieres-voor-toetreding-tot-de-Nederlandse-bancaire-retailsector/.

Geannoteerde agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 juli 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 juni 2014. Geannoteerde agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 juli 2014 - 2014Z12327

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 2 juli 2014.

Kabinetsinzet Europese ontwerpbegroting 2015

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 juni 2014. Kabinetsinzet Europese ontwerpbegroting 2015 - 2014Z12321

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 2 juli 2014.

Verslag van de Eurogroep en ECOFIN-Raad van 19 en 20 juni 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 juni 2014. Verslag van de Eurogroep en ECOFIN-Raad van 19 en 20 juni 2014 - 2014Z12314

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 2 juli 2014.

Jaarverslag van het ESM en het jaarverslag van het auditcomité van het ESM over het jaar 2013

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 juni 2014. Reactie van het ESM-management op het jaarverslag van het auditcomité van het ESM over het jaar 2013 - 2014Z12305

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 juni 2014. Jaarverslag van het ESM en het jaarverslag van het auditcomité van het ESM over het jaar 2013 - 21501-07-1158

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het ESM-instrument directe herkapitalisatie van banken

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 juni 2014. Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over het ESM-instrument directe herkapitalisatie van banken - 21501-07-1156

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Zie ook de brief van de minister van Financiën van 13 juni 2014 over de uitwerking van het ESM-instrument directe herkapitalisatie van banken (21501-07, nr. 1155), die is betrokken bij het AO Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 3 juli 2014.

Artikel 13-conferentie in Rome (maandag 29 en dinsdag 30 september 2014)

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 19 juni 2014. Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten onder Italiaans EU-voorzitterschap - 2014Z11514

Besluit: Ter informatie.4
Noot: Het Italiaanse EU-voorzitterschap organiseert de artikel 13-conferentie in Rome op maandag 29 en dinsdag 30 september 2014. De officiële uitnodiging en het programma worden nagestuurd.

Mogelijke verduistering

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 30 juni 2014. Mogelijke verduistering - 2014Z12292

Besluit: De commissie spreekt haar waardering uit voor de snelle informatievoorziening aan de Tweede Kamer door de staatssecretaris van Financiën en verzoekt hem - zodra de stand van het onderzoek dat toelaat - de Kamer nader te informeren. De commissie verzoekt de staatssecretaris in ieder geval in te gaan op het vierogenprincipe en de tekenbevoegdheid in het kader van de mogelijke verduistering.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoonGeen agendapuntenEuropa

Fiscale behandeling vermogensinstrumenten banken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 27 juni 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over de fiscale behandeling van de verschillende vermogensinstrumenten waarvan een bank gebruik kan maken - 32013-76

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2014 (33950).
Noot: Zie ook agendapunt 4.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 10 april 2014. Fiscale behandeling vermogensinstrumenten banken - 32013-58

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2014 (33950).
Noot: Zie ook agendapunt 4.

Reactie op verzoek van het lid Van Hijum over het bericht”‘Motorbrandstoffen voor vervoer; afzet in petajoule, gewicht en volume”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 26 juni 2014. Reactie op verzoek van het lid Van Hijum over het bericht”‘Motorbrandstoffen voor vervoer; afzet in petajoule, gewicht en volume” - 2014Z12037

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over de brandstofaccijnzen d.d. 26 juni 2014.

Procesverstoring in het berichtenverkeer tussen het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en de Belastingdienst i.v.m. zorgtoeslag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 24 juni 2014. Procesverstoring in het berichtenverkeer tussen het Centraal Justitieel

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Brede agenda Belastingdienst d.d. 25 juni 2014.

Reactie op de brief van de gemeente Sluis inzake de effecten van de accijnsverhoging als gevolg van het Belastingplan 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 18 juni 2014. Reactie op de brief van de gemeente Sluis inzake de effecten van de accijnsverhoging als gevolg van het Belastingplan 2014 - 33752-97

Besluit: Desgewenst betrokken bij het plenaire debat over de brandstofaccijnzen d.d. 26 juni 2014; adressant informeren.

Verslag van een schriftelijk overleg over de Brede agenda Belastingdienst (Kamerstuk 31066, nr. 201)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 juni 2014. Beantwoording vragen commissie over de Brede agenda Belastingdienst - 31066-205

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Brede agenda Belastingdienst d.d. 25 juni 2014.

Stand van zaken centrale Wft-examinering

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 juni 2014. Verslag van een schriftelijk overleg over stand van zaken centrale Wft-examinering - 2014Z12360

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Financiën

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 juni 2014. Stand van zaken centrale Wft-examinering - 32545-18

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Start bankenunie en gevolgen voor organisatie DNB

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 juni 2014. Start bankenunie en gevolgen voor organisatie DNB - 2014Z12218

Besluit: Betrekken bij het - nog te plannen - debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal.
Noot: Tijdens de regeling van werkzaamheden van dinsdag 17 juni 2014 is door de Kamer besloten om het debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal uit te stellen in afwachting van deze brief.

Revisie cijfers van het CBS inzake nationale rekeningen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 25 juni 2014. Revisie cijfers van het CBS inzake nationale rekeningen - 2014Z11965

Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2014 d.d. 2 juli 2014.

Aanbieding van het MOB-rapport 'Bereikbaarheid van geldautomaten'

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 juni 2014. Aanbieding van het MOB-rapport 'Bereikbaarheid van geldautomaten' - 27863-57

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Betalingsverkeer dat is gepland op woensdag 10 september 2014.2

Reactie op verzoek van het lid Van Hijum over het begrotingsproces 2014 m.b.t. ontwikkelingshulp

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 juni 2014. Reactie op verzoek van het lid Van Hijum over het begrotingsproces 2014 m.b.t. ontwikkelingshulp - 33750-44

Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2014 d.d. 2 juli 2014.

Voorjaarsnota 2014 c.a.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 juni 2014. Beantwoording vragen commissie over de Voorjaarsnota 2014 - 33940-2

Besluit: Reeds betrokken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2014 d.d. 2 juli 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 juni 2014. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 33940-IX-3

Besluit: Reeds betrokken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2014 d.d. 2 juli 2014.

Fiscale verzamelwet 2014 (33950)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 3 juni 2014. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2014) - 33950

Besluit: Wetsvoorstel bij de griffie aanmelden voor plenaire behandeling.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van Financiën

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 27 juni 2014. Tweede nota van wijziging - 33950-7

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 27 juni 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33950-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Door middel van emailprocedures genomen besluiten

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum (CDA) - 30 juni 2014. Verzoek Van Hijum (CDA) om een brief over de stand van zaken van de aanpak van swaps in het MKB - 2014Z12260

Besluit: Ter informatie.
Noot: Besluit genomen op 30 juni 2014. Tegen het voorstel van de heer Van Hijum (CDA) is geen bezwaar gemaakt. De minister van Financiën wordt verzocht de Kamer uiterlijk op dinsdag 1 juli 2014 om 12.00 uur te informeren over de stand van zaken rond de gesprekken met

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum (CDA) - 20 juni 2014. Voorstel Van Hijum (CDA) i.v.m. verslag over wet HOF - 2014Z11525

Besluit: Ter informatie.
Noot: Besluit genomen op 20 juni 2014. Tegen het voorstel van de heer Van Hijum (CDA) is geen bezwaar gemaakt. Dat betekent dat is ingestemd met het vaststellen van de inbrengdatum voor het verslag op donderdag 26 juni 2014 om 14.00 uur.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 19 juni 2014. Verzoek Omtzigt (CDA) om een brief over berichten over een fout bij de Belastingdienst en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) i.v.m. zorgtoeslag - 2014Z11515

Besluit: Ter informatie.
Noot: Besluit genomen op 20 juni 2014. Tegen het voorstel van de heer Omtzigt (CDA) is geen bezwaar gemaakt, met dien verstande dat de staatssecretaris van Financiën is verzocht de gevraagde brief uiterlijk op dinsdagmiddag 24 juni 2014 aan de Tweede Kamer toe te sturen.