Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 3 juli 2014

Gepubliceerd: 2 oktober 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2014A028007
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e5b84c03-e1c7-49a7-9587-dda6dec851cc&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Binnenlandse%20Zaken%20d.d.%203%20juli%202014%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33073, 31142, 33935, 30977, 29754, 31570, 29279, 29279, 31757, 28684, 33047, 26643, 26643, 33900, 33131, 33900

Inhoud


Verzoek voor een BOR-notitie inzake het begrip belang van de staat

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 3 juli 2014. Verzoek tot ontvangst van een BOR-notitie inzake het belang van de staat - 2014Z12791

Besluit: De commissie zal een nadere toelichting ontvangen op het begrip 'belang van de staat'.
Noot: De commissies onderwijs, sociale zaken en V&J worden aangemerkt als volgcommissies.

Voorstel van wet van het lid Heijnen tot opneming van bepalingen in de Gemeentewet en de Provinciewet ten einde te kunnen korten op de vergoeding van spookvertegenwoordigers (Wet aanpak spookvertegenwoordigers)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.A. Vermeij (PvdA) - 1 juli 2014. Brief houdende intrekking van het voorstel - 33073-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Toegevoegde agendapuntenGeen agendapuntenRondvraag
Gerelateerde kamerstukken: 33073-4

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, R.A. Vermeij (PvdA) - 4 november 2011. Voorstel van wet van het lid Vermeij tot opneming van bepalingen in de Gemeentewet en de Provinciewet ten einde te kunnen korten op de vergoeding van spookvertegenwoordigers (Wet aanpak spookvertegenwoordigers) - 33073

Besluit: Het proces wordt afgebroken.

Aanbieding ontwerpbesluit aanpassing waterschapsverkiezingen

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 20 juni 2014. Aanbieding ontwerpbesluit aanpassing waterschapsverkiezingen - 31142-45

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 4 september 2014 te 14:00 uur.

Voorstel van wet van de leden Fokke, Voortman en Schouw tot wijziging van de Wet raadgevend referendum, houdende opneming van een opkomstdrempel en een horizonbepaling

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, H. Fokke (PvdA) - 14 mei 2014. Voorstel van wet van de leden Fokke, Voortman en Schouw tot wijziging van de Wet raadgevend referendum, houdende opneming van een opkomstdrempel en een horizonbepaling - 33934

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 11 september 2014 te 14.00 uur

Motivatie voorgestelde thema's interparlementaire conferenties in het kader van het Nederlands EU-voorzitterschap eerste helft 2016

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 27 juni 2014. Motivatie voorgestelde thema's interparlementaire conferenties in het kader van het Nederlands EU-voorzitterschap eerste helft 2016 - 2014Z12175

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toegang van de Kamer tot opdrachtonderzoek

Zaak: Brief commissie - griffier, P.T.M. van Doorn - 25 juni 2014. Toegang van de Kamer tot opdrachtonderzoek - 2014Z11926

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzoek aan kabinet om bij de APB 2013 door de minister-president toegezegde visie ten aanzien van de Eerste Kamer spoedig aan de Kamer toe te sturen

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 26 juni 2014. Verzoek aan kabinet om bij de APB 2013 door de minister-president toegezegde visie ten aanzien van de Eerste kamer spoedig aan de Kamer toe te sturen - 2014Z12098

Besluit: Rappelbrief zenden naar de minister-president.

Verzoek om nadere toelichting op de stand van zaken met betrekking tot de bestuurlijke organisatie/ inrichting van de provincies

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg (CDA) - 19 juni 2014. Verzoek om nadere toelichting op de stand van zaken met betrekking tot de bestuurlijke organisatie/ inrichting van de provincies - 2014Z11461

Besluit: Zie agendapunt 10.

Afschrift van het antwoord aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreffende het wetsvoorstel Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 18 juni 2014. Aanbieding van een afschrift van de brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreffende het wetsvoorstel Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein - 33935-6

Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel TK 33935 Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein.5
Gerelateerde kamerstukken: 33935-6

BOR-notitie (nr. 14-BOR-N-072) inzake beleidsdoorlichting Integriteit(sbeleid) (bijlage bij Kamerstuk 30 985, nr.9)

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, L.K. Middelhoven - 26 juni 2014. BOR-notitie (nr. 14-BOR-N-072) inzake beleidsdoorlichting Integriteit(sbeleid) (bijlage bij Kamerstuk 30 985, nr.9) - 2014Z12099

Besluit: Desgewenst betrokken bij de inbreng feitelijke vragen inzake aanbieding beleidsevaluatie Integriteitbeleid (TK 30985-9) d.d. 2 juli 2014.

Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT)

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 1 juli 2014. Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT) - 33978

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 11 september 2014 te 14:00.Overig

Diverse toezeggingen en moties AIVD

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 30 juni 2014. Diverse toezeggingen en moties AIVD - 30977-104

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg IVD-aangelegenheden d.d. 2 juli 2014.

Aanbieding Nota 'Transformatie van het jihadisme in Nederland'

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 30 juni 2014. Aanbieding Nota 'Transformatie van het jihadisme in Nederland' - 29754-249

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg IVD-aangelegenheden d.d. 2 juli 2014.

Heroverweging over het opnemen van een algemene bepaling Grondwet

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 27 juni 2014. Heroverweging over het opnemen van een algemene bepaling Grondwet - 31570-24

Besluit: Bewindspersoon verzoeken de Kamer een overzicht te geven van de wijzigingen van de Grondwet die het kabinet voornemens is op korte termijn aan de Kamer

Correspondentie met de heer P.J.P. te Blaricum, burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 27 juni 2014. Correspondentie met de heer P.J.P. te Blaricum over de burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe - 2014Z12174

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Splitsing Raad van State en samenvoeging drie hoogste bestuursrechters

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 juni 2014. Splitsing Raad van State en samenvoeging drie hoogste bestuursrechters - 29279-200

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 4 september 2014 te 14.00 uur.

Kabinetsreactie op motie-Fokke/Taverne over misbruik van de Wet dwangsom

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 juni 2014. Kabinetsreactie op de motie van de leden Fokke en Taverne over misbruik van de Wet dwangsom - 29279-201

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. Het wetsvoorstel terzake wordt afgewacht. Het algemeen overleg Monitor Wet Dwangsom, waartoe de commissie heeft besloten maar waarvoor nog geen datum was vastgesteld, zal geen doorgang vinden.

Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het “Project Grenskwartieren” van de werkgroep Krimp uit de gemeente Winterswijk (Kamerstuk 31 757, nr. 50)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 25 juni 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over de reactie op het “Project Grenskwartieren” van de werkgroep Krimp uit de gemeente Winterswijk - 31757-53

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toezegging omtrent het maken van een publieksversie van de Kieswet

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A.

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Evaluatie actieplan ''Europa en decentrale overheden'' en uitkomsten van het bestuurlijk overleg tussen BZK, BZ, VNG, IPO en de UvW

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 24 juni 2014. Evaluatie actieplan ''Europa en decentrale overheden'' en uitkomsten van het bestuurlijk overleg tussen BZK, BZ, VNG, IPO en de UvW - 33750-VII-64

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding rapportage van de monitor Openbaar Bestuur 2014

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 24 juni 2014. Aanbieding rapportage van de Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 - 28684-408

Besluit: Agenderen voor kort na het zomerreces te plannen algemeen overleg Veilige publieke taak.

Beëindiging herindelingsprocedure samenvoeging provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 24 juni 2014. Beëindiging herindelingsprocedure samenvoeging provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht - 33047-22

Besluit: De minister vragen of hij nog voornemens is naar aanleiding van zijn toezegging in de Eerste Kamer een visienota bestuur en bestuurlijke inrichting te presenteren, en indien dat het geval is, wanneer hij dat zal doen, en hem verzoeken deze visienota alsdan ook aan de Tweede Kamer te zenden.

Voortgang van het eID Stelsel

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 23 juni 2014. Voortgang van het eID Stelsel - 26643-315

Besluit: Reeds geagendeerd door het algemeen overleg Digitale overheid d.d. 25 juni 2014.

Tussenbalans Digitale overheid

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 23 juni 2014. Tussenbalans Digitale overheid - 26643-316

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Digitale overheid d.d. 25 juni 2014.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33940 VII)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 juni 2014. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij plenaire afhandeling.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33940 IIB)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 juni 2014. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33940-IIB-3

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij plenaire afhandeling.

Wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen (Kamerstuk 33 900)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 juni 2014. Aanbieding afschriften reacties op brieven van de gezaghebber van Sint Eustatius en een lid van de eilandsraad van Sint Eustatius over het (blijvend) kiesrecht van niet-Nederlanders voor de eilandsraden - 33900-7

Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen (TK 33900).
Gerelateerde kamerstukken: 33900-7

Verslag van een schriftelijk overleg over het kiescollege BES-eilanden (Kamerstuk 33 131 nr. 15)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 juni 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over het kiescollege BES-eilanden - 33131-16

Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen (TK 33900).
Gerelateerde kamerstukken: 33131-16

Afschrift van de reactie op de brief van de Stichting Waarmerk Drempelvrij.nl over het beheer van de webrichtlijnen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 juni 2014. Afschrift van de reactie op de brief van de Stichting Waarmerk Drempelvrij.nl over het beheer van de webrichtlijnen - 2014Z11236

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg inzake digitale overheid op 25 juni jl.

Wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 juni 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33900-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33900-6

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 24 maart 2014. Wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen - 33900

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.