Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 10 december 2014

Gepubliceerd: 12 december 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2014A026197
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=db5ff61b-c41e-4559-92f3-ae384fa523b2&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2010%20december%202014%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 21501, 25087, 21501, 21501, 21501, 33752, 31066, 21501, 31311, 32545, 32013, 32013, 32637, 31311

Inhoud


Voorstel Aukje de Vries (VVD) om een brief met de stand van zaken met betrekking tot crowdfunding

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. (Aukje) de Vries (VVD) - 10 december 2014. Voorstel Aukje de Vries (VVD) om een brief met de stand van zaken met betrekking tot crowdfunding - 2014Z22720

Besluit: De minister van Financiën wordt verzocht om de Kamer tijdig voorafgaand aan het algemeen overleg Kredietverlening dat is gepland op donderdag 5 februari
Noot: Zie ook Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2013-2014, nr. 1843 (Vragen van de leden Lucas en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de Ministers van Economische Zaken en van Financiën over crowdfunding).

Voorstel Klaver (GroenLinks) om een kabinetsreactie te vragen op het OESO-werkdocument “Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth”

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.F. Klaver (GroenLinks) - 9 december 2014. Voorstel Klaver (GroenLinks) om een kabinetsreactie te vragen op het OESO-werkdocument “Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth” - 2014Z22657

Besluit: De staatssecretaris van Financiën wordt verzocht om een kabinetsreactie op het OESO-werkdocument "Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth", te ontvangen tijdig voorafgaand aan het algemeen overleg over Inkomens- en vermogensverdeling dat is gepland op woensdag 14 januari 2014. Naast een algemene reactie wordt het kabinet verzocht ook specifiek in te gaan op (1) de berekening van de OESO dat de inkomensongelijkheid in Nederland geleid heeft tot bijna 5 procent minder economische groei de afgelopen 20 jaar, (2) de conclusie dat herverdeling van groei niet schadelijk is voor de groei, (3) het pleidooi dat armoedebestrijding zich niet enkel op de armste 10 procent van de bevolking, maar op iedereen in de onderste 40% van de inkomensschaal moet richten.
Besluit: De minister van Economische Zaken wordt verzocht ermee in te stemmen dat het Centraal Planbureau om een reactie wordt gevraagd op het OESO-werkdocument "Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth". De commissie is geïnteresseerd in de doorwerking van de OESO-informatie in de CPB-modellen. De commissie zou de reactie van het CPB graag ontvangen voorafgaand aan het algemeen overleg Inkomens- en vermogensverdeling dat is gepland op woensdag 14 januari 2014.

Uitkomst inventarisatie rondetafelgesprek Keuzes voor een beter belastingstelsel

Zaak: Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 5 december 2014. Uitkomst inventarisatie rondetafelgesprek Keuzes voor een beter belastingstelsel - 2014Z22434

Besluit: De commissie stelt de uit te nodigen personen en de blokindeling vast. De voorlopige datum van het rondetafelgesprek is woensdag 25 maart 2014 van 10.00 tot 14.00 uur.

Onderhandelingen over de aanvullende begrotingen 2014 en ontwerpbegroting 2015

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 3 december 2014. Onderhandelingen over de aanvullende begrotingen 2014 en ontwerpbegroting 2015 - 21501-03-83

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 3 december 2014.
Besluit: De commissie merkt op dat deze brief op een laat moment aan de Tweede Kamer is toegestuurd. De commissie beseft dat dat in sommige gevallen niet goed is te vermijden, maar verzoekt het kabinet hier toch aandacht aan te schenken. De geannoteerde agenda ontvangt de commissie bij voorkeur uiterlijk op de vrijdag voorafgaand aan de week van het geplande algemeen overleg. Brieven die van belang zijn voor het geplande algemeen overleg, maar die los van de geannoteerde agenda aan de Kamer worden toegestuurd, ontvangt de commissie graag zo tijdig mogelijk, maar bij voorkeur uiterlijk de dag vóór het geplande algemeen overleg.

Vijfde voortgangsrapportage hervormingsprogramma Cyprus

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 3 december 2014. Vijfde voortgangsrapportage hervormingsprogramma Cyprus - 21501-07-1211

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 3 december 2014.
Besluit: De commissie merkt op dat deze brief op een laat moment aan de Tweede Kamer is toegestuurd. De commissie beseft dat dat in sommige gevallen niet goed is te vermijden, maar verzoekt het kabinet hier toch aandacht aan te schenken. De geannoteerde agenda ontvangt de commissie bij voorkeur uiterlijk op de vrijdag voorafgaand aan de week van het geplande algemeen overleg. Brieven die van belang zijn voor het geplande algemeen overleg, maar die los van de geannoteerde agenda aan de Kamer worden toegestuurd, ontvangt de commissie graag zo tijdig mogelijk, maar bij voorkeur uiterlijk de dag vóór het geplande algemeen overleg.
Besluit: De EU-adviseur van de commissie zal nagaan op welk moment andere Europese parlementen stukken voorafgaand aan overleggen aangaande de Eurogroep & Ecofin Raad ontvangen van hun regering. De commissie wordt hierover nader geïnformeerd.

Verslag van een schriftelijk overleg over het AO Ecofin op 3 december 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 4 december 2014. Verslag van een schriftelijk overleg over het fiscale deel van de agenda van het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad (algemeen overleg d.d. 3 december 2014) - 21501-07-1213

Besluit: Reeds betrokken bij het VAO Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 4 december 2014.

Besluitvorming op internationale fiscale dossiers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 1 december 2014. Besluitvorming op internationale fiscale dossiers - 25087-804

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 3 december 2014.

Kabinetsreactie op programma Europese Commissie 28 november 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 november 2014. Kabinetsreactie op programma Europese Commissie 28 november 2014 - 21501-20-924

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 3 december 2014.
Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de agenda van de Europese Top (17/12).
Besluit: Brief onder de aandacht brengen van betrokken Kamercommissies: EU, EZ, Rijkuitgaven en SZW.
Noot: Zie ook het Rekenkamerrapport "Europees economisch bestuur; Europese coördinatie van begrotings- en macro-economisch beleid en de positie van Nederland" (31865-63). De commissie voor de Rijksuitgaven heeft in haar procedurevergadering van 9 oktober 2014 besloten het Rekenkamerrapport te betrekken bij de - op dat moment - nog te ontvangen voorstellen voor de evaluatie en herziening van het sixpack.

Commissie mededeling ‘Een investeringsplan voor Europa’

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 november 2014. Commissie mededeling ‘Een investeringsplan voor Europa’ - 21501-07-1202

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 3 december 2014.
Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de agenda van de Europese Top (17/12).
Besluit: Brief onder de aandacht brengen van betrokken Kamercommissies: EZ, I&M, SZW en OCW.

Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 december 2014 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 december 2014. Aanbieding van de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 december 2014 te Brussel - 21501-07-1212

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 3 december 2014.

Stand van zaken toekomstperspectief pensioen in eigen beheer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 5 december 2014. Stand van zaken toekomstperspectief pensioen in eigen beheer - 33752-111

Besluit: Besloten wordt de staatssecretaris van Financiën te verzoeken om de Kamer te laten weten wanneer, in welk jaar, de staatssecretaris verwacht dat de problematiek omtrent het pensioen in eigen beheer d.m.v. wetgeving zal zijn opgelost.
Noot: In deze brief kondigt de staatssecretaris aan dat hij zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor het meireces 2015 met een nadere uitwerking van mogelijke oplossingsrichtingen zal komen voor de problematiek omtrent het pensioen in
Gerelateerde kamerstukken: 33752-11

Generiek uitstel van betaling voor mensen die in 2015 inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen over 2014 moeten bijbetalen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 2 december 2014. Generiek uitstel van betaling voor mensen die in 2015 inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen over 2014 moeten bijbetalen - 31066-223

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding afschrift brief aan VEH over naheffingsaanslag zonnepanelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 27 november 2014. Aanbieding afschrift brief aan VEH over naheffingsaanslag zonnepanelen - 2014Z21820

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Reactie consultatie in verband met Griekenland en tijdelijk regime exportkredietverzekering

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 28 november 2014. Reactie consultatie in verband met Griekenland en tijdelijk regime exportkredietverzekering - 21501-07-1210

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rondetafelgesprek Bijzonder beheer door banken

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 8 december 2014. Mogelijkheid om de publicatiedatum van het verkennend onderzoek dat de AFM uitvoert naar bijzonder beheer van zakelijke kredieten door banken te vervroegen naar februari 2015 - 31311-144

Besluit: Besloten wordt het rondetafelgesprek te plannen in de eerste helft van de maand april 2015.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Financiën

Aanbieding van het verslag van de vijfde bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité op 4 november 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 2 december 2014. Aanbieding van het verslag van de vijfde bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité op 4 november 2014 - 32545-23

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Het Financieel Stabiliteitscomité bestaat uit vertegenwoordigers van DNB, AFM en het ministerie van Financiën. Daarnaast neemt het CPB deel als

Reactie op het rapport “Dutch Banks and Tax Avoidance”

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 4 december 2014. Reactie op het rapport “Dutch Banks and Tax Avoidance” - 32013-89

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg "Bankieren: duurzaam, dienstbaar en divers" dat is gepland op woensdag 10 december 2014.

Kabinetsreactie op het NVB-initiatief “Toekomstgericht Bankieren”

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 3 december 2014. Kabinetsreactie op het NVB-initiatief “Toekomstgericht Bankieren” - 32013-88

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg "Bankieren: duurzaam, dienstbaar en divers", dat is gepland op woensdag 10 december 2014.

Instrumenten om excessieve kredietverlening tegen te gaan

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 november 2014. Instrumenten om excessieve kredietverlening tegen te gaan - 32637-157

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg kredietverlening dat is gepland op donderdag 5 februari 2015.

Uitstel toezending Interdepartementaal Beleidsonderzoek Zelfstandigen zonder personeel (IBO Zzp)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 25 november 2014. Uitstel toezending Interdepartementaal Beleidsonderzoek Zelfstandigen zonder personeel (IBO Zzp) - 31311-143

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: Besloten wordt tot een extra procedurevergadering op donderdag 18 december 2014 in de ochtend. In die procedurevergadering kan dan o.a. worden besloten over de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wet invoering Beschikking geen loonheffingen (34036) en over de door heer Omtzigt (CDA) bij dit wetsvoorstel gedane behandelvoorstellen.
Noot: In de procedurevergadering van 26 november 2014 is besloten de staatssecretaris van Financiën te verzoeken om de nota naar aanleiding van het verslag op het wetsvoorstel Wet invoering Beschikking geen loonheffingen (34036) uiterlijk 17 december 2014 aan de Kamer toe te sturen, zodat de commissie nog voor het kerstreces in een (extra) procedurevergadering een besluit kan nemen over de verdere behandeling van het wetsvoorstel. Tevens is besloten de staatssecretaris te verzoeken om bij de beantwoording in te gaan op de vraag of het uitstel van het IBO Zzp tot het voorjaar van 2015 naar zijn oordeel gevolgen moet hebben voor de behandeling van de Wet invoering Beschikking geen loonheffingen. De behandelvoorstellen van de heer Omtzigt (CDA) m.b.t. het wetsvoorstel zijn aangehouden tot na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 november 2014. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 34085-IX

Besluit: Zie het behandelschema voor de Najaarsnota 2014 c.a. in de noot.
Noot: - Inbreng feitelijke vragen: donderdag 4 december 2014 om 14.00 uur.- Beantwoording van de vragen: uiterlijk vrijdag 12 december 2014 om 10.00 uur.- Plenaire behandeling (incl. stemmingen): vergaderweek van dinsdag 16 december – donderdag 18 december 2014.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van Financiën