Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 3 september 2014

Gepubliceerd: 4 september 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2014A0247919
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7837a2a6-b595-4247-913e-0a8de4fbbdf7&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20VWS%20d.d.%203%20september%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32847, 33937, 31839, 30597, 32647, 33891, 32011, 29282, 28828, 31839, 31839, 31765, 32620, 30597, 29515, 33841, 29689, 32620, 29248, 31765, 31765, 29538, 32279, 33867, 27565, 32402, 29477, 29247, 31016, 32805, 33149, 33278, 31839, 31839, 33149, 32620, 32239, 31839, 33683, 33683, 28828, 27017, 31765, 32647, 29538, 31839, 32011, 32793, 33578, 32793, 27529, 29689, 29538, 31899, 32620, 29689, 28828, 29689, 29477, 33578, 29689, 30234, 29282, 33726, 33891, 33891, 33891, 21109, 22112

Inhoud


Verzoek om stand van zaken m.b.t. evaluatie Wet BIG

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 3 september 2014. Verzoek om stand van zaken m.b.t. evaluatie Wet BIG - 2014Z14851

Besluit: Bewindspersoon verzoeken wanneer de voor het zomerreces toegezegde beleidsreactie op de evaluatie van de Wet BIG kan worden verwacht.18

Verzoek om reactie op rapport Bonger Instituut voor Criminologie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.J.J. Rebel (PvdA) - 4 september 2014. Verzoek om reactie op rapport Bonger Instituut voor Criminologie - 2014Z14915

Besluit: Verzoek gehonoreerd.

Verzoek om uitstel van de AO's Alcoholbeleid en Euthanasie op 11 september 2014 i.v.m. de plenaire behandeling van de Wlz

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.T. Bouwmeester (PvdA) - 3 september 2014. Verzoek om uitstel van de AO's Alcoholbeleid en Euthanasie op 11 september 2014 i.v.m. de plenaire behandeling van de Wlz - 2014Z14849

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om uitstel inbreng verslag 33980 - Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving i.v.m. de plenaire behandeling van de Wlz

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 3 september 2014. Verzoek om uitstel inbreng verslag 33980 - Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving - 2014Z14845

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om spoed algemeen overleg inzake Inkoopproblemen Jeugdzorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 2 september 2014. Verzoek om spoed algemeen overleg inzake Inkoopproblemen Jeugdzorg - 2014Z14748

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om uitstel algemeen overleg Zorgverzekeringswet 4 september 2014.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.C.L. (Arno) Rutte (VVD) - 3 september 2014. Verzoek om uitstel algemeen overleg Zorgverzekeringswet 4 september 2014 - 2014Z14778

Besluit: Verzoek niet gehonoreerd

Verzoek om algemeen overleg over onterechte bijbetalingen n.a.v. onderzoek NZa

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 29 augustus 2014. Verzoek om algemeen overleg over onterechte bijbetalingen n.a.v. onderzoek NZa - 2014Z14543

Besluit: Na ommekomst reactie (zie vorig agendapunt) bezien of een algemeen overleg gewenst is17

Verzoek aan de NZa om informatieover onterechte bijbetalingen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 29 augustus 2014. Verzoek aan de NZa om informatieover onterechte bijbetalingen - 2014Z14540

Besluit: Verzoek gehonoreerd. Verzocht zal worden welke instellingen het betreft.

Verzoek om kabinetsreactie op artikel in Medisch Contact over een betere toetsing van euthanasie bij psychiatrische patiënten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.G. van der Staaij (SGP) - 27 augustus 2014. Artikel in Medisch Contact over een betere toetsing van euthanasie bij psychiatrische patiënten: - 2014Z14442

Besluit: Verzoek gehonoreerd. Verzocht zal worden de reactie tijdig voor het algemeen overleg toe te zenden.

Verzoek om reactie staatssecretaris op bericht ‘Betaald werk verdrongen door onbetaalde krachten’ en hoe dit zich verhoudt tot de kwaliteit van zorg.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 27 augustus 2014 - 2014Z14441Bericht ‘Betaald werk verdrongen door onbetaalde krachten’ en hoe dit zich verhoudt tot de kwaliteit van zorg.

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om reactie op brief FNV, CNV en VCP aan alle colleges van Burgemeester en Wethouders m.b.t. grote zorgen over WMO 2015

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 26 augustus 2014. Verzoek om reactie op brief FNV, CNV en VCP aan alle colleges van Burgemeester en Wethouders m.b.t. grote zorgen over WMO 2015 - 2014Z14343

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om reactie op bericht Zorgvisie over opsplitsen wijkverpleging door zorgverzekeraars

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 25 augustus 2014'Zorgverzekeraars splitsen wijkverpleging op’ - 2014Z14319

Besluit: Op 3 september 2014 heeft de brief de Kamer bereikt

Verzoek om reactie op bericht "Alarm op korting ouderenzorg”, NOS 25 augustus.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.H.H. Baay-Timmerman (50PLUS/Baay-Timmerman) - 25 augustus 2014"Alarm op korting ouderenzorg”, NOS 25 augustus. - 2014Z14320

Besluit: Mevrouw Baay-Timmerman heeft haar verzoek inmiddels ingetrokken i.v.m. de ontvangen beleidsbrieven terzake16

Verzoek om reactie op brief van Iederin en VGN inzake toegang, inkoop en financiering van cliënten met een extramurale indicatie in de AWBZ/Wlz 2015

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 7 augustus 2014. Verzoek om reactie op brief van Iederin en VGN inzake toegang, inkoop en financiering van cliënten met een extramurale indicatie in de AWBZ/Wlz 2015 - 2014Z13899

Besluit: Verzoek reeds gehonoreerd en afgedaan tijdens zomerreces middels een e-mailprocedure

Verzoek tot AO spoedzorg en de uitspraak van de ACM (Autoriteit Consument & Markt)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 18 juli 2014. Verzoek tot AO over de herzieningsplannen voor spoedzorg van Zorgverzekeraars Nederland en de uitspraak van de ACM - 2014Z13525

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om reactie, en de beantwoording van schriftelijke vragen-Leijten, ingediend op 18 juli 2014, over Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg van Zorgverzekeraars Nederland (concentratie van spoedzorg) daarbij te betrekken, op basis waarvan voor het komende herfstreces een algemeen overleg dient te worden gehouden. Het toegewezen dertigledendebat zal vervolgens worden ingetrokken.

Verzoek om reactie op het verzoek van de VNG een aantal zaken die direct gerelateerd zijn aan de Wmo 2015 op landelijk niveau op korte termijn met spoed te regelen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 9 juli 2014. Verzoek om reactie op het verzoek van de VNG een aantal zaken die direct gerelateerd zijn aan de Wmo 2015 op landelijk niveau op korte termijn met spoed te regelen. - 2014Z13211

Besluit: Staatssecretaris is bij brief van 9 juli 2014 om een reactie gevraagd, waarover inmiddels is gerappelleerd

Transitieagenda Langer zelfstandig wonen

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 4 juni 2014. Transitieagenda Langer zelfstandig wonen - 32847-121

Besluit: Betrekken bij het nog te houden rondetafelgesprek en t.z.t. te houden algemeen overleg op voorstel van de voortouwcommissie W&R
Noot: Betreft beantwoording van commissiebrief cie. VWS 2014Z10164.De commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft hierin het voortouw

Verzoek GR om afspraak voor jaarlijks overleg werkprogramma en wederzijdse ontwikkelingen met vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zaak: Brief derden - Gezondheidsraad (GR) te Den Haag - 21 juli 2014. Verzoek GR om afspraak voor jaarlijks overleg werkprogramma en wederzijdse ontwikkelingen met vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 2014Z13675

Besluit: Verzoek is gehonoreerd.

Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van richtlijn 2012/26/EU, wat de geneesmiddelenbewaking betreft

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 augustus 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33937-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Overig
Gerelateerde kamerstukken: 33937-5

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 mei 2014. Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van richtlijn 2012/26/EU, wat de geneesmiddelenbewaking betreft - 33937

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voortgang Inkoopafspraken Transitie Jeugdstelsel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 augustus 2014. Voortgang Inkoopafspraken Transitie Jeugdstelsel - 31839-410

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg op woensdag 24 september 2014, 13.30-16.30 uur

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de wijziging van de indexeringssystematiek in de langdurige zorg per 2015 (Kamerstuk 30 597, nr. 444)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 augustus 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over de wijziging van de indexeringssystematiek in de langdurige zorg per 2015 - 30597-461

Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling wetsvoorstel Wlz (33891)

Reactie op het verslag van het rondetafelgesprek over euthanasie en psychiatrie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 augustus 2014. Reactie op het verslag van het rondetafelgesprek over euthanasie en psychiatrie - 32647-31

Besluit: Agenderen voor het verzamel-algemeen overleg Euthanasie op 11 september 2014.

Aanbieding afschrift brief aan NZa over wijziging Budgettair kader Wlz 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 augustus 2014. Aanbieding afschrift brief aan NZa over wijziging Budgettair kader Wlz 2015 - 33891-16

Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling wetsvoorstel Wlz (33891)
Gerelateerde kamerstukken: 33891-16

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten en van het Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 augustus 2014. Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten en van het Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten - 32011-30

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek van het lid Keijzer over het bericht ‘Noodplan moet leegloop bij jeugdzorg voorkomen’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 augustus 2014. Reactie op verzoek van het lid Keijzer over het bericht ‘Noodplan moet leegloop bij jeugdzorg voorkomen’ - 29282-200

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Brief NZa aan de minister van VWS over het verzoek om openbaarmaking van het onderzoeksrapport inzake de boete-oplegging aan het St. Antonius Ziekenhuis

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 juli 2014. Aanbieding afschrift van de brief van de NZa aan de minister van VWS over het verzoek om openbaarmaking van het onderzoeksrapport inzake de boete-oplegging aan het St. Antonius Ziekenhuis - 28828-72

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat op 1 juli 201

Verslag van een schriftelijk overleg inzake Aanbieding van het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Jeugdwet (Besluit Jeugdwet) (Kamerstuk 31 839, nr. 393)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 25 juli 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Jeugdwet (Besluit Jeugdwet) - 31839-407

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.13

Stand van zaken toezeggingen VWS

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 juli 2014. Stand van zaken toezeggingen VWS - 33750-XVI-111

Besluit: Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling VWS 201

Advies van de Algemene Rekenkamer over het ontwerp-Besluit Jeugdwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 juli 2014. Advies van de Algemene Rekenkamer over het ontwerp-Besluit Jeugdwet - 31839-406

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Stelselhierziening/Transitie Jeugdzorg op woensdag 24 september 2014, 13.30-16.30 uur

Verslagen van en reactie op zes bijeenkomsten over samenwerking en mededinging in de curatieve zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 juli 2014. Verslagen van en reactie op zes bijeenkomsten over samenwerking en mededinging in de curatieve zorg - 31765-94

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Kwaliteitszorg cure
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om reactie op brief van de Ver. van Fysiotherapeuten

Uitnodiging relatiebijeenkomst VWS op 15 september 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 juli 2014. Uitnodiging relatiebijeenkomst VWS op 15 september 2014 - 2014Z13603

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 juli 2014. Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) - 33990

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op donderdag 2 oktober 2014, 14.00 uur

Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 juli 2014. Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113) - 33992-(R2034)

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 2 oktober 2014, 14.00 uur
Noot: De leden Van Dijk en Keijzer zijn bereid zich te beraden of een rondetafelgesprek opportuun moet worden geacht, en de commissie daarover spoedig uitsluitsel geven.

Voortgangsbrief Open data in het zorgdomein

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 juli 2014. Voortgangsbrief Open data in het zorgdomein - 32620-131

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Informatievoorziening in de zorg

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake “Verzoek om uitleg over vermindering van de verzachtingen zoals bereikt in het meest recente zorgakkoord”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 juli 2014. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake “Verzoek om uitleg over vermindering van de verzachtingen zoals bereikt in het meest recente zorgakkoord” - 30597-460

Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling Wlz

Vermindering regeldruk VWS

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 juli 2014. Vermindering regeldruk VWS - 29515-352

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Administratieve lasten

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de eigen bijdrage voor rolstoelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 juli 2014. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de eigen bijdrage voor rolstoelen - 33841-168

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33841-16

Reactie op bericht in het Financieel Dagblad 24 juni 2014 inzake uitspraak Voorzieningenrechter m.b.t. het Europees aanbesteden van de inkoop van zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 juli 2014. Reactie op bericht in het Financieel Dagblad 24 juni 2014 inzake uitspraak Voorzieningenrechter m.b.t. het Europees aanbesteden van de inkoop van zorg - 29689-537

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om informatie over beroepsgang.11

Tussenrapportage verbetering informatievoorziening zorguitgaven

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 juli 2014. Tussenrapportage verbetering informatievoorziening zorguitgaven - 32620-130

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Informatievoorziening zorguitgaven vóór de begrotingsbehandeling
Besluit: Informeren naar tijdstip toezending rapportage van de Rekenkamer over onderzoek uitgavenbeheersing

Verslag van een schriftelijk overleg over bekostiging van geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg (Kamerstuk 29 248, nr. 260)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 juli 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over de bekostiging geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg - 29248-270

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 2 oktober 201

Transparantie van kwaliteit in de curatieve zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 juli 2014. Transparantie van kwaliteit in de curatieve zorg - 31765-93

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Kwaliteitszorg cure

Doelmatigheidsprogramma’s binnen ZonMw

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 juli 2014. Doelmatigheidsprogramma’s binnen ZonMw - 31765-92

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Kwaliteitszorg cure.

Intensiveren en verankeren aanpak eenzaamheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 juli 2014. Intensiveren en verankeren aanpak eenzaamheid - 29538-155

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Transitie Wmo 2015 op 8 oktober 201

Afschrift brief aan de wethouders Jeugd van de gemeenten van de Gelderse jeugdzorgregio’s over Bureau Jeugdzorg Gelderland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 juli 2014. Afschrift brief aan de wethouders Jeugd van de gemeenten van de Gelderse jeugdzorgregio’s over Bureau Jeugdzorg Gelderland - 2014Z13439

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg op woensdag 24 september 2014, 13.30-16.30 uur

Aanbieding van het jaarrapport Perinatale audit 2010 - 2012

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 juli 2014. Aanbieding van het jaarrapport Perinatale audit 2010 - 2012 - 32279-64

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zwangerschap en geboorte op 9 oktober 201

Wijziging van enkele wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met het invoeren van de mogelijkheid tot het heffen van kostendekkende tarieven voor op grond van deze wetten verrichte werkzaamheden

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 juli 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33867-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33867-5

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 februari 2014. Wijziging van enkele wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met het invoeren van de mogelijkheid tot het heffen van kostendekkende tarieven voor op grond van deze wetten verrichte werkzaamheden - 33867

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van enkele besluiten op het terrein van de volksgezondheid in verband met het aanbrengen van wetstechnische aanpassingen in deze besluiten (Reparatiebesluit VWS 2014)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 juli 2014. Ontwerpbesluit houdende wijziging van enkele besluiten op het terrein van de volksgezondheid in verband met het aanbrengen van wetstechnische aanpassingen in deze besluiten (Reparatiebesluit VWS 2014) - 27565-127

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding concept Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 juli 2014. Aanbieding concept Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) - 32402-67

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op donderdag 2 oktober 2014, 14.00 uur
Gerelateerde kamerstukken: 32402-67

Voortgang Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen van ZonMw

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 juli 2014. Voortgang Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen van ZonMw - 29477-291

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 2 oktober 2014.

Rapport ‘Traumazorg in beeld’ van de landelijke traumaregistratie (LTR) over de jaren 2008-2012 in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 juli 2014. Aanbieding rapport ‘Traumazorg in beeld’ van de landelijke traumaregistratie (LTR) over de jaren 2008-2012 in Nederland - 29247-190

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Kwaliteitszorg cure

Rapportage Intensieve Toezicht SMC

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 juli 2014. Aanbieding rapportage Intensieve Toezicht Spijkenisse Medisch Centrum (SMC) - 31016-78

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Patiëntveiligheid

Praktijk evaluatie hulpmiddelenzorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 juli 2014. Praktijk evaluatie hulpmiddelenzorg - 32805-29

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Hulpmiddelenbeleid (2,5 uur)

Beroepsbeperkende afspraken IGZ 2000-2013

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 juli 2014. Lijst met beroepsbeperkende afspraken IGZ m.b.t. de periode 2000-2013 - 33149-27

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg IGZ (3 uur)

Positioneringsnota universitair medische centra (umc's)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 juli 2014. Positioneringsnota universitair medische centra (umc's) en kabinetsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek: Universitair Medische Centra (UMC's) - 33278-4

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op donderdag 25 september 2014, 14.00 uur

Vier rapporten van de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie voor het Onderwijs over de kwaliteit van de jeugdzorgplus instellingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 juli 2014. Aanbieding van vier rapporten van de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie voor het Onderwijs over de kwaliteit van de jeugdzorgplus instellingen - 31839-402

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden verzamel algemeen overleg Jeugdzorg
Besluit: Er zal een gesprek met de Inspectie Jeugdzorg worden gepland.

Aanbieding Regeling vergoeding bijzondere transitiekosten Jeugdwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 juli 2014. Aanbieding Regeling vergoeding bijzondere transitiekosten Jeugdwet - 31839-405

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg op woensdag 24 september 2014, 13.30-16.30 uur

Voortgang verbetertraject IGZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 juli 2014. Voortgang verbetertraject Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) - 33149-26

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg IGZ (3 uur)

Ontwikkelingen omtrent regiomaatschappen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 juli 2014. Ontwikkelingen omtrent regiomaatschappen - 32620-129

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg ziekenhuiszorg

Verslag van een schriftelijk overleg inzake evaluatie en wijzigingen regeling aanvullende seksuele gezondheidszorg (Kamerstuk 32 239, nr. 3)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 juli 2014. Antwoorden op vragen van de commissie inzake evaluatie en wijzigingen regeling aanvullende seksuele gezondheidszorg - 32239-4

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Preventiebeleid

Nader bezien cliëntgroepen voor eenmalige gegevensoverdracht jeugd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 juli 2014. Nadere beschouwing van de cliëntgroepen voor de eenmalige gegevensoverdracht jeugd - 31839-403

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg op woensdag 24 september 2014, 13.30-16.30 uur

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 juli 2014. Nota van wijziging - 33683-28

Besluit: Inbrengdatum t.b.v. het NADER verslag is vastgesteld op woensdag 24 september 2014, 14.00 uur7
Gerelateerde kamerstukken: 33683-28

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 juli 2014. Nadere informatie over enkele aspecten van de Wet verbetering wanbetalersmaatregelen - 33683-29

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel
Gerelateerde kamerstukken: 33683-29

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 juni 2013. Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) - 33683

Besluit: Voortzetting van de plenaire behandeling, te beginnen met tweede termijn Kamer na ommekomst van de nota n.a.v. het nader verslag

Standpunt evaluatie Regeling late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 juli 2014. Standpunt evaluatie Regeling late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen - 33750-XVI-110

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Afbreking zwangerschap

Toezicht- en handhavinginstrumentarium Nederlandse Zorgautoriteit en reactie op de motie van de leden Bouwmeester en Bruins Slot over de inzet van dit instrumentarium van NZa en ACM

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 juli 2014. Toezicht- en handhavinginstrumentarium Nederlandse Zorgautoriteit en reactie op de motie van de leden Bouwmeester en Bruins Slot over de inzet van dit instrumentarium van NZa en ACM - 28828-71

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet op 4 september 201

Voortgangsrapportage in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 juli 2014. Voortgangsrapportage in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties - 33750-XVI-109

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties op 15 oktober 2014.
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ouderenbeleid
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om toezending van een tijdige reactie op de brief van MO-groep van 2 september 2014 (2014Z14727)

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer inzake nadere toelichting financiële aspecten Wmo 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 juli 2014. Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer inzake nadere toelichting financiële aspecten Wmo 2015 - 2014Z13220

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Transitie Wmo 2015 op 8 oktober 2014.

Reactie op de aanbevelingen uit de rapportage LHBTI kinderen in Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 juli 2014. Reactie op de aanbevelingen uit de rapportage LHBTI kinderen in Nederland - 27017-99

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden verzamel algemeen overleg Jeugdzorg

Jaarrapportage signaaltoezicht NZa 2013

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 juli 2014. Jaarrapportage signaaltoezicht NZa 2013 - 31765-91

Besluit: Betrekken bij NZa-debat

Uitkomsten van de juridische analyse van de ambtelijke werkgroep ‘Schriftelijke wilsverklaring bij euthanasie’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 juli 2014. Uitkomsten van de juridische analyse van de ambtelijke werkgroep ‘Schriftelijke wilsverklaring bij euthanasie’ - 32647-30

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg Euthanasie

Voortgang transitie Wmo 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 juli 2014. Voortgang transitie Wmo 2015 - 29538-154

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Transitie Wmo 2015 op 8 oktober 201

Toezegging stand van zaken om de privacy bij de decentralisatie van de jeugdzorg te borgen met de bijbehorende planning

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 juli 2014. Toezegging stand van zaken om de privacy bij de decentralisatie van de jeugdzorg te borgen met de bijbehorende planning - 31839-401

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg op woensdag 24 september 2014, 13.30-16.30 uur

Onderzoeken naar effecten verkooppunten en leeftijdverificatiesystemen tabaksproducten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 juli 2014. Onderzoeken naar effecten verkooppunten en leeftijdverificatiesystemen tabaksproducten - 32011-295

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Rookvrije horeca/Tabaksbeleid

Vaccinatiezorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 juli 2014. Vaccinatiezorg - 32793-151

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Preventiebeleid
Gerelateerde kamerstukken: 32793-15

Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 juli 2014. Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet) - 33983

Besluit: De inbrengdatum voor het verslag is reeds vastgesteld op 11 september 2014.
Noot: Conform besluitvorming PV 2 juli 2014 (agendapunt nr. 35)

Bestuurlijke afspraken bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 juli 2014. Bestuurlijke afspraken bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg - 33578-11

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Eerstelijnszorg op 3 juli 201

Preventief (zelf)onderzoek, uitdagingen en kansen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 juli 2014. Preventief (zelf)onderzoek, uitdagingen en kansen - 32793-152

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Preventiebeleid
Gerelateerde kamerstukken: 32793-15

E-health en zorgverbetering

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 juli 2014. E-health en zorgverbetering - 27529-130

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Innovatiebeleid in de zorg

Stand van zaken kostenbewustzijn

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 juli 2014. Stand van zaken kostenbewustzijn - 29689-534

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet op 4 september 201

‘De Wmo in beweging; Evaluatie Wet maatschappelijke ondersteuning 2010-2012’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 juli 2014‘De Wmo in beweging; Evaluatie Wet maatschappelijke ondersteuning 2010-2012’ - 29538-153

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Transitie Wmo 2015 op 8 oktober 2014.

Pakketduiding ZiNL van klinische opname voor kinderen met morbide obesitas

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 juli 2014. Pakketduiding ZiNL van klinische opname voor kinderen met morbide obesitas - 31899-24

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Pakketmaatregelen op 2 juli 201

Aanbieding Marktscan Ketenzorg 2014

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 juli 2014. Aanbieding Marktscan Ketenzorg 2014 - 32620-128

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Kwaliteitszorg cure

Onderzoeken naar verhoging eigen risico en zorgmijding

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 juli 2014. Onderzoeken naar verhoging eigen risico en zorgmijding - 29689-533

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet op 4 september 2014.
Noot: De onderwerpen Risicoverevening en Wijkverpleging zullen niet aan de orde zijn in het algemeen overleg Zorgverzekeringswet, en in separate AO's worden behandeld. Het AO Risicoverevening zal voor 1 oktober a.s. dienen plaats te vinden.

Antwoord op aanvullende vragen van leden Pia Dijkstra en Bruins Slot inzake het jaarrekeningtraject en de afstemming tussen het OM en de NZa

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 juli 2014. Antwoord op aanvullende vragen van de leden Pia Dijkstra en Bruins Slot inzake het jaarrekeningtraject en de afstemming tussen het OM en de NZa - 28828-70

Besluit: Betrokken bij plenair debat

Autonomie en het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 juli 2014. Autonomie en het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt - 29689-535

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Medische ethiek

Reactie op signaleringsrapport ‘Toegankelijkheid van dure kankergeneesmiddelen - nu en in de toekomst’ door de Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding (SCK)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 juli 2014. Reactie op signaleringsrapport ‘Toegankelijkheid van dure kankergeneesmiddelen - nu en in de toekomst’ door de Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding (SCK) - 29477-290

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 2 oktober 2014.

Aanbieding eindrapportage Zorginstituut Nederland over alternatieve bezuinigingsmaatregelen IVF

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 juli 2014. Aanbieding eindrapportage Zorginstituut Nederland over alternatieve bezuinigingsmaatregelen IVF - 33750-XVI-108

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Pakketmaatregelen op 2 juli 201

Beantwoording vragen commissie over de voorhang bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg (Kamerstuk 33 578, nr. 6)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 juli 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over de voorhang bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg - 33578-10

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Eerstelijnszorg op 3 juli 201

Aanbieding rapport Zorginstituut Verbeterplan Artrose knie/heup

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 juli 2014. Aanbieding rapport Zorginstituut Verbeterplan Artrose knie/heup - 29689-532

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Pakketmaatregelen op 2 juli 201

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport op artikel 'Sportbond staat diep in het rood'

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 juni 2014. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport op artikel 'Sportbond staat diep in het rood' - 30234-100

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Sportbeleid op 2 juli

Aanbieding rapport ‘Aandacht voor agressie in zorgopleidingen’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 juni 2014. Aanbieding rapport ‘Aandacht voor agressie in zorgopleidingen’ - 29282-197

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid zorgsector

Voortgang communicatie aan burgers over de Wtcg en de CER

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 juni 2014. Voortgang communicatie aan burgers over de Wtcg en de CER - 33726-26

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Transitie Wmo op 8 oktober 2014.
Gerelateerde kamerstukken: 33726-26

33891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 augustus 2014. Reactie op toezeggingen omtrent het wetsvoorstel Wet langdurige zorg - 33891-18

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wet langdurige zorg (33891)
Gerelateerde kamerstukken: 33891-18

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 augustus 2014. Tweede nota van wijziging - 33891-17

Besluit: Inbreng t.b.v. het tweede nader verslag is vastgesteld op donderdag 4 september te 18.00 uur
Besluit: Bewindspersoon verzoeken uiterlijk donderdag 4 september te 12.00 uur informatie te verschaffen over de gevolgen van de Wlz voor de premies Zvw, AWBZ, het eigen risico, de werkgeversbijdrage, voor het Fonds Langdurige Zorg en voor de eerste en tweede schijf Inkomstenbelasting.
Gerelateerde kamerstukken: 33891-17

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 juli 2014. Beantwoording vragen commissie over informatie over de vraag of gefaseerde invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) mogelijk is, over de positie van het CIZ en over de contractering 2015 - 33891-14

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wet langdurige zorg (33891)
Gerelateerde kamerstukken: 33891-14

Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in tweede kwartaal 2014

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 18 juli 2014. Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in tweede kwartaal 2014 - 21109-216

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EU-Gezondheidsraad op 27 november 2014.

Fiche: mededeling burgerinitiatief “Eén van ons”

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 11 juli 2014. Fiche: mededeling burgerinitiatief “Eén van ons” - 22112-1881

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzoek Agora, namens meerdere organisaties, om gesprek met vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport m.b.t. initiatieven voor palliatieve zorg

Zaak: Brief derden - Agora, landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg te Bunnik - 29 augustus 2014. Verzoek Agora, namens meerdere organisaties, om gesprek met vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport m.b.t. initiatieven voor palliatieve zorg - 2014Z14568

Besluit: Via een emailprocedure zal worden geïnventariseerd welke leden fysiek aanwezig willen/kunnen zijn.Europese aangelegenheden