Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 9 oktober 2014

Gepubliceerd: 9 oktober 2014
Voortouwcommissie: commissie voor de Rijksuitgaven
Activiteitnummer: 2014A024475
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=29a1eb7c-c993-486e-8f92-4bdb8d70e55f&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Rijksuitgaven%20-%209%20oktober%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30985, 32802, 31308, 31865, 22112, 31597

Inhoud


Besloten voorgesprek met ERK op 6 november 2014.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, E.A.J. Groen - 8 oktober 2014. Besloten voorgesprek met ERK op 6 november 2014 - 2014Z17626

Besluit: Op 6 november 2014 van 14.00 tot 15.00 uur een besloten voorgesprek plannen met de heer Brenninkmeijer, om nader te spreken over de wijze waarop de banden tussen Tweede Kamer, commissie voor de Rijksuitgaven, en de Europese Rekenkamer kunnen worden aangehaald.

BOR-notitie - Plan van aanpak analyse mogelijke inbreuken budgetrecht

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, Balster M. - 3 oktober 2014. BOR-notitie - Plan van aanpak analyse mogelijke inbreuken budgetrecht - 2014Z17217

Besluit: Via een e-mailprocedure aan de commissieleden de vraag voorleggen waar de voorkeur naar uitgaat: een uitvoeriger (kwantitatieve) analyse op te leveren eind januari 2015, of een meer globale analyse, op te leveren eind november 2014.

Agendavoorstel periodiek overleg commissie voor de Rijksuitgaven met de Algemene Rekenkamer

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.J. Groen - 2 oktober 2014. Stafnotitie - Agendavoorstel periodiek overleg cie Rijksuitgaven en Algemene Rekenkamer op 6 november 2014. - 2014Z17080

Besluit: De in de stafnotitie voorgestelde agendapunten worden met een aanpassing vastgesteld ten behoeve van het informele periodieke overleg met het college van de Algemene Rekenkamer op 6 november 2014.

Beleidsdoorlichting Kwaliteit Rijksdienst

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.J. Groen - 2 oktober 2014. Notitie commissiestaf en BOR - Beleidsdoorlichting Kwaliteit Rijksdienst - 2014Z16354

Besluit: Betrekken bij de brief met Kamerstuknummer 30985-11.

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 11 september 2014. Beleidsdoorlichting Kwaliteit Rijksdienst - 30985-11

Besluit: Mede namens de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst wordt de minister van Wonen en Rijksdienst verzocht om een nadere onderbouwing van de beleidsdoorlichting en daarbij gevraagd waarom niet het gehele artikel 3 (Kwaliteit Rijksdienst) wordt doorgelicht en wanneer de overige onderdelen worden doorgelicht.
Besluit: De commissie heeft de bereidheid, indien de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst een rapporteur benoemt, een co-rapporteur uit de commissie voor de Rijksuitgaven te benoemen voor een gezamenlijke behandeling van de nog te ontvangen beleidsdoorlichting.
Noot: De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft zich in de procedurevergadering van 30 september 2014 ook gebogen over de antwoordbrief van de minister aan de commissie voor de Rijksuitgaven. De commissie verzoekt aan Rijksuitgaven het voortouw te nemen en de minister te vragen om een nadere toelichting over de aanpak van deze beleidsdoorlichting.

Aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld en de Miljoenennota 2015

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 19 september 2014. Aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Financiën en Nationale Schuld en de Miljoenennota 2015 - 34000-IX-4

Besluit: De brief van de Algemene Rekenkamer wordt op de agenda geplaatst voor een periodiek overleg met het college van de Algemene Rekenkamer (op6 november 2014), ter bespreking van de voor de commissie voor de Rijksuitgaven relevante punten.

Analyse subsidieregelingen met verstrekkingen onder de € 25.000

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 september 2014. Analyse subsidieregelingen met verstrekkingen onder de € 25.000 - 34000-IX-6

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 29 oktober 2014 te 14.00 uur.

Kabinetsreactie op het Trendrapport Open data van de Algemene Rekenkamer

Zaak: Brief derden - Open State te Amsterdam - 17 september 2014. Reactie Open State m.b.t. open spending - 2014Z16054

Besluit: Desgewenst betrekken bij de nog te ontvangen kabinetsreactie op het Trendrapport Open Data (zie Kamerstuk 32802-10).

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 september 2014. Kabinetsreactie op het Trendrapport Open data van de Algemene Rekenkamer - 32802-10

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Besluit: In het kader van het nog op te stellen Werkplan commissie voor de Rijksuitgaven 2015 zal de commissie overwegen welke activiteiten zij op dit vlak in 2015 wil ontplooien.
Noot: De minister meldt dat het meer tijd vergt om namens het kabinet, op grond van de conclusies en aandachtspunten in het Trendrapport, het open databeleid voor de tweede helft van deze kabinetsperiode nader uit te werken en concrete plannen te kunnen presenteren. Uiterlijk februari 2015 kan hij dit wel met de Kamer delen.

Stelsel van beleidsdoorlichtingen en procedure bij vertraging

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 16 september 2014. Stelsel van beleidsdoorlichtingen en procedure bij vertraging - 31308-6

Besluit: De commissies per brief voorlichten over, en aanbevelingen doen voor, het behandelen van beleidsdoorlichtingen per 1 januari 2015 en hierbij ook de door de Kamer aangenomen motie met Kamerstuknummer 34000-36 te betrekken.

Verzoek SANAP, namens voorzitter van commissie voor Financiën en Begroting van het Armeense parlement, om informatie over regulerende rechtshandelingen

Zaak: Brief derden - Support to the Armenian National Assembly Program (SANAP) te Yerevan - 16 september 2014. Verzoek SANAP, namens voorzitter van commissie voor Financiën en Begroting van het Armeense parlement, om informatie over regulerende rechtshandelingen - 2014Z15917

Besluit: De voorzitter is gemandateerd een door de staf voor te bereiden antwoordbrief vast te stellen.2

Inkomende delegatie van de rekenkamer van Servië d.d. 4 november 2014.

Zaak: Brief derden - Algemene Rekenkamer te Den Haag - 23 september 2014. Verzoek Algemene Rekenkamer, namens delegatie van de rekenkamer van Servië, om gesprek met commissie voor de Rijksuitgaven m.b.t. samenwerking parlement en rekenkamer d.d. 4 november 2014 - 2014Z16343

Besluit: De commissie zal de delegatie ontvangen op 4 november 2014 (gesprek van een uur).

Aanbieding rapport Europees economisch bestuur; Europese coördinatie van begrotings- en macro-economisch beleid en de positie van Nederland

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 9 september 2014. Aanbieding rapport Europees economisch bestuur; Europese coördinatie van begrotings- en macro-economisch beleid en de positie van Nederland – 31865-63

Besluit: Wordt betrokken bij de nog van de regering te ontvangen voorstellen voor de evaluatie en herziening van het sixpack (najaar 2014).

Actualisering webdossier EU-governance

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 9 september 2014. Actualisering webdossier EU-governance - 2014Z15274

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Activiteiten permanente vertegenwoordiging der Staten-Generaal in Brussel

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, S.J. Nollen - 1 september 2014. Werkzaamheden Bureau Brussel PVSG, maart – september 2014 - 2014Z14627

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Overzicht toezeggingen EU informatie, advies best practices EU-informatievoorziening en aangepaste sjablonen BNC-fiches

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 4 juli 2014. Advies best practices EU-informatievoorziening + aangepaste sjablonen BNC-fiches - 22112-1876

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 1 september 2014. Overzicht toezeggingen algemeen overleg informatievoorziening Europese dossiers 23 april 2014 - 2014Z14628

Besluit: Ter informatie.

Behandeling rapport 'Aandacht voor parlementair budgetrecht in Europees perspectief

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 9 september 2014. Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven ter aanbieding van het rapport "Aandacht voor het parlementair budgetrecht in Europees perspectief" – 31597-7

Besluit: De minister van Financiën zal worden verzocht om een kabinetsreactie op het rapport 'Aandacht voor parlementair budgetrecht in Europees perspectief'.
Besluit: De nog te ontvangen kabinetsreactie waar relevant zal ook specifiek onder de aandacht worden gebracht van andere betrokken Kamercommissies.