Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 5 juni 2014

Gepubliceerd: 5 juni 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2014A0244411
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=dfefb40c-0840-4ab1-ab05-1d3d7b31bdc3&title=Besluitenlijst%20commissie%20Veiligheid%20en%20Justitie%20op%205%20juni%202014%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31477, 31477, 33942, 22112, 22112, 32317, 19637, 19637, 19637, 19637, 31753, 29270, 19637, 28638, 29279, 28684, 33750, 29911, 29628, 28684, 24036, 33861, 33861

Inhoud


Voorstel opzet rondetafelgesprek over de "Toetsing van de geloofwaardigheid van bekeringen bij asielzaken"

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, P.T.M. van Doorn - 28 mei 2014. Voorstel opzet rondetafelgesprek over de "Toetsing van de geloofwaardigheid van bekeringen bij asielzaken" - 2014Z09769

Besluit: Gelet op het feit dat enkel de ChristenUnie-fractie suggesties heeft gedaan voor uit te nodigen personen/instanties voor het rondetafelgesprek "De toetsing van de geloofwaardigheid van bekeringen bij asielzaken" wordt de commissie via een e-mailprocedure gevraagd zich uit te spreken over: 1. Het al dan niet doorgang laten vinden van het rondetafelgesprek als

Verzoek CDA/SP-fractie aanwezigheid staatssecretaris VWS bij AO JJI's

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg (CDA) - 26 mei 2014. Verzoek CDA/SP-fractie aanwezigheid staatssecretaris VWS bij AO JJI's - 2014Z09509

Besluit: Door middel van een e-mailprocedure op 27 mei 2014 heeft de commissie niet ingestemd met het verzoek de staatssecretaris van VWS uit te nodigen voor het algemeen overleg over justitiële jeugdinrichtingen op 2 juli 2014.Overig (besloten)

Verzoek om een brief te vragen aan de staatssecretaris van V&J inzake betrokkenheid van de Erittrease overheid bij mensensmokkel

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, Y.J. van Hijum (CDA) - 19 mei 2014. Verzoek om een brief te vragen aan de staatssecretaris van V&J inzake betrokkenheid van de Eritrease overheid bij mensensmokkel - 2014Z09017

Besluit: Door middel van een e-mailprocedure op 19 mei 2014 heeft de commissie besloten de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een reactie te vragen op de berichtgeving in de NRC van 19 mei 2014 over de betrokkenheid van de overheid van Eritrea bij mensensmokkel en afpersing van vluchtelingen. De commissie verzoekt daarbij deze reactie te ontvangen voor het algemeen overleg over de aanpak van illegale immigratie in/door de Europese Unie op 20 mei 2014.

Verzoek reactie op bericht 'Opsluiten asielzoekers door NL is zorgelijk'

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 23 mei 2014. Verzoek reactie op bericht 'Opsluiten asielzoekers door NL is zorgelijk' - 2014Z09460

Besluit: Door middel van een e-mailprocedure op 26 mei 2014 heeft de commissie besloten de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie te verzoeken een schriftelijke reactie te geven op het bericht: 'Opsluiten asielzoekers door Nederland is zorgelijk' (NU.nl, 23 mei 2014). Daarbij wordt verzocht deze reactie uiterlijk dinsdag 3 juni te 14.00 uur te mogen ontvangen, zodat deze kan worden betrokken bij het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 4 juni 2014.10

Rappel naar de minister van Veiligheid en Justitie inzake verzoek reactie op bericht Vrouwen Platform Kerkelijk Kindermisbruik van 24 april 2014.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.J.J. Rebel (PvdA) - 5 juni 2014. Rappel naar de minister van Veiligheid en Justitie inzake verzoek reactie op bericht Vrouwen Platform Kerkelijk Kindermisbruik van 24 april 2014 - 2014Z10321

Besluit: De minister van Veiligheid en Justitie zal worden gerappelleerd met betrekking tot de brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie d.d. 24 april 2014 inzake het verzoek een reactie te geven op het bericht van het Vrouwen Platform Kerkelijk Kindermisbruik.Brievenlijst

Onderzoek misstanden in tbs-klinieken

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) - 5 juni 2014. Onderzoek misstanden in tbs-klinieken - 2014Z10323

Besluit: De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie wordt verzocht de Kamer te informeren wanneer zij zijn reactie op de uitzending van het televisieprogramma ‘Dit is de dag’, dat op 23 april jl. berichtte over vermeende misstanden in tbs-kliniek De Rooyse Wissel te Venray tegemoet kan zien.

Beantwoording schriftelijke vragen inzake het werkbezoek van de vaste commissie van Veiligheid en Justitie naar Bulgarije en Roemenië

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.A. Berndsen-Jansen (D66) - 5 juni 2014. Beantwoording schriftelijke vragen inzake het werkbezoek van de vaste commissie van Veiligheid en Justitie naar Bulgarije en Roemenië - 2014Z10324

Besluit: De minister van Veiligheid en Justitie wordt verzocht de beantwoording van de aan hem gestelde schriftelijke vragen van de leden Berndsen-Jansen (D66), Segers (ChristenUnie), Kooiman (SP), Van der Steur (VVD), Van Oosten (VVD), Oskam (CDA), Rebel (PvdA), Van Laar (PvdA), Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren) en Jadnanansing (PvdA) over mensenhandel (ingezonden 28 mei 2014, kenmerk 2014Z09701) uiterlijk 23 juni 2014 te 15.00 uur aan de Kamer te doen toekomen zodat deze kan worden betrokken bij het algemeen overleg over mensenhandel op 25 juni 2014.9

Algemeen overleg over opvang en terugkeer voor het zomerreces

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.R. Fritsma (PVV) - 5 juni 2014. Algemeen overleg over opvang en terugkeer voor het zomerreces - 2014Z10244

Besluit: Het algemeen overleg over Uitzettingen vanuit Nederland naar Guinee op 11 juni 2014 wordt geannuleerd. Er wordt een algemeen overleg over opvang en terugkeer gepland, onder voorbehoud van de te ontvangen kabinetsreactie op het Jaarverslag van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer en de evaluatie van gemeentelijke opvang van illegalen. Voor dit algemeen overleg wordt tevens het agendapunt van het geannuleerde algemeen overleg over Uitzettingen vanuit Nederland naar Guinee geagendeerd.

Verzoek schriftelijk overleg over ontnemingsschikking Cees H

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) - 5 juni 2014. Verzoek schriftelijk overleg over ontnemingsschikking Cees H - 2014Z10237

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg over de brief van de minister van Veiligheid en Justitie over de beantwoording nadere vragen inzake ontnemingsschikking Cees H. d.d. 3 juni 2014 (Kamerstuk 33750-VI-123) vastgesteld op 3 juli 2014.
Besluit: De Kamervoorzitter wordt geïnformeerd over specifieke gevallen waarin de Kamer later is geïnformeerd dan de pers over onderwerpen op het terrein van Veiligheid en Justitie.

Verzoek uitstel algemeen overleg slachtofferbeleid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 4 juni 2014. Verzoek uitstel algemeen overleg slachtofferbeleid - 2014Z10215

Besluit: Het algemeen overleg over slachtofferbeleid wordt verplaatst naar een nieuwe datum voor het zomerreces, zodat de beleidsdoorlichting daarbij kan worden betrokken.

Verzoek VVD-fractie inzake initiatiefwetsvoorstellen mediation

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 4 juni 2014. Verzoek VVD-fractie inzake initiatiefwetsvoorstellen mediation - 2014Z10106

Besluit: Inbrengdatum voor de verslagen bij het voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht) (Kamerstuk 33727), het voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht) (Kamerstuk 33723) en het voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator) (Kamerstuk 33722) vastgesteld op 10 juli 2014.8

Voorlichtingsvragen aan de Raad van State stellen inzake initiatiefwetsvoorstel houdende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (Kamerstuk 33 325).

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.A. van der Steur (VVD) - 5 juni 2014. initiatiefwetsvoorstel houdende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (Kamerstuk 33 325). Op 12 maart jl. heeft de eerste termijn van de plenaire behandeling (zijde Kamer) plaatsgevonden. Naar aanleiding van de inbrengen van de diverse fracties zou ik graag enkele voorlichtingsvragen aan de Raad van State willen stellen - 2014Z10314

Besluit: Het verzoek de Kamer te vragen in te stemmen met het stellen van enkele voorlichtingsvragen aan de Afdeling advisering van de Raad van State wordt gehonoreerd.

Tijdstip behandeling Wet aanpassing griffierechten, Kamerstuk 33757

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) - 26 mei 2014. Tijdstip behandeling Wet aanpassing griffierechten, Kamerstuk 33757 - 2014Z09508

Besluit: Het verzoek tot uitstel van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten (Kamerstuk 33757) totdat de Kamer het WODC-onderzoek naar de verhoging van griffierechten heeft ontvangen, wordt niet gehonoreerd.

Verzoek om gesprek met Amsterdamse politiechef

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L. Bontes (GrBvK) - 22 mei 2014. Verzoek om gesprek met Amsterdamse politiechef - 2014Z09424

Besluit: Het verzoek een gesprek te voeren met een chef van de Amsterdamse recherche over het boek 'Doorgeschoten' wordt niet gehonoreerd.

Aanbieding rapport Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 26 mei 2014. Beantwoording vragen commissie over het rapport: ‘Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013’ van de Algemene Rekenkamer - 31477-7

Besluit: Betrekken bij het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over witwassen.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 6 maart 2014. Aanbieding rapport Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013 - 31477-6

Besluit: Betrekken bij een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over witwassen. Het algemeen overleg wordt gepland na ommekomst van de antwoorden van de aan de regering gestelde vragen over dit rapport.

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 21 mei 2014. Aanbieding van de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen 2013 en bij de Nationale verklaring 2014 - 33942-1

Besluit: Inbreng feitelijke vragen geleverd op 27 mei 2014.

Handreiking controle begroting en verantwoording

Zaak: Brief commissie - griffier, E.C.E. de Kler - 12 mei 2014. Brief van de commissie OCW 'Doorgeleiding Handreiking controle begroting en verantwoording' - 2014Z08366

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Initiatiefnota van het lid Helder over wijziging van de voorwaardelijke invrijheidstelling in het Wetboek van Strafrecht

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, L.M.J.S. Helder (PVV) - 20 mei 2014. Initiatiefnota van het lid Helder over wijziging van de voorwaardelijke invrijheidstelling in het Wetboek van Strafrecht - 33938

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vastgesteld op 19 juni 2014.

Initiatiefnota van het lid Helder tot wijziging van de samenloopregeling in het Wetboek van Strafrecht

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, L.M.J.S. Helder (PVV) - 8 april 2014. Initiatiefnota van het lid Helder tot wijziging van de samenloopregeling in het Wetboek van Strafrecht - 33914

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vastgesteld op 26 juni 2014.

Fiche: Richtlijn eenpersoonsvennootschappen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 23 mei 2014. Fiche: Richtlijn eenpersoonsvennootschappen - 2014Z09491

Besluit: De vaste commissie voor Economische Zaken wordt verzocht de behandeling over te nemen.

Uitstel aanbieding BNC-fiche richtlijn eenpersoonsvennootschappen COM(2014)212

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 mei 2014. Uitstel aanbieding BNC-fiche richtlijn eenpersoonsvennootschappen COM(2014)212 - 22112-1848

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel aanbieding BNC-fiche richtlijn bevordering aandeelhoudersbetrokkenheid COM(2014)213

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 mei 2014. Uitstel aanbieding van het BNC-fiche richtlijn bevordering aandeelhoudersbetrokkenheid COM (2014) 213 - 22112-1847

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

UNHCR rapport over de asielsituatie in Bulgarije

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 15 mei 2014. Aanbieding UNHCR rapport over de asielsituatie in Bulgarije - 32317-234

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 5 en 6 juni 2014 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 4 juni 2014.

Invoering screening en nieuwe locatie voor kinderen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 28 mei 2014. Invoering screening en nieuwe locatie voor kinderen - 19637-1827

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid op 4 juni 2014.Europese aangelegenheden

Onderzoeksrapport medisch handelen voorafgaand aan overdracht aan Polen van Renata A.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 27 mei 2014. Onderzoeksrapport medisch handelen voorafgaand aan overdracht aan Polen van Renata A. - 19637-1823

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over medische zorg voor vreemdelingen op woensdag 28 mei 2014.5

Toezegging van de opdracht aan de staatscommissie Herijking ouderschap

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 27 mei 2014. Toezegging van de opdracht aan de staatscommissie Herijking ouderschap - 2014Z09602

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Ontwikkelingen asielinstroom van week 21

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 27 mei 2014. Ontwikkelingen asielinstroom van week 21 - 19637-1828

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de aanpak illegale immigratie Europese Unie (tweede termijn) op 4 juni 2014.

Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek over de uitvoering van het Kinderpardon

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 23 mei 2014. Toestemming voor deelname aan het rondetafelgesprek over de uitvoering van het Kinderpardon - 2014Z09505

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Kabinetsreactie rapport “Veiligheid van vreemdelingen” en "Monitor Vreemdelingenketen" van de Inspectie VenJ

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 23 mei 2014. Kabinetsreactie op rapport “Veiligheid van vreemdelingen” en op "Monitor Vreemdelingenketen" van de Inspectie VenJ - 19637-1822

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over het onderzoeksrapport 'Veiligheid van vreemdelingen' en suïcide Armeense asielzoeker op 28 mei 2014.

Stelselvernieuwing gesubsidieerde rechtsbijstand

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 20 mei 2014. Stelselvernieuwing gesubsidieerde rechtsbijstand - 31753-83

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand en het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met de invoering van enige maatregelen in het kader van de stelselvernieuwing gesubsidieerde rechtsbijstand (Kamerstuk 31 753, nr. 92).

Reactie op verzoek commissie over de huisvesting van zedendelinquenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 20 mei 2014. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de huisvesting van zedendelinquenten. - 29270-91

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. Nader aangekondigde informatie wordt afgewacht.4

Stand van zaken ontwikkelingen asielinstroom vanuit Eritrea

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 19 mei 2014. Stand van zaken ontwikkelingen asielinstroom vanuit Eritrea - 19637-1820

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de aanpak illegale immigratie Europese Unie op 20 mei 2014.

Rapport "Op goede grond" van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27 mei 2014. Aanbieding rapport "Op goede grond" van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen - 28638-116

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over seksueel geweld tegen kinderen.
Besluit: De voorzitters van de vaste commissies voor Veiligheid en Justitie en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden verzocht met elkaar in overleg te treden over de verdeling van de dossiers die betrekking hebben op beide beleidsterreinen en de commissies daarover te informeren.

Resultaten pilot toetsing civiele vonnissen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 22 mei 2014. Resultaten pilot toetsing civiele vonnissen - 29279-199

Besluit: Agenderen voor een te zijner te voeren algemeen overleg over rechtspraak.

Onderzoek strafvordering bij geweld tegen al dan niet kwalificerende slachtoffers

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 mei 2014. Onderzoek strafvordering bij geweld tegen al dan niet kwalificerende slachtoffers - 28684-406

Besluit: De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken wordt verzocht de behandeling over te nemen, met de suggestie deze brief te agenderen voor het volgende algemeen overleg over Veilige Publieke Taak.

Rijksbreed wetgevingsprogramma met een bezuinigingsdoelstelling

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 mei 2014. Rijksbreed wetgevingsprogramma met een bezuinigingsdoelstelling - 33750-43

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.3

Uitkomst van het overleg met de burgemeester van Uden over het sluiten van drugslabs

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 mei 2014. Uitkomst van het overleg met de burgemeester van Uden over het sluiten van drugslabs - 29911-91

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over drugsbeleid.

Stand van zaken inzake implementatie van een structurele oplossing voor stabiliteit infrastructuur 1-1-2

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 mei 2014. Stand van zaken inzake implementatie van een structurele oplossing voor stabiliteit infrastructuur 1-1-2 - 29628-452

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg; het algemeen overleg wordt gepland.

Uitkomsten overleg 'outlaw motorcycle gangs' d.d. 9 mei 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19 mei 2014. Uitkomsten overleg 'outlaw motorcycle gangs' d.d. 9 mei 2014 - 28684-405

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over veiligheidsonderwerpen op 26 juni 2014.

Kabinetsstandpunt inzake de doorberekening van handhavingskosten

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19 mei 2014. Kabinetsstandpunt inzake de doorberekening van handhavingskosten - 24036-407

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2015.

Aanbieding jaarverslag Rechtspraak 2013

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 19 mei 2014. Aanbieding jaarverslag Rechtspraak 2013 - 33750-VI-122

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2015.

Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 26 mei 2014. Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten - 2014Z09510

Besluit: De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in onderstaande volgorde te agenderen: 1. Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen

Zaak: Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 28 mei 2014. Nota van wijziging - 33861-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 28 mei 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33861-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 februari 2014. Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen - 33861

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de Verordening (EU) nr. 610/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006, de Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord, Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad, Verordening (EG) nr. 1638/95 van de Raad en Verordening (EG) nr. 767/2008 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2013, L 182)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 23 mei 2014. Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de Verordening (EU) nr. 610/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006, de Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord, Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad, Verordening (EG) nr. 1638/95 van de Raad en Verordening (EG) nr. 767/2008 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2013, L 182) - 33944

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 26 juni 2014.

Afschrift brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer inzake het verzoek tot verlenging termijn voorhangprocedure AMvB stelselvernieuwing rechtsbijstand I

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 22 mei 2014. Afschrift brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer inzake het verzoek tot verlenging termijn voorhangprocedure AMvB stelselvernieuwing rechtsbijstand I - 2014Z09432

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013

Zaak: Begroting - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 mei 2014. Slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 - 33930-VI

Besluit: Inbreng feitelijke vragen geleverd op 27 mei 2014.