Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 24 april 2014

Gepubliceerd: 24 april 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2014A018468
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=80bcf3b3-8286-4bfb-b225-08fe0c6e380a&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20van%2024%20april%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 32637, 32637, 33824, 31289, 31289, 33495, 33908, 33796, 33796, 33157, 31524, 29338, 27923, 31015, 33426

Inhoud


BOR-notitie Handreiking controle begroting en verantwoording

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, L.K. Middelhoven - 23 april 2014. BOR-notitie Handreiking controle begroting en verantwoording - 2014Z07539

Besluit: Na een dankwoord aan de leden Duisenberg en Van Meenen, en aan de dames Van Middelhoven en Kooloos van het BOR wordt de tekst van de handreiking vastgesteld. De commissie Rijksuitgaven wordt verzocht de behandeling over te nemen.

Nederlandse reactie op EU-consultatie Europese ruimte voor vaardigheden en kwalificaties

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 april 2014. Nederlandse reactie op EU-consultatie Europese ruimte voor vaardigheden en kwalificaties - 22112-1828

Besluit: Betrekken bij het dossier mbo.
Besluit: agenderen voor het schriftelijk overleg over de OJCS-raad op 12 mei a.s. (verzoek antwoord op 14 mei a.s.)

Verslag schriftelijk overleg Instroom in technische studie hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 april 2014. Beantwoording vragen commissie over de instroom technische studies hoger onderwijs - 32637-126

Besluit: Betrekken bij de na de zomer te ontvangen brief over de invoeringsdatum en de uitwerking van de nieuwe systematiek inzake 'afschaffing van centrale loting' en bewaren in dossier Afschaffing centrale loting.
Besluit: De commissie EZ verzoeken dit te agenderen voor het AO Bedrijfslevenbeleid en innovatie op 11 juni a.s. , alwaar de nog te ontvangen voortgangsrapportage Techniekpact staat geagendeerd.Europa

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 januari 2014. Instroom in technische studie hoger onderwijs - 32637-116

Besluit: Betrekken bij de na de zomer te ontvangen brief over de invoeringsdatum en de uitwerking van de nieuwe systematiek inzake 'afschaffing van centrale loting' en bewaren in dossier Afschaffing centrale loting.
Besluit: De commissie EZ verzoeken dit te agenderen voor het AO Bedrijfslevenbeleid en innovatie op 11 juni a.s. , alwaar de nog te ontvangen voortgangsrapportage Techniekpact staat geagendeerd.

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor OCW over de uitvoering van de motie Ypma c.s. (Kamerstuk 31 288, nr. 378) en oprichting KSC (Kleine Scholen Coöperatie)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 april 2014. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de uitvoering van de motie Ypma c.s. (Kamerstuk 31 288, nr. 378) en oprichting KSC (Kleine Scholen Coöperatie) - 2014Z07307

Besluit: Agenderen voor notaoverleg over initiatiefnota Ypma inzake samenwerkingsscholen en beleidsnota samenwerkingsscholen, op 16 juni a.s.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D0880

Beleidsreactie bij het rapport “De juridische adressant van de aanwijzingsbevoegdheid in de WEB en de WHW”

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 april 2014. Beleidsreactie bij het rapport “De juridische adressant van de aanwijzingsbevoegdheid in de WEB en de WHW” - 33824-3

Besluit: Betrokken bij het notaoverleg van 23 april 2014 inzake versterking governance in de praktijk.6

Verslag gesprek College voor Examens met hoogleraren over examens Nederlands

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 april 2014. Verslag gesprek tussen College voor Examens, Cito en hoogleraren over examens Nederlands havo en vwo - 31289-188

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen Examens overleg na het meireces.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2013D29391.

Onderhandelaarsakkoord voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 april 2014. Onderhandelaarsakkoord voortgezet onderwijs - 31289-187

Besluit: Aanhouden in afwachting van het definitieve Sectorakkoord VO 2014-2017 (dat de Kamer ontvangt na raadpleging van leden VO-Raad).

Uitvoering van de motie van het lid van Meenen c.s. inzake de arbeidsvoorwaarden van bestuurders

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 april 2014. Uitvoering van de motie van het lid van Meenen c.s. inzake de arbeidsvoorwaarden van bestuurders - 33495-48

Besluit: Betrokken bij het notaoverleg van 23 april 2014 inzake versterking governance in de praktijk.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Besluit tot wijz. van o.m. het Uitvoeringsbesluit WEB i.v.m. doelmatige leerwegen en moderniseren bekostiging beroepsonderwijs (Kamerstuk 33908)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 april 2014. Verslag van een schriftelijk overleg inzake besluit tot wijziging van onder meer het Uitvoeringsbesluit WEB in verband met doelmatige leerwegen en moderniseren bekostiging beroepsonderwijs (Kamerstuk 33 908, nr. A/ Nr. 1) - 2014Z07534

Besluit: Betrokken bij plenair debat (VSO) en de stemmingen d.d. 24 april 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 april 2014. Besluit tot wijziging van onder meer het Uitvoeringsbesluit WEB in verband met doelmatige leerwegen en moderniseren bekostiging beroepsonderwijs - 33908-15

Besluit: Betrokken bij plenair debat (VSO) en de stemmingen d.d. 24 april 2014.

Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het wettelijk regelen van de verbetertermijn voor zeer zwakke instellingen die bestaan uit basisscholen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en scholen als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 april 2014. Nota van wijziging - 33796-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33796-8

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 april 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33796-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33796-7

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 november 2013. Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het wettelijk regelen van de verbetertermijn voor zeer zwakke instellingen die bestaan uit basisscholen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en scholen als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs - 33796

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Aanbieding Jaarverslag 2013 van de Inspectie van het Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 april 2014. Aanbieding Jaarverslag 2013 van de Inspectie van het Onderwijs - 33750-VIII-108

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg ontwikkelingen in het onderwijstoezicht.
Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg van 18 juni a.s over o.a. het Onderwijsverslag.

Onderwijsverslag 2012-2013 van de Inspectie van het Onderwijs met beleidsreactie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 april 2014. Onderwijsverslag 2012-2013 van de Inspectie van het Onderwijs met beleidsreactie - 33750-VIII-107

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng feitelijke vragen Onderwijsverslag 2013 d.d. 13 mei 2014 en voor het wetgevingsoverleg Slotwet, Jaarverslag 2013 en Onderwijsverslag 2012-2013 d.d. 18 juni 2014.

Aanbieding briefadvies ‘Toegevoegde waarde’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 april 2014. Aanbieding briefadvies ‘Toegevoegde waarde’ - 33157-60

Besluit: Aanhouden, in afwachting van de toegezegde beleidsreactie.4
Gerelateerde kamerstukken: 33157-60

Reactie op verzoek om informatie inzake Experimentenwet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 april 2014. Reactie op verzoek om informatie inzake Experimentenwet onderwijs - 2014Z06870

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D1035

Reactie op verzoek van de commissie voor OCW met betrekking tot het verzoekschrift over het herstel van het BRIN-nummer van basisschool De Tunnel te Schore

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 april 2014. Reactie op verzoek van de commissie voor OCW met betrekking tot het verzoekschrift over het herstel van het BRIN-nummer van basisschool De Tunnel te Schore - 2014Z06833

Besluit: Betrekken bij het dossier Krimp in het onderwijs.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D0542

Afschrift van het antwoord op een burgerbrief over een vermoeden van misstanden bij de Hogeschool InHolland

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 april 2014. Afschrift van het antwoord op een burgerbrief over een vermoeden van misstanden bij de Hogeschool InHolland - 2014Z06767

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Nadere reactie op brieven met documentnummers: 2013D35493, 2014D04006 en 2014. D0604

Afschrift van de brief aan de Ondernemingsraad van het ROC Landstede over de gang van zaken binnen deze instelling

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 april 2014. Afschrift van de brief aan de Ondernemingsraad van het ROC Landstede over de gang van zaken binnen deze instelling - 2014Z06758

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D0873

Lijst van mbo-instellingen onder verscherpt toezicht van de Inspectie van het Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 april 2014. Lijst van mbo-instellingen onder verscherpt toezicht van de Inspectie van het Onderwijs - 31524-204

Besluit: Betrokken bij het notaoverleg van 23 april jl. inzake versterking governance in de praktijk.

Aanbieding eindrapport "Evaluatie van de KNAW 2014"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 9 april 2014. Aanbieding eindrapport "Evaluatie van de KNAW 2014" - 29338-134

Besluit: Aanhouden in afwachting van het kabinetsstandpunt en bewaren in dossier wetenschapsbeleid.3

Structurele deeltijd-scholingsroute naar lerarenopleidingen in België

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 april 2014. Structurele deeltijd-scholingsroute naar lerarenopleidingen in België - 27923-184

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissibrief met documentnummer 2014D0437

Stand van zaken ten aanzien van toezegging in de beantwoording van mondelinge vragen over kindermishandeling in het onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 9 april 2014. Stand van zaken ten aanzien van toezegging in de beantwoording van mondelinge vragen over kindermishandeling in het onderwijs - 31015-100

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Veiligheid in het onderwijs, bij voorkeur te plannen in juni, mits de voortgangsrapportage inzake veiligheid in het onderwijs dan beschikbaar is.

Afschrift van het antwoord op een burgerbrief over interventie bij toekenning codes in het CROHO

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 april 2014. Afschrift van het antwoord op een burgerbrief over interventie bij toekenning codes in het Centraal Register Opleidingen Hoger - 2014Z06386Onderwijs (CROHO)

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer: 2014D0870

Schriftelijk overleg over uitvoering van de moties bij de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2014

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 april 2014. Beantwoording vragen commissie over de uitvoering van de moties bij de OCW-begroting 2014 - 33750-VIII-106

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 januari 2014. Uitvoering van de moties bij de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2014 - 33750-VIII-81

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Informatie over herdenkingsactiviteiten rond Eerste Wereldoorlog

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 april 2014. Informatie over herdenkingsactiviteiten rond Eerste Wereldoorlog - 33750-VIII-109

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Cultuureducatie d.d. 2 juli 2014 .
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D13010Rondvraag Cultuur en MediaGeen agendapunten2

Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met herstel van wetstechnische gebreken en aanpassingen van redactionele aard

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 april 2014. Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met herstel van wetstechnische gebreken en aanpassingen van redactionele aard - 33923

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 13 mei 2014 om 14.00 uur. De leden zullen per mail worden gewezen op de opmerking dat er mogelijk een blanco verslag kan worden ingediend bij het wetsvoorstel.
Noot: Onderhavig wetsvoorstel staat op de lijst van de min. van VenJ:, af te doen in de Kamer voor 24 april a.s. De reparatie herstelt gebreken en verkeerde verwijzingen die het gevolg zijn van de gelijktijdige inwerkingtreding (1.1.2014) van drie wetten tot wijziging van de Mediawet 2008.De tekst van enkele bepalingen komt nu niet overeen met de tekst zoals regering en parlement die hebben bedoeld. Die bepalingen zijn onder meer van belang voor het toezicht door het Commissariaat voor de Media op de rechtmatige besteding van publiek geld dat is bestemd voor het realiseren van mediaaanbod.

Uitvoering inzake het amendement en de motie van de leden Van Dam en Huizing over de distributie van interactieve televisiediensten (Rode Knop)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 april 2014. Uitvoering inzake het amendement en de motie van de leden Van Dam en Huizing over de distributie van interactieve televisiediensten (Rode Knop) - 33426-44

Besluit: Toevoegen aan het dossier Media.
Gerelateerde kamerstukken: 33426-44