Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 4 november 2014

Gepubliceerd: 5 november 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2014A017088
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3441abc9-0b07-4e36-b3ad-a5b1efdd26bc&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%20-%204%20november%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29544, 21501, 33931, 21501, 33182, 32824, 29544, 29427, 29544, 33981, 33988, 33988, 33972, 33972, 33972, 32889, 32889, 34015, 34052

Inhoud


Ontvangst Nederlandse ambassadeurs op 29 januari 2014, 09.30-13.00 uur

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.I. van der Burg (VVD) - 5 november 2014. Ontvangst Nederlandse ambassadeurs op 29 januari 2014, 09.30-13.00 uur - 2014Z19769

Besluit: Via emailprocedure deelnemers, gespreksonderwerpen en -partners inventariserenAd-hoc besluitvormingGeen agendapunten

COSAC-bijeenkomst in Rome van 30 november - 2 december 2014.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.C.C.M. Potters (VVD) - 5 november 2014. COSAC-bijeenkomst in Rome van 30 november - 2 december 2014 - 2014Z19766

Besluit: De commissie stemt in met deelname aan de COSAC-bijeenkomst op 30 november te Rome.
Noot: Het lid Potters heeft inmiddels aangegeven de commissie te willen vertegenwoordigen.Via een emailprocedure zal eventuele verdere belangstelling worden geïnventariseerd.

Verzoek aan minister van SZW om opheldering over bericht inzake overleg met gemeente Groningen over het verstrekken van een basisinkomen voorafgaand aan het algemeen overleg over WWB-onderwerpen en Participatiewet op 13 november 2014.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 4 november 2014. Verzoek aan minister van SZW om opheldering over bericht inzake overleg met gemeente Groningen over het verstrekken van een basisinkomen voorafgaand aan het algemeen overleg over WWB-onderwerpen en Participatiewet op 13

Besluit: Verzoek honoreren

Verzoek aan minister SZW om toezending van Voortgangsbrief actieplan radicalisering voorafgaand aan het algemeen overleg over integratieonderwerpen op 12 november 2014.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 4 november 2014. Verzoek aan minister SZW om toezending van Voortgangsbrief actieplan radicalisering voorafgaand aan het algemeen overleg over integratieonderwerpen op 12 november 2014 - 2014Z19746

Besluit: Verzoek honoreren

Uitnodiging AFM voor werkbezoek m.b.t. ontwikkelingen in de pensioensector op 26 januari 2015.

Zaak: Brief derden - Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam - 13 oktober 2014. Uitnodiging AFM voor werkbezoek m.b.t. ontwikkelingen in de pensioensector - 2014Z18359

Besluit: Uitnodiging voor het werkbezoek accepteren.
Noot: Na inventarisatie is gebleken dat voldoende belangstelling bestaat voor het afleggen van een werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten.De leden Potters, Vermeij, Ulenbelt en Van Weyenberg, alsmede commissievoorzitter Van der Burg, hebben zich aangemeld voor het werkbezoek op 26 januari, van 10.00 tot 13.00 uur.Rondvraag

Stand van zaken met betrekking tot begrotingsonderzoekMondelinge toelichting volgt ter vergadering

Zaak: Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 september 2014. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 - 34000-XV

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van nadere feitelijke vragen vaststellen op donderdag 6 november 2014 te 12.00 uur
Noot: De rapporteurs leveren namens de commissie een set nadere feitelijke vragen aan, van individuele leden wordt dus geen inbreng verwacht.

Onderzoeksvoorstel commissie SZW in het kader van de Toekomst- en onderzoeksagenda 20156

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 29 oktober 2014. Onderzoeksvoorstel commissie SZW in het kader van de Toekomst- en onderzoeksagenda 2015 - 2014Z19158

Besluit: Ter informatie.
Noot: Het definitieve voorstel is op 31 oktober 2014 doorgeleid aan de commissie voor de Rijksuitgaven.

Verzoek ANBO tot aanbieding petitie m.b.t. koopkrachtontwikkeling bij senioren d.d. 11 november 2014.

Zaak: Brief derden - ANBO te Woerden - 28 oktober 2014. Verzoek ANBO tot aanbieding petitie m.b.t. koopkrachtontwikkeling bij senioren d.d. 11 november 2014 - 2014Z18960

Besluit: Verzoek tot aanbieding petitie honoreren.

BOR-notitie - Feitelijke vragen bij begroting SZW 2015

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, L.K. Middelhoven - 16 oktober 2014. BOR-notitie - Feitelijke vragen bij begroting SZW 2015 - 2014Z18237

Besluit: Desgewenst betrokken bij de feitelijke vragen begrotingsbehandeling ministerie SZW voor het jaar 201

Aanvullende informatie over vermogensongelijkheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 16 oktober 2014. Aanvullende informatie over vermogensongelijkheid - 34000-IX-10

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2015
Noot: Deze brief van de staatssecretaris van Financien strekt mede ter beantwoording van een verzoek om toelichting van de commissie SZW op een eerdere brief van de minister van SZW over de Nederlandse vermogensverdeling. Beide brieven zijn geagendeerd voor het algemeen overleg van de commissie Financien over inkomens- en vermogensverdeling op 14 januari 2015.

Reactie op het verzoek van het lid Van Weyenberg betreffende het CAO-stelsel

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 15 oktober 2014. Reactie op het verzoek van het lid Van Weyenberg betreffende het CAO-stelsel - 29544-560

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 15 oktober 201

Aanbieding van het verslag van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 16 oktober 2014 te Luxemburg5

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 oktober 2014. Aanbieding van het verslag van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 16 oktober 2014 te Luxemburg - 21501-31-355

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 10 december 2014 over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 11 december 2014.
Besluit: Minister van SZW rappelleren ten aanzien van schriftelijke vragen over Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 16 oktober 2014.
Noot: Verslag van het schriftelijk overleg is op 5 november 2014 ontvangen.

Concept-programma EU-bijeenkomst van voorzitters van nationale commissies voor werkgelegenheid, onderzoek en innovatie op 20 en 21 november 2014 te Rome

Zaak: Overig - griffier, A.H.M. Weeber - 30 oktober 2014. Concept-programma EU-bijeenkomst van voorzitters van nationale commissies voor werkgelegenheid, onderzoek en innovatie op 20 en 21 november 2014 te Rome - 2014Z19245

Besluit: De commissie stemt in met deelname van de voorzitter van de commissie SZW aan de bijeenkomst

Voortgangsrapportage over de onderhandelingen over de herziening van de EU- Richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen (IORP-richtlijn)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 17 oktober 2014. Voortgangsrapportage over de onderhandelingen over de herziening van de EU- Richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen (IORP-richtlijn) - 33931-7

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg pensioenonderwerpen op 5 november 2014.

Verslag van de werkgelegenheidstop in Milaan van 8 oktober 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 oktober 2014. Verslag van de werkgelegenheidstop in Milaan van 8 oktober 2014 - 21501-31-354

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 10 december 2014 over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 11 december 2014.

Instemmingsrecht OR inzake arbeidsvoorwaarde pensioen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 14 oktober 2014. Aanbieding van het advies van de SER "Instemmingsrecht OR inzake arbeidsvoorwaarde pensioen" - 33182-56

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg pensioenonderwerpen.Europese aangelegenheden

Reactie op berichtgeving over het koppelen van data in verband met fraudeonderzoeken

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher -

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over handhaving op 20 november 2014.Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Invulling transformatie kennisfunctie

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 oktober 2014. Invulling transformatie kennisfunctie - 32824-76

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Integratieonderwerpen op 12 november 2014.

Activiteitenoverzicht Aanpak Jeugdwerkloosheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 27 oktober 2014. Activiteitenoverzicht Aanpak Jeugdwerkloosheid - 29544-562

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg arbeidsmarktbeleid.

Kabinetsreactie op het advies van de commissie 'Dienstverlening aan huis'

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 17 oktober 2014. Kabinetsreactie op het advies van de commissie 'Dienstverlening aan huis' - 29427-100

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over dienstverlening aan huis op 19 november 2014.

Reactie op het bericht ‘Asscher voorziet baanloze toekomst’ (verzoek van het lid Van Weyenberg tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 30 september 2014)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 oktober 2014. Reactie op het bericht ‘Asscher voorziet baanloze toekomst’ (verzoek van het lid Van Weyenberg tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 30 september 2014) - 29544-561

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg arbeidsmarktbeleid.
Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het jaar 201

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten) (33981)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 28 oktober 2014. Nota van wijziging - 33981-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Sociale

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 1 juli 2014. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten) - 33981

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op maandag 10 november 2014, 14.00 uur

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015) (33988)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 27 oktober 2014. Vijfde nota van wijziging - 33988-21

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 oktober 2014. Toelichting op vijfde nota van wijziging - 33988-20

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: Plenaire behandeling van het wetsvoorstel vindt plaats op 5 november 2014.

Vaststelling van bepalingen op het gebied van jeugdverblijven (Wet op de jeugdverblijven) (34053)

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 oktober 2014. Vaststelling van bepalingen op het gebied van jeugdverblijven (Wet op de jeugdverblijven) - 34053

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 3 december 2014, 14.00 uur

Reactie op het tweede nader gewijzigd amendement van het lid Klaver c.s. inzake verruiming van de termijn waarbinnen een verzoek tot waardeoverdracht in gang moet worden gezet (33 972, nr.51)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 16 oktober 2014. Reactie op het tweede nader gewijzigd amendement van het lid Klaver c.s. inzake verruiming van de termijn waarbinnen een verzoek tot waardeoverdracht in gang moet worden gezet - 33972-53

Besluit: Betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel op 16 oktober 2014.
Noot: Het amendement is aangenomen.

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader) (33972)2

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 15 oktober 2014. Derde nota van wijziging - 33972-30

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: Stemming over het wetsvoorstel heeft plaatsgevonden op 16 oktober 2014. Het wetsvoorstel is aangenomen.

Aanvullende informatie ten behoeve van behandeling wetsvoorstel aanpassing ftk (33972)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 14 oktober 2014. Aanvullende informatie ten behoeve van behandeling wetsvoorstel Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader) - 33972-29

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen (32889)

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 14 oktober 2014. Vierde nota van wijziging - 32889-25

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 14 oktober 2014. Brief van de leden Voortman en Van Hijum over het amendement van de leden Dijkgraaf en Van Ark dat werkgevers de ruimte geeft een verzoek tot aanpassing van de werktijd af te wijzen indien zij overtuigend inzichtelijk kunnen maken dat het verzoek niet strookt met de bedrijfsfilosofie - 32889-24

Besluit: Betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel op 16 oktober 2014.
Noot: Het wetsvoorstel is aangenomen.

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Participatiewet en de Wet op de huurtoeslag in verband met het toekennen van een inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet en intrekking van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (34015)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 14 oktober 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 34015-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 5 september 2014. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Participatiewet en de Wet op de huurtoeslag in verband met het toekennen van een inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet en intrekking van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen - 34015

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1971 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130) (34052)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 oktober 2014. Opzeggen van het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko - 34052-5

Besluit: Desgewenst betrekken bij de te leveren inbreng op het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 oktober 2014. Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1971 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130) - 34052

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op maandag 1 december 2014, 14.00 uur.
Besluit: Ambassadeur Marokko uitnodigen voor een gesprek (bij voorkeur) vóór 1 december 2014.