Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 2 september 2014

Gepubliceerd: 4 september 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2014A0170414
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f14b9b33-3e2a-4067-89d0-a017848f25bb&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%20-%202%20september%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32224, 26642, 21501, 22112, 21501, 21501, 29817, 32043, 32043, 29389, 26448, 33863, 32043, 32043, 32043, 32043, 24515, 24515, 29544, 26448, 29544, 26448, 26448, 31322, 31322, 26448, 33566, 29544, 29544, 31322, 25883, 29282, 31066, 17050, 31322, 29427, 32824, 29544, 33988, 33988, 33928, 33928, 33928, 33972, 24515, 24515, 33818, 29544, 29544

Inhoud


Vaststelling van het programma voor het rondetafelgesprek Aanpassing FTK op 3 september 2014.

Zaak: Overig - adjunct-griffier, A.H.M. Weeber - 29 augustus 2014. Vaststelling van het programma voor het rondetafelgesprek Aanpassing FTK op 3 september 2014 - 2014Z14529

Besluit: Het programma van het rondetafelgesprek is in e-mailprocedure vastgesteld.

Emailprocedure: verzoek om kabinetsreactie te vragen op door vakcentrales op 2 juli 2014 gepresenteerde banenplan

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.I. Hamer (PvdA) - 4 juli 2014. Verzoek om kabinetsreactie te vragen op door vakcentrales op 2 juli 2014 gepresenteerde banenplan - 2014Z13037

Besluit: Het verzoek is na een e-mailprocedure gehonoreerd
Noot: Aan de minister van SZW is per brief d.d. 4 juli 2014 verzocht zijn reactie toe te zenden uiterlijk 28 augustus 201

Emailprocedure: verzoek reactie naar aanleiding van berichtgeving faillissement Estro groep

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.E. (Pieter) Heerma (CDA) - 4 juli 2014. berichtgeving faillissement Estro groep Estro - 2014Z13016

Besluit: Het verzoek is na een e-mailprocedure gehonoreerd
Noot: Aan de minister van SZW is per brief d.d. 4 juli 2014 gevraagd zijn reactie uiterlijk 9 juli 2014 aan de Kamer te doen toekomen

Verzoek om brief over de ontslagen in de thuiszorg in de gemeente Steenwijkerland

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 3 september 2014. Verzoek om brief over de ontslagen in de thuiszorg in de gemeente Steenwijkerland - 2014Z14800

Besluit: Minister van SZW verzoeken om een reactie en deze uiterlijk dinsdag 9 september 2014 de Kamer te doen toezenden en reactie toevoegen aan agenda algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op woensdag 10 september 201

Concretiseren programmavoorstel RTG Jeugdwerkloosheid

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, B.T. de Ruijter - 29 augustus 2014. Programmavoorstel RTG Jeugdwerkloosheid - 2014Z14544

Besluit: In de eerste of tweede week van september een voorbereidingsbijeenkomst plannen
Noot: Bijgaand programma is via een emailprocedure aan het begin van het reces vastgesteld. Het programma is echter nog zo algemeen dat geen concrete uitnodigingen kunnen worden verzonden. Verzoek is aan de leden om zoveel mogelijk concrete namen met contactgegevens aan te dragen. Hiertoe zal in de eerste of tweede week van september een korte voorbereidingsbijeenkomst worden gepland.Rondvraag

Vaststellen aangepast programmavoorstel RTG Roma, Sinti en Woonwagenbewoners

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, B.T. de Ruijter - 29 augustus 2014. Programmavoorstel RTG Roma, Sinti en Woonwagenbewoners - 2014Z14538

Besluit: Aangepast programmavoorstel vaststellen
Noot: In verband met overlap en dubbelingen in het oorspronkelijke programma heeft de SP-fractie (als initiatiefnemer) het programmavoorstel in de zomer aangepast door samenvoegen van het blok ‘welzijn’ met ‘overheid’ en ‘andere organisaties’.Het lid Yücel heeft al een nadere concretisering van het programma aangeleverd:Toevoegen aan ronde 3 (of 2): Stichting Stimulans in Veldhoven: Mw. Judith van de Belt, directeur en mede-uitvoerder van het project Proeftuinen in het programma Aanpak Uitbuiting Roma kinderen.Gemeente Nieuwegein: Dhr. Frans Backhuijs: burgemeester. Nieuwegein heeft een relatief grote Roma-populatie, en dhr. Backhuijs is bedenker en uitvoerder van het project ‘Wisselgeld met Roma’.

Vaststellen aanvulling programma rondetafelgesprek Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, B.T. de Ruijter - 29 augustus 2014. rondetafelgesprek Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten - 2014Z14531

Besluit: Programma aanvullen conform voorstel
Noot: Het Lid Potters (VVD) stelt voor om het UWV ook uit te nodigen voor het Rondetafelgesprek: Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten van maandag 15 september. In de uitvoering ligt deels ook een rol voor deze instelling. UWV kan toegevoegd worden aan blok 3.12

Verzoek om algemeen overleg en reactie van de minister van SZW over verdringing

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 28 augustus 2014. Verzoek om algemeen overleg en reactie van de minister van SZW over verdringing - 2014Z14468

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: De minister van SZW verzoeken te antwoorden uiterlijk 1 oktober 2014.De ontvangen reactie agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 8 oktober 2014.Het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 8 oktober 2014 verlengen met één uur (13.30-17.30)

Toekomst- en onderzoeksagenda 2015

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 5 juni 2014. Brief aan de Kamervoorzitter over Toekomst- en onderzoeksagenda 2015 - 32224-10

Besluit: Via e-mail mogelijke onderzoeksvoorstellen inventariseren
Noot: Leden kunnen vóór 1 oktober 2014 onderzoeksvoorstellen (voor het jaar 2015) indienen bij de vaste commissiesUiterlijk 1 november 2014 kan namens de commissie één gemotiveerd voorstel bij de commissie voor de Rijksuitgaven worden ingediend.Zie voor de criteria die van toepassing zijn bij het opstellen van voorstellen voor de toekomst- en onderzoeksagenda de brief van de voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven.

Voortgang van het Europees Sociaal Fonds (ESF) van 2007 - 2013 en 2014 - 2020

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 26 augustus 2014. Voortgang van het Europees Sociaal Fonds (ESF) van 2007 - 2013 en 2014 - 2020 - 26642-128

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over ESF
Noot: Tot nu toe geagendeerde stukken:Toezegging over de inzet van het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor de nieuwe programmaperiode 2014-2020 26642-126 - Brief regering d.d. 17-02-2014staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. KlijnsmaTerugvordering voorschotten ESF 2007-2013 (SOG) 26642-127 - Brief regering d.d. 11-04-2014staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma11

EU-voorstel: Mededeling "Initiatief voor groene werkgelegenheid" COM (2014) 446

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 12 augustus 2014. EU-voorstel: Mededeling "Initiatief voor groene werkgelegenheid" COM (2014) 446 - 2014Z13976

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding van het verslag van de Informele Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 17-18 juli 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 augustus 2014. Aanbieding van het verslag van de Informele Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 17-18 juli 2014 - 21501-31-347

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 15 oktober 2014 over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 16 oktober 2014.

Fiche: mededeling strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het Werk 2014-2020

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 18 juli 2014. Fiche: mededeling strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het Werk 2014-2020 - 22112-1882

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te houden algemeen overleg over arbeidsomstandigheden
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 15 oktober 2014 over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 16 oktober 2014.

Geannoteerde agenda Informele Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, 17-18 juli 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 juli 2014. Aanbieding geannoteerde agenda Informele Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 17-18 juli 2014 - 21501-31-346

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 15 oktober 2014 over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 16 oktober 2014.

Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 19 juni 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 juli 2014. Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 19 juni 2014 - 21501-31-345

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 15 oktober 2014 over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 16 oktober 2014.

Uitvoering van de motie van de leden Heerma en Schouten over het participatiebudget

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 1 september 2014. Uitvoering van de motie van de leden Heerma en Schouten over het participatiebudget - 29817-133

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over WWB/ParticipatiewetEuropese aangelegenheden

Aftrap dialoogfase Nationale Pensioendialoog

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 29 augustus 2014. Aftrap dialoogfase Nationale Pensioendialoog - 32043-225

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 9 oktober 2014.

Tweede Verzamelbrief aan gemeenten van april 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 16 juli 2014. Tweede Verzamelbrief aan gemeenten van april 2014 - 2014Z13475

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Onderzoek optimalisering overgang van opbouw- naar uitkeringsfase en de inrichting daarvan in premie- en kapitaalovereenkomsten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 15 juli 2014. Onderzoek optimalisering overgang van opbouw- naar uitkeringsfase en de inrichting daarvan in premie- en kapitaalovereenkomsten - 32043-226

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 9 oktober 2014.

Verschillende maatregelen inkomensondersteuning AOW-pensioengerechtigden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 15 juli 2014. Verschillende maatregelen inkomensondersteuning AOW-pensioengerechtigden - 29389-75

Besluit: Desgewenst betrekken bij het (nog te ontvangen) wetsvoorstel inzake verschillende maatregelen die betrekking hebben op ouderen9
Noot: Het geplande algemeen overleg over Inkomensmaatregelen ouderen op 11 september 2014 zal geen doorgang vinden. De voor dit algemeen overleg geagendeerde brief van de staatssecretaris van SZW over verschillende maatregelen die betrekking hebben op ouderen (29389-74) kan desgewenst worden betrokken bij het (nog te ontvangen) wetsvoorstel inzake verschillende maatregelen die betrekking hebben op ouderen.

Kortingsbesluit DNB ten aanzien van Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 14 juli 2014. Kortingsbesluit DNB t.a.v. Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) - 2014Z13379

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Adressant afschrift reactie toezenden

Reactie op inspectierapport "Ken uw klanten”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 14 juli 2014. Reactie op inspectierapport "Ken uw klanten” - 26448-519

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 10 september 201

Uitstelbrief inzake de Verzamelwet Pensioenen 2014: algemene maatregel van bestuur netto pensioen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 11 juli 2014. Uitstelbrief inzake de Verzamelwet Pensioenen 2014: algemene maatregel van bestuur netto pensioen - 33863-29

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 7 juli 2014. Bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten - 32043-224

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Pensioenonderwerpen op 9 oktober 2014.

Voortgangsrapportage De Nationale Pensioendialoog

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 4 juli 2014. Voortgangsrapportage De Nationale Pensioendialoog - 32043-223

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 9 oktober 2014.

Afschrift van de reactie aan de NVVG inzake laattijdige aanvragen Wajong

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 3 juli 2014. Afschrift van de reactie aan de NVVG inzake laattijdige aanvragen Wajong - 2014Z12772

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.8
Noot: Adressant afschrift reactie toezenden

Afkoop klein pensioen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 2 juli 2014. Afkoop klein pensioen - 32043-220

Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling op 3 juli 2014 van de Verzamelwet Pensioenen 2014 (33863)

Aanbieding Visie op Pensioentoezicht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 2 juli 2014. Aanbieding Visie op Pensioentoezicht - 32043-221

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 9 oktober 2014.

Afschrift van de reactie op een brief derden m.b.t. Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 2 juli 2014. Afschrift van de reactie op een brief derden m.b.t. Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) - 2014Z12638

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Adressant reactie toezenden

Inzet Europees Fonds voor Meest Behoeftigen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 30 juni 2014. Inzet Europees Fonds voor Meest Behoeftigen (EFMB) - 24515-290

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Armoede- en Schuldenbeleid op 2 juli 2014.

Stijgende kosten bijzondere bijstand voor beschermingsbewind

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 1 juli 2014. Stijgende kosten bijzondere bijstand voor beschermingsbewind - 24515-291

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Armoede- en Schuldenbeleid op 2 juli 2014.

Aanbieding afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over intrekking van het wetsvoorstel wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde het recht op partnertoeslag van de gehuwde pensioengerechtigde van wie de echtgenoot jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd afhankelijk te maken van het gezamenlijk inkomen van die pensioengerechtigde en diens echtgenoot (33 687)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel toezending kabinetsreactie op het banenplan van de vakcentrales

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 augustus 2014. Uitstel toezending kabinetsreactie op het banenplan van de vakcentrales - 29544-555

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Reactie op het verzoek van het lid Van Weyenberg over het Bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 augustus 2014. Reactie op het verzoek van het lid Van Weyenberg over het Bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko - 26448-522

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 10 september 2014.

Reshoring

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 augustus 2014. Reshoring - 29544-553

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 8 oktober 201

Reactie op vraag over invulling gebruikelijke voorwaarden bij hervatting werkzaamheden na ontslag om bedrijfseconomische redenen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 augustus 2014. Reactie op vraag over invulling gebruikelijke voorwaarden bij hervatting werkzaamheden na ontslag om bedrijfseconomische redenen - 2014Z14054

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Opheffingsbesluit Inspectie Werk en Inkomen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 augustus 2014. Opheffingsbesluit Inspectie Werk en Inkomen - 26448-521

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 10 september 201

Jaarbrief 2013 van de Nationale ombudsman over het UWV

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 augustus 2014. Jaarbrief 2013 van de Nationale ombudsman over het UWV - 26448-520

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 10 september 2014.

Verslag schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag is aangeboden (Kamerstuk 31 322, nr. 241)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 juni 2014. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2015 - 31322-241

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over kinderopvang op 24 september 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 juli 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2015 - 31322-247

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over kinderopvang op 24 september

Reactie op 'Zwartboek UWV' van nieuwsdienst de Stentor

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 juli 2014. Reactie op 'Zwartboek UWV' van nieuwsdienst de Stentor - 26448-518

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 10 september 2014.
Noot: Adressant reactie toezenden

Voorbeeld scholing in sectorplannen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 juli 2014. Voorbeelden scholing in sectorplannen - 33566-70

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 8 oktober 2014.

Verruiming regels vrijwilligerswerk met behoud WW-uitkering

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 juli 2014. Verruiming mogelijkheden om met behoud WW-uitkering vrijwilligerswerk te verrichten - 29544-551

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 8 oktober 2014.

Toezeggingen, gedaan tijdens het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid van 4 juni 2014, over de plannen van VDL in Brabant

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher -

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 8 oktober 2014.

Rapportage 'Cao-afspraken 2013', toezeggingen en moties

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 juli 2014. Rapportage 'Cao-afspraken 2013', toezeggingen en moties - 29544-549

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 8 oktober 2014.

Faillissement kinderopvangorganisatie Estro

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 9 juli 2014. Faillissement kinderopvangorganisatie Estro - 31322-246

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over kinderopvang op 24 september 201

Overbodige regelgeving inzake WW-uitkering

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 juli 2014. Overbodige regelgeving inzake WW-uitkering - 2014Z13169

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Adressant reactie toezenden

Aanbieding rapport ‘Versterken melding beroepsziekten’

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 juli 2014. Aanbieding rapport ‘Versterken melding beroepsziekten’ - 25883-243

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg beroepsziekten.
Noot: Naar verwachting verschijnt in september een advies van de SER over de arbeidsgerelateerde zorg. De minister zal in de reactie op dit advies zijn reactie op het onderzoek naar de melding van beroepsziekten door bedrijsartsen geven,Tot nu toe staat op de agenda van het algemeen overleg over beroepsziekten:Reactie op de televisie-uitzending van de ‘altijd wat monitor’ over beroepsziekten, 25883-236 - Brief regering d.d. 14-04-201

Stand van zaken arbeidsmarkt zorg

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 juli 2014. Stand van zaken arbeidsmarkt zorg - 29282-199

Besluit: De commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzoeken de behandeling over te nemen.

Beantwoording vragen commissie over de huishoudentoeslag (Kamerstuk 31066, nr. 199)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 april 2014.

Besluit: Desgewenst betrekken bij het (nog te ontvangen) wetsvoorstel inzake verschillende maatregelen die betrekking hebben op ouderen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 juli 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over de huishoudentoeslag - 31066-209

Besluit: Desgewenst betrekken bij het (nog te ontvangen) wetsvoorstel inzake verschillende maatregelen die betrekking hebben op ouderen

Tweede voortgangsrapportage aanpak schijnconstructies

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 4 juli 2014. Tweede voortgangsrapportage aanpak schijnconstructies - 17050-484

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over handhaving.
Noot: Algemeen overleg (3 uur) plannen na technische briefing door Inspectie SZW over de aanpak van schijnconstructies op 10 september 2014Tot nu toe op agenda van nog te plannen overleg:Stand van zaken rondom de arbeidsvoorwaarden van werknemers die werken aan de A2 bij Maastricht en de A4 tussen Delft en Schiedam, 25883-241 - Brief regering d.d. 18-06-2014.

Sociaal Medische Indicatie en kinderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 3 juli 2014. Sociaal Medische Indicatie en kinderopvang - 31322-245

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over kinderopvang op 24 september 201

Verslag van de 103e Internationale Arbeidsconferentie (IAC) van de Internationale Arbeidsconferentie (IAO) van 28 mei tot en met 12 juni 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 juli 2014. Verslag van de 103e Internationale Arbeidsconferentie (IAC) van 28 mei tot en met 12 juni 2014 - 29427-99

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Transitie kennisfunctie voor integratievraagstukken

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 juli 2014. Afbouw FORUM en de inrichting van de nieuwe kennisfunctie op het beleidsterrein van integratie - 32824-73

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het VAO integratieonderwerpen op 3 juli 2014.
Noot: In oktober wordt de kamer nader geinformeerd over de afwikkeling van de afbouw van FORUM, de opbouw van de samenwerking met de nieuwe instituten en de kennisagenda integratie

Overgang naar één werkloosheidsdefinitie

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 juli 2014.

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 8 oktober 2014.

Invulling toezegging werkgelegenheidsontwikkeling MKB

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 juni 2014. Invulling uitvoering nader gewijzigde motie van het lid Pieter Heerma (Kamerstuk 33818, nr. 55) over de gevolgen van de aanpassing van het ontslagrecht voor het MKB - 29544-544

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 8 oktober 2014.

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2015)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 september 2014. Nota van wijziging - 33988-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 18 juli 2014. Beoogde indiening van een nota van wijziging bij de Verzamelwet SZW 2015 - 33988-4

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2015

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 17 juli 2014. Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2015) - 33988

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 24 september te 14.00 uur

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met wijziging van de voorwaarden voor de vrijwillige verzekering over een achterliggende periode en wijziging van de Participatiewet in verband met wijziging van de berekening en de periodieke aanpassing van de bijstandsnormen voor pensioengerechtigden

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 1 september 2014. Tweede nota van wijziging - 33928-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 1 september 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33928-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 15 juli 2014. Nota van wijziging - 33928-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 7 mei 2014. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met wijziging van de voorwaarden voor de vrijwillige verzekering over een achterliggende periode en wijziging van de Participatiewet in verband met wijziging van de berekening en

Besluit: Via emailprocedure inventariseren of wetsvoorstel kan worden aangemeld voor plenaire behandeling

Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, K. Yücel (PvdA) - 17 april 2014. Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen - 33922

Besluit: Ter informatie.
Noot: Advies Raad van State en de reactie van de indiener afwachten

33972 Nota van wijziging inzake de Wet aanpassing financieel toetsingskader

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 7 juli 2014. Nota van wijziging - 33972-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Besluit: Staatssecretaris van SZW vragen wanneer de nota naar aanleiding van het verslag zal worden toegezonden
Noot: De commissie is in afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag; het verslag is vastgesteld op 28 augustus 2014.

Voorhang van een ontwerp van het Vrijstellingsbesluit schuldbemiddelaars

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 juli 2014. Reactie op een concept van het Vrijstellingsbesluit schuldbemiddelaars - 24515-289

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op 5 september 2014 te 12.00 uur

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 juli 2014. Aanbieding van een ontwerp van het Vrijstellingsbesluit schuldbemiddelaars - 24515-288

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op 5 september 2014 te 12.00 uur

Voorstel van wet van het lid Azmani houdende wijziging van de Wet werk en bijstand betreffende de meldingsprocedure gemeenten – IND (Wet toets rechthebbenden bijstand)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, M. Azmani (VVD) - 4 juli 2014. Voorstel van wet van het lid Azmani houdende wijziging van de Wet werk en bijstand betreffende de meldingsprocedure gemeenten – IND (Wet toets rechthebbenden bijstand) - 33984

Besluit: Ter informatie.
Noot: Advies Raad van State en reactie van de indiener afwachten.

Aanbieding ontwerpbesluit transitievergoeding

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 3 juli 2014. Aanbieding ontwerpbesluit transitievergoeding - 33818-59

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 8 oktober

Voorhangprocedure van het ontwerpbesluit tot aanpassing van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 2 juli 2014. Antwoorden op nadere vragen van de commissie betreffende het ontwerpbesluit tot aanpassing van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten - 29544-546

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het VAO WWB en Participatiewet d.d. 3 juli

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 4 juni 2014. Voorhangprocedure van het ontwerpbesluit tot aanpassing van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten - 29544-527

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het VAO WWB en Participatiewet d.d. 3 juli 2014.