Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 18 december 2014

Gepubliceerd: 19 december 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2014A014869
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=481c4bbd-bf53-4fff-95a3-7eecc8865cf6&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20van%2018%20december%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29546, 21501, 21501, 31524, 30079, 27406, 31289, 31524, 31497, 31288, 32034, 34026, 34026, 31497, 31288, 32820

Inhoud


Verzoek van het lid Wolbert om een gesprek te plannen met Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie naar aanleiding van de uitgave ‘Beter begrijpen, beter benutten' die haar als voorzitter van de commissie is aangeboden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A.G. Wolbert (PvdA) - 18 december 2014. Verzoek van het lid Wolbert om een gesprek te plannen met Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie naar aanleiding van de uitgave ‘Beter begrijpen, beter benutten' die haar als voorzitter van de commissie is aangeboden - 2014Z23641

Besluit: Gesprek plannen

Verzoek van het lid Van Meenen om op korte termijn een algemeen overleg te plannen over de rekentoets

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 18 december 2014. Verzoek van het lid Van Meenen om op korte termijn een algemeen overleg te plannen de rekentoets in vo en mbo - 2014Z23630

Besluit: Op korte termijn een algemeen overleg plannen met staatssecretaris en minister (3,5 uur). Hiervoor zal de brief Stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen in vo en mbo (31 332, nr. 36) worden geagendeerd.

Verzoek van het lid Lucas inzake rappel uitvoering motie Lucas en Jadnanansing over toegang tot het vavo voor 16- en 17-jarigen met een startkwalificatie (Kamerstuk 33 911, nr. 18)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.W. Lucas (VVD) - 18 december 2014. Verzoek van het lid Lucas inzake rappel uitvoering motie Lucas en Jadnanansing over toegang tot het vavo voor 16- en 17-jarigen met een startkwalificatie (Kamerstuk 33 911, nr. 18) - 2014Z23614

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.8

Verzoek van het lid Yücel inzake afschrift brief aan de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) over burgerschapsvorming en mensenrechteneducatie (Kamerstuk 33 906, nr. 8)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Yücel (PvdA) - 18 december 2014. Verzoek van het lid Yücel inzake afschrift brief aan de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) over burgerschapsvorming en mensenrechteneducatie (Kamerstuk 33 906, nr. 8) - 2014Z23573

Besluit: Staatssecretaris verzoeken de Kamer een afschrift van de brief aan de SLO te doen toekomen over burgerschapsvorming en mensenrechteneducatie (Kamerstuk 33 906, nr. 8).

Verzoek van het lid Jadnanansing om brief van de minister OCW met update van Amarantis n.a.v. de 9e benckmark van de MBO Raad (november 2014)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M. Jadnanansing (PvdA) - 18 december 2014. Verzoek van het lid Jadnanansing om brief van de minister OCW met update van Amarantis n.a.v. de 9e benckmark van de MBO Raad (november 2014) - 2014Z23556

Besluit: Minister verzoeken een update aan de Kamer te sturen inzake Amarantis naar aanleiding van de 9e benchmark van de MBO Raad (november 2014)

Verzoek van het lid Ypma om een brief inzake uitvoering van de motie van het lid Ypma over toelaten van kinderen op basis van het schooladvies (Kamerstuk 34000-VIII, nr. 33) en de voortgang van de sancties naar scholen die op iets anders leerlingen selecteren dan op het schooladvies van de leraren.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 17 december 2014. Verzoek van het lid Ypma om een brief inzake uitvoering van de motie van het lid Ypma over toelaten van kinderen op basis van het schooladvies (Kamerstuk 34000-VIII, nr. 33) en de voortgang van de sancties naar scholen die op iets anders leerlingen selecteren dan op het schooladvies van de leraren. - 2014Z23381

Besluit: Staatssecretaris wordt verzocht de Kamer te informeren over de uitvoering van de motie van het lid Ypma over toelaten van kinderen op basis van het schooladvies (Kamerstuk 34000-VIII, nr. 33), de handhaving van de wet centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs (Stbl. 2014, nr. 246) en de voortgang van desancties naar scholen die op iets anders leerlingen selecteren dan op het schooladvies van de leraren.

Thema ambassadeursconferentie Leven Lang Leren d.d. 29 januari 2015.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, E.C.E. de Kler - 16 december 2014. Thema ambassadeursconferentie Leven Lang Leren d.d. 29 januari 2015 - 2014Z23191

Besluit: De commissie OCW kan zich vinden in de notitie en wil naast de ambassadeurs van de Scandinavische landen ook de ambassadeur van België graag horen. De commissie SZW wordt ook uitgenodigd.
Noot: Zie de stafnotitie in de bijlage.Aanvullende vragen tijdens de procedurevergadering:1.Koppeling tussen onderwijs en het sociale domein, welke regelingen hebben andere landen om je tijdens je werk bij te scholen?2.Laag opgeleiden en zelfstandigen: hoe worden die uitgenodigd om een leven lang te leren?

Verzoek van lid Siderius om een uitgebreide reactie van de minister van OCW op de emancipatiemonitor en een toelichting op de maatregelen die de minister n.a.v. dit rapport gaat nemen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 16 december 2014. Verzoek van lid Siderius om een uitgebreide reactie van de minister van OCW op de emancipatiemonitor en een toelichting op de maatregelen die de minister n.a.v. dit rapport gaat nemen - 2014Z23164

Besluit: Minister verzoeken om vóór het AO emancipatiebeleid een uitgebreide reactie te geven op de emancipatiemonitor, voorzien van een toelichting op de eventuele maatregelen die de minister naar aanleiding van deze monitor gaat nemen.

Verzoek van het lid Ypma om de staatssecretaris te vragen om een brief inzake toelatingsvoorwaarden experiment Regelarme scholen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 6 november 2014. Pilot regelluwe scholen - 29546-18

Besluit: In de procedurevergadering van 20 november jl. is besloten: is betrokken bij OCW-begrotingsbehandeling.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 9 december 2014. Verzoek van het lid Ypma om de staatssecretaris te vragen om een brief inzake toelatingsvoorwaarden experiment Regelarme scholen. - 2014Z22613

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.
Noot: Het gaat om nadere informatie over de volgende punten (in relatie tot onderstaande brief):Welke scholen kunnen meedoen aan het experiment "regelarme scholen"? Aan welke toelatingsvoorwaarden moeten ze voldoen? Mogen ook niet-excellente scholen meedoen?

Verslag van een schriftelijk overleg over de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur-, en Sportraad van 12 december 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 december 2014. Verslag van een schriftelijk overleg over de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur-, en Sportraad van 12 december 2014 - 21501-34-241

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.6

Geannoteerde agenda voor de Jeugdraad op 12 december 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 december 2014. Geannoteerde agenda voor de Jeugdraad op 12 december 2014 - 21501-34-240

Besluit: Is betrokken bij het schriftelijk overleg inzake de OJCS-raad van 12 december jl. (inbreng 5 december jl.)

Vaststelling deelnemers rondetafelgesprek Wetenschapsbeleid d.d. 21 januari 2015 van 15.00 - 17.30 uur.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 17 december 2014. Format rondetafelgesprek Wetenschapsvisie - 2014Z23312

Besluit: De lijst van deelnemers rondetafelgesprek Wetenschapsbeleid wordt vastgesteld zoals voorstel dat voorafgaand aan de vergadering is verspreid, met als toevoeging in blok 3 Mw. M. Jongsma (VABO)

Nederlandse taaleis aan buitenlandse studenten bij Engelstalige mbo-opleidingen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 december 2014. Nederlandse taaleis aan buitenlandse studenten bij Engelstalige mbo-opleidingen - 31524-230

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Internationalisering in het onderwijs d.d. 17 december 2014.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op woensdag 14 januari te 10.00 uur.

Fundamenteel vmbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 december 2014. Fundamenteel vmbo - 30079-52

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg vmbo-mbo en overgangen in het onderwijs d.d. 22 januari 2015.

Extra kansen voor jongeren in een kwetsbare positie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 december 2014. Extra kansen voor jongeren in een kwetsbare positie - 2014Z23049

Besluit: Toevoegen aan de agenda van het AO vmbo-mbo en overgangen in het onderwijs d.d. 22 januari 2015.5

Nederland gastland van de Europese onderzoekinfrastructuur JIV-ERIC

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 december 2014. Nederland gastland van de Europese onderzoekinfrastructuur JIV-ERIC - 27406-221

Besluit: Agenderen voor het AO Wetenschapsbeleid
Noot: Betreft een Europese rechtsvorm die in het leven is geroepen om het oprichten van grote, grensoverschrijdende, onderzoekinfrastructuren te vereenvoudigen. JIV-ERIC draagt er zorg voor dat radiotelescopen over de hele wereld vanuit een centraal punt bestuurd kunnen worden en dat de data van die telescopen op een centraal punt samenkomen en verwerkt kunnen worden. Het centrale punt, tevens het hoofdkantoor van JIV-ERIC, is gehuisvest bij ASTRON in Dwingeloo en wordt door NWO en ASTRON gefinancierd.

Advies commissie voor de Rijksuitgaven over het voornemen om de Tweede Kamer voor te stellen de Algemene Rekenkamer een verzoekonderzoek te laten uitvoeren ter bepaling van een ex ante kader ter beoordeling en controle door de Kamer van outcome ten opzichte van leraren intensiveringen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 12 december 2014. Advies commissie voor de Rijksuitgaven over het voornemen om de Tweede Kamer voor te stellen de Algemene Rekenkamer een verzoekonderzoek te laten uitvoeren ter bepaling van een ex ante kader ter beoordeling en controle door de Kamer van outcome ten opzichte van leraren intensiveringen - 2014Z23018

Besluit: De Kamer voorstellen advies te vragen aan de Rekenkamer.
Noot: Advies van de commissie Rijksuitgaven over het verzoekonderzoek is positief.

Nahang Besluit in verband met onder meer verruiming van de mogelijkheid tot deelname van gehandicapte leerlingen aan het staatsexamen, verruiming van de examineermogelijkheden voor toptalenten, verduidelijking van bepalingen, en technische verbeteringen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 december 2014. Aanbieding besluit van 2 december 2014 houdende wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO, het Inrichtingsbesluit WVO, de overeenkomstige BES-besluiten, alsmede enkele andere besluiten, in verband met onder meer verruiming van de mogelijkheid tot deelname van gehandicapte leerlingen aan het staatsexamen, verruiming van de examineermogelijkheden voor toptalenten, verduidelijking van bepalingen, en technische verbeteringen - 31289-213

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 13 januari 2015 te 10.00 uur.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)(Kamerstuk 34085 VIII)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 december 2014. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 34085-VIII-3

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van onderhavig wetsvoorstel.4

Aanbieding afschrift van de brief aan de gemeente Harderwijk over het investeringsverbod bij scholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 9 december 2014. Aanbieding afschrift van de brief aan de gemeente Harderwijk over het investeringsverbod bij scholen - 2014Z22659

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D4226

Toekomst Berechja College

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 december 2014. Toekomst Berechja College - 31524-229

Besluit: Betrekken bij het dossier governance in het onderwijs.
Gerelateerde kamerstukken: 31524-22

Afwijzingsgronden in het ondersteuningsprofiel van een mbo-instelling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 10 december 2014. Afwijzingsgronden in het ondersteuningsprofiel van een mbo-instelling - 31497-142

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D4511

Aanbieding afschrift van het antwoord op de vraag van de heer N. van de Pompestichting te Nijmegen over de status van het diploma HBO-Jeugdwelzijnswerk

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 december 2014. Aanbieding afschrift van het antwoord op de vraag van de heer N. van de Pompestichting te Nijmegen over de status van het diploma HBO-Jeugdwelzijnswerk - 2014Z22351

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D4016

Reactie op de motie van het lid Rog c.s. (Kamerstuk 33 472, nr.28) over het rapport “Voor niets gaat de zon 3.0 op” over kwaliteitszorg- en accreditatiestelsels in enkele buitenlandse hogeronderwijssystemen en hun administratieve lasten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 december 2014. Reactie op de motie van het lid Rog c.s. (Kamerstuk 33 472, nr.28) over het rapport “Voor niets gaat de zon 3.0 op” over kwaliteitszorg- en accreditatiestelsels in enkele buitenlandse hogeronderwijssystemen en hun administratieve lasten - 31288-409

Besluit: Aanhouden in afwachting van de in het voorjaar aangekondigde beleidsreactie.
Noot: In het voorjaar van 2015 ontvangt de Kamer eveneens de contouren van de

Kopie van de antwoordbrief op de brief van CNV Onderwijs over CETA

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 december 2014. Kopie van de antwoordbrief op de brief van CNV Onderwijs over de 'Comprehensive Economic and Trade Agreement' (CETA) - 2014Z22520

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D34574

Privacy en digitaal leermateriaal

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 3 december 2014. Privacy en digitaal leermateriaal - 32034-6

Besluit: Algemeen overleg plannen na het Kerstreces
Noot: Het betreft het antwoord op het verzoek gedaan tijdens het ordedebat op 26 november jl. en de antwoorden op de aanvullende vragen (zie ook commissiebrief 2014D43972)Heden vindt het Rondetafelgesprek plaats.

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake overgang van de wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 december 2014. Derde nota van wijziging - 34026-9

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het onderhavige wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34026-9

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 december 2014. Tweede nota van wijziging - 34026-8

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van onderhavig wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34026-8

Reactie op een brief met klachten van studenten over de opleiding Bouwkunde aan de Haagse Hogeschool

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 december 2014. Reactie op een brief met klachten van studenten over de opleiding Bouwkunde aan de Haagse Hogeschool - 2014Z22063

Besluit: Betrekken bij het dossier strategische agenda hoger onderwijs.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D30420.

Aanbieding van de zesde voortgangsrapportage passend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 december 2014. Aanbieding van de zesde voortgangsrapportage passend onderwijs - 31497-141

Besluit: Betrokken bij het AO passend onderwijs van 11 december jl.2

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 november 2014. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 34085-VIII

Besluit: Via het Presidium is reeds centraal besloten: de inbrengdatum is vastgesteld op 4 december jl. Antwoorden regering op 11 december jl.

Aanbieding advies ‘Meer innovatieve professionals’ van de Onderwijsraad

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 november 2014. Aanbieding advies ‘Meer innovatieve professionals’ van de Onderwijsraad - 31288-408

Besluit: Dossier 'strategische agenda hoger onderwijs' maken en hieraan toevoegen.
Noot: In de nieuwe strategische agenda hoger onderwijs, die halverwege 2015 verschijnt, wordt een reactie op dit advies opgenomen.

Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet)

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 december 2014. Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet) - 34109

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 23 februari 2015.
Noot: Beknopt wetgevingsrapport wordt nagezonden.Het behoud en beheer van het Nederlandse erfgoed, dat is geregeld in verschillende specifieke regelingen en wetten, wordt samengebracht in één overkoepelende wet.Op een aantal onderdelen van de huidige regelingen worden wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste daarvan zijn de introductie van zelfregulering in de archeologie en een aanvulling op het beschermingsregime van de Wet tot behoud van cultuurbezit (Wbc).Rondvraag Cultuur en MediaGeen agendapuntenOnderwijs en Wetenschap

Cultuur in Beeld 2014

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 december 2014. Cultuur in Beeld 2014 - 32820-124

Besluit: Agenderen voor het reeds geplande algemeen overleg Cultuur in beeld en BIS.