Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 16 oktober 2014

Gepubliceerd: 16 oktober 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2014A014826
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d4cfd653-6c39-4788-a9fb-a40939fdb1ec&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20van%2016%20oktober%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30420, 33495, 32034, 27923, 31289, 31524, 31289, 29240, 29338, 31293, 33971, 31524, 32827

Inhoud


Verzoek van het lid Yucel om de minister te vragen de toegezegde voortgangsbrief inzake emancipatie en de brief over voorlichting over sexuele diversiteit op scholen aan de Kamer te doen toekomen en deze te betrekken bij een nog te plannen algemeen overleg Emancipatiebeleid.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Yücel (PvdA) - 16 oktober 2014. Verzoek van het lid Yucel om de minister te vragen de toegezegde emancipatiebrief en de brief over voorlichting sexualiteit op scholen aan de Kamer te doen toekomen en deze te betrekken bij een nog te plannen algemeen overleg Emancipatiebeleid. - 2014Z18253

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd, de minister van OCW zal worden verzocht de bovengenoemde brieven aan de Kamer te doen toekomen

Verzoek van het lid Beertema om de staatssecretaris om een stand-van-zaken-brief te vragen inzake onderwijshuisvesting (zie: agendapunt 2 brievenlijst)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J. Beertema (PVV) - 16 oktober 2014. Verzoek van het lid Beertema om de staatssecretaris om een stand-van-zaken-brief te vragen inzake onderwijshuisvesting (zie: agendapunt 2 brievenlijst) - 2014Z18234

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd. De staatssecretaris zal worden verzocht om ruim voor de begrotingsbehandeling een stand-van-zaken-brief aan de Kamer te doen toekomen betreffende het proces rond het overhevelen van het onderwijshuisvestingsbudget per 1 januari 2015 van gemeenten naar schoolbesturen.5
Noot: Het betreft de volgende vragen:Hoe verloopt het proces rond het overhevelen van het onderwijshuisvestingsbudget per 1 januari 2015 van gemeenten naar schoolbesturen?Wat zijn de knelpunten voor schoolbesturen en/of gemeenten op dit moment bij de implementatie?Hoe verloopt de voorlichting van dit proces?Ingaan op mogelijkheid tot oormerking van het onderwijshuisvestingsbudgetWat is de stand van zaken rond de Nederlandse Investeringsinstelling?

Verzoek lid Bergkamp om de stukken van het algemeen overleg Veiligheid in het onderwijs te betrekken bij het w.v. Pesten (begin volgend jaar)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 10 oktober 2014. Verzoek lid Bergkamp om de stukken van het algemeen overleg Veiligheid in het onderwijs te betrekken bij het w.v. Pesten (begin volgend jaar) - 2014Z17805

Besluit: Het algemeen overleg van 29 oktober a.s. inzake Veiligheid in het onderwijs wordt geannuleerd, de stukken die voor dit overleg zijn geagendeerd worden betrokken bij de behandeling van het nog te ontvangen wetsvoorstel Pesten (begin 2015).

Bedrijvenmonitor/ vrouwen op de arbeidsmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 oktober 2014. Bedrijvenmonitor/ vrouwen op de arbeidsmarkt - 30420-209

Besluit: Betrekken bij plenair debat inzake Emancipatiebeleid.
Besluit: De minister OCW verzoeken om de vóór de zomer toegezegde emancipatiebrief z.s.m. naar de Kamer te zenden, evenals een stand van zaken brief over voorlichting inzake sexuele diversiteit op scholen. Zodra de brieven bij de Kamer ontvangen zijn wordt z.s.m een AO emancipatie gepland.

Verslag van een werkbezoek aan Ontario en Massachusetts: Wat kunnen we leren?

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 9 oktober 2014. Verslag van een werkbezoek aan Ontario en Massachusetts: Wat kunnen we leren? - 33495-59

Besluit: Betrekken bij begrotingsbehandeling OCW 2015.EuropaGeen agendapuntenEmancipatie

Stand van zaken rond openbaarmaking jaarcijfers van scholen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 oktober 2014. Stand van zaken rond openbaarmaking jaarcijfers van scholen - 2014Z17695

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2015.4

Reactie op verzoek of sprake is van bevoordeling bij examens met versus zonder computer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 8 oktober 2014. Reactie op verzoek of sprake is van bevoordeling bij examens met versus zonder computer - 32034-5

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg examens vo en mbo van 9 oktober jl.

Voortgangsrapportage Lerarenagenda

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 oktober 2014. Voortgangsrapportage Lerarenagenda - 27923-188

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Lerarenbeleid d.d. 13 november 2014.

Aanbieding advies "Onderwijspolitiek na de commissie-Dijsselbloem" van Onderwijsraad

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 2 oktober 2014. Aanbieding advies "Onderwijspolitiek na de commissie-Dijsselbloem" van Onderwijsraad - 2014Z17468

Besluit: 1. Het kabinet laten reageren op onderdelen van het advies, zoals de aanbeveling van de Raad om krachtiger op hoofdlijnen te sturen (en dat stelselwijzigingen niet moeten worden geschuwd);2. Met het veld in overleg gaan over de beste manier waarop draagvlak, inspraak en betrokkenheid gepeild kan worden, evenals ‘georganiseerde tegenspraak’ aangezien de Raad aanbeveelt om op zoek te gaan naar nieuwe vormen van representatie;3. De aanbeveling om beter gebruik te maken van informatie uit wetenschap en onderwijsveld doorgeleiden naar het BOR/project ‘Parlement en Wetenschap’, met het verzoek om aan te geven in hoeverre het BOR behulpzaam kan zijn bij het uitvoeren van deze aanbeveling;4. In een mogelijk algemeen overleg volgend op kabinetsreactie ook reflecteren op wat de Kamer zelf met de verschillende adviezen gaat doen (inclusie de aanbeveling van sturen op hoofdlijnen).In een volgende procedurevergadering komt de commissie terug op de aanbeveling inzake het collectief parlementair geheugen.

Rectificatie Voorhang van de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 oktober 2014. Rectificatie Voorhang van de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015 - 31289-198

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het schriftelijk overleg inzake onderhavige voorhang.3

Reactie op de uitzending van Nieuwsuur van 24 september 2014 over het weigeren van jongeren door ROC's

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 oktober 2014. Reactie op de uitzending van Nieuwsuur van 24 september 2014 over het weigeren van jongeren door ROC's - 31524-216

Besluit: Het AO heeft op 9 oktober jl. plaatsgevonden.
Noot: Het plan van aanpak inzake kwetsbare jongeren ontvangt de Kamer dit najaar.Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D3390

Beantwoording op vragen commissie over examens in het onderwijs (Kamerstuk 31289, nr. 195)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 oktober 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over examens in het onderwijs - 31289-199

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Examens in het onderwijs (vo en mbo) d.d. 9 oktober 2014.

Plan van aanpak tegen pesten en uitvoering van de motie Bergkamp/Van der Burg (Kamerstuk 29 240, nr. 65)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 3 oktober 2014. Plan van aanpak tegen pesten en uitvoering van de motie Bergkamp/Van der Burg (Kamerstuk 29 240, nr. 65) - 29240-68

Besluit: Het algemeen overleg van 29 oktober a.s. inzake Veiligheid in het onderwijs wordt geannuleerd, de stukken die voor dit overleg zijn geagendeerd worden betrokken bij de behandeling van het nog te ontvangen wetsvoorstel Pesten (begin 2015).

Reactie op het artikel in de Volkskrant van dinsdag 2 september 2014 inzake "Academicus wordt flexwerker"

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 oktober 2014. Reactie op het artikel in de Volkskrant van dinsdag 2 september 2014 inzake "Academicus wordt flexwerker" - 29338-140

Besluit: Betrekken bij het dossier Wetenschapsbeleid.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D3014

Reactie op het verzoek van de commissie over de evaluatie van de Wet Oke en de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 3 oktober 2014. Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de evaluatie van de Wet Oke en de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid (OAB) - 31293-215

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen algemeen overleg gewichtenregeling (begin april 2015).
Noot: De Kamer zal in maart 2015 de beleidsreactie ontvangen.Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D30279.2

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief in het basisregister onderwijs

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 oktober 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33971-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 juni 2014. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief in het basisregister onderwijs - 33971

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Aanbieding Conceptregeling Kwaliteitsafspraken mbo 2015

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 oktober 2014. Aanbieding Conceptregeling Kwaliteitsafspraken mbo 2015 - 31524-215

Besluit: Ad-hocbesluitvorming heeft hierover plaatsgevonden (inbreng schriftelijk overleg maandag 20 oktober te 10.00 uur).
Noot: De 'voorhang' loopt tot ongeveer 29 oktober a.s.

Toekomst van het publieke mediabestel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 13 oktober 2014. Toekomst van het publieke mediabestel - 32827-67

Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg OCW-begroting 2015, onderdeel Media d.d. 24 november 2014.Rondvraag Cultuur en MediaGeen agendapuntenOnderwijs en Wetenschap

Reactie op gewijzigde motie van het lid Rutte c.s. over de molen Windlust te Burum niet afvoeren van de rijksmonumentenlijst

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 oktober 2014

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.