Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 2 oktober 2014

Gepubliceerd: 2 oktober 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2014A014816
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=efb999f8-c784-4069-a000-8351858d1b7b&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20van%202%20oktober%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34000, 22112, 22112, 21501, 21501, 21501, 30417, 31293, 21501, 31289, 31288, 30079, 31568, 32827, 32827

Inhoud


Overzicht Rijksbreed wetgevingsprogramma

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16 september 2014. Rijksbreed wetgevingsprogramma met een bezuinigingsdoelstelling - 34000-11

Besluit: Ter informatie.
Gerelateerde kamerstukken: 34000-11

Fiche: Mededeling “Naar een geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor Europa”

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 26 september 2014. Fiche: Mededeling “Naar een geïntegreerde aanpak van cultureel erfgoed voor Europa” - 22112-1914

Besluit: Betrekken bij het schriftelijk overleg over de OJCS-raad d.d. 25 november 2014 op 20 november 2014.

Werkzaamheden Bureau Brussel PVSG, maart – september 2014

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, S.J. Nollen - 1 september 2014. Werkzaamheden Bureau Brussel PVSG, maart – september 2014 - 2014Z14627

Besluit: Fracties kunnen suggesties voor de werkzaamheden van de ambtelijke EU-5

Advies best practices EU-informatievoorziening + aangepaste sjablonen BNC-fiches

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 4 juli 2014. Advies best practices EU-informatievoorziening + aangepaste sjablonen BNC-fiches - 22112-1876

Besluit: Fracties kunnen suggesties voor de werkzaamheden van de ambtelijke EU-vertegenwoordiging van de Kamer melden via de postbus van de commissie Europese Zaken (cie.eu@tweedekamer.nl).

Verslag van een schriftelijk overleg van de commissie over de informele Cultuurraad op 24 september

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 juni 2014. Aanbieding van het verslag van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 20 en 21 mei 2014 op het terrein van onderwijs en cultuur/audiovisueel - 21501-34-231

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 september 2014. Geannoteerde agenda van de informele Cultuurraad op 24 september 2014 - 21501-34-232

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 september 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over de informele Cultuurraad op 24 september - 21501-34-233

Besluit: Betrekken bij het schriftelijk overleg van de OJCS-Raad d.d. 25 november 2014 op 20 november 2014.

Kabinetsreactie verkenning effect studievoorschot op instroom meerjarige masters tekortsectoren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 september 2014. Kabinetsreactie verkenning effect studievoorschot op instroom meerjarige masters tekortsectoren - 2014Z16901

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel studievoorschot (Kamerstuk 34035).

Brief van het lid Ypma inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 30 september 2014. Brief van het lid Ypma inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel - 30417-104

Besluit: Ter informatie.
Gerelateerde kamerstukken: 30417-10

Nahang Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen PO en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 30 september 2014. Nahang Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen PO en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband 2015 - 31293-213

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 7 oktober te 10.00 uur.
Noot: De voorhangtermijn bedraagt 4 weken

Reactie op de aankondiging dat onlangs een aantal hogescholen heeft aangekondigd volgend jaar een numerus fixus te willen instellen voor een aantal technische opleidingen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 september 2014. Reactie op de aankondiging dat onlangs een aantal hogescholen heeft aangekondigd volgend jaar een numerus fixus te willen instellen voor een aantal technische opleidingen - 2014Z16868

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 1 oktober jl. inzake de voortgangsrapportage Techniekpact.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D3377

Uitstel uitwerking van de motie van de leden Straus en Jadnanansing inzake afstemming met buurlanden betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (Kamerstuk 21 501-34, nr. 230)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 september 2014. Uitstel uitwerking van de motie van de leden Straus en Jadnanansing inzake afstemming met buurlanden betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (Kamerstuk 21 501-34, nr. 230) - 21501-34-234

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief). Voorgesteld wordt het AO internationalisering te plannen in december.
Noot: De uitwerking van de motie ontvangt de Kamer vóór 1 december a.s.

Voorhang van de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 september 2014. Aanbieding Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015 - 31289-197

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 7 oktober te 10.00 uur.
Noot: De voorhangtermijn bedraagt 4 weken: De wens dat over de regeling overleg gewenst wordt kan door of namens deKamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 27 oktober 2014.

Planning curriculumbrief en beleidsreactie rapporten periodieke peilingen onderwijs (PPON)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 september 2014. Planning curriculumbrief en beleidsreactie rapporten periodieke peilingen onderwijs (PPON) - 2014Z16797

Besluit: Betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling 2015.
Noot: Betreft een reactie op 3 rapporten i.h.k.v. de periodieke peilingen onderwijs (PPON). Voor de begrotingsbehandeling OCW 2014 ontvangt de Kamer een brief met een visie op de onderwijsinhoud van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs met eveneens de beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies “Een eigentijds curriculum” over de herziening van de kerndoelen po/vo.Reactie op commissiebrieven met documentnummers 2014D30158/2014D302663

Reactie op verzoek van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over wanneer de Kamer de toegezegde visie op wetenschap kan ontvangen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 september 2014. Reactie op verzoek van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over wanneer de Kamer de toegezegde visie op wetenschap kan ontvangen - 31288-405

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D30270; de visiebrief komt in november naar de Kamer.

Besluitvorming loslaten van de criteria lwoo en pro en lwoo-licenties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 september 2014. Besluitvorming loslaten van de criteria lwoo en pro en lwoo-licenties - 30079-50

Besluit: Desgewenst betrekken bij verdere behandeling van het wetsvoorstel integratie lwoo en pro in passend onderwijs (Kamerstuk 33993).
Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Passend onderwijs. (December 2014)
Noot: Als bijlage is toegevoegd het onderzoeksrapport ‘Passend en zeker’. Het onderzoek naar een mogelijke verevening van de middelen voor lwoo en pro ontvangt de Kamer in 2016.

Reactie op verzoek gedaan in het mondelinge vragenuur op 17 juni 2014 met informatie over de slaagpercentages van de leerlingen van het Liseo Bonaire van de Scholengemeenscha Bonaire (SGB)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 september 2014. Reactie op verzoek gedaan in het mondelinge vragenuur op 17 juni 2014 met informatie over de slaagpercentages van de leerlingen van het Liseo Bonaire van de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) - 31568-143

Besluit: De commissie Koninkrijksrelaties verzoeken de behandeling over te nemen en onderhavige brief te betrekken bij het AO van 15 oktober a.s. inzake onderwijskwaliteit in Caribisch Nederland.

Reactie op een brief van mevrouw S.V. L. van 13 juni 2014 over een conflict tussen haar en de St. Jozef mavo te Vlaardingen over de schorsing van haar dochter S.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 september 2014. Reactie op een brief van mevrouw S.V. L. van 13 juni 2014 over een conflict

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D24359.

Huidige stand van zaken inzake subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2008

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 september 2014. Huidige stand van zaken inzake subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2008 - 2014Z16811

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg OCW-begroting 2015, onderdeel cultuur.Rondvraag Cultuur en MediaGeen agendapuntenOnderwijs en Wetenschap

Onderzoeksresultaten Analyse ten behoeve van Prijsstelling Programmagegevens 2014-2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 september 2014. Toezending besluit Commissariaat voor de Media tot vaststelling van nieuwe tarieven programmagegevens van de NPO 2014-2015 en onderzoeksrapport Analyse ten behoeve van Prijsstelling Programmagegevens 2014-2015 - 32827-64

Besluit: Betrekken bij wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel Media van 24 november a.s.

Plan van aanpak NPO over verhoging eigen inkomsten publieke omroep

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 september 2014. Plan van aanpak NPO en STER over verhoging eigen inkomsten publieke omroep - 32827-65

Besluit: Betrekken bij wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel Media van 24 november a.s.

Informatie over de werkwijze bij aanbieding aan Tweede Kamer van het Werkprogramma van de Raad voor Cultuur

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 september 2014. Informatie over de werkwijze bij aanbieding aan Tweede Kamer van het Werkprogramma van de Raad voor Cultuur - 34000-VIII-5

Besluit: Algemeen overleg plannen (Januari/februari 2015)
Noot: De minister zal in april 2015 het werkprogramma 2015-2016 vaststellen en aan de Kamer sturen.