Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 9 december 2014

Gepubliceerd: 10 december 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2014A0140615
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=fe5ac1e5-8180-4ae0-a0fb-b5405c7e9eb5&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Economische%20Zaken%20op%209%20december%202014%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34004, 32336, 28286, 33450, 21501, 27858, 27858, 29683, 28807, 28807, 28807, 28807, 28807, 28807, 28807, 29675, 33348, 26407, 33669, 32670, 33037, 26991, 33822, 32043, 32637, 24446, 24446, 21501, 21501, 33913, 33529

Inhoud


Verzoek van het lid Lodders de brief "Stand van zaken over het aantreffen van het verboden antibioticumfurazolidon bij verschillende veehouderijen en mengvoederbedrijven" (Kamerstuk 26 991, nr 435) tevens te agenderen voor het opnieuw te plannen algemeen overleg NVWA

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 9 december 2014. Verzoek van het lid Lodders de brief "Stand van zaken over het aantreffen van het verboden antibioticum - 2014Z22670furazolidon bij verschillende veehouderijen en mengvoederbedrijven" (Kamerstuk 26 991, nr 435) tevens te agenderen voor het opnieuw te plannen algemeen overleg NVWA

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.Overige rondvraagpunten Landbouw en NatuurGeen agendapunten

Verzoek van het lid Ouwehand om de staatssecretaris van Economische Zaken in het kader van het door de FAO uitgeroepen internationaal jaar van de Bodem een brief te vragen inzake bodemgezondheid en bodemvruchtbaarheid.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 9 december 2014. Verzoek van het lid Ouwehand om de staatssecretaris van Economische Zaken in het kader van het door de FAO uitgeroepen internationaal jaar van de Bodem een brief te vragen inzake bodemgezondheid en bodemvruchtbaarheid. - 2014Z22668

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.

Verzoek van het lid Lodders om het algemeen overleg NVWA te verplaatsen naar een moment na het kerstreces en na ontvangst kabinetsreactie over toezicht en keuren.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 5 december 2014. Verzoek van het lid Lodders om het algemeen overleg NVWA te verplaatsen naar een moment na het kerstreces en na ontvangst kabinetsreactie over toezicht en keuren. - 2014Z22458

Besluit: Het algemeen overleg is tot nader order uitgesteld.
Noot: Zie besluitvorming onder agendapunt 33.

Verzoek van het lid Dikkers om een 'rapporteur visserijakkoorden' naar Brussel te zenden om zich namens de commissie te laten informeren door de Nederlandse PV, de commissie PECHE van het EP en door DG fisheries van de Europese Commissie.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Dikkers (PvdA) - 4 december 2014. Verzoek van het lid Dikkers om een 'rapporteur visserijakkoorden' naar Brussel te zenden om zich namens de commissie te laten informeren door de Nederlandse PV, de commissie PECHE van het EP en door DG fisheries van de Europese Commissie. Wanneer wordt ingestemd zal een nader uitgewerkt voorstel worden voorgelegd. - 2014Z22285

Besluit: Het lid Dikkers krijgt de steun van de commissie om voor een eerstvolgende procedurevergadering een voorstel uit te werken voor een rapporteurschap visserijakkoorden.14

Verzoek van het lid Geurts om voorafgaand aan een nota overleg over de initiatiefnota ‘Versterken van de voedselketen’ een schriftelijk overleg te voeren over zowel de intitiatiefnota als over de kabinetsreactie en de antwoorden te agenderen voor het nota overleg.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 oktober 2014. Kabinetsreactie op de initiatiefnota 'Een eerlijke boterham, over het versterken van de voedselketen' - 34004-3

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 29 januari 2015 om 12.00 uur.

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 27 augustus 2014. Initiatiefnota van het lid Geurts: “Een eerlijke boterham, over het versterken van de voedselketen” - 34004

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 29 januari 2015 om 12.00 uur.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 3 december 2014. Verzoek van het lid Geurts om voorafgaand aan een nota overleg over de initiatiefnota ‘Versterken van de voedselketen’ een schriftelijk overleg te voeren over zowel de intitiatiefnota als over de kabinetsreactie en de antwoorden te agenderen voor het nota overleg. - 2014Z22231

Besluit: Voorafgaand aan een te plannen notaoverleg wordt een schriftelijk overleg gevoerd over zowel de initiatiefnota als de kabinetsreactie hierop.

Verzoek van het lid van Gerven om een reactie op een artikel inzake mogelijke stopzetting van subsidieverlening aan natuurgebieden door de provincie Noord-Holland.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 21 oktober 2014. Verzoek van het lid van Gerven om een reactie op een artikel inzake mogelijke stopzetting van subsidieverlening aan natuurgebieden door de provincie Noord-Holland. - 2014Z18619

Besluit: Dit rondvraagpunt is ingetrokken.

Stand van zaken uitvoering moties inzake Biomedical Primate Research Centre

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 december 2014. Stand van zaken uitvoering moties inzake Biomedical Primate Research Centre - 32336-35

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierproeven op 3 december 2014, van 18.00 tot 21.00 uur13

Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 november 2014. Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 34085-F

Besluit: Inbreng voor feitelijke vragen reeds vastgesteld op 4 december 2014.

Reactie op moties en toezeggingen over dierenwelzijn gedaan tijdens begrotingsbehandeling Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 december 2014. Reactie op moties en toezeggingen over dierenwelzijn gedaan tijdens begrotingsbehandeling Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 - 28286-773

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 10 december 2014 van 11.00 tot 13.30 uur ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad d.d. 15 en 16 december 2014.

Agro Vertrouwensindex

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 november 2014. Agro Vertrouwensindex - 34000-XIII-139

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 10 december 2014 van 11.00 tot 13.30 uur ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad d.d. 15 en 16 december 2014.

Uitvoering van de motie van het lid Geurts (Kamerstuk 32 670 nr. 77) over sociaal-economische evaluatie van impact beschermde zones in de Noordzee

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 november 2014. Uitvoering van de motie van het lid Geurts over sociaal-economische evaluatie van impact beschermde zones in de Noordzee - 33450-27

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 10 december 2014 van 11.00 tot 13.30 uur ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad d.d. 15 en 16 december 2014.

Overzicht visserijpartnerschapovereenkomsten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 november 2014. Toezending overzicht visserijpartnerschapovereenkomsten - 21501-32-816

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 10 december 2014 van 11.00 tot 13.30 uur ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad d.d. 15 en 16 december 2014.

Laag-risico gewasbeschermingsmiddelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 december 2014. Laag-risico gewasbeschermingsmiddelen - 27858-279

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen op 4 december 2014, van 13.30 tot 16.30 uur.

Procedure rondom ingrijpen in toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 november 2014. Procedure rondom ingrijpen in toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen - 27858-278

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen op 4 december 2014, van 13.30 tot 16.30 uur.

Voortgang zeehondensterfte

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 1 december 2014. Voortgang zeehondensterfte - 29683-193

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 10 december 2014 van 14.00 uur tot 17.30 uur.

Stand van zaken vogelgriep (5 december 2014)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 5 december 2014. Stand van zaken vogelgriep (5 december 2014) - 2014Z22479

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 10 december 2014 van 14.00 uur tot 17.30 uur.

Aanpassing van het pakket maatregelen om de uitbraak van vogelgriep te bestrijden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 december 2014. Aanpassing van het pakket maatregelen om de uitbraak van vogelgriep te bestrijden - 28807-178

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 10 december 2014 van 14.00 uur tot 17.30.

Stand van zaken vogelgriep in Zoeterwoude alsmede over het onderzoek naar de mogelijke oorzaak

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 1 december 2014. Stand van zaken vogelgriep in Zoeterwoude alsmede over het onderzoek naar de mogelijke oorzaak - 28807-176

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 10 december 2014 van 14.00 uur tot 17.30 uur.11

Stand van zaken vogelgriep

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 30 november 2014. Stand van zaken vogelgriep - 28807-175

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 10 december 2014 van 14.00 uur tot 17.30 uur.

Regeling voor broederijen en vermeerderingsbedrijven getroffen door de bestrijdingsmaatregelen die zijn genomen inzake de vogelgriep

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 november 2014. Regeling voor broederijen en vermeerderingsbedrijven getroffen door de bestrijdingsmaatregelen die zijn genomen inzake de vogelgriep - 28807-173

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 10 december 2014 van 14.00 uur tot 17.30 uur.

Uitstel beantwoording vragen over de gevolgen van de vogelgriep en de wijze waarop het kabinet deze bestrijdt

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 november 2014. Uitstel beantwoording vragen over de gevolgen van de vogelgriep en de wijze waarop het kabinet deze bestrijdt - 28807-177

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 10 december 2014 van 14.00 uur tot 17.30 uur.

De stand van zaken, het lopende onderzoek naar de mogelijke oorzaak van vogelgriep en over een mogelijke tegemoetkoming aan de broederijen en vermeerderingsbedrijven in het kader van de nieuwe maatregelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 24 november 2014. De stand van zaken, het lopende onderzoek naar de mogelijke oorzaak van vogelgriep en over een mogelijke tegemoetkoming aan de broederijen en vermeerderingsbedrijven in het kader van de nieuwe maatregelen - 28807-174

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierziekten en Antibioticagebruik op 10 december 2014 van 14.00 uur tot 17.30 uur.

Oplossing slachtcapaciteit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 25 november 2014. Oplossing slachtcapaciteit vleeskuikens - 28807-172

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 10 december 2014 van 14.00 uur tot 17.30 uur. Middels een e-mailprocedure op 5 december 2014 is besloten het algemeen overleg te verplaatsen naar 10 december 2014.10

Aanpassing van de lijst van wateren die permanent gesloten zijn voor de aal- en wolhandkrabvisserij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 december 2014. Aanpassing van de lijst van wateren die permanent gesloten zijn voor de aal- en wolhandkrabvisserij - 29675-175

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 10 december 2014 om 15.00 uur en het kabinet verzoeken de beantwoording van het verslag uiterlijk dinsdag 16 december 2014 om 12.00 uur aan de Kamer aan te bieden.
Noot: Dit besluit zal per 1 januari 2015 in werking treden.

Aanbieding afschrift van de brief aan ACTAL over de regeldrukeffecten van het gewijzigde wetsvoorstel natuurbescherming (Kamerstuk 33 348)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 december 2014. Aanbieding afschrift van de brief aan ACTAL over de regeldrukeffecten van het gewijzigde wetsvoorstel natuurbescherming - 33348-8

Besluit: De staatssecretaris van EZ wordt verzocht de Kamer nader te informeren op welke wijze Actal bij het onderzoek wordt betrokken.Visserij
Gerelateerde kamerstukken: 33348-8

Resultaten twaalfde Conferentie van Partijen en bijeenkomsten van bijbehorende protocollen van het Biodiversiteitverdrag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 november 2014. Resultaten twaalfde Conferentie van Partijen en bijeenkomsten van bijbehorende protocollen van het Biodiversiteitverdrag - 26407-96

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Biodiversiteit.

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 1 december 2014. Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof - 33669-93

Besluit: Het kabinet wordt verzocht om maandag 15 december a.s. te Kamer schiftelijk te laten weten dat er betreffende de beide ontwerpbesluiten geen onomkeerbare stappen zullen worden gezet tot deze behandeld zijn in het kort na het kerstreces te plannen algemeen overleg PAS, en tevens in deze brief aan te geven wat de consequenties zijn van het aanhouden van de besluiten.9
Gerelateerde kamerstukken: 33669-93

Voortgang van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 november 2014. Voortgang van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) - 32670-92

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg PAS dat wordt gepland kort na het aanstaande kerstreces.
Besluit: De staatssecretaris EZ wordt verzocht om beschikbare informatie omtrent de ter inzage legging van het ontwerp Programma Aanpak Stikstof naar de Kamer te sturen.

Stand van zaken in de EU over het voorstel voor nationale teeltbevoegdheid van genetisch gemodificeerde (gg) gewassen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 8 december 2014. Stand van zaken in de EU over het voorstel voor nationale teeltbevoegdheid van genetisch gemodificeerde (gg) gewassen - 2014Z22544

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 10 december 2014 van 11.00 tot 13.30.

De agenda voor het onder publieke verantwoordelijkheid brengen van keuringstaken en uitvoering van de motie Geurts/Schouw (Kamerstuk 31 490, nr.160)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 4 december 2014. De agenda voor het onder publieke verantwoordelijkheid brengen van keuringstaken en uitvoering van de motie Geurts/Schouw (Kamerstuk 31 490, nr.160) - 2014Z22331

Besluit: Het algemeen overleg NVWA op 17 december 2014 wordt tot nader order uitgesteld. Voor het opnieuw te plannen algemeen overleg wordt tevens de minister voor VWS uitgenodigd.
Besluit: Op de procedurevergadering van 16 december a.s. zal uitsluitsel gegeven worden wanneer de nog te ontvangen brief naar verwachting naar de Kamer wordt gestuurd zodat bekeken kan worden wanneer inplanning van het algemeen overleg NVWA opportuun is.

Kabinetsreactie op een artikel inzake werkgerelateerde longziekte COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) bij boeren en kwekers als gevolg van het gebruik van pesticiden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3 december 2014. Kabinetsreactie op een artikel inzake werkgerelateerde longziekte COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) bij boeren en kwekers als gevolg van het gebruik van pesticiden - 2014Z22246

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen.8

Aanbieding afschrift van het antwoord op de brief van de heer en mevrouw H. d.d. 8 juli jl. 2014 over het uitgiftebeleid voor geliberaliseerde pachtprijzen van het Rijksvastgoedbedrijf (voormalig RVOB en Domeinen)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 25 november 2014. Aanbieding afschrift van het antwoord op de brief van de heer en mevrouw H. d.d. 8 juli jl. 2014 over het uitgiftebeleid voor geliberaliseerde pachtprijzen van het Rijksvastgoedbedrijf (voormalig RVOB en Domeinen) - 2014Z21622

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Pacht.
Besluit: Ten behoeve van de de volgende procedurevergadering zal een tijdpad worden geagendeerd voor de planning van de technische briefing, het rondetafelgesprek en het algemeen overleg inzake Pacht.

Nahang wijziging Besluit gebruik meststoffen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 28 november 2014. Nahang wijziging Besluit gebruik meststoffen - 33037-137

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 11 december 2014 0m 16.00 uur. De beantwoording wordt verzocht voor 17 december a.s. zodat desgewenst nog een VSO gevoerd kan worden.
Besluit: De staatssecretaris van EZ zal worden verzocht geen onomkeerbare stappen te zetten totdat het Besluit naar genoegen met de Kamer is besproken.
Gerelateerde kamerstukken: 33037-13

Informatie over endosulfan in visvoer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 november 2014. Informatie over endosulfan in visvoer - 26991-436

Besluit: Betrekken bij het VAO Voedselschandaal Foppe.

Initiatiefnota van het lid Dik-Faber: “Aanpak Voedselverspilling”

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 25 november 2014. Initiatiefnota van het lid Dik-Faber: “Aanpak Voedselverspilling” - 34087

Besluit: De staatssecretaris van EZ verzoeken om een kabinetsreactie op de initiatiefnota.

Uitnodigingsbrief Internationale Grüne Woche 2015 en BioFach 2015

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, G.B. Koerselman - 3 december 2014. Stafnotitie inzake mogelijke werkbezoeken aan de Grüne Woche en aan BioFach 2015 - 2014Z22204

Besluit: Ter informatie.7

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 21 november 2014. Uitnodigingsbrief Internationale Grüne Woche 2015 en BioFach 2015 - 2014Z21347

Besluit: De uitnodiging voor het werkbezoek aan de Grüne Woche wordt geaccepteerd.
Besluit: Er wordt schriftelijk geïnventariseerd welke leden deel willen nemen aan het werkbezoek. Leden van de fracties van VVD, CDA, PVV, D66 en SGP geven reeds aan belangstelling te hebben. De delegatie reist in principe met het vliegtuig.
Besluit: De commissie zal niet deelnemen aan een werkbezoek aan de Biofach.

Borging publieke belangen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 november 2014. Borging publieke belangen in de semipublieke sector - 33822-4

Besluit: De commissie voor Wonen en Rijksdienst wordt verzocht de behandeling over te nemen.6

Uitgewerkt onderzoeksvoorstel Toekomst- en onderzoeksagenda 2015 - onderwerp ‘brede welvaartsbegrip’

Zaak: Brief commissie - griffier, E.A.J. Groen - 20 november 2014. Brief commissie Rijksuitgaven inzake voorstellen Toekomst- en onderzoeksagenda 2015 - onderwerp ‘brede welvaartsbegrip’ - 2014Z21265

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. van Ojik (GroenLinks) - 4 december 2014. Uitwerking onderzoeksvoorstel "Breed welvaartbegrip" - 2014Z22335

Besluit: De commissie besluit het nader uitgewerkte onderzoeksvoorstel door te leiden naar de commissie voor de Rijksuitgaven.

Verzoek van het lid Ziengs om in maart 2015 een algemeen overleg Gastvrijheidseconomie in te plannen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) - 10 december 2014. Verzoek van het lid Ziengs om in maart een algemeen overleg Gastvrijheidseconomie in te plannen. - 2014Z22702

Besluit: Het algemeen overleg Gastvrijheidseconomie wordt ingepland op woensdag 1 april 2015 van 10.00 tot 12.00 uur.Gezamenlijke agendapunten Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur 16.20-16.25 uur

Verzoek van het lid Leegte om op een hoorzitting te organiseren inzake buitenlands- en veiligheidspolitieke aspecten van ontwikkelingen met betrekking tot de Noordelijke IJszee.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 4 december 2014. Verzoek van het lid Leegte om op een hoorzitting te organiseren inzake buitenlands- en veiligheidspolitieke aspecten van ontwikkelingen met betrekking tot de Noordelijke IJszee. - 2014Z22334

Besluit: Het verzoek wordt aangehouden tot na ommekomst van de kabinetsreactie op het AIV rapport over de toekomst van de Arctische regio.Overige rondvraagpunten Economie en Innovatie

Verzoek van het lid Van Veldhoven om een proces- en tijdspad betreffende de uitkomst van de aangekondigde beleidsdoorlichting Energie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 20 november 2014. Verzoek van het lid Van Veldhoven om een proces- en tijdspad betreffende de uitkomst van de aangekondigde beleidsdoorlichting Energie - 2014Z21243

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om de minister van EZ te verzoeken om een proces- en tijdspad betreffende de uitkomst van de aangekondigde beleidsdoorlichting Energie.5

Verzoek van het lid Van Tongeren om een reactie van de regering op een bericht in The Guardian inzake carbon emmissies

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 3 november 2014. Verzoek van het lid Van Tongeren om een reactie van de regering op een bericht in The Guardian inzake carbon emmissies - 2014Z19531

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om de minister van EZ te vragen om een kabinetsreactie op het artikel in The Guardian over carbon emissions.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 november 2014. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 34085-XIII

Besluit: Inbreng feitelijke vragen reeds vastgesteld op 4 december 2014.Rondvraag Economie en Innovatie

Aanbieding van een erratum bij de brief Aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Economische Zaken

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 27 november 2014. Aanbieding van een erratum bij de brief Aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Economische Zaken - 34000-XIII-138

Besluit: Betrokken bij de stemmingen over de begroting van het ministerie van Economische Zaken 2015 (TK 34 000, XIII)

CPB-doorrekening wijzigingen rondom pensioenen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 december 2014. CPB-doorrekening wijzigingen rondom pensioenen - 32043-234

Besluit: De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken de behandeling over te nemen.

Najaarsrapportage regeldruk

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 december 2014. Najaarsrapportage regeldruk - 2014Z22461

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk

Evaluatie fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 december 2014. Evaluatie fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht - 32637-158

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk

Kabinetsreactie op adviesrapporten van Rli, RMO en WRR over de benutting van gedragswetenschappelijke kennis in beleid

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 december 2014. Kabinetsreactie op adviesrapporten van Rli, RMO en WRR over de benutting van gedragswetenschappelijke kennis in beleid - 2014Z22268

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van een schriftelijk overleg over de nota over Ruimtevaartbeleid 2014-2020 (Kamerstuk 24 446, nr. 55)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 december 2014. Verslag van een schriftelijk overleg over de nota over Ruimtevaartbeleid 2014-2020 - 24446-56

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Nota over de Nederlandse inzet bij de ESA-Ministersconferentie op 2 december 2014 te Luxemburg

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 december 2014. Nota over de Nederlandse inzet bij de ESA-Ministersconferentie op 2 december 2014 te Luxemburg - 24446-57

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toekomst omroep via de ether en breedband buitengebied

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 december 2014. Toekomst omroep via de ether en breedband buitengebied - 2014Z224553

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 12 maart 2015 van 13.00 tot 16.00 uur.

Verslag van een schriftelijk overleg over de Telecomraad op 27 november 2014 (Kamerstuk 21 501-33, nr. 515)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 november 2014. Verslag van een schriftelijk overleg over de Telecomraad op 27 november 2014 - 21501-33-517

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecomraad d.d. 12 juni 2015 op woensdag 10 juni van 14.00 tot 15.30 uur

Antwoorden op vragen over de geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen op 4 en 5 december 2014 in Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 december 2014. Verslag van een schriftelijk overleg over de Raad voor Concurrentievermogen op 4 en 5 december 2014 in Brussel - 21501-30-339

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen d.d. 2-3 maart 2015 op woensdag 25 februari 2015 van 14.00-15.30 uur

Aanbieding Ontwerpbesluit factuur en verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 december 2014. Aanbieding Ontwerpbesluit factuur en verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie - 33913-7

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Economie en Innovatie
Gerelateerde kamerstukken: 33913-7

Besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project transmissiesysteem op zee Borssele

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 december 2014. Besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project transmissiesysteem op zee Borssele - 2014Z22294

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Programmavoorstel rondetafelgesprek Warmtewet

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M. Peen - 4 december 2014. Voorstel programma rondetafelgesprek Warmtewet - 2014Z22332

Besluit: De commissie stemt in met de voorgestelde genodigdenlijst en het plannen van het rondetafelgesprek Warmtewet op 4 februari 2015 van 14.00 tot 16.00 uur.

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken om een brief m.b.t. voortgang onderzoek Eemskanaalcluster en definitief winningsplan

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 november 2014. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken om een brief m.b.t. voortgang onderzoek Eemskanaalcluster en definitief winningsplan - 33529-90

Besluit: In het kader van de behandeling van het nog te ontvangen voortgang onderzoek Eemskanaalcluster en definitief gaswinningsplan Groningen is besloten om de onderstaande activiteiten te ondernemen.
Besluit: Inbreng feitelijke vragen worden vastgesteld op vrijdag 9 januari 2015 te 12.00 uur (beoogde ontvangst beantwoording uiterlijk donderdag 15 januari 2015)
Besluit: Op vrijdag 16 januari 2015 wordt een werkbezoek aan Groningen afgelegd.
Besluit: Op woensdag 21 januari 2015 wordt een technische briefing ingepland
Besluit: Op woensdag 28 januari 2015 wordt in het gebouw van de Tweede Kamer een hoorzitting/rondetafelgesprek georganiseerd
Besluit: De inbrengdatum voor een schriftelijk overleg wordt vastegesteld op vrijdag 30 januari 2015 (beoogde beantwoording uiterlijk vrijdag 6 februari 2015)
Besluit: Het plenaire debat over gaswinning in Groningen zal in de week voor het krokusreces 2015 gevoerd worden (week van maandag 9 februari 2015)
Besluit: Ten behoeve van het werkbezoek aan Groningen op vrijdag 16 januari zal worden geïnventariseerd welke leden willen deelnemen. Het conceptprogramma van het werkbezoek wordt per email voorgelegd aan de deelnemende leden waarna in de procedurevergadering van de commissie EZ op dinsdag 16 december 2014 het programma wordt vastgesteld.
Besluit: Ten behoeve van de procedurevergadering op dinsdag 16 december 2014 zal

Regels met betrekking tot de productie en de distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet elektriciteit en drinkwater BES)

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, J. Recourt (PvdA) - 26 maart 2014. Brief aan vakcommissies inzake voortouw BES-aangelegenheden - 2014Z05576

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 november 2014. Regels met betrekking tot de productie en de distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet elektriciteit en drinkwater BES) - 34089

Besluit: De commissie EZ zal dit wetsvoorstel zelf behandelen en niet overdragen aan de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties. De inbrengdatum voor het verslag wordt vastgesteld op 14 januari 2015 om 14.00 uur.

Wijziging van de Mijnbouwwet (regels voor afsplitsing betreffende vergunningen voor het winnen van koolwaterstoffen die voor 1965 zijn verleend)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 november 2014. Wijziging van de Mijnbouwwet (regels voor afsplitsing betreffende vergunningen voor het winnen van koolwaterstoffen die voor 1965 zijn verleend) - 34092

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 18 december 2014 om 12.00 uur.

AIV-Advies over de toekomst van de Arctische regio

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 november 2014. Tijdstip van toezending van de kabinetsreactie op het AIV-Advies over de toekomst van de Arctische regio - 34000-V-42

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Zie ook agendapunt 22.