Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag25 november 2014

Gepubliceerd: 27 november 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2014A0140515
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8188cd12-e678-4aca-9fdb-25ce59e91b01&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%2025%20november%202014%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33979, 33979, 32336, 22112, 29684, 30862, 31389, 28807, 28807, 28807, 28807, 28807, 28807, 29683, 21501, 33979, 29683, 21501, 29826, 32637, 29515, 31311, 31239, 31239, 29023, 30196, 34024, 34024, 33009, 21501, 33529

Inhoud


Verzoek van het lid Ouwehand om een agenda met onderwerpen te mogen ontvangen voor de nog te plannen Internationale Top Dierenwelzijn.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 26 november 2014. Verzoek van het lid Ouwehand om een agenda met onderwerpen te mogen ontvangen voor de nog te plannen Internationale Top Dierenwelzijn. - 2014Z21656

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.Overige rondvraagpunten Landbouw en NatuurGeen agendapunten14

Verzoek van het lid Geurts om een stand van zaken brief over de verplichte mestverwerkingspercentages 2015

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 24 november 2014. Verzoek van het lid Geurts om een stand van zaken brief over de verplichte mestverwerkingspercentages 2015 - 2014Z21461

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om een stand van zakenbrief te ontvangen over de verplichte mestverwerkingspercentages en over de POR-regeling.

Verzoek van het lid Lodders om het algemeen overleg Dierziekten en antibiotica te verlengen i.v.m. de vogelgriep

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 24 november 2014. Verzoek van het lid Lodders om het algemeen overleg Dierziekten en antibiotica te verlengen i.v.m. de vogelgriep - 2014Z21427

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Het algemeen overleg Dierziekten en antibiotica is met een halfuur verlengd en vangt nu om 9.30 uur aan.

Verzoek van het lid Heerema om een reactie op een bericht van Actal en een verzoek om opdracht te geven aan Actal tot een uitvoerig onderzoek met betrekking tot de regeldruk.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.J. (Rudmer) Heerema (VVD) - 24 november 2014. Verzoek van het lid Heerema om een reactie op een bericht van Actal en een verzoek om opdracht te geven aan Actal tot een uitvoerig onderzoek met betrekking tot de regeldruk. - 2014Z21422

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om een afschrift van de reactie op de brief van Actal (2014Z21269).
Besluit: Staatssecretaris vragen of zij bereid is om Actal de opdracht te geven tot het uitvoeren van een bredere scan met betrekking tot de regeldruk.

Verzoek van het lid Dikkers om een update van het ministerie over de gang van zaken rondom het paardenpaspoort

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Dikkers (PvdA) - 19 november 2014. Verzoek van het lid Dikkers om een update van het ministerie over de gang van zaken rondom het paardenpaspoort - 2014Z21104

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.

Verzoek van het lid Graus, ondersteund door het lid Ouwehand om stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van moties 32336 nr. 18 en 3233. 6 nr. 20 inzake het Biomedical Primate Research Centre te Rijswijk

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.J.G. Graus (PVV) - 11 november 2014. Verzoek van het lid Graus om stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van moties 32336 nr. 18 en 3233. 6 nr. 20 inzake het Biomedical Primate Research Centre te Rijswijk - 2014Z20268

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.13

Verzoek van het lid van Gerven om een reactie op een artikel inzake mogelijke stopzetting van subsidieverlening aan natuurgebieden door de provincie Noord-Holland.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 21 oktober 2014. Verzoek van het lid van Gerven om een reactie op een artikel inzake mogelijke stopzetting van subsidieverlening aan natuurgebieden door de provincie Noord-Holland. - 2014Z18619

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek van het lid Klaver om een technische briefing over de uitbreiding van het vogelgriep virus.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.F. Klaver (GroenLinks) - 21 november 2014. Verzoek van het lid Klaver om een technische briefing over de uitbreiding van het vogelgriep virus. - 2014Z21393

Besluit: In een e-mailprocedure is op 24 november 2014 besloten dat de technische briefing zo snel als mogelijk deze week nog zal plaatsvinden.Rondvraag Landbouw en Natuur

Brief inzake de algemene maatregel van bestuur (AMvB) Wet verantwoorde groei melkveehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11 november 2014. Brief inzake de algemene maatregel van bestuur (AMvB) Wet verantwoorde groei melkveehouderij - 33979-32

Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) (Kamerstuk 339 79)
Gerelateerde kamerstukken: 33979-32

Aanbieding addendum en achtergrondrapport bij de ex ante evaluatie wetsvoorstel verantwoorde groei melkveehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11 november 2014. Aanbieding addendum en achtergrondrapport bij de ex ante evaluatie Wet verantwoorde groei melkveehouderij - 33979-22

Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) (339 79)
Gerelateerde kamerstukken: 33979-22

Voortgangsrapportage Plan van aanpak Dierproeven en alternatieven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 19 november 2014. Voortgangsrapportage Plan van aanpak Dierproeven en alternatieven - 2014Z21022

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierproeven op 26 november van 11.00 uur tot 14.00 uur.12

Jaarverslag van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over de verrichte dierproeven in Nederland en het uitgevoerde toezicht op de Wet op de dierproeven (Wod) ‘Zo doende 2013’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 19 november 2014. Jaarverslag van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over de verrichte dierproeven in Nederland en het uitgevoerde toezicht op de Wet op de dierproeven (Wod) ‘Zo doende 2013’ - 32336-33

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierproeven op 26 november van 11.00 uur tot 14.00 uur.

Fiche: Verordening meerjarenplan kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 14 november 2014. Fiche: Verordening meerjarenplan kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee - 22112-1931

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 10 december 2014 van 11.00 uur tot 13.30 ter voorbereiding op de Landbouw- en Visserijraad d.d. 15 en 16 december 2014.

Aanbieding van het Convenant transitie garnalenvisserij en natuurambitie Rijke Waddenzee

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 30 oktober 2014. Aanbieding van het Convenant transitie garnalenvisserij en natuurambitie Rijke Waddenzee - 29684-117

Besluit: De commissie I&M verzoeken de behandeling over te nemen; met het verzoek tot agendering voor het algemeen overleg Waddenzee en Noordzee op 04-02-2015.

Uitspraak van de Raad van State in de beroepsprocedure rond het Rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 november 2014. Uitspraak van de Raad van State in de beroepsprocedure rond het Rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder - 30862-101

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige.
Noot: Dit dertigledendebat is nog niet gepland.11

Voedselverspilling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 24 november 2014. Voedselverspilling - 2014Z21440

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Voedsel op 9 december 2014 van 19.30 tot 22.30 uur.Natuur

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Ctgb-besluit ten aanzien van het grondontsmettingsmiddel metam-natrium (Kamerstuk 27858, nr. 274)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 21 november 2014. Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Ctgb-besluit ten aanzien van het grondontsmettingsmiddel metam-natrium (Kamerstuk 27858, nr. 274) - 2014Z21400

Besluit: Het verslag wordt aangemeld voor een VSO met als eerste spreker het lid Ouwehand.

Standpunt ten aanzien van de door de RDA in het rapport “Verantwoord Honden Houden” opgenomen aanbevelingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 november 2014. Standpunt ten aanzien van de door de RDA in het rapport “Verantwoord Honden Houden” opgenomen aanbevelingen - 2014Z21273

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Dierenwelzijn.

Aanbieding evaluatierapport NVWA ‘pilot ante mortem keuring slachtvarkens’ bij VION Apeldoorn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 november 2014. Aanbieding evaluatierapport NVWA ‘pilot ante mortem keuring slachtvarkens’ bij VION Apeldoorn - 2014Z21252

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg NVWA op 10 december 2014 van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Fraudemaatregelen meststoffenwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 november 2014. Fraudemaatregelen meststoffenwet - 2014Z21270

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Mestbeleid.

Aanbieding afschrift van de reactie op de brief van de heer van G.J. de G. te Z. inzake ontstane problemen als gevolg van te late aanvraag derogatie in het kader van het mestbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 november 2014. Aanbieding afschrift van de reactie op de brief van de heer van G.J. de G. te Z. inzake ontstane problemen als gevolg van te late aanvraag derogatie in het kader van het mestbeleid - 2014Z20909

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Mestbeleid en voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 10 december 2014 van 11.00 tot 13.30 uur.10

Bestuurlijke boetes Wet dieren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 november 2014. Bestuurlijke boetes Wet dieren - 31389-147

Besluit: Betrekken bij het VAO Voedselschandaal Foppen en agenderen voor het algemeen overleg NVWA op 10 december 2014 van 14.00 tot 17.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 31389-14

Regionale aanpak uitbraak vogelgriep

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 23 november 2014. Regionale aanpak uitbraak vogelgriep - 28807-171

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 11 december 2014 van 9.30 uur tot 13.00 uur.

Stand van zaken inzake uitbraak vogelgriep in Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 november 2014. Stand van zaken inzake uitbraak vogelgriep in Nederland - 28807-169

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 11 december 2014 van 9.30 uur tot 13.00 uur.

Stand van zaken vogelgriep

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 21 november 2014. Uitbraak van vogelgriep in Kamperveen en stand van zaken vogelgriep Ter Aar - 28807-170

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 11 december 2014 van 9.30 uur tot 13.00 uur.

Maatregelen inzake vogelgriep Ter Aar (gemeente Nieuwkoop)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 november 2014. Maatregelen inzake vogelgriep Ter Aar (gemeente Nieuwkoop) - 28807-168

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 11 december 2014 van 9.30 uur tot 13.00 uur.

Stand van zaken vogelgriep Hekendorp

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 november 2014. Stand van zaken vogelgriep Hekendorp - 28807-167

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 11 december 2014 van 9.30 uur tot 13.00 uur.9

Vogelgriep Hekendorp

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 november 2014. Uitbraak van vogelgriep in Hekendorp - 28807-166

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 11 december 2014 van 9.30 uur tot 13.00 uur.

Stand van zaken over het aantreffen van het verboden antibioticum furazolidon bij verschillende veehouderijen en mengvoederbedrijven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 november 2014. Stand van zaken over het aantreffen van het verboden antibioticum furazolidon bij verschillende veehouderijen en mengvoederbedrijven - 2014Z21262

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 11 december 2014 van 9.30 uur tot 13.00 uur.

Stand van zaken over de zeehondensterfte in de Waddenzee

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 november 2014. Stand van zaken over de zeehondensterfte in de Waddenzee - 29683-192

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik op 11 december 2014 van 9.30 uur tot 13.00 uur. Dit algemeen overleg is een halfuur vervroegd naar aanleiding van het verzoek van het lid Lodders tot verlenging van het AO in verband met de vogelgriep. Zie agendapunt 64.

Verslag Landbouw- en Visserijraad 10 november 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 17 november 2014. Verslag Landbouw- en Visserijraad 10 november 2014 - 21501-32-814

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 10 december 2014 van 11.00 uur tot 13.30 ter voorbereiding op de Landbouw- en Visserijraad d.d. 15 en 16 december 2014.

Resultaten 65e vergadering International Whaling Commission

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14 november 2014. Resultaten 65e vergadering International Whaling Commission - 34000-XIII-125

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg op 10 december 2014 van 11.00 uur tot 13.30 ter voorbereiding op de Landbouw- en Visserijraad d.d. 15 en 16 december 2014.

Uitvoering motie-Klaver c.s. over weidegang voor alle Nederlandse koeien (Kamerstuk 34000-XIII, nr. 80) en motie-Dijkgraaf c.s. over uitvoering van de motie stromest (Kamerstuk 34000-XIII, nr. 82)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 10 november 2014. Uitvoering motie-Klaver c.s. over weidegang voor alle Nederlandse koeien (Kamerstuk 34000-XIII, nr. 80) en motie-Dijkgraaf c.s. over uitvoering van de motie stromest (Kamerstuk 34000-XIII, nr. 82) - 33979-54

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de stemmingen over de begroting voor het ministerie van Economische Zaken 2015, welke zijn voorzien in week 48.8
Gerelateerde kamerstukken: 33979-54

Verzoek Greenpeace Nederland, namens meerdere organisaties en aantal imkers, tot aanbieding petitie m.b.t. neonicotinoïden en de risico's voor bijen, bestuivers, vogels en waterkwalitet d.d. 4 december 2014.

Zaak: Brief derden - Greenpeace Nederland te Amsterdam - 21 november 2014. Verzoek Greenpeace Nederland, stichting Natuur en Milieu, Milieudefensie, AVAAZ en een aantal imkers tot aanbieding petitie m.b.t. neonicotinoïden en de risico's voor bijen, bestuivers, vogels en waterkwaliteit - 2014Z21374

Besluit: De petitieaanbieding zal plaatsvinden op 2 december 2014 van 13.30 tot 13.45 uur.Landbouw/Dierhouderij

Uitnodigingsbrief Internationale Grüne Woche van 15 t/m 17 januari 2015 en BioFach van 11 t/m 12 februari 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 21 november 2014. Uitnodigingsbrief Internationale Grüne Woche 2015 en BioFach 2015 - 2014Z21347

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. In het kader van een mogelijk werkbezoek aan de Grüne Woche en/of de Biofach zal een stafnotitie worden geschreven waarin onder meer het beschikbare budget 2015 voor buitenlandse werkbezoeken van de commissie zal worden opgenomen.

Uitnodiging Hill+Knowlton Strategies, namens McDonald’s Nederland, voor werkbezoek 'Ketenbeheersing & Voedselveiligheid McDonald’s Nederland'

Zaak: Brief derden - Hill+Knowlton Strategies te Amsterdam - 10 november 2014. Uitnodiging Hill+Knowlton Strategies, namens McDonald’s Nederland, voor werkbezoek 'Ketenbeheersing & Voedselveiligheid McDonald’s Nederland' - 2014Z20196

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Aanbieding nahang Besluit tot wijziging van het Besluit heffing bestrijding dierziekten en van het Besluit heffing preventie dierziekten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 november 2014. Aanbieding nahang Besluit tot wijziging van het Besluit heffing bestrijding dierziekten en van het Besluit heffing preventie dierziekten - 29683-191

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.LANDBOUW EN NATUUR 16.25 - 17.00Brievenlijst onderdeel Landbouw en Natuur (nrs. 24 t/m 31Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)7

Besluit commissie Rijksuitgaven inzake voorstellen Toekomst- en onderzoeksagenda 2015 - onderwerp ‘brede welvaartsbegrip’

Zaak: Brief commissie - griffier, E.A.J. Groen - 20 november 2014. Brief commissie Rijksuitgaven inzake voorstellen Toekomst- en onderzoeksagenda 2015 - onderwerp ‘brede welvaartsbegrip’ - 2014Z21265

Besluit: De indieners worden verzocht het onderzoeksvoorstel nader uit te werken en opnieuw aan de commissie voor te leggen tijdens de procedurevergadering op dinsdag 9 december a.s.

Verzoek van het lid Mulder over actieplan voor het versterken van de economie in Bergen op Zoom en regio naar aanleiding van sluiting fabriek Phillip Morris.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 26 november 2014. Verzoek van het lid Mulder om een kabinetsreactie op het nog te ontvangen actieplan m.b.t. Phillip Morris. - 2014Z21680

Besluit: De minister van EZ wordt verzocht om het actieplan voor het versterken van de economie in Bergen op Zoom en regio, dat naar aanleiding van de sluiting fabriek Phillip Morris wordt opgesteld en dat de minister van EZ binnenkort in ontvangst neemt, naar de Kamer te sturen.
Besluit: Na ontvangst van het rapport zal bekeken worden of het voortouw in deze kwestie bij de commissie SZW dan wel bij de commissie EZ ligt. Indien het voortouw bij commissie EZ ligt, zal tijdens een pv bekeken worden of het wenselijk is om een kabinetsreactie te vragen.
Noot: De commissie SZW heeft op 3 juli jl. een AO gevoerd over de sluiting van de fabriek Philip Morris, tijdens dit overleg is o.a. gesproken over het sociaal plan en plannen over

Verzoek van het lid Van Veldhoven om een proces- en tijdspad betreffende de uitkomst van de aangekondigde beleidsdoorlichting Energie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 20 november 2014. Verzoek van het lid Van Veldhoven om een proces- en tijdspad betreffende de uitkomst van de aangekondigde beleidsdoorlichting Energie - 2014Z21243

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.Overige rondvraagpunten Economie en Innovatie

Verzoek van het lid Van Veen om voor de ambassadeursbijeenkomst op 29 januari 2015 namens de commissie EZ een ander onderwerp voor te dragen, namelijk de (belemmerende) regels die ambassadeurs ondervinden wanneer zij medewerking verlenen aan verzoeken van ondernemingen en hoe de rol binnen de Nederlandse export, economie en bedrijfsleven verder vergroot kan worden.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.S. van Veen (VVD) - 20 november 2014. Verzoek van het lid Van Veen om tijdens de ambassadeursbijeenkomst op 29 januari 2015 namens de commissie EZ een ander onderwerp aan voor te dragen,namelijk de (belemmerende) regels die ambassadeurs ondervinden wanneer zij medewerking verlenen aan verzoeken van ondernemingen en hoe de rol binnen de Nederlandse export, economie en bedrijfsleven verder vergroot kan worden. - 2014Z21174

Besluit: Dit onderwerp zal als reserve-onderwerp worden doorgeleid naar de griffier van de commissie Buitenlandse Zaken, de eerste voorkeur (de Energie-Unie) blijft gehandhaafd.

Verzoek van het lid Mulder om een rondetafelgesprek Warmtewet.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 14 november 2014. Verzoek van het lid Mulder om een rondetafelgesprek Warmtewet. - 2014Z20642

Besluit: Het verzoek tot het houden van een rondetafelgesprek wordt gehonoreerd.
Besluit: Er wordt schriftelijk geïnventariseerd welke suggesties er zijn voor uit te nodigen personen/organisaties en voor de blokindeling.

Verzoek van het lid De liefde, mede namens de PvdA, CDA, D66 en PVV, om toestemming te laten verlenen aan de ACM tot het voeren van een gesprek over het marktanalysebesluit over de markt voor ontbundelde toegang.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.C. de Liefde (VVD) - 13 november 2014. Verzoek van het lid De liefde, mede namens de PvdA, CDA, D66 en PVV, om toestemming te laten verlenen aan de ACM tot het voeren van een gesprek over het marktanalysebesluit over de markt voor ontbundelde toegang. - 2014Z20589

Besluit: Er zal worden geïnventariseerd welke leden aan het gesprek zullen deelnemen waarna de minister verzocht zal worden om de ACM toestemming te geven om in januari een technische briefing te geven.5

Verzoek van het lid Van Tongeren om een reactie van de regering op een bericht in The Guardian inzake carbon emmissies

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 3 november 2014. Verzoek van het lid Van Tongeren om een reactie van de regering op een bericht in The Guardian inzake carbon emissies - 2014Z19531

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Telecomraad die op 27 november 2014 plaats zal vinden in Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 november 2014. Aanbieding van de geannoteerde agenda van de Telecomraad van 27 november 2014 - 21501-33-515

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Telecomraad (27 november 2014) op 21 november 2014.

Overleg met de maritieme sector en de banken over de Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering en evaluatieresultaten van de Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 november 2014. Nadere informatie inzake het overleg met de maritieme sector en de banken over de Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering en evaluatieresultaten van de Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw - 34000-XIII-124

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op 19 november 201

Actieagenda Smart Industry

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 november 2014. Actieagenda Smart Industry - 29826-62

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie op 19 november 2014.

Voortgang Implementatie van de visie op het toegepast onderzoek: Rapport matchingonderzoek, gedragsregels en gezamenlijke evaluatie TO2-instituten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 november 2014. Voortgang Implementatie van de visie op het toegepast onderzoek: Rapport matchingonderzoek, gedragsregels en gezamenlijke evaluatie TO2-instituten - 32637-155

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie op 19 november 2014.

Verzoek Kamer om overzicht regeldrukvermindering

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 november 2014. Verzoek Kamer om overzicht regeldrukvermindering - 29515-354

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering op 19 november 201

Reactie op het SP-rapport ‘Hart voor de zaak’ (2010)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 november 2014. Reactie op het SP-rapport ‘Hart voor de zaak’ (2010) - 31311-141

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering op 19 november 2014.

Wetgevingsrapport Wet windenergie op zee (34 058)

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M. Peen - 14 november 2014. Wetgevingsrapport Wet windenergie op zee (34 058) - 2014Z20707

Besluit: Desgewenst betrokken bij de inbreng voor het verslag over wetsvoorstel Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee) (TK-34058)

Reactie op verzoek vaste commissie voor Economische Zaken inzake een studie over besparing van fossiel energieverbruik door gebruik van windmolens

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 november 2014. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken inzake een studie over besparing van fossiel energieverbruik door gebruik van windmolens - 31239-181

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Energie op 17 november 201

SDE+ 2015

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 november 2014. SDE+ 2015 - 31239-180

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Energie op 17 november 2014.

Informatie over gesprekken met energiecoöperaties ten aanzien van de regeling verlaagd tarief energiebelasting

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 november 2014. Informatie over gesprekken met energiecoöperaties ten aanzien van de regeling verlaagd tarief energiebelasting - 29023-179

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Energie op 17 november 2014.

Energie-efficiëntie in de industrie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 november 2014. Energie-efficiëntie in de industrie - 30196-258

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg Energie op 17 november 201

Aanbieding geannoteerde Agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 4 en 5 december 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 november 2014. Aanbieding geannoteerde Agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 4 en 5 december 2014 - 2014Z21455

Besluit: Het algemeen overleg Concurrentieraad 4-5 december 2014 op woensdag 3 december a.s. te 10.00-11.30 uur wordt omgezet in een schriftelijk overleg waarvan de inbrengdatum op vrijdag 28 november te 13.00 uur wordt vastgesteld zodat op woensdag 3 december desgewenst een vso inclusief stemmingen gevoerd kan worden.

Reactie op amendementen van het lid Graus (Kamerstuk 34 000 XIII, nr. 44) en (Kamerstuk 34 000 B, nr. 6om het budget voor het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) met in totaal € 5 mln te verhogen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 november 2014. Reactie op amendementen van het lid Graus (Kamerstuk 34 000 XIII, nr. 44) en (Kamerstuk 34 000 B, nr. 6om het budget voor het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) met in totaal € 5 mln te verhogen - 2014Z21397

Besluit: Betrekken bij de stemmingen over de begroting van het ministerie van Economische Zaken 2015 (TK 34 000 XIII).

Wijziging van de Postwet 2009 tot modernisering en flexibilisering van de universele postdienstverlening (modernisering UPD)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 november 2014. Nota van wijziging - 34024-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.2
Gerelateerde kamerstukken: 34024-8

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 november 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 34024-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34024-7

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 september 2014. Wijziging van de Postwet 2009 tot modernisering en flexibilisering van de universele postdienstverlening (modernisering UPD) - 34024

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Nadere informatie over Big data en privacy

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 november 2014. Nadere informatie over Big data en privacy - 2014Z21029

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Telecommunicatie.

Aanbieding van het advies Regionale Hotspots van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 november 2014. Aanbieding van het advies Regionale Hotspots van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) - 33009-8

Besluit: Aangekondigde kabinetsreactie afwachten.

Aanbieding van het verslag van de Informele Ministeriële Raad Cohesiebeleid van 10 oktober 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11 november 2014. Aanbieding van het verslag van de Informele Ministeriële Raad Cohesiebeleid van 10 oktober 2014 - 21501-08-536

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg (informele) Raad Cohesiebeleid d.d. 9-10 juni op 27 mei 2015 te 12.00 uur

Aanbieding geannoteerde agenda Energieraad d.d. 9 december 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 november 2014. Aanbieding geannoteerde agenda Energieraad d.d. 9 december 2014 - 2014Z21438

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieraad d.d. 9 december 2014 op 3 december 2014 van 11.30 tot 13.30 uur.

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken om een brief m.b.t. voortgang onderzoek Eemskanaalcluster en definitief winningsplan

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 november 2014. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken om een brief m.b.t. voortgang onderzoek Eemskanaalcluster en definitief winningsplan - 33529-90

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek StopUMTS en meerdere organisaties tot aanbieding petitie "oproep behoud 'witte zones' (stralingsarme gebieden)" d.d. 16 december 2014.

Zaak: Brief derden - StopUMTS te Knegsel - 12 november 2014. Verzoek StopUMTS en meerdere organisaties tot aanbieding petitie "oproep behoud 'witte zones' (stralingsarme gebieden)" d.d. 16 december 2014 - 2014Z20532

Besluit: De petitieaanbieding zal worden ingepland. Naar aanleiding van een nagezonden verzoek van de petitieaanbieders zal de petitie niet op 16 december worden ingepland maar zal de petitieaanbieding voorafgaand aan het AO 'Mobiele bereikbaarheid', dat dit voorjaar gehouden zal worden, worden ingepland.Energie