Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 7 oktober 2014

Gepubliceerd: 9 oktober 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2014A0140115
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d1f3eea8-0b8d-43f1-b2b2-0e21e57b3342&title=Besluitenlijst%20EZ%20PV%207%20oktober%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 26991, 21501, 32336, 32670, 20487, 26407, 28973, 27428, 27858, 32792, 22112, 28286, 33037, 29362, 26991, 25268, 21501, 21501, 21501, 33910, 29502, 32637, 24095, 22112, 22112, 21501, 22112, 33707, 32849, 33561, 21501

Inhoud


Verzoek van het lid Thieme een reactie te vragen op het artikel "spuitje dreigt voor lichtgewicht kalf"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.L. Thieme (PvdD) - 7 oktober 2014. Verzoek van het lid Thieme een reactie te vragen op het artikel "spuitje dreigt voor lichtgewicht kalf" - 2014Z17466

Besluit: De staatssecretaris van Economische Zaken zal worden verzocht om een reactie op het artikel 'Spuitje dreigt voor lichtgewicht kalf' en op het standpunt van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde over dit onderwerp.14

Verzoek Van het lid graus een rondetafelgesprek te organiseren "Van Paardenleed naar Paardenwelzijn" voorafgaand aan het algemeen overleg Paardenhouderij op 13 november 2014.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.J.G. Graus (PVV) - 30 september 2014. Verzoek van het lid Graus een rondetafelgesprek te organiseren "Van Paardenleed naar Paardenwelzijn" voorafgaand aan het algemeen overleg Paardenhouderij op 13 november 2014. - 2014Z16869

Besluit: Het lid Graus zal in een bijzondere procedure genodigden omtrent dit thema ontvangen.

Verzoek van het lid Van Gerven een reactie te ontvangen op een artikel inzake werkgerelateerde longziekte COPD bij boeren en kwekers als gevolg van gebruik van pesticiden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 25 september 2014. Verzoek van het lid Van Gerven een reactie te ontvangen op een artikel inzake werkgerelateerde longziekte COPD bij boeren en kwekers als gevolg van gebruik van pesticiden - 2014Z16602

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om een kabinetsreactie te verzoeken op het artikel over de relatie tussen longziekten en het gebruik van pesticiden.

Aanleveren aanvullende vragen naar aanleiding van het verzoek van het lid Geurts tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 1 oktober 2014 een brief te vragen over het bericht ‘De jacht op boycotmiljoenen’ (Nieuwsuur.nl, 30 september 2014).

Zaak: Overig - adjunct-griffier, A.C.W. de Vos - 2 oktober 2014. Aanvullende vragen naar aanleiding van het verzoek van het lid Geurts tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 1 oktober 2014 een brief te vragen over het bericht ‘De jacht op boycotmiljoenen’ (Nieuwsuur.nl, 30 september 2014). - 2014Z17067

Besluit: De beantwoording is op 07-10-2014 ontvangen en zal worden betrokken bij het algemeen overleg Landbouw en Visserijraad van 08-10-2014.Rondvraag Landbouw en Natuur

Afschrift van het antwoord op de brief van het Platform Engbertsdijksvenen met betrekking tot de Maatschappelijke Kosten en Batenanalyse (MKBA) voor het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 1 oktober 2014. Afschrift van het antwoord op de brief van het Platform Engbertsdijksvenen met betrekking tot de Maatschappelijke Kosten en Batenanalyse (MKBA) voor het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen - 2014Z1701513

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Natuurbeleid op 2 oktober 2014, van 14.00 tot 17.00 uur.

Verzoek van het lid Dijkgraaf om de inbrengdatum van de Wet Natuurbescherming een week op te schuiven.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, E. Dijkgraaf (SGP) - 1 oktober 2014. Verzoek van het lid Dijkgraaf om de inbrengdatum van de Wet Natuurbescherming een week op te schuiven. - 2014Z16956

Besluit: In een spoedemailprocedure is op 1 oktober besloten de inbrengdatum op te schuiven naar 8 oktober 2014 om 12.00 uur

Verzoek van het lid Ouwehand om de brief inzake vergunningverlening zoutwinning onder de Waddenzee te agenderen voor het algemeen overleg Natuurbeleid op 2 oktober

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 30 september 2014. Verzoek van het lid Ouwehand om de brief inzake vergunningverlening zoutwinning onder de Waddenzee te agenderen voor het AO Natuurbeleid op 2 oktober - 2014Z16891

Besluit: In een e-mailprocedure op 1 oktober 2014 is besloten om de brief inzake vergunningverlening zoutwinning onder de Waddenzee niet te agenderen voor het algemeen overleg Natuurbeleid op 2 oktober. Zie agendapunt 6.

Reactie op de resultaten van WOB-verzoek/-onderzoek door Omroep Gelderland inzake voedselschandalen en jarenlange doofpotaffaire bij bedrijf Foppen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 september 2014. Reactie op de resultaten van WOB-verzoek/-onderzoek door Omroep Gelderland inzake voedselschandalen en jarenlange doofpotaffaire bij bedrijf Foppen - 26991-431

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Voedselschandaal Foppen op 2 oktober 2014 van 18.30 tot 20.30 uur.

BOR-notitie Begroting 2015 van EZ onderdeel landbouw en natuur

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M.J.P. Becker - 26 september 2014. BOR-notitie begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 onderdeel landbouw en natuur - 2014Z16651

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2015, onderdeel Landbouw en Natuur en het Diergezondheidsfonds. De inbrengdatum feitelijke vragen deel L&N is gesteld op woensdag 1 oktober 2014 om 12.00 uur .

Wetgevingsrapport wetsvoorstel regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) (33 348)

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M. Peen - 23 september 2014. Wetgevingsrapport wetsvoorstel regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) (33 348) - 2014Z16376

Besluit: Desgewenst betrokken bij de inbreng voor het verslag op 1 oktober 2014 over het wetsvoorstel regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) (33 348).12

Antwoorden op vragen van de commissie over de Landbouw- en Visserijraad van 29 en 30 september 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 23 september 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over de Landbouw- en Visserijraad van 29 en 30 september 2014 - 21501-32-805

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 8 oktober 2014 van 11.00 tot 13.30 uur ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad d.d. 13 en 14 oktober 2014.

Beleidsreactie op het Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) advies "Gebruik van niet-humane primaten (NHP) als proefdier 'Nut en Noordzaak ?'"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 september 2014. Beleidsreactie op het Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) advies "Gebruik van niet-humane primaten (NHP) als proefdier 'Nut en Noordzaak ?'" - 32336-30

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Dierproeven op 26 november 2014 van 11.00 tot 14.00 uur.

Reactie op het artikel “Groot alarm over waddenvis”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 oktober 2014. Reactie op het artikel “Groot alarm over waddenvis” - 2014Z17114

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Visserij.Overig Landbouw en NatuurGeen agendapuntenReeds geagendeerde agendapunten Landbouw en Natuur

Voortgang van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 oktober 2014. Voortgang van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) - 32670-91

Besluit: Betrekken bij de nog te ontvangen voorhangprocedure van het Programma aanpak stikstof (PAS). Zie ook agendapunt 34.Visserij

Beantwoording motie van de leden Jacobi en Geurts over korting op educatie en communicatie nationale parken ongedaan te maken (Kamerstuk 33750 XIII nr. 54)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 oktober 2014. Reactie op de motie van de leden Jacobi en Geurts over korting op educatie en communicatie nationale parken ongedaan te maken (Kamerstuk 33750 XIII nr. 54) - 20487-47

Besluit: Desgewenst betrekken bij de begrotingsbehandeling van het onderdeel Economie en Innovatie en het onderdeel Landbouw en Natuur.11

Hoofdlijnen van de Nederlandse inzet tijdens de twaalfde Conferentie van Partijen bij de Conventie inzake Biologische Diversiteit en de vergaderingen over bijbehorende protocollen, namelijk het Cartagena Protocol en het Nagoya Protocol

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 30 september 2014. Hoofdlijnen van de Nederlandse inzet tijdens de twaalfde Conferentie van Partijen bij de Conventie inzake Biologische Diversiteit en de vergaderingen over bijbehorende protocollen, namelijk het Cartagena Protocol en het Nagoya Protocol - 26407-95

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Biodiversiteit en voor het nog te plannen algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht.

Schriftelijke beantwoording van vragen gesteld tijdens het debat Intensieve Veehouderij in Nederland van 3 september 2014 (Handelingen II, 2013/14, nr. 104, item 3)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 oktober 2014. Schriftelijke beantwoording van vragen gesteld tijdens het debat Intensieve Veehouderij in Nederland van 3 september 2014 - 28973-142

Besluit: Betrekken bij het vervolg van het debat over de Intensieve veehouderij.

Aanbieding afschrift van de reactie op een brief van ZLTO afdeling Rucphen over de begrenzing van concentratiegebied Zuid in het kader van het stelsel van varkens- en pluimveerechten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 oktober 2014. Aanbieding afschrift van de reactie op een brief van ZLTO afdeling Rucphen over de begrenzing van concentratiegebied Zuid in het kader van het stelsel van varkens- en pluimveerechten - 2014Z17124

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Mestbeleid.

Stand van zaken uitvoering moties over een uitgebreide veredelingsvrijstelling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 oktober 2014. Stand van zaken uitvoering moties over een uitgebreide veredelingsvrijstelling - 27428-29010

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht.

Verslag schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit houders van dieren houdende een verbod op het gebruik van pluimvee voor productie waarop ingrepen zijn toegepast die niet zijn toegestaan (Kamerstuk 31 389, nr. 143)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 oktober 2014. Verslag schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit houders van dieren houdende een verbod op het gebruik van pluimvee voor productie waarop ingrepen zijn toegepast die niet zijn toegestaan (Kamerstuk 31 389, nr. 143) - 2014Z17115

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toezegging brief over de agenda voor het onder publieke verantwoordelijkheid brengen van keuringstaken en uitvoering van de motie van de leden Geurts/Schouw (Kamerstuk 31490, nr. 160)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 oktober 2014. Toezegging brief over de agenda voor het onder publieke verantwoordelijkheid brengen van keuringstaken en uitvoering van de motie van de leden Geurts/Schouw (Kamerstuk 31490, nr. 160) - 2014Z17098

Besluit: De toegezegde brief over de agenda voor het onder publieke verantwoordelijkheid brengen van keuringstaken en uitvoering van de motie van de leden Geurts/Schouw (Kamerstuk 31490, nr. 160) afwachten waarna deze in samenhang behandeld kan worden met de antwoorden op vragen van de commissie over het kabinetsbeleid ten aanzien van zbo's (Kamerstuk 25268, nr. 89) (zie ook agendapunt 25).

Stand van zaken vondst Potato Spindle Tuber Viroid (PSTVd) in aardappel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 30 september 2014. Stand van zaken vondst Potato Spindle Tuber Viroid (PSTVd) in aardappel - 27858-275

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Aanbieding van het Rapport van Alterra inzake afstand veehouderij tot woningen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 september 2014. Aanbieding van het Rapport van Alterra inzake afstand veehouderij tot woningen - 32792-8

Besluit: Desgewenst betrekken bij de inbreng verslag Wetsvoorstel Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) (TK 33 979) op 9 oktober 2014 om 12.00 uur.
Besluit: Desgewenst betrekken bij de inbreng verslag wetsvoorstel Wijziging van de Wet
Gerelateerde kamerstukken: 32792-8

Fiche: Mededeling Europese Commissie over aanpakken oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 19 september 2014. Fiche: Mededeling Europese Commissie over aanpakken oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen - 22112-1910

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Voedsel dat opnieuw wordt gepland vóór het Kerstreces, maar niet in de laatste week.

Aanbieding van het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het stellen van huisvestingsregels voor nertsen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 september 2014. Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het stellen van huisvestingsregels voor nertsen - 28286-767

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op maandag 13 oktober 2014 om 12.00 uur.
Besluit: De staatssecretaris van Economische Zaken zal worden verzocht om geen onomkeerbare stappen te nemen.

Aanbieding van het ontwerpbesluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 19 september 2014. Aanbieding van het ontwerpbesluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren - 33037-132

Besluit: De staatssecretaris van EZ wordt verzocht om aan het eind van de week aan de Kamer kenbaar te maken wat de gevolgen zijn als de behandeling van dit ontwerpbesluit betrokken wordt bij de behandeling van de nog te ontvangen AmvB inzake de PAS. Deze brief zal worden geagendeerd voor de procedurevergadering van 14 oktober a.s. zodat verdere besluitvorming omtrent dit ontwerpbesluit kan plaatsvinden.
Besluit: De staatssecretaris van EZ wordt verzocht om de eerste conclusie van de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet over de verschillen die worden gevonden in gemeten ammoniakconcentraties en de door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu berekende ammoniakdeposities zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen.
Gerelateerde kamerstukken: 33037-13

Uitnodiging ECOstyle, mede namens Meerlanden en gemeente Heemstede, voor werkbezoek over gewasbescherming buiten de landbouw

Zaak: Brief derden - ECOstyle te Appelscha - 24 september 2014. Uitnodiging ECOstyle, mede namens Meerlanden en gemeente Heemstede, voor werkbezoek over gewasbescherming buiten de landbouw - 2014Z16855

Besluit: Overlaten aan de individuele leden.8

Aanbieding jaarrapportage burgerbrieven voor 2013 van het ministerie van Economische Zaken (EZ)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 september 2014. Aanbieding jaarrapportage burgerbrieven voor 2013 van het ministerie van Economische Zaken (EZ) - 29362-237

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische zaken 201

Verslag van een schriftelijk overleg inzake Ontwerpregeling houdende wijziging van de Regeling dierlijke producten in verband met de aanduiding van bijzondere slachtpluimveehouderijsystemen (Kamerstuk 26 991, nr. 429)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 september 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over de ontwerpregeling houdende wijziging van de Regeling dierlijke producten in verband met de aanduiding van bijzondere slachtpluimveehouderijsystemen - 26991-432

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voorstellen in het kader van de T&O agenda

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. van Ojik (GroenLinks) - 30 september 2014. De Leden Van Ojik (GroenLinks) en Pechtold (D66) dienen het onderzoeksvoorstel "onderzoek naar een breed welvaartsbegrip" in voor de toekomst- en onderzoeksagenda 2015 - 2014Z16932

Besluit: Het voorstel zal namens de commissie worden ingediend als onderzoeksvoorstel in het kader van de toekomst- en onderzoeksagenda en worden doorgeleid naar de commissie voor de Rijksuitgaven.

Antwoorden op vragen van de commissie over het kabinetsbeleid ten aanzien van zbo's

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 3 september 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over het kabinetsbeleid ten aanzien van zbo's - 25268-89

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van de toegezegde brief over de agenda voor het onder publieke verantwoordelijkheid brengen van keuringstaken en uitvoering van de motie van de leden Geurts/Schouw (Kamerstuk 31490, nr. 160). Zie ook agendapunt 40

Verzoek van het lid Van Tongeren om een reactie op het rapport van CE Delft en Ecofys "Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee" (Waarom CO2 wèl thuishoort in het rijtje met baten van windenergie op zee)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 8 oktober 2014. Verzoek van het lid Van Tongeren om een reactie op een nieuwbericht "Waarom CO2 wèl thuishoort in het rijtje met baten van windenergie op zee" - 2014Z17597

Besluit: De minister van Economische Zaken wordt verzocht om een reactie op het rapport van CE Delft en Ecofys "Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee".6

Verzoek van het lid Van Tongeren om de minister een afschrift te vragen van zijn antwoord op de brief van NWEA (Nederlandse Wind Energie Associatie).

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 8 oktober 2014. Verzoek van het lid Van Tongeren om de minister een afschrift te vragen van zijn antwoord op de brief van NWEA (Nederlandse Wind Energie Associatie). - 2014Z17606

Besluit: De minister van EZ wordt verzocht om een afschrift van zijn antwoord op de brief die hij ontvangen heeft van de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA).

Verzoek van het lid Van Veldhoven om een brief over de aardbeving onder Ten Boer op 30 september 2014.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 1 oktober 2014. Verzoek van het lid Van Veldhoven om een brief over de aardbeving onder Ten Boer op 30 september 2014. - 2014Z16955

Besluit: Het verzoek om de minister van EZ te verzoeken om een brief over de aardbeving onder Ten Boer op 30 september 2014 wordt gehonoreerd. Deze brief wordt verzocht voorafgaand aan het debat over de situatie m.b.t. aardbevingen in Groningen op 9 oktober 2014. De minister wordt verzocht in de brief tevens in te gaan op de toegezegde visie van het SodM.Overige rondvraagpunten Economie en Innovatie

Verslag schriftelijk overleg over de Informele Telecomraad op 2 en 3

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 september 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over de Informele Telecomraad op 2 en 3 oktober 2014 - 21501-33-506

Besluit: Reeds betrokken bij het VSO Informele Telecomraad d.d. 2 en 3 oktober 2014 op dinsdag 30 september te 18.15 uur.

Aanbieding geannoteerde agenda informele Ministeriële Bijeenkomst Cohesiebeleid 10 oktober 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 29 september 2014. Aanbieding geannoteerde agenda informele Ministeriële Bijeenkomst Cohesiebeleid 10 oktober 2014 - 21501-08-526

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Informele Raad Cohesiebeleid (13 oktober 2014) op 6 oktober 2014)

Kabinetsreactie op de consultatie van de Europese Commissie over de Europa 2020-strategie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 september 2014. Kabinetsreactie op de consultatie van de Europese Commissie over de Europa 2020-strategie - 21501-20-912

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Concurrentieraad (25-26 september) op 22 september 2014.

Verzoek van het lid J. Vos om het algemeen overleg concurrentieraad (25-26 september) op 23 september 2014 om te zetten in een schriftelijk overleg

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.C. (Jan) Vos (PvdA) - 19 september 2014. Verzoek van het lid J. Vos om het algemeen overleg concurrentieraad (25-26 september) op 23 september 2014 om te zetten in een schriftelijk overleg - 2014Z16101

Besluit: In een emailprocedure is op 19 september 2014 besloten het algemeen overleg Concurrentieraad (25-26 september) op 23 september 2014 om te zetten in een schriftelijk overleg op 22 september 2014.

Verslag schriftelijk overleg over producentenorganisaties, unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties (Regeling producenten- en brancheorganisaties)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 september 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over producentenorganisaties, unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties (Regeling producenten- en brancheorganisaties) - 33910-21

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Overig Economie en InnovatieGeen agendapuntenReeds geagendeerde agendapunten Economie en Innovatie
Gerelateerde kamerstukken: 33910-21

Verslag van de doeltreffendheid en de effecten van de Postwet 2009 in de praktijk

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 september 2014. Verslag van de doeltreffendheid en de effecten van de Postwet 2009 in de praktijk - 29502-114

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel 'Wijziging van de Postwet 2009 tot modernisering en flexibilisering van de universele postdienstverlening (modernisering UPD) (TK 34 024)4

Aard en omvang van bedrijfsoverdracht

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 september 2014. Aard en omvang van bedrijfsoverdracht - 32637-149

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg ondernemen en bedrijfsfinanciering op woensdag 19 november a.s. van 13.00 tot 15.00 uur

Houdbaarheid bel-, sms- en datategoeden

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 september 2014. Houdbaarheid bel-, sms- en datategoeden - 24095-371

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op woensdag 12 november a.s. van 14.00 tot 17.00 uur

Fiche: Mededeling EU-actieplan Handhaving intellectuele eigendomsrechten

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 26 september 2014. Fiche: Mededeling EU-actieplan Handhaving intellectuele eigendomsrechten - 22112-1912

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Raad voor Concurrentievermogen d.d. 4-5 december op woensdag 3 december van 10.00 tot 11.30 uur.

Fiche: Mededeling bescherming en handhaving van intellectuele eigendomsrechten in derde landen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 26 september 2014. Fiche: Mededeling bescherming en handhaving van intellectuele eigendomsrechten in derde landen - 22112-1911

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Raad voor Concurrentievermogen d.d. 4-5 december op woensdag 3 december van 10.00 tot 11.30 uur.

Verslag schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen op 25 en 26 september 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 september 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 25 en 26 september 2014 - 21501-30-336

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Raad voor Concurrentievermogen d.d. 4-5 december op woensdag 3 december van 10.00 tot 11.30 uur.

Fiche: Mededeling handhaving EU-mededingingsregels

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 19 september 2014. Fiche: Mededeling handhaving EU-mededingingsregels - 22112-1907

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Raad voor Concurrentievermogen d.d. 4-5 december op woensdag 3 december van 10.00 tot 11.30 uur.

Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeerbelasting per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.H. Kuiken (PvdA) - 6 oktober 2014. Reactie van het lid Kuiken op het VNG rapport over betalen per minuut voor parkeren bij gemeenten - 33707-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de wetsvoorstellen Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut (TK 33587) en Wet vaststelling parkeertarieven per minuut (TK 33707)
Gerelateerde kamerstukken: 33707-9

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.H. Kuiken (PvdA) - 14 augustus 2013. Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) - 33707

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.H. Kuiken (PvdA) - 21 maart 2013. Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeerbelasting per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) - 33587

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voorstel van de rapporteur t.b.v. het WGO Energie.

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, J.C. (Jan) Vos (PvdA) - 2 oktober 2014. Memo van de rapporteur ten behoeve van het WGO Energie - 2014Z17091

Besluit: Het voorstel van de rapporteur wordt aangenomen met als aanvulling het onderwerp grondstoffen voor de chemische industrie.Economie en Innovatie

Voorstel van de spreektijdenverdeling bij het Wetgevingsoverleg Energie op 17 november 2014.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M. Peen - 1 oktober 2014. Stafnotitie Spreektijdenverdeling WGO Energie - 2014Z17019

Besluit: De onderwerpen met betrekking tot de gaswinning Groningen zijn afgevoerd van de agenda van het wetgevingsoverleg. Deze onderwerpen worden betrokken bij het plenaire debat Groningen op 9 oktober 2014.De spreektijden worden vastgesteld conform het voorstel op basis van fractiegrootte.2

Reactie op verzoek gedaan tijdens het ordedebat d.d. 4 september 2014 inzake vergunningverlening voor het winnen van zout onder de Waddenzee

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 29 september 2014. Reactie op verzoek gedaan tijdens het ordedebat d.d. 4 september 2014 inzake vergunningverlening voor het winnen van zout onder de Waddenzee - 32849-34

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Mijnbouw met de minister van Economische Zaken voor het Kerstreces. Het algemeen overleg is gepland op 13 november 2014 van 14.00 tot 16.00 uur.

Windenergie op zee

Zaak: PKB/Structuurvisie - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 september 2014. Rijksstructuurvisie Windenergie op zee - 33561-11

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Energie op 17 november 2014 van 17.00 tot 23.00 uur.
Besluit: De minister van EZ wordt op de hoogte gebracht van het agenderen van de structuurvisie Wind op zee voor het WGO Energie en zal worden verzocht geen onomkeerbare stappen te zetten totdat de structuurvisie naar genoegen met de Kamer is besproken.
Besluit: Er wordt voorafgaand aan het wetgevingsoverleg Energie een technische briefing georganiseerd met de opstellers van het rapport "MKBA Windenergie binnen de 12-mijlszone". Er wordt geïnventariseerd of er voldoende belangstelling is voor een technische briefing op 5 november 2014 van 17.00 tot 18.00 uur.
Besluit: Er wordt voorafgaand aan het wetgevingsoverleg Energie een technische briefing georganiseerd met de opstellers van de Nationale Energieverkenning. Er wordt geïnventariseerd of er voldoende belangstelling is voor een technische briefing op 5 november 2014 van 18.00 tot 19.00 uur.

Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 september 2014. Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178) - 34041

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 30 oktober 2014 om 12.00 uur.

BOR-notitie Informatiemogelijkheden windenergie

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, C.R. Broer - 27 augustus 2014. BOR-notitie Informatiemogelijkheden windenergie - 2014Z14415

Besluit: De minister van Economische Zaken wordt verzocht een jaarlijkse rapportage over de implementatie van windenergie te integreren in de Nationale Energieverkenning.

Uitstel toezending reactie op opmerkingen van minister Timmermans tijdens zijn Schoo-lezing van 2 september in Amsterdam

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 september 2014. Uitstel toezending reactie op opmerkingen van minister Timmermans tijdens zijn Schoo-lezing van 2 september in Amsterdam - 21501-33-502

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.