Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 24 september 2014

Gepubliceerd: 25 september 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2014A0140013
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=4c342729-fe38-49e8-a4a8-06515013b904&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20EZ%20op%2024%20september%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 32201, 26991, 32336, 28625, 22112, 21501, 22112, 22112, 22112, 22112, 33529, 33910, 29515, 26231, 24446, 22112, 30196, 32849

Inhoud


Verzoek van het lid Heerema de Regiegroep Recreatie en Natuur toe te voegen aan het rondetafelgesprek Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) op 25 september 2014, van 10.00 tot 13.00 uur

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.J. (Rudmer) Heerema (VVD) - 23 september 2014. Verzoek van het lid Heerema de Regiegroep Recreatie en Natuur toe te voegen aan het rondetafelgesprek Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) op 25 september 2014, van 10.00 tot 13.00 uur - 2014Z16382

Besluit: De oorspronkelijke opzet van het rondetafelgesprek blijft gehandhaafd.

Verzoek van het lid Thieme om een rappel doen op de toezegging van de Staatssecretaris van EZ en de minister van VWS (2013Z24518) over een integraal advies door de RIVM en CIb over het totaalbeeld van CRE’s risico’s in de veterinaire en humane gezondheidszorg en de effectiviteit van maatregelen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.L. Thieme (PvdD) - 22 september 2014. Verzoek van het lid Thieme om een rappel doen op de toezegging van de Staatssecretaris van EZ en de minister van VWS (2013Z24518) over een integraal advies door de RIVM en CIb over het totaalbeeld van CRE’s risico’s in de veterinaire en humane gezondheidszorg en de effectiviteit van maatregelen. - 2014Z16218

Besluit: Het verzoek zal worden gehonoreerd.

Verzoek van het lid Dikkers de minister van VWS uit te nodigen voor het algemeen overleg Voedsel op 9 oktober 2014, van 10.00 tot 13.00 uur

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.W. Dikkers (PvdA) - 24 september 2014. Verzoek van het lid Dikkers de minister van VWS uit te nodigen voor het algemeen overleg Voedsel op 9 oktober 2014, van 10.00 tot 13.00 uur - 2014Z16428

Besluit: Het algemeen overleg Voedsel op 9 oktober 2014 in aanwezigheid van de staatssecretaris van EZ en de minister van BuHaOs blijft gehandhaafd.

Verzoek van het lid Graus om een algemeen overleg te houden inzake dierproeven in apenlaboratoria voor de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken 2015, onderdeel Landbouw en Natuur.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.J.G. Graus (PVV) - 18 september 2014. Verzoek van het lid Graus om een algemeen overleg te houden inzake dierproeven in apenlaboratoria voor de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken 2015, onderdeel Landbouw en Natuur. - 2014Z16031

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Dierproeven op 26 november 2014, van 11.00 tot 14.00 uur waarvoor de nog te ontvangen brief inzake dierproeven in apenlaboratoria zal worden geagendeerd.
Noot: Zie ook agendapunt 38.

Verzoek van het lid Graus om een kabinetsreactie op de resultaten van WOB-verzoek/-onderzoek door Omroep Gelderland inzake voedselschandalen en de jarenlange doofpotaffaire bij bedrijf Foppen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.J.G. Graus (PVV) - 11 september 2014. Verzoek van het lid Graus om een reactie op de resultaten van WOB-verzoek/-onderzoek door Omroep Gelderland inzake voedselschandalen en de jarenlange doofpotaffaire bij bedrijf Foppen - 2014Z15562

Besluit: Het verzoek om een kabinetsreactie, te ontvangen voorafgaand aan het algemeen overleg Voedselschandaal Foppen op de reslutaten van het WOB-verzoek door Omroep Gelderland inzake voedselschandalen en de doofpotaffaire bij het bedrijf Foppen wordt gehonoreerd. Tevens wordt verzocht om voorafgaand aan het algemeen overleg de beantwoording van de schriftelijke vragen van het lid Van Gerven op dit onderwerp naar de Kamer te sturen.11

Geannoteerde agenda informele Landbouwraad 29 en 30 september 2014 in Milaan

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 15 september 2014. Geannoteerde agenda informele Landbouwraad 29 en 30 september 2014 in Milaan - 21501-32-802

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng van het schriftelijk overleg inzake de Informele Landbouwraad (29 en 30 september 2014) op 19 september 2014.

Verslag extra Landbouw- en Visserijraad 5 september 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 15 september 2014. Verslag extra Landbouw- en Visserijraad 5 september 2014 - 21501-32-803

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng van het schriftelijk overleg inzake de Informele Landbouwraad (29 en 30 september 2014) op 19 september 2014.

Verzoek van het lid Dikkers om een kabinetsreactie naar aanleiding van de berichtgeving over het opschorten van financiële steun door de EU voor tuinders.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.W. Dikkers (PvdA) - 11 september 2014. Verzoek van het lid Dikkers om een kabinetsreactie naar aanleiding van de berichtgeving over het opschorten van financiële steun door de EU voor tuinders. - 2014Z15539

Besluit: In een e-mailprocedure op 11 september 2014 is besloten om de staatssecretaris van EZ te verzoeken om een kabinetsreactie naar aanleiding van de berichtgeving over het opschorten van financiële steun door de EU voor tuinders, te ontvangen uiterlijk 17 september 2014 om 14.00 uur.

Inzet 65e jaarvergadering Internationale Walvisvaart Commissie (IWC65)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 9 september 2014. Inzet 65e jaarvergadering Internationale Walvisvaart Commissie (IWC65) - 33750-XIII-129

Besluit: Reeds betrokken bij het VAO Dierenwelzijn op 10 september 2014.

Toestemming voor deelname aan een rondetafelgesprek over voedselveiligheid op 3 september 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 14 augustus 2014. Toestemming voor deelname aan een rondetafelgesprek over voedselveiligheid op 3 september 2014 - 2014Z15221

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2015

Zaak: Begroting - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 september 2014. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 - 34000-XIII

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng feitelijke vragen deel Economie en Innovatie op 24 september 2014 en onderdeel Landbouw en Natuur inclusief het Diergezondheidsfonds op 1 oktober 2014.

Kwartaalrapportage Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 september 2014. Kwartaalrapportage Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) - 32201-73

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 13 en 14 oktober 2014 op 8 oktober 2014 van 11.00 uur tot 13.30 uur.

Uitstelbrief n.a.v. rappel inzake de toegezegde brief over de agenda voor het onder publiekeverantwoordelijkheid brengen van keuringstaken van de NVWA.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 19 september 2014. Uitstel brief over de agenda voor het onder publieke verantwoordelijkheid brengen van keuringstaken - 26991-430

Besluit: Met het oog op een algemeen overleg over de NVWA dat voor het kerstreces moet plaatsvinden, zal de staatssecretaris worden verzocht om de Kamer voor 2 oktober 12.00 uur te berichten op welke termijn de toegezegde brief precies naar de Kamer wordt gezonden.
Besluit: Een algemeen overleg NVWA met de staatssecretaris van Economische Zaken

Uitstel KNAW advies "Gebruik van niet-humane primaten (NHP) als proefdier: nut of noodzaak?"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 9 september 2014. Uitstel toezending van de reactie op het KNAW advies "Gebruik van niet-humane primaten (NHP) als proefdier: nut of noodzaak?" - 32336-29

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: Het algemeen overleg Dierproeven wordt gepland op 26 november 2014 van 11.00 uur tot 14.00 uur.

Vormgeving controles in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2014-2020

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 9 september 2014. Vormgeving controles in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2014-2020 - 28625-218

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 13 en 14 oktober 2014 op 8 oktober 2014 van 11.00 uur tot 13.30 uur.

Uitnodiging WRR voor toelichting (tijdens lunchbijeenkomst) op rapport 'Naar een voedselbeleid' d.d. 2 oktober 2014.

Zaak: Brief derden - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) te Den Haag - 17 september 2014. Uitnodiging WRR voor toelichting (tijdens lunchbijeenkomst) op rapport 'Naar een voedselbeleid' d.d. 2 oktober 2014 - 2014Z15946

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.Landbouw/Dierhouderij

Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over rapport "Besteding van aardgasbaten" en brief met aandachtspunten bij de begroting 2015 van Economische Zaken d.d. 7 oktober 2014.

Zaak: Brief derden - Algemene Rekenkamer te Den Haag - 16 september 2014. Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over rapport "Besteding van aardgasbaten" en brief met aandachtspunten bij de begroting 2015 van Economische Zaken d.d. 7 oktober 2014 - 2014Z15984

Besluit: De commissie maakt graag gebruik van het aanbod van de Algemene Rekenkamer tot het geven van een gecombineerde besloten briefing over het rapport "Besteding van aardbasgaten", evenals over de brief met aandachtspunten voor de begroting 2015 van het ministerie van Economische Zaken. De briefing zal worden gepland op dinsdag 7 oktober 2014 (vanaf 17.15 uur).

Wijzigingen in de Ontwerpbegroting 2015 van Economische Zaken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 september 2014. Wijzigingen in de Ontwerpbegroting 2015 van Economische Zaken - 34000-XIII-4

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2015 van het ministerie van Economische Zaken.

Spoedeisende wetsvoorstellen tweede helft 2014

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 16 september 2014. Spoedeisende wetsvoorstellen tweede helft 2014 - 2014Z15897

Besluit: Ter informatie.

Overzicht te verwachten wetsvoorstellen op het terrein van Economische Zaken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 september 2014. Overzicht te verwachten wetsvoorstellen op het terrein van Economische Zaken - 33750-XIII-130

Besluit: Ter informatie.

Activiteiten permanente vertegenwoordiging der Staten-Generaal in Brussel

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, S.J. Nollen - 1 september 2014. Werkzaamheden Bureau Brussel PVSG, maart – september 2014 - 2014Z14627

Besluit: Fracties kunnen suggesties voor de werkzaamheden van de ambtelijke EU-vertegenwoordiging van de Kamer melden via de postbus van de commissie Europese Zaken (cie.eu@tweedekamer.nl).
Besluit: Er zal een gesprek worden georganiseerd met de permanent vertegenwoordiger van de Kamer.7

Overzicht toezeggingen EU informatie, advies best practices EU-informatievoorziening en aangepaste sjablonen BNC-fiches

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 1 september 2014. Overzicht toezeggingen algemeen overleg informatievoorziening Europese dossiers 23 april 2014 - 2014Z14628

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 4 juli 2014. Advies best practices EU-informatievoorziening + aangepaste sjablonen BNC-fiches - 22112-1876

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecomraad op 20 november 2014.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energieraad op 3 december 2014.

Verzoek van het lid De Liefde om akkoord te geven op het Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Besluit experimenten decentrale duurzame electriciteitsopwekking.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 september 2014. Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Besluit experimenten decentrale duurzame electriciteitsopwekking - 2014Z16284

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Decentrale energie op 23 september 2014.Gezamenlijke agendapunten Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur 11.20-11.25 uur

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.C. de Liefde (VVD) - 24 september 2014. Verzoek van het lid De Liefde om akkoord te geven op het Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Besluit experimenten decentrale duurzame electriciteitsopwekking. - 2014Z16495

Besluit: De minister van EZ wordt geïnformeerd dat het Besluit experimenten decentrale duurzame electericiteitsopwekking naar genoegen met de Kamer is besproken en wordt verzocht om, indien er meer goede voorstellen in het kader van de experimentenregeling ingediend worden, deze te voorzien van een appreciatie en de Kamer hiervan op de hoogte te stellen.

Verzoek van het lid Van Tongeren om een brief van de minister over het eventuele voornemen de SDE+2014 aan te passen en om geen onomkeerbare stappen te nemen tot de behandeling van deze brief in de Kamer.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 24 september 2014. Verzoek van het lid Van Tongeren om een brief van de minister over het eventuele voornemen de SDE+2014 aan te passen en om geen onomkeerbare stappen te nemen tot de behandeling van deze brief in de Kamer. - 2014Z16493

Besluit: Het verzoek wordt niet gehonoreerd.6

Verzoek van het lid Van Dekken om de inititatiefwetsvoorstellen van het lid Kuiken Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut (TK 33587) en Wet vaststelling parkeertarieven per minuut (TK 33707) aan te melden voor plenaire behandeling.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.R. van Dekken (PvdA) - 24 september 2014. Verzoek van het lid Van Dekken om de inititatiefwetsvoorstellen van het lid Kuiken Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut (TK 33587) en Wet vaststelling parkeertarieven per minuut (TK 33707) aan te melden voor plenaire behandeling. - 2014Z16492

Besluit: De initiatiefneemster van beide wetsvoorstellen zal verzocht worden om voor de procedurevergadering van de commissie voor Economische Zaken op 7 oktober a.s. een schriftelijke reactie te geven op het onderzoeksrapport van de VNG "betaald parkeren (per minuut) in gemeenten" (2014Z16289)
Besluit: De initiatiefwetsvoorstellen van het lid Kuiken 'Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut' (TK 33587) en 'Wet vaststelling parkeertarieven per minuut' (TK 33707) worden geagendeerd voor de procedurevergadering van de commissie voor Economische Zaken op dinsdag 7 oktober 201

Verzoek van het lid Leegte om de minister te verzoeken wanneer de Kamer de prioriteiten kan verwachten voor het voorzitterschap van de Europese Unie in 2016

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 23 september 2014. Verzoek van het lid Leegte om de minister te verzoeken wanneer de Kamer de prioriteiten kan verwachten voor het voorzitterschap van de Europese Unie in 2016 - 2014Z16310

Besluit: Het verzoek om de minister van EZ te verzoeken wanneer de Kamer de prioriteiten kan verwachten voor het voorzitterschap van de Europese Unie in 2016, wordt gehonoreerd.

Verzoek van het lid Leegte om de minister te vragen naar de taak van de EU commissaris op het dossier Energie Unie en of deze functie in lijn is met wat de minister eerder hierover heeft gezegd.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 23 september 2014. Verzoek van het lid Leegte om de minister te vragen naar de taak van de EU commissaris op het dossier Energie Unie en of deze functie in lijn is met wat de minister eerder hierover heeft gezegd. - 2014Z163115

Besluit: Het verzoek om de minister van EZ te vragen naar de taak van de EU commissaris op het dossier Energie Unie en of deze functie in lijn is met wat de minister hierover heeft gezegd, wordt gehonoreerd. Deze informatie wordt verzocht ruim voorafgaand aan het WGO Energie op 17 november 2014 van 17.00 tot 23.00 uur.

Verzoek van het lid Van Veldhoven het agendapunt inzake de BOR-notitie Intormatiemogelijkheden Windenergie naar de volgende procedurevergadering op 7 oktober 2014 te verplaatsen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 23 september 2014. Verzoek van het lid Van Veldhoven het agendapunt inzake de BOR-notitie Intormatiemogelijkheden Windenergie naar de volgende procedurevergadering op 7 oktober 2014 te verplaatsen. - 2014Z16344

Besluit: Het verzoek om de BOR-notitie Informatiemogelijkheden Windenergie naar de eerstvolgende procedurevergadering te verplaatsen is gehonoreerd.

Verzoek van het lid Leegte om het algemeen overleg Decentrale energie (tweede termijn) op dinsdag 23 september a.s. van 18.00 tot 20.00 uur, te laten plaatsvinden van 16.00 tot 18.00 uur

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 22 september 2014. Verzoek van het lid Leegte om het algemeen overleg Decentrale energie (tweede termijn) op dinsdag 23 september a.s. van 18.00 tot 20.00 uur, te laten plaatsvinden van 16.00 tot 18.00 uur - 2014Z16210

Besluit: In een emailprocedure is op 22 september 2014 besloten het algemeen overleg Decentrale energie (tweede termijn) te laten plaatsvinden op 23 september 2014 van 16.00 tot 18.00 uur.Rondvraag Economie en Innovatie

Geannoteerde Agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 25 en 26 september 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 september 2014. Aanbieding geannoteerde Agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 25 en 26 september 2014 - 21501-30-335

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Concurrentieraad 25-26 september 2014 op 23 september 2014.

Reactie op het Witboek ‘Naar een effectievere EU-concentratiecontrole’

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 september 2014. Reactie op het Witboek ‘Naar een effectievere EU-concentratiecontrole’ - 22112-1890

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Concurrentieraad 25-26 september 2014 op 23 september 2014.

Fiche 6: Mededeling Groen actieplan voor het mkb

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 5 september 2014. Fiche: Mededeling Groen actieplan voor het mkb - 22112-1901

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Concurrentieraad 25-26 september 2014 op 23 september 2014.

Fiche 2: mededeling onderzoek en innovatie: de bronnen van toekomstige groei

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 5 september 2014. Fiche: mededeling onderzoek en innovatie: de bronnen van toekomstige groei - 22112-1897

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Concurrentieraad 25-26 september 2014 op 23 september 2014.

Fiche 1: Mededeling Programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT): stand van zaken en vooruitzichten

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 5 september 2014. Fiche: Mededeling Programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT): stand van zaken en vooruitzichten - 22112-1896

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Concurrentieraad 25-26 september 2014 op 23 september 2014.

Stand van zaken betreffende het definitieve winningsplan

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 september 2014. Stand van zaken betreffende het definitieve winningsplan - 33529-60

Besluit: Op verzoek van het lid Leegte is in een spoed emailprocedure op 18 september 2014 besloten het algemeen overleg Voortgang Groningen gaswinning dossier op 24 september 2014 van 14.00 tot 17.00 uur tot nader order uit te stellen.

Verzoek inzake behandeling EU Klimaat- en energiepakket 2030

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - griffier, I.B. Sneep - 22 september 2014. Verzoek inzake behandeling EU Klimaat- en energiepakket 2030 - 2014Z16173

Besluit: De commissie I&M verzoeken de behandeling over te nemen.Het schriftelijke overleg van 29 september inzake de Informele bijeenkomst Energie- en Milieuministers d.d. 6 oktober 2014 te vervangen door deelname aan het gezamenlijke algemeen overleg met de commissie Infrastructuur en Milieu d.d. 30 september 2014;

Aanbieding ontwerpregeling voor erkenning van producenten- en brancheorganisaties en verbindend verklaringen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 september 2014. Aanbieding ontwerpregeling voor erkenning van producenten- en brancheorganisaties en verbindend verklaringen - 33910-20

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 26 september 2014 om 12.00 uur3
Gerelateerde kamerstukken: 33910-20

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de informele Telecomraad die op 2 en 3 oktober a.s. zal plaatsvinden in Milaan

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 september 2014. Aanbieding van de geannoteerde agenda van de informele Telecomraad die op 2 en 3 oktober a.s. zal plaatsvinden in Milaan - 2014Z16281

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 26 september 2014 om 12.00 uur

Toekomstfonds

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 september 2014. Toekomstfonds - 34000-XIII-5

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken 2015, onderdeel economie en innovatie in de week van 13 oktober 2014.

Werkprogramma Actal 2015

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 september 2014. Werkprogramma Actal 2015 - 29515-353

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering op woensdag 19 november 2014 van 13.00-15.00 uur.

Overzicht van de toepassing van aanbestedingsrichtlijn 2009/81/EG door EU lidstaten in 2013

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 september 2014. Overzicht van de toepassing van aanbestedingsrichtlijn 2009/81/EG door EU lidstaten in 2013 - 26231-25

Besluit: De commissie voor Defensie verzoeken de behandeling over te nemen.

Wijziging van de Postwet 2009 tot modernisering en flexibilisering van de universele postdienstverlening (modernisering UPD)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 september 2014. Wijziging van de Postwet 2009 tot modernisering en flexibilisering van de universele postdienstverlening (modernisering UPD) - 34024

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 9 oktober 2014 om 12.00 uur2

Nota over Ruimtevaartbeleid 2014-2020

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 september 2014. Nota over Ruimtevaartbeleid 2014-2020 - 24446-55

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 1 oktober 2014 om 12.00 uur

Fiche 3: Mededeling Data-economie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 5 september 2014. Fiche: Mededeling Data-economie - 22112-1898

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecomraad d.d. 27 november 2014 op donderdag 20 november van 10.00-11.30 uur.

Aanvullende toelichting op de alternatieve maatregel voor kolencentrales (Energieakkoord)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 september 2014. Aanvullende toelichting op de alternatieve maatregel voor kolencentrales (Energieakkoord) - 30196-255

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het Energieakkoord.

Natuurbeschermingswetvergunning Frisia Zout B.V.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 september 2014. Natuurbeschermingswetvergunning Frisia Zout B.V. - 32849-33

Besluit: De staatssecretaris van EZ zal worden gerappelleerd op de brief met nadere toelichting waarom is verzocht tijdens de RvW op 4 september 2014.

BOR-notitie Informatiemogelijkheden windenergie

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, C.R. Broer - 27 augustus 2014. BOR-notitie Informatiemogelijkheden windenergie - 2014Z14415

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Uitnodiging Provincie Flevoland voor werkbezoek m.b.t. windenergie

Zaak: Brief derden - Provincie Flevoland te Lelystad - 10 september 2014. Uitnodiging Provincie Flevoland voor werkbezoek m.b.t. windenergie - 2014Z15518

Besluit: Samen met de Provincie Flevoland zal naar een tweetal data gezocht worden waarop dit werkbezoek plaats kan vinden, waarna deze data via een schriftelijke ronde aan de leden worden voorgelegd.Energie