Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 20 maart 2014

Gepubliceerd: 21 maart 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2014A009537
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9c9196e5-16e3-43ec-bb16-1f3ab04424ed&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20VWS%20op%2020%20maart%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31839, 31839, 29689, 33726, 29689, 33841, 33841, 33841, 28828, 32299, 29325, 29477, 33683, 32793, 31839, 29538, 32620, 32620, 31839

Inhoud


Behandeling Wmo en Wlz

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 20 maart 2014. Behandeling Wmo en Wlz - 2014Z05205

Besluit: Zie agendapunt 14

Verzoek om reactie op artikel d.d. 19 maart 2014 in de Telegraaf inzake weigering van de IGZ om lijst met geneesmiddelen die stoffen bevatten uit de Ranbaxyfabriek in de Indiase plaats Toansa openbaar te maken

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 19 maart 2014. Verzoek om reactie op artikel d.d. 19 maart 2014 in de Telegraaf inzake weigering van de IGZ om lijst met geneesmiddelen die stoffen bevatten uit de Ranbaxyfabriek in de Indiase plaats Toansa openbaar te maken - 2014Z05053

Besluit: Verzoek gehonoreerd6

Verzoek om rondetafelgesprek Euthanasie en psychiatrie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 19 maart 2014. Opzet RTG euthanasie en psychiatrie - 2014Z05107

Besluit: In een extra PV zal verder worden geprocedeerd op basis van het ingediende voorstel

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 18 maart 2014. Verzoek om rondetafelgesprek Euthanasie en psychiatrie - 2014Z04928

Besluit: Het verzoek tot uitstel 2e termijn algemeen overleg Euthanasie is reeds gehonoreerd

Behandeling van de brief inzake Reactie op het rapport van de Kinderombudsman 'Is de zorg gegrond?' - 31839-347

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, Drs. A.J.M. Teunissen - 18 maart 2014. Behandeling van de brief inzake Reactie op het rapport van de Kinderombudsman 'Is de zorg gegrond?' - 31839-347 - 2014Z04986

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg.

Lijst met aanhangige (dertigleden) debatten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 6 maart 2014. Lijst met aanhangige (dertigleden) debatten - 2014Z04210

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Samenvoegen plenaire wetsbehandeling van Wmo en langdurige zorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 5 maart 2014. Samenvoegen plenaire wetsbehandeling van Wmo en langdurige zorg - 2014Z04027

Besluit: Voorstel is niet gehonoreerd

Beleidsdoorlichtingen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 10 maart 2014. Beleidsdoorlichtingen - 2014Z04379

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.5

Tweede nadere voorselectie rapporten Algemene Rekenkamer 1e helft 2014

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 10 maart 2014. Tweede nadere voorselectie rapporten Algemene Rekenkamer 1e helft 2014 - 2014Z04366

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanvaarding verzoekonderzoeken onafhankelijke toetsen macrobudget Jeugd en WMO

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 28 februari 2014. Aanvaarding verzoekonderzoeken onafhankelijke toetsen macrobudget Jeugd en WMO - 31839-349

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg

Toezegging over een gesprek met huisartsen over selectieve inkoop

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 maart 2014. Toezegging over een gesprek met huisartsen over selectieve inkoop - 29689-497

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg ZorgverzekeringswetOverig

Communicatie afschaffing Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, Compensatie Eigen Risico, gemeentelijk maatwerk en fiscale aftrek specifieke zorgkosten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 maart 2014. Communicatieoverzicht richting burgers, gemeenten en patiëntenorganisaties bij afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, Compensatie Eigen Risico, gemeentelijk maatwerk en fiscale aftrek specifieke zorgkosten - 33726-24

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33726-24

Reactie op het artikel “Weer een vrouw zwanger met een gedoneerd embryo"

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 maart 2014. Reactie op het artikel “Weer een vrouw zwanger met een gedoneerd embryo" - 2014Z04567

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Medische ethiek

Aanbieding monitor Zorginkoop 2014 van de NZa

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 maart 2014. Aanbieding monitor Zorginkoop 2014 van de NZa - 29689-498

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op 3 april 2014 te 14.00 uur4

Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 maart 2014. Aanbieding van de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging bij de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 - 33841-33

Besluit: Desgewenst betrekken bij verdere behandeling van het wetsvoorstel 3384
Gerelateerde kamerstukken: 33841-33

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 maart 2014. Nota van wijziging - 33841-35

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33841-35

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 maart 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33841-34

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33841-34

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 januari 2014. Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015) - 33841

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag is vastgesteld op donderdag 3 april 2014 te 14.00 uur

Reactie op het Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat het St. Antonius Ziekenhuis een boete van 2,5 miljoen euro opgelegd heeft gekregen wegens niet correct declareren

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 februari 2014. Reactie op het Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat het St. Antonius Ziekenhuis een boete van 2,5 miljoen euro opgelegd heeft gekregen wegens niet correct declareren - 28828-55

Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat inzake Fraude in de zorg

Reactie op verzoek van het lid Voortman over de behandelingsstop bij het VUmc voor patiënten met genderdysforie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 maart 2014. Reactie op verzoek van het lid Voortman over de behandelingsstop bij het VUmc voor patiënten met genderdysforie - 32299-25

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ziekenhuiszorg op 26 maart 2014 dat met een uur zal worden verlengd

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 11 maart 2014. Verzoek om aan te geven hoe wordt omgegaan met de lopende indicaties (ZIN en PGB) n.a.v. alle veranderingen in de langdurige zorg - 2014Z04465

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om in aansluiting op een op 7 maart jl. gevraagde brief tijdig voor de extra PV de Kamer een brief te zenden over een aantal kwesties die samenhangen met dit wetsvoorstel en de Wmo (o.a. langdurige ggz, ZZP 3 en 4, overgangsregiem, fraudetoets, uitvoering moties terzake). Voorts zal een reactie worden gevraagd op de mogelijke consequenties van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen voor genoemde wetsvoorstellen.3

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 maart 2014. Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) - 33891

Besluit: In een extra PV zal de datum van een rondetafelgesprek (i.c. de vraagstelling(en), te nodigen personen/organisaties worden vastgesteld) alsmede de datum voor inbreng t.b.v. het verslag.

Stand van zakenbrief Maatschappelijke opvang/Zwerfjongeren/Daklozenproblematiek

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 maart 2014. Stand van zakenbrief Maatschappelijke opvang/Zwerfjongeren/Daklozenproblematiek - 29325-66

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Maatschappelijke opvang/zwerfjongeren/Daklozenproblematiek (2 uur)

Reactie op de vraag van het lid Bruins Slot over het bericht dat er iemand overleden zou zijn als gevolg van het gebruik van de Nuvaring

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 maart 2014. Reactie op de vraag van het lid Bruins Slot over het bericht dat er iemand overleden zou zijn als gevolg van het gebruik van de Nuvaring - 29477-271

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid.

Uitvoeringstoets van het College voor zorgverzekeringen inzake de uitvoeringsconsequenties van de aanpassingen van de wanbetalersregeling

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 maart 2014. Uitvoeringstoets van het College voor zorgverzekeringen inzake de uitvoeringsconsequenties van de aanpassingen van de wanbetalersregeling - 33683-23

Besluit: Desgewenst betrekken bij aanhangig wetsvoorstel (33683)
Gerelateerde kamerstukken: 33683-23

Aanbieding verkenning 'Gezond opgroeien: Verkennning jeugdgezondheid'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 maart 2014. Aanbieding verkenning 'Gezond opgroeien: Verkennning jeugdgezondheid' - 32793-141

Besluit: Standpunt afwachten2

Reactie op het onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de gerealiseerde besparingen door de ombuiging op de zorgtoeslag

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 maart 2014. Reactie op het onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de gerealiseerde besparingen door de ombuiging op de zorgtoeslag - 33750-XVI-93

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De commissie voor de Rijksuitgaven heeft over het ARK-rapport een feitelijjke vragenronde (19 maart 2014)uitgeschreven

Transitie Jeugd: derde rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 maart 2014. Transitie Jeugd: derde rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) - 31839-350

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg op 3 april 2014.
Noot: Getracht wordt het algemeen overleg te houden vóór 1 april 2014.

Samenhang in zorg en ondersteuning

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 maart 2014. Samenhang in zorg en ondersteuning - 29538-152

Besluit: Desgewenst betrekken bij aanhangige wetgeving Wmo (33841) en WLZ (33891)

Consortia van innovatieve kleine aanbieders

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 maart 2014. Consortia van innovatieve kleine aanbieders - 32620-110

Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel Wet langdurige zorg
Gerelateerde kamerstukken: 32620-11

Reactie op verzoek commissie om een brief inzake beleidsvoornemens inzake innovatie in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 maart 2014. Reactie op verzoek commissie om een brief inzake beleidsvoornemens inzake innovatie in de zorg - 32620-111

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 32620-11

Uitstel reactie op de brief van de Federatie Opvang inzake de totstandkoming van de AMHK’s

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 februari 2014. Uitstel toezending van de reactie op de brief van de Federatie Opvang inzake de totstandkoming van de AMHK’s - 31839-348

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzoek van Nationaal Comité 4 en 5 mei aan vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een delegatie samen te stellen voor de Nationale Herdenking 2014

Zaak: Brief derden - Nationaal Comité 4 en 5 mei te Amsterdam - 15 maart 2014. Verzoek van Nationaal Comité 4 en 5 mei aan vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een delegatie samen te stellen voor de Nationale Herdenking 2014 - 2014Z05133

Besluit: Via een e-mailprocedure belangstelling inventariseren.Europese aangelegenhedenGeen agendapuntenStukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS