Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 20 mei 2014

Gepubliceerd: 22 mei 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2014A0020016
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2207c2c7-c878-4bbd-b38e-8b7e90b267cf&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20EZ%20op%2020%20mei%202014%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33669, 33669, 21501, 21501, 21501, 33037, 33037, 29675, 29664, 30825, 29659, 26407, 28286, 32813, 28973, 27924, 33835, 30826, 26991, 27428, 33920, 33920, 28625, 26442, 28973, 27428, 29023, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 26485, 29826, 31532, 33613, 32440, 32637, 31311, 32637, 21501, 29023, 29023, 29023, 29023, 28982, 31239, 31209, 33529

Inhoud


Verzoek van het lid Jacobi om een reactie aan de staatssecretaris te vragen op de publicatie "Kruiden Rijk Gras Meerwaarde voor vee, bedrijf en weidevogels"" van PRI - Wageningen UR

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 20 mei 2014. Verzoek van het lid Jacobi een reactie aan de staatssecretaris te vragen op de publicatie "Kruiden Rijk Gras Meerwaarde voor vee, bedrijf en weidevogels"" van PRI - Wageningen UR - 2014Z09155

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd om een kabinetsreactie te vragen op de publicatie "Kruiden Rijk Gras Meerwaarde voor vee, bedrijf en weidevogels". Verzocht wordt om deze reactie in de toegezegde brief inzake vergroeningsmaatregelen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid te verwerken.

Verzoek van het lid Thieme een reactie te vragen op het Rapport van Oxfam Novib "Standing on the Sidelines: Why food and beverage companies must do more to tackle climate change”.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.L. Thieme (PvdD) - 20 mei 2014. Verzoek van het lid Thieme een reactie te vragen op het Rapport van Oxfam Novib "Standing on the Sidelines: Why food and beverage companies must do more to tackle climate change”. - 2014Z09101

Besluit: Het verzoek om een kabinetsreactie op het rapport van Oxfam Novib, te ontvangen ten behoeve van het algemeen overleg Voedsel, wordt gehonoreerd.

Verzoek van het lid Graus om de aanvangstijd van het algemeen overleg Dierenwelzijn op 25 juni 2014 te vervroegen naar 10.00 uur.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.J.G. Graus (PVV) - 1 mei 2014. Verzoek van het lid Graus om de aanvangstijd van het algemeen overleg Dierenwelzijn op 25 juni 2014 te vervroegen naar 10.00 uur. - 2014Z08062

Besluit: Dit agendapunt is komen te vervallen in verband met verplaatsing van het algemeen overleg Dierenwelzijn naar 3 juli 2014 van 11.00-15.30 uur.Overige rondvraagpunten Landbouw en Natuur

Verzoek van het lid Van Gerven om een rondetafelgesprek te organiseren over de nieuwe Natuurvisie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 15 april 2014. Verzoek van het lid Van Gerven om een rondetafelgesprek te organiseren over de nieuwe Natuurvisie - 2014Z06926

Besluit: Het verzoek tot het houden van een rondetafelgesprek te organiseren over de nieuwe Natuurvisie is gehonoreerd. Aan de blokindeling worden de blokken 'provincies' en 'bedrijfsleven' toegevoegd. Schriftelijk zullen suggesties voor genodigden worden geïnventariseerd.

Inbreng subsidiariteitstoets EU-voorstel inzake biologische productie op 13 mei 2014.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 25 maart 2014. EU-voorstellen: Actieplan biologische productie COM (2014) 179 en Verordening biologische productie en etikettering COM (2014) 180 -

Besluit: Op basis van de emailprocedure bleek geen meerderheid van de commissie vóór het uitspreken van een negatief subsidiariteitsoordeel.

Verzoek van het lid Lodders om een brief van de staatssecretaris over het bericht dat er een verbod is op kunstmestfosfaat voor derogatie bedrijven.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 28 april 2014. Verzoek van het lid Lodders om een brief van de staatssecretaris over het bericht dat er een verbod is op kunstmestfosfaat voor derogatie bedrijven. - 2014Z07955

Besluit: In een emailprocedure is op 29 april 2014 besloten de Staatssecretaris van EZ te verzoeken om een brief met een toelichting op het bericht betreffende het verbod op fosfaatkunstmest bij derogatie en daarbij tevens in te gaan op de situatie van bedrijven die dit jaar al gebruik hebben gemaakt van fosfaatkunstmest.

Oordeel over twee nieuwe amendementen inzake wetsvoorstel PAS (Kamerstuk 33 669)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 24 april 2014. Oordeel over twee nieuwe amendementen bij het wetsvoorstel Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) - 33669-90

Besluit: Reeds betrokken bij de stemmingen over het voorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (Kamerstuk 33 669) op 24 april 2014.
Gerelateerde kamerstukken: 33669-90

Oordeel over de amendementen op het voorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (Kamerstuk 33 669)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 april 2014. Oordeel over de amendementen op het voorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) - 33669-84

Besluit: Reeds betrokken bij de stemmingen over het voorstel tot wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (Kamerstuk 33 669) op 24 april 2014.
Gerelateerde kamerstukken: 33669-84

Geannoteerde agenda voor de Landbouw- en Visserijraad van 19 mei 2014 in Brussel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 9 mei 2014. Geannoteerde agenda voor de Landbouw- en Visserijraad van 19 mei 2014 in Brussel - 21501-32-782

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 19 en 20 mei 2014 op 14 mei 2014 van 11.00 tot 13.30 uur.

Verslag van de Informele Landbouwraad van 5 en 6 mei 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 9 mei 2014. Verslag van de Informele Landbouwraad van 5 en 6 mei 2014 - 21501-32-783

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d.

Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 14 april 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 25 april 2014. Verslag Landbouw- en Visserijraad 14 april 2014 - 21501-32-781

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 19 en 20 mei 2014 op 14 mei 2014, van 11.00 tot 13.30.

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet en verbod gebruik fosfaat uit kunstmest

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 mei 2014. Wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet en reactie op verzoek over verbod gebruik fosfaat uit kunstmest - 33037-121

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 14 mei 2014.

Uitkomst Nitraatcomité 23 april 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 25 april 2014. Uitkomsten van het Nitraatcomité van 23 april 2014 - 33037-120

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 14 mei 2014 van 11.00 tot 13.30 uur.

Voorstel van de PvdA-fractie om namens de commissie een brief te sturen aan de Europese Commissie in het kader van de ‘politieke dialoog’ over de EU-voorstellen inzake biologische productie en etikettering.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 25 maart 2014. EU-voorstellen: Actieplan biologische productie COM (2014) 179 en Verordening biologische productie en etikettering COM (2014) 180 - 2014Z05444

Besluit: Aangehouden tot na het algemeen overleg Behandelvoorbehoud inzake de EU-voorstellen over biologische productie en etikettering op 4 juni 2014.

Evaluatie van de regelingen aangaande het kleinschalig recreatief

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 april 2014. Evaluatie van de regelingen aangaande het kleinschalig recreatief staand want visserij - 29675-172

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Visserij op 4 juni 2014 van 15.00-18.00 uur.Overig Landbouw en Natuur

Onderzoek naar visstand in relatie tot waterkwaliteit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 april 2014. Onderzoek naar visstand in relatie tot waterkwaliteit - 29664-115

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Visserij op 4 juni 2014 van 15.00-18.00 uur.

Reactie op de motie van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s over het Europese Landschapsverdrag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 15 mei 2014. Reactie op de motie van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s over het Europese Landschapsverdrag - 2014Z08816

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Natuurbeleid op 2 juli 2014 van 17.30-20.30 uur.

Beantwoording vragen commissie over de reactie op de notitie van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) over het meten van grondwaterstanden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 9 april 2014. Beantwoording vragen commissie over de reactie op de notitie van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) over het meten van grondwaterstanden - 30825-210

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Natuurbeleid op 2 juli 2014 van 17.30-20.30 uur.

Convenant Staatsbosbeheer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 april 2014. Aanbieding van het concept-convenant met Staatsbosbeheer - 29659-123

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg over het Convenant Staatsbosbeheer wordt vastgesteld op dinsdag 27 mei 2014 om 10.00 uur. Een eventueel VSO wordt gekoppeld aan het reeds aangevraagd VAO Staatsbosbeheer.

Vijfde nationale rapportage over het biodiversiteitbeleid van het Koninkrijk der Nederlanden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 april 2014. Vijfde nationale rapportage over het biodiversiteitbeleid van het Koninkrijk der Nederlanden - 26407-92

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Biodiversiteit.

Kabinetsreactie op artikel 'Land management and land cover change have impacts of similar magnitude on surface temperature'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 15 mei 2014. Kabinetsreactie op artikel 'Land management and land cover change have impacts of similar magnitude on surface temperature' - 2014Z08799

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 11 juni 2014 van 11.00-13.30 uur.

Beantwoording vragen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over besmetting met Q-koorts bij Duitse melkveebedrijven

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 april 2014. Beantwoording vragen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over besmetting met Q-koorts bij Duitse melkveebedrijven - 28286-732

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Dierziekten en antibioticabeleid.

Aanbieding rapportage Energie en Klimaat in de Agrosectoren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 15 mei 2014. Aanbieding rapportage Energie en Klimaat in de Agrosectoren - 32813-90

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Voedsel op 2 juli 2014 van 10.30 tot 13.30.

Stand van zaken aangekondigd wetsvoorstel intensieve veehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14 mei 2014. Stand van zaken aangekondigd wetsvoorstel intensieve veehouderij - 28973-140

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Pachtnormen 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 13 mei 2014. Pachtnormen 2014 - 27924-60

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Pacht.

Stand van zaken over Barbarie-eenden en het bedrijf V.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 13 mei 2014. Stand van zaken over Barbarie-eenden en het bedrijf V. - 2014Z08436

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te plannen algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Pootfracturen bij slachtdieren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 9 mei 2014. Pootfracturen bij slachtdieren - 33835-5

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierenwelzijn op 3 juli 2014, van 11.00-15.30 uur.11

Afschrift van de reactie op het rapport van de stichtingen Varkens in Nood en Dier & Recht over de naleving van dierenwelzijnswetgeving in de vee-industrie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 9 mei 2014. Afschrift van de reactie op het rapport van de stichtingen Varkens in Nood en Dier & Recht over de naleving van dierenwelzijnswetgeving in de vee-industrie - 2014Z08300

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierenwelzijn op 3 juli 2014, van 11.00-15.30 uur.

Stand van zaken over de uitvoering van het flankerend beleid Wet verbod pelsdierhouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 9 mei 2014. Stand van zaken over de uitvoering van het flankerend beleid Wet verbod pelsdierhouderij - 30826-34

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Gerelateerde kamerstukken: 30826-34

Uitstel kabinetsreactie op het interview met de Inspecteur-Generaal van de NVWA

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 9 mei 2014. Uitstel toezending van de kabinetsreactie op het interview met de Inspecteur-Generaal van de NVWA - 26991-415

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Aanbieding van het Besluit van 1 april 2014 houdende regels met betrekking tot het ingeperkt gebruik en de doelbewuste introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen (Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 28 april 2014. Aanbieding van het Besluit van 1 april 2014 houdende regels met betrekking tot het ingeperkt gebruik en de doelbewuste introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen (Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013) - 27428-271

Besluit: Er zal een brief aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu worden gezonden met het verzoek om geen onomkeerbare stappen te nemen totdat dit besluit naar voldoening met de Kamer is besproken.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg wordt vastgesteld op maandag 2 juni 2014 om 12.00 uur

Fiche: Verordening biologische productie en etikettering van biologische producten

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 25 april 2014. Fiche: Verordening biologische productie en etikettering van biologische producten - 33920-3

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Behandelvoorbehoud inzake de EU-voorstellen over Biologische productie en etikettering op 4 juni 2014 van 19.00-21.00 uur.10

Fiche: Mededeling toekomst biologische productie in de EU

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 25 april 2014. Fiche: Mededeling toekomst biologische productie in de EU - 33920-2

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Behandelvoorbehoud inzake de EU-voorstellen over Biologische productie en etikettering op 4 juni 2014 van 19.00-21.00 uur.

Verslag van een schriftelijk overleg over Invulling Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (Kamerstuk 28 625 nr. 189)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 23 april 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over Invulling Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 - 28625-190

Besluit: Betrekken bij het VSO over de Invulling Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020.

Kabinetsreactie op het rapport van de RIVM inzake legionella en luchtwassers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 15 mei 2014. Kabinetsreactie op het rapport van de RIVM inzake legionella en luchtwassers - 26442-56

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het aangekondigde wetsvoorstel intensieve veehouderij.

Resultaat bestuurlijk overleg over de Plusstallen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 23 april 2014. Resultaat bestuurlijk overleg over de Plusstallen - 28973-139

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het aangekondigde wetsvoorstel intensieve veehouderij.

Kabinetsreactie op drie aangenomen moties over neonicotinoïden en triazolen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 17

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen

Antwoord op de vraag van het lid Ouwehand gesteld tijdens AO Biotechnologie van 10 april 2014 m.b.t. de Duitse octrooiwetgeving

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 13 mei 2014. Antwoord op de vraag van het lid Ouwehand gesteld tijdens AO Biotechnologie van 10 april 2014 m.b.t. de Duitse octrooiwetgeving - 27428-272

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzoek van de vaste commissie commissie Infrastructuur en Milieu het algemeen overleg Natuurbeleid te verplaatsen i.v.m. samenloop met het algemeen overleg Luchtvaart op 26 juni 2014, van 10.00 tot 13.00 uur

Zaak: Overig - griffier, I.B. Sneep - 24 april 2014. Verzoek van de vaste commissie commissie Infrastructuur en Milieu het algemeen overleg Natuurbeleid te verplaatsen i.v.m. samenloop met het algemeen overleg Luchtvaart op 26 juni 2014, van 10.00 tot 13.00 uur - 2014Z07739

Besluit: Dit agendapunt is komen te vervallen in verband met de verplaatsing van het algemeen overleg Natuurbeleid naar 2 juli van 17.30-20.30 uur.LANDBOUW EN NATUUR 16.25 - 17.00Geen agendapuntenBrievenlijst deel Landbouw en Natuur (nrs. 32 t/m 52)Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijstUitnodigingen Landbouw en NatuurGeen agendapuntenLandbouw/Dierhouderij

Verzoek van het lid Leegte het algemeen overleg Energieraad op 4 juni 2014 van 10.00 tot 11.30 om te zetten in een schriftelijk overleg.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 20 mei 2014. Verzoek van het lid Leegte het algemeen overleg Energieraad op 4 juni 2014 van 10.00 tot 11.30 om te zetten in een schriftelijk overleg. - 2014Z09149

Besluit: Het verzoek om het algemeen overleg Energieraad om te zetten in een schriftelijk overleg wordt gehonoreerd. De inbrengdatum voor het schriftelijk overleg wordt vastgesteld op woensdag 4 juni te 12:00 uur.Gezamenlijke agendapunten Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur

Verzoek van het lid Mulder om enkele vragen mee te nemen in de brief van de Minister van Economische Zaken en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport die voorafgaat aan het debat over de financiële problemen kernreactor Petten aangevraagd door Dik-Faber

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 15 mei 2014. Verzoek van het lid Mulder om enkele vragen mee te nemen in de brief van de Minister van Economische Zaken en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport die voorafgaat aan het debat over de financiële problemen kernreactor Petten aangevraagd door Dik-Faber - 2014Z08838

Besluit: Het verzoek om in de kabinetsreactie op de financiële problemen van de kernreactor in Petten nog enkele aanvullende vragen te beantwoorden, wordt gehonoreerd.Overige rondvraagpunten Economie en Innovatie

Uitstel toezending beleidsbrief STROOM

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 mei 2014. Uitstel toezending beleidsbrief STROOM - 29023-168

Besluit: In een emailprocedure is op 14 mei 2014 besloten het algemeen overleg Decentrale energie tot nader order uitstellen.Rondvraag Economie en Innovatie

Geannoteerde Agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 26 mei 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 mei 2014. Geannoteerde Agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 26 mei 2014 - 21501-30-327

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Concurrentieraad 26-27 mei 2014 op 20 mei 2014 van 17.30 tot 19.00 uur.

Wetgevingsrapport wetsvoorstel Regels voor bedrijveninvesteringszones (Wet op de bedrijveninvesteringszones) (TK 33917)

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J. Thomassen - 8 mei 2014. Wetgevingsrapport wetsvoorstel Regels voor bedrijveninvesteringszones (Wet op de bedrijveninvesteringszones) (TK 33917) - 2014Z08246

Besluit: Desgewenst betrokken bij de inbreng voor het verslag over het wetsvoorstel Regels voor bedrijveninvesteringszones (Wet op de bedrijveninvesteringszones) (TK 33917) op donderdag 15 mei 2014 om 12.00 uur.

Wetgevingsrapport Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen (Wet opheffing bedrijfslichamen) 33 910

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J. Thomassen - 7 mei 2014. Wetgevingsrapport Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen (Wet opheffing bedrijfslichamen) - 2014Z0820933 910

Besluit: Desgewenst betrokken bij de inbreng voor het verslag over het wetsvoorstel Wet opheffing bedrijfslichamen (TK 33 910) op donderdag 15 mei 2014 om 12.00 uur.

Wetgevingsrapport Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie (33 913)

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M. Peen - 22 april 2014. Wetgevingsrapport Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie (33 913) - 2014Z07330

Besluit: Desgewenst betrokken bij de inbreng voor het verslag van de Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie op 23 april 2014.

Aanbieding van de geannoteerde agenda van de informele energieraad die op 15 en 16 mei plaatsvindt in Athene

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 april 2014. Geannoteerde agenda informele Energieraad 15 en 16 mei 2014 - 21501-33-474

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Energieraad (informeel) 15/16 mei 2014 op 12 mei 2014.

Geannoteerde Agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen, 12 en 13 mei 2014, Athene

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 april 2014. Geannoteerde agenda informele Raad voor Concurrentievermogen 12 en 13 mei 2014 - 21501-30-325

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 6 mei 2014.

Verslag van een schriftelijk overleg over de informele concurrentieraad op 12 en 13 mei 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 mei 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over de informele concurrentieraad op 12 en 13 mei 2014 - 21501-30-326

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Concurrentieraad 26-27 mei 2014 op 20 mei 2014 van 17.30 tot 19.00 uur.

Verslag schriftelijk overleg over de informele Energieraad op 15 en 16 mei 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 mei 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda van de informele Energieraad van 15 en 16 mei 2014 - 21501-33-479

Besluit: Reeds betrokken bij het VSO informele Energieraad 15-16 mei 2014 op 13 mei 2014.

Wijzigingen data van drie Europese Raden in 2014

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J. Thomassen - 15 mei 2014. Notitie Wijzigingen data van drie Europese Raden in 2014 - 2014Z08805

Besluit: De inbrengdatum van het schriftelijk overleg over de informele Energieraad (d.d. 6 oktober) is vastgesteld op maandag 29 september 2014 te 11:00 uur
Besluit: Het AO over de formele Telecomraad (d.d. 27 november) wordt vastgesteld op donderdag 20 november 2014.
Besluit: De inbrengdatum van het schriftelijk overleg over de informele Raad Cohesiebeleid (d.d.13 oktober) wordt vastgesteld op 6 oktober 2014 te 11:00 uurReeds geagendeerde agendapunten Economie en Innovatie

Verslag van de Informele ministeriële bijeenkomst over cohesiebeleid van 25 april 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 15 mei 2014. Verslag van de Informele ministeriële bijeenkomst over cohesiebeleid van 25 april 2014 - 21501-08-512

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg over de informele Raad Cohesiebeleid

Uitstel toezending reactie op de motie Geurts (Kamerstuk 33750 XII, nr 56) waarin de regering is verzocht te komen met een blauwdruk voor producenten- en brancheorganisaties

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 mei 2014. Uitstel toezending reactie op de motie Geurts over afschaffing van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie - 33750-XIII-122

Besluit: De minister zal met klem worden verzocht de blauwdruk voor producenten- en brancheorganisaties zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen.

Kabinetsreactie op meerdere stukken op het gebied van franchiseondernemers

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 mei 2014. Kabinetsreactie op meerdere stukken op het gebied van franchiseondernemers - 2014Z08645

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Problematiek franchise ondernemers op donderdag 12 juni 2014 van 14.00 tot 17.00 uur

Conceptprogramma van het rondetafelgesprek MKB op dinsdag 10 juni 2014 van 16:30 tot 19:00 uur

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J. Thomassen - 14 mei 2014. Voorstel programma rondetafelgesprek over MKB - 2014Z08698

Besluit: Akkoord met het voorgestelde programma

Reactie op de Strategische visie standaardenbeheer 2013-2016, uitgebracht door de Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 mei 2014. Reactie op de Strategische visie standaardenbeheer 2013-2016, uitgebracht door de Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden - 33750-XIII-123

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg innovatie en bedrijfslevenbeleid op woensdag 11 juni 2014 van 14.00 tot 18.00 uur

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen / resultaten Transparantiebenchmark 2013 / nieuwe criteria en opzet van de Transparantiebenchmark

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 mei 2014. Aanbieding van de resultaten Transparantiebenchmark 2013 en de nieuwe criteria en opzet van de Transparantiebenchmark - 26485-178

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg innovatie en bedrijfslevenbeleid op woensdag 11 juni 2014 van 14.00 tot 18.00 uur

Smart Industry: Dutch Industry fit for the future

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 mei 2014. Smart Industry: Dutch Industry fit for the future - 29826-60

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg innovatie en bedrijfslevenbeleid op woensdag 11 juni 2014 van 14.00 tot 18.00 uur
Besluit: Er zal schriftelijk worden geinventariseerd of er interesse is om in te gaan op de uitnodiging van FME, TNO, VNO en de Kamer van Koophandel om een

Beleidsregel mededinging en duurzaamheid

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 mei 2014. Beleidsregel mededinging en duurzaamheid - 31532-134

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Marktwerking, mededinging en staatssteun op donderdag 19 juni 2014 van 14.00 tot 17.00 uur.

Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met het verlenen van bijstand aan de Europese Commissie bij onderzoek naar de manipulatie van statistieken

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 mei 2014. Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met het verlenen van bijstand aan de Europese Commissie bij onderzoek naar de manipulatie van statistieken - 33927

Besluit: Inbrengdatum wordt vastgesteld op donderdag 5 juni te 12.00 uur, in principe zal er een blanco verslag worden uitgebracht waarna het als hamerstuk wordt aangemeld.

Onderhandelingen over de richtlijn kostenreductie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 mei 2014. Onderhandelingen over de richtlijn kostenreductie - 33613-6

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecomraad op woensdag 4 juni 2014 van 11.30 tot 13.00 uur

Aanbieding periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 mei 2014. Aanbieding periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts - 32440-87

Besluit: Agenderen voor het t.zt. te plannen algemeen overleg Ondernemen, regeldruk en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Gerelateerde kamerstukken: 32440-87

Uitstel beantwoording vragen commissie over de door Social Enterprise NL gepresenteerde beleidsagenda "Iedereen winst: samen met de overheid naar een bloeiende social enterprise sector"

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 april 2014. Uitstel beantwoording vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken over de door Social Enterprise NL gepresenteerde beleidsagenda "Iedereen winst: samen met de overheid naar een bloeiende social enterprise sector" - 33750-XIII-120

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen

Instroom in technische studie hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 januari 2014. Instroom in technische studie hoger onderwijs - 32637-116

Besluit: Overdragen aan de vaste commissie voor OCW zodat deze brief betrokken kan worden bij de behandeling van de Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020, dat de Kamer op d.d. 19 mei 2014 heeft ontvangen en waarbij de vaste commissie voor OCW het voortouw heeft.3

Uitstel toezending kabinetsreacties op meerdere stukken op het gebied van franchiseondernemers

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 april 2014. Uitstel toezending kabinetsreacties op meerdere stukken op het gebied van franchiseondernemers - 31311-108

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Informatie over de aanbieding van de Wet op Elektronisch Zakendoen (WEZ)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 april 2014. Informatie over de aanbieding van de Wet op Elektronisch Zakendoen (WEZ) - 32637-131

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag schriftelijk overleg over de informele Raad Cohesiebeleid op 24 en 25 april 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 april 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda Informele ministeriële bijeenkomst cohesiebeleid 25 april, Athene - 21501-08-510

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg over de informele Raad Cohesiebeleid d.d. 13 oktober 2014 op 6 oktober 2014.

Beantwoording vragen commissie over de tarieven en kostenstructuur van de Nederlandse elektriciteit- en gasnetwerken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 april 2014. Tarieven en kostenstructuur van de Nederlandse elektriciteit- en gasnetwerken - 29023-166

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Decentrale energie op 2 juli 2014 van 14.00 tot 17.00 uur.
Besluit: De commissie gaat in principe in op het aanbod van de minister van EZ om voorafgaand aan het algemeen overleg een technische briefing te verzorgen. Schriftelijk zal daartoe eerst de belangstelling onder de leden worden geinventariseerd.

Uitstel toezending beleidsbrief STROOM

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 mei 2014. Uitstel toezending beleidsbrief STROOM - 29023-168

Besluit: Het algemeen overleg Decentrale energie zal plaatsvinden op 2 juli 2014 van 14.00 tot 17.00 uur.2

Balans tussen de bescherming van de kwetsbare natuur op de Noordpool en onze economische en energiepolitieke belangen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 mei 2014. Balans tussen de bescherming van de kwetsbare natuur op de Noordpool en onze economische en energiepolitieke belangen - 29023-167

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Noordpoololie op woensdag 25 juni 2014 van 15.00 tot 17.00 uur

Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit grootschalige uitrol slimme meters

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 april 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit grootschalige uitrol slimme meters - 29023-165

Besluit: Betrekken bij het VSO Ontwerpbesluit grootschalige uitrol slimme meters.

Reactie op een aantal verzoeken van uw Kamer met betrekking tot schaliegas

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 april 2014. Reactie op een aantal verzoeken van uw Kamer met betrekking tot schaliegas - 28982-138

Besluit: Betrekken bij het debat over schaliegas.

Uitstelbrief verzoek om kabinetsreactie op rapporten betreffende duurzame energie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 april 2014. Uitstel toezending van de kabinetsreactie op rapporten betreffende duurzame energie - 31239-176

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Derde Nationaal Energie-Efficiëntie Actieplan

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 mei 2014. Derde Nationaal Energie-Efficiëntie Actieplan - 31209-162

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 26 juni 2014 van 14.30 tot 18.30.

Voortgang Groningen gaswinning dossier

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 mei 2014. Voortgang Groningen gaswinning dossier - 33529-58

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Gaswinning in Groningen te plannen na het komende zomerreces.
Besluit: De minister zal, met het oog op de planning van dit algemeen overleg, worden gevraagd welke nadere informatie de Kamer nog zal ontvangen over de gaswinning in Groningen.

Reactie op analyse nut en noodzaak windenergie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 april 2014. Reactie op analyse nut en noodzaak windenergie - 2014Z07615

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 26 juni 2014 van 14.30 tot 18.30.

Uitnodiging Provincie Noord-Brabant voor werkbezoek Aerospace & Maintenance Brabant d.d. 27 juni 2014.

Zaak: Brief derden - Provincie Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch - 17 april 2014. Uitnodiging Provincie Noord-Brabant voor werkbezoek Aerospace & Maintenance Brabant d.d. 27 juni 2014 - 2014Z07391

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.