Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 22 april 2014

Gepubliceerd: 24 april 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2014A0019913
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2ed692cb-8aaa-472b-b2e1-9cf7a4e22aff&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20EZ%20op%2022%20april%202014%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 27428, 33037, 33920, 32201, 21501, 33576, 33576, 29684, 30825, 26991, 27924, 22112, 26407, 27858, 28973, 27428, 28286, 28286, 28973, 31074, 21501, 29544, 32637, 28753, 29023

Inhoud


Verzoek van het lid Ouwehand een reactie te vragen van de staatssecretaris van Economische Zaken op het rapport van Greenpeace "Gifplanten in het tuincentrum".

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 22 april 2014. Verzoek van het lid Ouwehand een reactie te vragen van de staatssecretaris van Economische Zaken op het rapport van Greenpeace "Gifplanten in het tuincentrum". - 2014Z07431

Besluit: Het verzoek wordt gehonereerd. De reactie van de staatssecretaris van Economische Zaken op het rapport van Greenpeace "Gifplanten in het tuincentrum" zal worden geagendeerd voor het t.z.t. te plannen AO Gewasbescherming.

Verzoek van het lid van Gerven om een brief te vragen over de stand van zaken rondom de uitvoering van het flankerend beleid Wet verbod pelsdierhouderij.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 22 april 2014. Verzoek van het lid van Gerven om een stand van zaken brief te vragen rondom de uitvoering van het flankerend beleid Wet verbod pelsdierhouderij. - 2014Z07336

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd om de staatssecretaris van EZ te vragen over de stand van zakenbrief rondom de uitvoering van het flankerend beleid Wet verbod pelsdierhouderij.12

Verzoek van het lid Geurts om over de evaluatie pachtregelgeving een technische briefing, een rondetafelgesprek en afsluitend een algemeen overleg te voeren.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 16 april 2014. Verzoek van het lid Geurts met het verzoek over de evaluatie pachtregelgeving een technische briefing, een rondetafelgesprek en afsluitend een algemeen overleg te voeren. - 2014Z07048

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd om na ontvangst van de kabinetsappreciatie een technische briefing, rondetafelgesprek en algemeen overleg te plannen na het zomerreces.

Verzoek van het lid Dik-Faber om de staatssecretaris van EZ te rappelleren aan de brief inzake het Masterplan Toekomst IJsselmeer.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 16 april 2014. Verzoek van het lid Dik-Faber om de staatssecretaris van EZ te rappelleren aan de brief inzake het Masterplan Toekomst IJsselmeer. - 2014Z07035

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd om de staatssecretaris van EZ te rappelleren aan haar brief inzake het Masterplan Toekomst IJsselmeer.

Verzoek van het lid Van Gerven om een rondetafelgesprek te organiseren over de nieuwe Natuurvisie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 15 april 2014. Verzoek van het lid Van Gerven om een rondetafelgesprek te organiseren over de nieuwe Natuurvisie - 2014Z06926

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek van het lid Thieme om een reactie van de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen op een publicatie van TNS NIPO over diertransporten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.L. Thieme (PvdD) - 15 april 2014. Verzoek van het lid Thieme om een reactie van de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen op een publicatie van TNS NIPO over diertransporten - 2014Z06913

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd om een reactie van de staatssecretaris van EZ te vragen op een publicatie van TNS NIPO over diertransporten.11

Verzoek van het lid Thieme om een kabinetsreactie op een publicatie van Alterra en de Vrije Universiteit met het verzoek in te gaan op de directe relatie tussen de intensivering van de landbouw en klimaatverandering.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.L. Thieme (PvdD) - 15 april 2014. Verzoek van het lid Thieme om een kabinetsreactie op een publicatie van Alterra en de Vrije Universiteit met het verzoek in te gaan op de directe relatie tussen de intensivering van de landbouw en klimaatverandering. - 2014Z06877

Besluit: Het verzoek honoreren om een kabinetsreactie op een publicatie van Alterra en de Vrije Universiteit met het verzoek in te gaan op de directe relatie tussen de intensivering van de landbouw en de klimaatverandering.

Verzoek van het lid Van Gerven om de regering te vragen wat zij voornemens is te doen met het in de brief aangekondigde wetsvoorstel betreffende megastallen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 14 april 2014. Verzoek van het lid Van Gerven om de regering te vragen wat zij voornemens is te doen met het in de brief aangekondigde wetsvoorstel betreffende megastallen. - 2014Z06801

Besluit: Honoreren van het verzoek om de staatssecretaris van EZ te vragen wat zij voornemens is met het in de brief van 5 juni 2012 aangekondigde wetsvoorstel betreffende megastallen.

Verzoek LTO Nederland tot aanbieding petitie m.b.t. gevolgen van het voorstel voor derogatie voor boeren en tuinders in de praktijk d.d. 8 april 2014.

Zaak: Brief derden - LTO Nederland te Den Haag - 4 april 2014. Verzoek LTO Nederland tot aanbieding petitie m.b.t. gevolgen van het voorstel voor derogatie voor boeren en tuinders in de praktijk d.d. 8 april 2014 - 2014Z06202

Besluit: In een emailprocedure is op 7 april 2014 besloten de petitie in ontvangst te nemen op 8 april om 13.30 uur.Rondvraag Landbouw en Natuur

Verzoek van de leden Lodders en Jacobi om technische briefing te organiseren over de PAS

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 4 april 2014. Verzoek van de leden Lodders en Jacobi om technische briefing te organiseren over de PAS - 2014Z06263

Besluit: In een emailprocedure is besloten een briefing inzake de PAS te organiseren op 10 april 2014.10

Fiche: Richtlijn voor het klonen van dieren die voor landbouwdoeleinden worden gehouden en gereproduceerd

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 4 april 2014. Fiche: Richtlijn voor het klonen van dieren die voor landbouwdoeleinden worden gehouden en gereproduceerd - 22112-1825

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht op 10 april 2014.

Kabinetsstandpunt inzake biotechnologie bij plant en dier en uitvoering motie Klaver

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 4 april 2014. Kabinetsstandpunt inzake biotechnologie bij plant en dier en uitvoering motie Klaver - 27428-270

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht op 10 april 2014, van 14.00 tot 17.00 uur

Toezeggingen AO Mestbeleid over oa de cijfers over de grondwaterkwaliteit in het zand- en lössgebied, derogatie en de POR-regeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 8 april 2014. Toezeggingen AO Mestbeleid over oa de cijfers over de grondwaterkwaliteit in het zand- en lössgebied, derogatie en de POR-regeling - 33037-119

Besluit: Reeds besproken tijdens het VAO Mestbeleid op 9 april 2014.

Mededeling van de vaste commissie voor Europese Zaken over een subsidiariteitstoets bij het EU-voorstel: Biologische productie COM (2014) 180

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 16 april 2014. Mededeling van de vaste commissie voor Europese Zaken over een subsidiariteitstoets bij het EU-voorstel: Biologische productie COM (2014) 180 - 33920-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Plan van aanpak quickscan door het BOR over de rapporten inzake vleesfraude en de kabinetsreacties hierop.

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M.J.P. Becker - 17 april 2014. BOR-notitie - Plan van aanpak quick scan vleessector - 2014Z07116

Besluit: Ingestemd met het plan van aanpak.

Vaststellen conceptbrief aan de Europese Commissie i.h.k.v. de politieke dialoog over de EU-voorstellen inzake klonen en nieuwe voedingsmiddelen.

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, M.I. Hamer (PvdA) - 16 april 2014. Brief in het kader van de politieke dialoog inzake de EU-voorstellen betreffende klonen en nieuwe voedingsmiddelen (COM(2013) 892/3/4). - 2014Z07169

Besluit: De conceptbrief is vastgesteld en er is instemd met het verzenden van deze brief aan de Europese Commissie.

Hoofdlijnen Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 4 april 2014. Hoofdlijnen Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) - 32201-71

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Visserij op 4 juni 2014 van 14.30-17.30 uur.

Reactie over Invasieve Uitheemse Soorten en de wasbeerhond

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 10 april 2014. Reactie over Invasieve Uitheemse Soorten en de wasbeerhond - 21501-32-780

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Biodiversiteit en het algemeen overleg Wildbeheer op 14 mei 2014 van 18.00-21.00 uur.Visserij

Natuurlijk verder Rijksnatuurvisie 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11 april 2014. Natuurlijk verder Rijksnatuurvisie 2014 - 33576-14

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuurbeleid op 26 juni 2014 van 10.00 tot 13.00 uur.

Kabinetsreactie op het rapport van de Noordelijke Rekenkamer ‘Decentralisatie natuurbeleid: de Noordelijke provincies aan zet’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11 april 2014. Kabinetsreactie op het rapport van de Noordelijke Rekenkamer ‘Decentralisatie natuurbeleid: de Noordelijke provincies aan zet’ - 33576-13

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuurbeleid op 26 juni 2014 van 10.00 tot 13.00 uur.8

Trilaterale Waddenzee Verklaring Tønder, Denemarken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 4 april 2014. Aanbieding van de Trilaterale Waddenzee Verklaring Tønder, Denemarken - 29684-111

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van een schriftelijk overleg n.a.v. brief van de staatssecretaris van Economische Zaken in reactie op de notitie van het Bureau Onderzoek Rijksuitgaven (BOR) over het meten van grondwaterstanden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 9 april 2014. Beantwoording vragen commissie over de reactie op de notitie van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) over het meten van grondwaterstanden - 30825-210

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Afschrift van de reactie op het plan voor de varkenshouderij aan FarmFocus BV te Dalfsen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 april 2014. Afschrift van de reactie op het plan voor de varkenshouderij aan FarmFocus BV te Dalfsen - 2014Z07013

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de intensieve veehouderij.Natuur

Afschrift van het antwoord op de brief van Wakker Dier over antibioticagebruik in de veehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 15 april 2014. Afschrift van het antwoord op de brief van Wakker Dier over antibioticagebruik in de veehouderij - 2014Z06921

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik.

Reactie op het verzoek om een kabinetsreactie op het boek 'Uitgebeend, hoe veilig is ons voedsel nog?'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 15 april 2014. Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken om een kabinetsreactie op het boek 'Uitgebeend, hoe veilig is ons voedsel nog?' - 26991-414

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de risico’s van de voedselveiligheid in de vleesverwerkende industrie, incl. het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien.

Rapport 'Evaluatie pachtregelgeving'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 15 april 2014. Rapport 'Evaluatie pachtregelgeving' - 27924-59

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Pacht te plannen na het zomerreces.
Noot: Zie agendapunt 51.

Uitstel BNC-fiche inzake EU-voorstellen biologische productie en etikettering

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 15 april 2014. Uitstel toezending BNC-fiche inzake EU-voorstellen biologische productie en etikettering - 22112-1829

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Genetische diversiteit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 11 april 2014. Genetische diversiteit - 26407-91

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 15 mei 2014 om 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Voedsel op 2 juli 2014 van 10.30 tot 13.30 uur.

Uitstel beantwoording vragen verslag schriftelijk overleg over het advies Gezondheidsraad risico’s gewasbeschermings-middelen voor omwonenden (Kamerstuk 27 858, nr. 230)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 11 april 2014. Uitstel beantwoording vragen verslag schriftelijk overleg over het advies Gezondheidsraad risico’s gewasbeschermings-middelen voor omwonenden - 27858-263

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu stuurt de beantwoording van het schriftelijk overleg over het advies van de Gezondheidsraad "risico’s gewasbeschermings-middelen voor omwonenden" uiterlijk begin mei 2014 naar de Tweede Kamer

Veehouderij en volksgezondheid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 8 april 2014. Veehouderij en volksgezondheid - 28973-137

Besluit: Voor wat betreft de kabinetsreactie op de intiatiefnota van het lid Van Gerven 'Een gezonde veehouderij' agenderen voor een notaoverleg.
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de intensieve veehouderij.

Aanpak alternatieven doden van eendagshaantjes

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 4 april 2014. Aanpak alternatieven doden van eendagshaantjes - 27428-269

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierenwelzijn op 25 juni 2014 van 11.00-15.30 uur.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 15 mei 2014 om 12.00 uur.

Reactie op een brief op een brief inzake het vervallen van het QLLsysteem en de gevolgen voor bedrijven en dierenwelzijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 17 april 2014. Reactie op een brief inzake het vervallen van het QLLsysteem en de gevolgen voor bedrijven en dierenwelzijn - 28286-731

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierenwelzijn op 25 juni 2014 van 11.00-15.30 uur.

Stand van zaken met betrekking tot een aantal toezeggingen en moties uit het notaoverleg Dierenwelzijn van 2 december 2013.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 4 april 2014. Stand van zaken met betrekking tot een aantal toezeggingen en moties uit het notaoverleg Dierenwelzijn van 2 december 2013 - 28286-729

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierenwelzijn op 25 juni 2014 van 11.00-15.30 uur.

Beantwoording vragen van de commissie over mogelijke bouw nieuwe stal in Grubbenvorst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 4 april 2014. Beantwoording vragen van de commissie over mogelijke bouw nieuwe stal in Grubbenvorst - 28973-138

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over de mogelijke bouw van een megastal in Grubbenvorst.

Rapport van de Algemene Rekenkamer "Compensatie van schade aan natuurgebieden – vervolgonderzoek naar de bescherming van natuurgebieden"

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 16 april 2014. Aanbieding van het rapport "Compensatie van schade aan natuurgebieden; Vervolgonderzoek naar de bescherming van natuurgebieden" - 31074-6

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuurbeleid op 26 juni 2014 van 10.00 tot 13.00 uur.

Verzoek van het lid Mulder om nadere informatie van de minister van Economische Zaken over mijnbouwschade n.a.v. het werkbezoek aan Kerkrade op 14 april 2014.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 23 april 2014. Verzoek van het lid Mulder om nadere informatie van de minister van Economische Zaken over mijnbouwschade n.a.v. het werkbezoek aan Kerkrade op 14 april 2014 - 2014Z07523

Besluit: De minister van Economische Zaken wordt verzocht om aan te geven welke lessen geleerd kunnen worden van de wijze waarop Duitsland omgaat met problematiek rondom mijnbouwschade en wordt tevens verzocht om de uitwerking van de motie van de leden De Rouwe en Mulder (TK29023 nr.157) naar de Kamer te sturen. Verzocht wordt om beide brieven ruim voor 26 juni 2014 aan de Kamer te sturen.
Besluit: Voorafgaand het verzamel AO Energie op donderdag 26 juni 2014, wordt van 13:30-14:30 uur een AO Mijnbouwschade gepland. Het verzamel AO Energie schuift hierdoor met een uur op, naar 14:30 tot 18:30 uur.
Besluit: De presentatie die tijdens het werkbezoek aan Kerkrade werd gegeven zal worden betrokken bij het AO Mijnbouwschade op donderdag 26 juni 2014 van 13:30-14:30 uur.4

Verzoek van de leden Mulder, Ziengs en Özturk om een rondetafelgesprek over MKB

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 17 april 2014. Verzoek van de leden Mulder, Ziengs en Özturk om een rondetafelgesprek te houden over de postitie van zelfstandige ondernemers (mkb) - 2014Z07198

Besluit: Het verzoek wordt gehoneerd. De uit te nodigen sprekers zullen via een schriftelijke procedure worden geïnventariseerd. Het programmvoorstel zal voor definitieve besluitvorming nog worden voorgelegd

Verzoek van het lid Gesthuizen om de minister van Economische Zaken te verzoeken om de toegezegde visie op de telecommarkt zo spoedig mogelijk aan de Kamer te sturen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 16 april 2014. Verzoek van het lid Van Gesthuizen om aan te dringen om de toegezegde visie op de telecommarkt spoedig aan de Kamer te doen toekomen. - 2014Z07044

Besluit: De minister van Economische Zaken wordt verzocht om de de toegezegde visie op de telecommarkt spoedig aan de Kamer te doen toekomen.

Verzoek van het lid Van Veldhoven om een antwoord op enkele vragen inzake vergunningverlening voor het doen van proefborgingen naar schaliegas.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 15 april 2014. Verzoek van het lid Van Veldhoven om een antwoord op enkele vragen inzake vergunningverlening voor het doen van proefborgingen naar schaliegas. - 2014Z068743

Besluit: De minister van EZ zal worden verzocht om de vragen betreffende schaliegas te beantwoorden. Hij wordt tevens gerappleerd op de beantwoording van de reeds uitstaande vragen betreffende schaliegas (conform de toezegging in zijn brief van 14 februari jl.) en om een planning wanneer de Kamer welke informatie zal ontvangen.

Verzoek van het lid Van Veldhoven om een reactie op 2 rapporten van Greenpeace: ‘Locked in the Past - Why Europe's Big Energy Companies Fear Change’ en ‘PowE[R] 2030 – A European grid for ¾ renewable energy by 2030’

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 15 april 2014. Verzoek van het lid Van Veldhoven om een reactie op 2 rapporten van Greenpeace: ‘Locked in the Past - Why Europe's Big Energy Companies Fear Change’ en ‘PowE[R] 2030 – A European grid for ¾ renewable energy by 2030’ - 2014Z06873

Besluit: Honoreren van het verzoek om de minister van EZ om een kabinetsreactie te vragen op twee rapporten van Greenpeace over hernieuwbare energie. Tevens wordt verzocht om een stand van zaken betreffende het onderzoek van de Energieraad uit 2009 naar de infrastructuur.

Wetgevingsrapport Wijziging van de Telecommunicatiewet (wijziging artikel 11.7a) (33902)

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J. Thomassen - 14 april 2014. Wetgevingsrapport Wijziging van de Telecommunicatiewet (wijziging artikel 11.7a) (33902) - 2014Z06794

Besluit: Het wetgevingsrapport is reeds verspreid en kan desgewenst worden betrokken bij de schriftelijk inbreng voor het verslag van de Wijziging van de Telecommunicatiewet (wijziging artikel 11.7a) (Kamerstuk 33902) op donderdag 24 april 2014 te 12:00 uur

Geannoteerde agenda Informele ministeriële bijeenkomst cohesiebeleid 25 april, Athene

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 9 april 2014. Geannoteerde agenda Informele ministeriële bijeenkomst cohesiebeleid 25 april, Athene - 21501-08-507

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Raad Cohesiebeleid (informeel) op 15 april 2014.

Vaststelling gespreksonderwerpen en genodigden voor een rondetafelgesprek Franchising

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, J. Thomassen - 17 april 2014. Voorstel programma rondetafelgesprek over franchising - 2014Z07195

Besluit: Per email zal een aangepast programmavoorstel worden voorgelegd2

Sluiting van de fabriek van Philip Morris in Bergen op Zoom

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 april 2014. Sluiting van de fabriek van Philip Morris in Bergen op Zoom - 29544-518

Besluit: De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken de behandeling over te nemen.

Halfjaarsrapportage inzake de benutting van de EZ-financieringsinstrumenten en voortgang stimuleringpakket ondernemingsfinanciering

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 april 2014. Halfjaarsrapportage inzake de benutting van de EZ-financieringsinstrumenten en voortgang stimuleringpakket ondernemingsfinanciering - 32637-125

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over de Jaarverslagen, verantwoordingsstukken 2013, onderdeel Economie en Innovatie op 25 juni van 18:30 tot 20:30 uur.

Kabinetsbeleid ten aanzien van de transitie van de Technologische Top Instituten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 april 2014. Kabinetsbeleid ten aanzien van de transitie van de Technologische Top Instituten - 28753-33

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op 11 juni 2014 van 14:00-18:00 uur

Uitstelbrief over de balans tussen de bescherming van de kwetsbare natuur op de Noordpool en onze economische en energiepolitieke belangen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 april 2014. Uitstelbrief over de balans tussen de bescherming van de kwetsbare natuur op de Noordpool en onze economische en energiepolitieke belangen - 29023-164

Besluit: De minister van EZ wordt verzocht om de Kamer voor het aanstaande meireces (uiterlijk donderdag 24 april om 16.00 uur) te informeren en tevens aan te geven hoe de aangenomen motie van het lid Vos over een verbod op transport van zware olie door het Noordpoolgebied (Kamerstuk 29 023, nr. 161) uitgevoerd gaat worden.Economie en Innovatie

Afschrift van het antwoord op de brief van de Waddeneilanden over het onderzoek nearshore windenergie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 april 2014. Afschrift van het antwoord op de brief van de Waddeneilanden over het onderzoek nearshore windenergie - 2014Z06303

Besluit: De commissie I&M verzoeken de behandeling over te nemen.

Uitnodiging Dröge & van Drimmelen, namens meerdere organisaties, voor werkbezoek aan Evoswitch Datacenter in Haarlem m.b.t. belang van het internet voor de Nederlandse economie

Zaak: Brief derden - Dröge & van Drimmelen te Den Haag - 17 april 2014. Uitnodiging Dröge & van Drimmelen, namens meerdere organisaties, voor werkbezoek aan Evoswitch Datacenter in Haarlem m.b.t. belang van het internet voor de Nederlandse economie - 2014Z07173

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.