Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 28 januari 2014

Gepubliceerd: 31 januari 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2014A0010613
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1295677c-39b2-4868-9636-a0e4f4c86cc2&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Economische%20Zaken%20op%2028%20januari%202014%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 26991, 22112, 29684, 30862, 33576, 33835, 22112, 27428, 32372, 32637, 32637, 30536, 24036, 31311, 32637, 32637, 33529, 32357, 28982

Inhoud


Verzoek van het lid Lodders om vragen van het lid over groephuisvesting van zeugen te agenderen voor het AO Landbouwraad op 11 februari a.s.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 28 januari 2014. Verzoek van het lid Lodders om vragen van het lid over groephuisvesting van zeugen te agenderen voor het AO Landbouwraad op 11 februari a.s. - 2014Z01417

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd om de schriftelijke vragen van het lid Lodders inzake de groephuisvesting van zeugen te agenderen voor het AO Landbouw- en Visserijraad op 11 februari 2014 van 17.30-20.00 uur.Overige rondvraagpunten Landbouw en NatuurGeen agendapuntenAd-hocbesluitvormingGeen agendapunten

Verzoek van het lid Lodders om een schriftelijke overleg te houden ten aanzien van de QLL-brief die gisteren naar de Kamer is gestuurd.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 28 januari 2014. Verzoek van het lid Lodders om een schriftelijke overleg te houden ten aanzien van de QLL-brief die gisteren naar de Kamer is gestuurd. - 2014Z01416

Besluit: Zie besluitvorming bij agendapunt 37.12

Verzoek van het lid Lodders om een stand van zaken brief over de uitvoering van de motie Snijder-Hazelhoff en Koopmans (Kst. 33000XIII nr. 174).

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 28 januari 2014. Verzoek van het lid Lodders om een stand van zaken brief over hoe het staat met de uitvoering van de motie Snijder-Hazelhoff en Koopmans (Kst. 33000XIII nr. 174) om hoogwaardige producten uit dierlijke mest aangemerkt te krijgen als kunstmestvervanger en de motie Leegte (Kst 30872 nr. 100) over een loket-regisseur. - 2014Z01411

Besluit: Het verzoek om een stand van zakenbrief over de uitvoering van de motie van de leden Snijder-Hazelhoff en Koopmans (Kst. 33000XIII nr. 174) om hoogwaardige producten uit dierlijke mest aangemerkt te krijgen als kunstmestvervanger en de motie van het lid Leegte (Kst 30872 nr. 100) over een loket-regisseur, wordt gehonoreerd.

Verzoek van het lid van Gerven om een kabinetsreactie op een bericht inzake het lozen van kwik in de Waddenzee

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 23 januari 2014. Verzoek van het lid van Gerven om een kabinetsreactie op een bericht inzake het lozen van kwik in de Waddenzee - 2014Z01128

Besluit: Het verzoek om een kabinetsreactie op een bericht inzake het lozen van kwik in de Waddenzee wordt gehonoreerd.

Verzoek van het lid Van Gerven om het algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht eerder te laten plaatsvinden.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 27 januari 2014. Verzoek van het lid Van Gerven om n.a.v. de antwoorden op vragen Ouwehand over gentech mais, het AO gentech verplaatsen naar voor die tijd. - 2014Z01336

Besluit: Het verzoek is niet gehonoreerd.
Noot: Zie agendapunt 34.

Verzoek van het lid van Gerven om een kabinetsreactie op een onderzoek over veevoer en genetisch gemodificeerde gewassen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 23 januari 2014. Verzoek van het lid van Gerven om de staatssecretaris een reactie te vragen op een onderzoek over veevoer met ingrediënten afkomstig van genetisch gemodificeerde gewassen. - 2014Z01071

Besluit: Het verzoek om de staatssecretaris van EZ om een reactie te vragen op een onderzoek over veevoer en genetisch gemodificeerde gewassen wordt gehonoreerd.

Verzoek van het lid Van Gerven om een kabinetsreactie op een onderzoek van Wakker Dier inzake het gebruik van diverse vruchtbaarheidshormonen in de melk- en varkenssector

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 22 januari 2014. Verzoek van het lid Van Gerven om een reactie te vragen op een onderzoek van Wakker Dier inzake het gebruik van diverse vruchtbaarheidshormonen in de melk- en varkenssector - 2014Z00950

Besluit: Het verzoek om een kabinetsreactie op het rapport van Wakker Dier "Hormoongebruik in de vee-industrie" wordt gehonoreerd.11

Verzoek van het lid Graus om het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen op 13 februari 2014 uit te stellen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.J.G. Graus (PVV) - 22 januari 2014. Verzoek van het lid Graus om het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen op 13 februari 2014 uit te stellen. - 2014Z01016

Besluit: Zie de besluitvorming onder agendapunt 30.

Verzoek van het lid Thieme om een kabinetsreactie op het rapport over naleving van dierenwelzijnswetgeving in de vee-industrie.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.L. Thieme (PvdD) - 22 januari 2014. Verzoek van het lid Thieme de staatssecretaris van EZ om een reactie te vragen op het rapport over naleving van dierenwelzijnswetgeving in de vee-industrie - 2014Z01004

Besluit: Het verzoek om de staatssecretaris van EZ om een reactie te vragen op het rapport over naleving van dierenwelzijnswetgeving in de vee-industrie wordt gehonoreerd.

Verzoek van het lid Ouwehand om een kabinetsreactie op het rapport The Growth of Soy van het WWF

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 16 januari 2014. Verzoek van het lid Ouwehand om een kabinetsreactie op het rapport The Growth of Soy van het WWF - 2014Z00619

Besluit: Het verzoek om een kabinetsreactie op het rapport The Growth of Soy van het WWF wordt gehonoreerd.

Voedselfraude incidenten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 13 januari 2014. Voedselfraude incidenten - 26991-392

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg NVWA op 6 februari 2014.Rondvraag Landbouw en Natuur

Uitstel BNC-fiche inzake invoering van de aanlandplicht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 januari 2014. Uitstel BNC-fiche inzake invoering van de aanlandplicht - 22112-1767

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Trilaterale Regeringsconferentie Waddenzee; 4-6 februari te Tønder, Denemarken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 januari 2014. Trilaterale Regeringsconferentie Waddenzee; 4-6 februari te Tønder, Denemarken - 29684-110

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Definitieve ecotopenkaarten Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe en natuurdoelen Hedwigepolder

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 januari 2014. Definitieve ecotopenkaarten Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe en natuurdoelen Hedwigepolder - 30862-95

Besluit: Agenderen voor het kort na het krokusreces te plannen algemeen overleg Natuurbeleid.

Overzicht internationale natuurrapportages

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 13 januari 2014. Overzicht internationale natuurrapportages - 33576-10

Besluit: Agenderen voor het kort na het krokusreces te plannen algemeen overleg Natuurbeleid.

QLL-systeem

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg NVWA op 6 februari 2014.
Besluit: Er zal een schriftelijk overleg gehouden worden. De inbrengdatum wordt vastgesteld op donderdag 30 januari 2014 om 16.00 uur. De beantwoording wordt verzocht op uiterlijk dinsdag 4 februari 2014 om 10.00 uur en zal worden geagendeerd voor het algemeen overleg NVWA op 6 februari 2014 van 14.00-18.00 uur.
Noot: zie agendapunt 51.Natuur

Beantwoording vragen naar aanleiding van het jaarverslag NVWA 2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27 januari 2014. Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag NVWA 2012 - 33835-3

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg NVWA op 6 februari 2014.

EU-stafnotitie: behandelvoorstel klonen en novel foods

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 januari 2014. Uitstel toezending BNC-fiches betreffende voorstellen over gekloonde dieren, levensmiddelen afkomstig van gekloonde dieren en nieuwe voedingsmiddelen - 22112-1768

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 15 januari 2014. EU-voorstel: Handel in levensmiddelen afkomstig van gekloonde landbouwdieren COM (2013) 893 - 2014Z00486

Besluit: Ter informatie.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 15 januari 2014. EU-voorstel: Klonen landbouwdieren COM (2013) 892 - 2014Z00487

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.P. d'Hondt - 23 januari 2014. EU-stafnotitie: behandelvoorstel klonen en novel foods - 2014Z01093

Besluit: Er zal een technische briefing door de Europese Commissie en de ministeries van EZ en VWS na ontvangst van de BNC-fiches gehouden worden.
Besluit: Er wordt een (video)overleg met de huidige en voormalige Europese rapporteurs inzake klonen georganiseerd.
Besluit: De commissie EZ zendt een brief aan de Europese Commissie, waarin vragen en/of opvattingen over de EU-voorstellen inzake klonen kenbaar gemaakt worden.
Besluit: Tijdens het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 11 februari 2014 van 17.30-20.00 uur worden informatieafspraken ten aanzien van de EU-voorstellen inzake klonen gemaakt met het kabinet.

Teelt van genetisch gemodificeerde maïs 1507

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 16 januari 2014. Toelating in de EU voor teelt van genetisch gemodificeerde maïs 1507 - 27428-261

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht op 20 februari 2014 van 10.00 tot 13.00 uur.
Besluit: De staatssecretaris van EZ wordt verzocht om een kabinetsreactie op de aangehouden motie van het lid Ouwehand (Kamerstuk 33 750 XIII, nr. 79) ten behoeve van het algemeen overleg Raad Algemene Zaken op 5 februari 3014 van de commissie EU waar het betreffende onderwerp aan de orde zal komen.

Afschrift van het antwoord op de brief van de NVV en de LTO over het introductiemoment van drachtige zeugen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 januari 2014. Afschrift van het antwoord op de brief van de NVV en de LTO over het introductiemoment van drachtige zeugen - 2014Z00640

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 11 februari 2014 van 17.30 tot 20.00 uur en voor het t.z.t. te plannen algemeen overleg Dierenwelzijn.8

Kabinetsreactie en antwoorden op aanvullende vragen inzake Barbarie eenden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 januari 2014. Kabinetsreactie en antwoorden op aanvullende vragen inzake Barbarie eenden - 2014Z00639

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Dierenwelzijn.
Besluit: De staatssecretaris EZ wordt verzocht om een stand van zakenbrief betreffende de welzijnsanalyses van het bedrijfsmatig houden van dieren, zoals waterbuffels, herten, struisvogels en eenden, de kabinetsvisie op het houden van deze dieren en de ambities van de staatssecretaris op dit punt.

Afschrift van de reactie op de brief van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) met betrekking tot de financiële situatie in de legpluimveehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14 januari 2014. Afschrift van de reactie op de brief van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) met betrekking tot de financiële situatie in de legpluimveehouderij - 2014Z00367

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 11 februari 2014 van 17.30 tot 20.00 uur.

Reactie op de publicatie 'Di Prisco, Cavaliere, Annoscia, Vaaricchio, Caprio, Nazzi, Gargiulo & Pennacchio. Neonicotinoid clothianidin adversely affects insect immunity and promotes replication of a viral pathogen in honey bees'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14 januari 2014. Reactie op de publicatie 'Di Prisco, Cavaliere, Annoscia, Vaaricchio, Caprio, Nazzi, Gargiulo & Pennacchio. Neonicotinoid clothianidin adversely affects insect immunity and promotes replication of a viral pathogen in honey bees' - 32372-98

Besluit: Het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte wordt mede op verzoek van de staatssecretaris van EZ verplaatst naar 19 februari 2014 van 18.00 tot 21.00 uur.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte op 19 februari 2014 van 18.00 tot 21.00 uur.
Noot: Zie ook het rondvraagpunt van het lid Graus onder agendapunt 45.
Gerelateerde kamerstukken: 32372-98

Brief van de Voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken dhr. Knops inzake de EU Interparlementaire bijeenkomsten eerste helft 2014

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops (CDA) - 13 december 2013. Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten eerste helft 2014 - 2013Z24763

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2014 Europese Commissie

Zaak: Brief commissie - griffier, M. van Keulen - 16 januari 2014. EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2014 Europese Commissie - 2014Z00643

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzoek van het lid Leegte om een brief over de mogelijke gevolgen van het energieakkoord voor de warmtelevering in Geertruidenberg6

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 31 januari 2014. Verzoek van het lid Leegte om een brief over de mogelijke gevolgen van het energieakkoord voor de warmtelevering in Geertruidenberg - 2014Z01726

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om de minister van Economische Zaken een brief te vragen over de mogelijke gevolgen van het energieakkoord voor de warmtelevering in Geertruidenberg, zodat de antwoorden betrokken kunnen worden bij het verzamel algemeen overleg Energie op 18 februari 2014 .Gezamenlijke agendapunten Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur 15.50 – 15.5

Verzoek van het lid Vos om een kabinetsreactie op de stukken van Social Enterprise welke zijn aangeboden tijdens de bijzondere procedure op 23 januari 2014.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.C. (Jan) Vos (PvdA) - 29 januari 2014. Verzoek van het lid Vos om een kabinetsreactie op de stukken van Social Enterprise welke zijn aangeboden tijdens de bijzondere procedure op 23 januari 2014. - 2014Z01530

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om een kabinetsreactie te ontvangen op de stukken van Social Enterprise welke tijdens een bijzondere procedure zijn ontvangen.

Verzoek van het lid Vos om een rondetafelgesprek Staatssteun.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.C. (Jan) Vos (PvdA) - 29 januari 2014. Verzoek van het lid Vos om een rondetafelgesprek Staatssteun. - 2014Z01470

Besluit: Het lid Vos zal een format aanleveren voor een rondetafelgesprek betreffende staatssteun. Dit format zal via een emailprocedure worden rondgestuurd waarbij tegelijketijd suggesties voor genodigden geïnventariseerd worden. Definitieve besluitvorming over het rondetafelgesprek en lijst van genodigden zal plaatsvinden tijdens de procedurevergadering op 11 februari 2014.
Noot: Bij dit rondetafelgesprek kunnen de antwoorden betrokken worden op de schriftelijke vragen van het lid M.L. Vos d.d. 24 januari jl. over het artikel in Forum over staatssteun.

Verzoek van het lid Jansen om de antwoorden op zijn schriftelijke vragen over blokverwarming en stadsverwarming (beide nog in behandeling) te ontvangen voor het algemeen overleg Energie en deze antwoorden toe te voegen aan de agenda.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.F.C. (Paulus) Jansen (SP) - 28 januari 2014. Verzoek van het lid Jansen om de antwoorden op zijn schriftelijke vragen over blokverwarming en stadsverwarming (beide nog in behandeling) te ontvangen voor het algemeen overleg Energie en deze antwoorden toe te voegen aan de agenda. - 2014Z01401

Besluit: De beantwoording van de schriftelijke vragen van het lid Jansen over blokverwarming en stadsverwarming (beide nog in behandeling) zal worden toegevoegd aan de agenda van het verzamel algemeen overleg Energie op 19 februari 2014 van 18.00 tot 21.00 uur.Overige rondvraagpunten Economie en Innovatie

Verzoek van het lid Gesthuizen om een reactie van de minister van EZ te vragen op berichtgeving inzake de voorgenomen fusie van Ziggo en

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 28 januari 2014. Verzoek van het lid Gesthuizen om een reactie van de minister ontvangen op de berichten over de voorgenomen fusie van Ziggo en UPC. - 2014Z01400

Besluit: Het voorstel is gehonoreerd om de minister van EZ om een reactie te vragen inzake de berichtgeving over de voorgenomen fusie van Ziggo en UPC voorafgaand aan het algemeen overleg Telecommunicatie op 30 januari 2014 van 13.00-16.00 uur.

Verzoek van het lid Jansen om de beantwoording d.d. 19dec2013 en 24jan2014 van schriftelijke vragen over het vastrecht bij productie- en leveringsbedrijven van energie toe te voegen aan het AO energie.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.F.C. (Paulus) Jansen (SP) - 27 januari 2014. Verzoek van het lid Jansen om de beantwoording d.d. 19dec2013 en 24jan2014 van schriftelijke vragen over het vastrecht bij productie- en leveringsbedrijven van energie toe te voegen aan het AO energie. - 2014Z01242

Besluit: De beantwoording van de schriftelijke vragen van het lid Jansen betreffende vastrecht bij productie- en leveringsbedrijven van energie wordt toegevoegd aan de agenda voor het verzamel algemeen overleg Energie op 18 februari 2014 van 18.00 tot 21.00 uur.

Verzoek van het lid Leegte om een reactie van de Minister op bijgevoegd artikel/arrest.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 27 januari 2014. Verzoek van het lid Leegte om een reactie van de Minister op bijgevoegd artikel/arrest. - 2014Z01337

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om de minister van EZ te verzoeken om een kabinetsreactie op het arrest van het Europese Hof van Justitie betreffende een Frans staatssteunverbod, te ontvangen uiterlijk 6 februari a.s..

Verzoek van het lid Ziengs om MVO standaard bij Ondernemen en Regeldruk te betrekken.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) - 27 januari 2014. Verzoek van het lid Ziengs om MVO standaard bij Ondernemen en Regeldruk te betrekken. - 2014Z01338

Besluit: Voortaan zal er, indien er een algemeen overleg Ondernemen en Regeldruk gepland wordt, per keer bezien worden of het onderwerp MVO aan de naam van het algemeen overleg wordt toegevoegd.

Verzoek van het lid Lucas voor een ontmoeting met de SG van de OESO, dhr. Gurria, op 24 april a.s.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.W. Lucas (VVD) - 23 januari 2014. Verzoek van het lid Lucas voor een ontmoeting Met OESO SG Gurria op 24 april. - 2014Z01069

Besluit: Er zal schriftelijk worden geïnventariseerd of er voldoende belangstelling is om op 24 april 2014 de Secretaris-Generaal van de OESO, dhr. Gurria, te ontvangen voor een gesprek.

Verzoek van het lid Van Tongeren om een reactie van de minister van Economische Zaken op een publicatie "Schaliegas alleen na integrale afweging omgevingsaspecten" van het IPO4

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 27 januari 2014. Verzoek van het lid Van Tongeren om een reactie van de minister van Economische Zaken op een publicatie "Schaliegas alleen na integrale afweging omgevingsaspecten" van het IPO - 2014Z01310

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om de minister van EZ te vragen om een kabinetsreactie op de publicatie van het IPO "Schaliegas alleen na integrale afweging omgevingsaspecten".

Verzoek van het lid Van Tongeren om een delegatie van getuigen van de ramp in Fukushima ontvangen via een bijzondere procedure.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 28 januari 2014. Verzoek van het lid Van Tongeren om een delegatie van getuigen van de ramp in Fukushima ontvangen via een bijzondere procedure. - 2014Z01342

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd om een delegatie van getuigen van de ramp in Fukushima te ontvangen via een bijzondere procedure.

Reactie op de "propositie Living Lab Eemsdelta"

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 januari 2014. Reactie op de propositie "Living Lab Eemsdelta" - 32637-115

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Aldel op 22 januari 2014.Rondvraag Economie en Innovatie

Overzicht van de maatregelen die het Ministerie van Economische Zaken heeft genomen voor Aldel

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 januari 2014. Overzicht van de maatregelen die het Ministerie van Economische Zaken heeft genomen voor Aldel - 32637-106

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Aldel op 22 januari 2014.

Verslag van een schriftelijk overleg over de ontwerpregeling tot wijziging van de Postregeling 2009 ter herziening van de tariefregulering en verbetering van het inzicht in de kosten van de universele postdienstverlening (Kamerstuk 30 536, nr. 128)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 januari 2014. Beantwoording vragen commissie over de ontwerpregeling tot wijziging van de Postregeling 2009 ter herziening van de tariefregulering en verbetering van het inzicht in de kosten van de universele postdienstverlening - 30536-129

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Ontwerpregeling tot wijziging van de Postregeling 2009 ter herziening van de tariefregulering en verbetering van het inzicht in de kosten van de universele postdienstverlening op 15 januari 2014.

Uitvoering van de motie van het lid Öztürk over een verdere uitrol van een digitaal kenniscentrum voor de ambachten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 januari 2014. Uitvoering van de motie van het lid Öztürk over een verdere uitrol van een

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Overig Economie en InnovatieGeen agendapuntenReeds geagendeerde agendapunten Economie en Innovatie

Uitkomsten van het gesprek van het Ministerie van Economische Zaken met de horecabiersector

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 januari 2014. Uitkomsten van het gesprek van het Ministerie van Economische Zaken met de horecabiersector - 24036-406

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te plannen algemeen overleg Marktwerking en Mededinging.

Aanbieding evaluatierapport Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 januari 2014. Aanbieding evaluatierapport Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap - 31311-103

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen, regeldruk en MVO op 20 maart 2014 van 13.00 tot 16.00 uur.

Toezeggingen tijdens het Algemeen Overleg Ondernemen, Regeldruk en MVO en de begrotingsbehandeling van EZ

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 januari 2014. Toezeggingen tijdens het Algemeen Overleg Ondernemen, Regeldruk en MVO en de begrotingsbehandeling van EZ - 32637-103

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen, Regeldruk en MVO op 20 maart 2014 van 13.00 tot 16.00 uur.

Evaluatie van de aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) 2013

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10 januari 2014. Evaluatie van de aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) 2013 - 32637-102

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen, Regeldruk en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op 20 maart 2014 van 13.00 tot 16.00 uur.
Besluit: Het algemeen overleg Ondernemen, Regeldruk en MVO op 20 maart 2014 zal worden verlengd met een uur en zal nu drie uur duren.
Noot: Het algemeen overleg wordt verdeeld in twee blokken. Tijdens het eerste blok van 13.00 tot 14.00 uur zal deze brief besproken worden in aanwezigheid van zowel de minister van EZ als de minister van V&J. Zie tevens agendapunt 20.

EU-voorstel: Mededeling en aanbeveling schaliegas COM (2014) (Engelstalige versie)

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, C.H. Beun - 23 januari 2014. Behandelvoorstel EU-voorstel schaliegas - 2014Z011452

Besluit: Ter informatie.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 23 januari 2014. EU-voorstel: Mededeling en aanbeveling schaliegas COM (2014) (Engelstalige versie) - 2014Z01138

Besluit: Het BNC-fiche met het regeringsstandpunt over dit voorstel afwachten en naar aanleiding daarvan te besluiten over de verdere behandeling van het voorstel.

Brief betreffende schrijnende gevallen in Groningen naar aanleiding van de problematiek rond gaswinning en aardbevingen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 januari 2014. Schrijnende gevallen in Groningen naar aanleiding van de problematiek rond gaswinning en aardbevingen - 33529-29

Besluit: Desgewenst betrekken bij het nog te plannen debat over het bericht dat het aantal aardbevingen door gaswinning een record heeft bereikt

Voortgangsrapportage hernieuwbare energie 2011 - 2012

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 januari 2014. Voortgangsrapportage energie uit hernieuwbare bronnen in Nederland 2011-2012 (Richtlijn 2009/28/EG) - 32357-36

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 18 februari 2014 van 18.00 tot 21.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 32357-36

Reactie op de brief van de heer Le P. betreffende de doorrekening van het Energieakkoord

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 januari 2014. Reactie op de brief van de heer Le P. betreffende de doorrekening van het Energieakkoord - 2014Z00424

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 18 februari 2014 van 18.00 tot 21.00 uur.

Opdrachtverlening ten behoeve van planMER schaliegas

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 januari 2014. Opdrachtverlening ten behoeve van planMER schaliegas - 28982-136

Besluit: Desgewenst betrekken bij het nog te plannen debat over Schaliegas.

Mededeling EUFORES m.b.t. uitstel van interparlementaire vergadering over hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie (IPM14) tot herfst 2014

Zaak: Brief derden - EUFORES - European Forum for Renewable Energy Sources te Brussels - 13 januari 2014. Mededeling EUFORES m.b.t. uitstel van interparlementaire vergadering over hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie (IPM14) tot herfst 2014 - 2014Z00382

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.Energie