Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 15 januari 2014

Gepubliceerd: 17 januari 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2013A0581911
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c80bb9d1-1d4c-468c-975c-14ecf19e710e&title=Besluitenlijst%20VWS%2015%20januari%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33711, 32854, 33654, 32620, 32402, 31016, 29323, 31839, 25424, 31016, 32012, 25847, 28828, 33726, 32805, 31765, 29248, 32793, 32620, 32647, 30597, 32620, 31839, 30597, 29689, 33758, 30597, 29538, 31839, 29323, 29248, 31839, 31839, 30486, 32620, 30111, 33726, 33726, 25424, 29509, 29689, 30371, 31996, 33109, 29247, 31839

Inhoud


Verzoek Ango tot aanbieding petitie voorafgaand aan debat over Wtcg (33726) d.d. 20 januari 2014.

Zaak: Brief derden - Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango) te Amersfoort - 9 januari 2014. Verzoek Ango tot aanbieding petitie voorafgaand aan debat over Wtcg (33726) d.d. 20 januari 2014 - 2014Z00338

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Rappel brief aan staatssecretaris VWS inzake structurele problemen rondom het openen van een bankrekening voor een pleegkind

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 17 januari 2014. Rappel brief aan staatssecretaris VWS inzake problemen rondom het openen van bankrekening voor een pleegkind - 2014Z00671

Besluit: De staatssecretaris zal worden gerappeleerd naar aanleiding van zijn brief d.d. 29 november jl. 31839-33

Aanpassing naamgeving ao Fokuswonen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 16 januari 2014. Aanpassing naamgeving ao Fokuswonen - 2014Z00612

Besluit: De naamgeving van het algemeen overleg Fokuswonen (30 januari a.s.) wordt veranderd in Assistentiebudgetten c.a., mede in relatie tot Fokuswonen

Rappelleren inzake toezending reactie op ZonMw-rapport/haalbaarheidsonderzoek rol psychiatrie bij de behandeling van plegers van seksueel misbruik bij minderjarigen (33750-VI, nr. 87)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 16 januari 2014. Rappelleren inzake toezending reactie op verzoek om spoedige toezending reactie op ZonMw-rapport/haalbaarheidsonderzoek rol psychiatrie bij de behandeling van plegers van seksueel misbruik bij minderjarigen (33750-VI, nr. 87) - 2014Z00608

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om spoedige toezending reactie op ZonMw-rapport/haalbaarheidsonderzoek rol psychiatrie bij de behandeling van plegers van seksueel misbruik bij minderjarigen (33750-VI, nr. 87)

Voortgang/afrondig algemeen overleg Euthanasie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, Drs. A.J.M. Teunissen - 16 januari 2014. Voortgang/afrondig algemeen overleg Euthanasie - 2014Z00603

Besluit: Er zal een tweede termijn plaatsvinden van het algemeen overleg Euthanasie (1,5 uur)
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een reactie op het bericht over het toepassen van euthanasie bij psychiatrische patiënten door de levenseindekliniek(NRC handelsblad, 11 januari 2014), alsmede verzoeken om tijdige beantwoording van de individuele schriftelijke vragen ter zake.10

Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 december 2013. Nota naar aanleiding van het verslag - 33711-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.OverigGeen agendapuntenRondvraag
Gerelateerde kamerstukken: 33711-5

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 augustus 2013. Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) - 33711

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling/hamerstuk.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake analyse gevoelige ziekenhuizen 2013 (Kamerstuk 32 854, nr. 20)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 januari 2014. Antwoorden op vragen van de commissie inzake analyse gevoelige ziekenhuizen 2013 - 32854-21

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuiszorg
Gerelateerde kamerstukken: 32854-21

Veegbrief Kerstreces VWS

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 december 2013. Veegbrief Kerstreces VWS - 33750-XVI-82

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Lijst van vragen en antwoorden inzake analyse meldingen over verspilling in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 december 2013. Beantwoording vragen commissie inzake analyse meldingen over verspilling in de zorg - 33654-5

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Verspilling in de zorg

Samenwerking, regiomaatschappen en fusiedruk

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 december 2013. Samenwerking, regiomaatschappen en fusiedruk - 32620-106

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Governance9

Nadere informatie over het op te richten zorgloket

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 december 2013. Nadere informatie over het op te richten zorgloket - 32402-66

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg IGZ
Besluit: Bewindspersoon verzoeken de Kamer over een half jaar een tussenrapportage te sturen
Gerelateerde kamerstukken: 32402-66

Stand van zaken over de onder verscherpt toezicht stelling van het Medisch Spectrum Twente (MST) door de inspectie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 december 2013. Stand van zaken over de onder verscherpt toezicht stelling van het Medisch Spectrum Twente (MST) door de inspectie - 31016-63

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ziekenhuiszorg

Aanbieding rapport van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) over de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) en de Zorgverzekeringswet

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 december 2013. Aanbieding rapport van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) over de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) en de Zorgverzekeringswet - 29323-89

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Zwangerschap en geboorte

Nadere waarborgen vastgesteld voor continuïteit Bureaus Jeugdzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 december 2013. Nadere waarborgen vastgesteld voor continuïteit Bureaus Jeugdzorg - 31839-337

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Stelselherziening/transitie jeugdzorg

Aanbieding rapport Landelijke monitor intramurale GGZ: eerste meting – 2012

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 december 2013. Aanbieding rapport Landelijke monitor intramurale GGZ: eerste meting – 2012 - 25424-238

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg GGZ

Beantwoording vragen commissie over de stand van zaken met betrekking tot de zorg in de regio Spijkenisse (Kamerstuk 31 016, nr. 57)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 december 2013. Antwoorden op vragen van de commissie over de stand van zaken met betrekking tot de zorg in de regio Spijkenisse - 31016-64

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ziekenhuiszorg8

Bestuurlijke aansprakelijkheid en ondertoezichtstelling in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 december 2013. Bestuurlijke aansprakelijkheid en ondertoezichtstelling in de zorg - 32012-17

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Governance

Reactie over de mogelijkheid van het afschaffen van de kilometerbegrenzing in het Valysvervoer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 december 2013 - 25847-123

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Valys

Tweede Voortgangsrapportage fraudebestrijding in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 december 2013 - 28828-54

Besluit: Betrekken bij plenair debat Fraude in de zorg

Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 december 2013. Nota naar aanleiding van het nader verslag - 33726-12

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33726-12

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 september 2013. Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten - 33726

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling volgende week

Beleidsbrief gunstbetoon in de medische hulpmiddelensector

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 december 2013. Beleidsbrief gunstbetoon in de medische hulpmiddelensector - 32805-27

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Hulpmiddelenbeleid

Aanbieding Thematische wetsevaluatie: Bestuursrechtelijk toezicht op de kwaliteit van de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 december 2013. Aanbieding Thematische wetsevaluatie: Bestuursrechtelijk toezicht op de kwaliteit van de zorg - 31765-83

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om toezending reactie op visitatierapport
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.7

Tussenrapportage verbetering informatievoorziening zorguitgaven

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 december 2013. Tussenrapportage verbetering informatievoorziening zorguitgaven - 29248-265

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Informatievoorziening zorguitgaven na meireces (3 uur)

Themarapporten van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 2014 van het RIVM

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 december 2013. Themarapporten van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 2014 van het RIVM - 32793-112

Besluit: Aangekondigde reactie afwachten.

Veegbrief Kerstreces VWS

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 december 2013. Veegbrief Kerstreces VWS - 33750-XVI-81

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Invoering integrale bekostiging medisch-specialistische zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 december 2013. Invoering integrale bekostiging medisch-specialistische zorg - 32620-105

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 30 januari 2014.

Stand van zaken inzake de ambtelijke werkgroep ‘Schriftelijke wilsverklaring bij euthanasie’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 december 2013. Stand van zaken inzake de ambtelijke werkgroep ‘Schriftelijke wilsverklaring bij euthanasie’ - 32647-19

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Euthanasie op 19 december 2013.

Stand van zaken casuïstiek 10-uurgrens (Reactie op het verzoek van het lid Keijzer tijdens de regeling van Werkzaamheden van 18 december 2013)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 december 2013. Stand van zaken casuïstiek 10-uurgrens (Reactie op het verzoek van het lid Keijzer tijdens de regeling van Werkzaamheden van 18 december 2013) - 30597-392

Besluit: Betrokken bij VAO PGB d.d. 18 december jl.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 6 februari 2014.

Infectiepreventie in de gezondheidszorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 december 2013. Infectiepreventie in de gezondheidszorg - 32620-104

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Patiëntveiligheid

Waarborg tegen ongeschikte pleegouders

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 december 2013. Waarborg tegen ongeschikte pleegouders - 31839-336

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Stelselherziening/transitie jeugdzorg

Afschrift van het antwoord aan Daniël de Rijke m.b.t. uitsluiten van ex-kankerpatiënten voor de aanvullende zorgverzekering

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 december 2013. Afschrift van het antwoord aan Daniël de Rijke m.b.t. uitsluiten van ex-kankerpatiënten voor de aanvullende zorgverzekering - 2013Z24917

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitvoeringstoets bekostiging wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 december 2013. Uitvoeringstoets bekostiging wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) - 30597-391

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015) - 3384

Werking risicovereveningssysteem in 2009

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 december 2013. Werking risicovereveningssysteem in 2009 - 29689-492

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet

Toezegging over de schriftelijke informatievoorziening voor patiënten ten aanzien van implantaten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 december 2013. Toezegging over de schriftelijke informatievoorziening voor patiënten ten aanzien van implantaten - 33758-17

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Patiëntveiligheid5

Nadere informatie over de brief ‘nadere uitwerking Hervorming Langdurige Zorg’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 december 2013. Nadere informatie over de brief ‘nadere uitwerking Hervorming Langdurige Zorg’ - 30597-390

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg inzake de Hervorming van de langdurige zorg op 18 december 201

Zorg en maatschappelijke ondersteuning dichtbij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 december 2013. Zorg en maatschappelijke ondersteuning dichtbij - 29538-151

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg inzake de Hervorming van de langdurige zorg op 18 december 201

Kabinetsreactie op uitspraken Raad voor de Rechtspraak inzake de Jeugdwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 december 2013. Kabinetsreactie op uitspraken Raad voor de Rechtspraak inzake de Jeugdwet - 31839-335

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Stelselherziening/transitie jeugdzorg

Voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 december 2013. Voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties - 33750-XVI-80

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Standpunt Niet Invasieve Prenatale Diagnostiek (NIPT)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 december 2013. Standpunt Niet Invasieve Prenatale Diagnostiek (NIPT) - 29323-88

Besluit: Agenderen voor t.zt. te houden algemeen overleg Zwangerschap en geboorte

Marktscan medisch specialistische zorg 2013

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 december 2013. Marktscan medisch specialistische zorg 2013 - 29248-264

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ziekenhuiszorg4

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 33 805 XVI)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 december 2013. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 33805-XVI-3

Besluit: Betrokken bij behandeling Najaarsnota

Staat van de Gezondheidszorg 2013

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 december 2013. Staat van de Gezondheidszorg 2013 - 33750-XVI-79

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Patiëntveiligheid

Fusie en privatisering rijksinstellingen gesloten jeugdzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 december 2013. Fusie en privatisering rijksinstellingen gesloten jeugdzorg - 31839-333

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Stelselherziening/transitie jeugdzorg

Privacy Impact Assessment (PIA)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 17 december 2013. Verzoek om schriftelijk overleg over Privacy Impact Assessment (PIA) - 2013Z24983

Besluit: zie bovenstaand voorstel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 december 2013. Privacy Impact Assessment (PIA) - 31839-334

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 30 januari 2014.

Verslag van de bijeenkomst over vruchtbaarheidstechnieken op 3 oktober 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 december 2013. Verslag van de bijeenkomst over vruchtbaarheidstechnieken op 3 oktober 2013 - 30486-7

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Medische ethiek

Reactie op het bericht dat het Radboud-ziekenhuis geen nieuwe Achmea patiënten meer behandelt omdat Achmea te weinig zorg inkoopt

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 december 2013. Reactie op het bericht dat het Radboud-ziekenhuis geen nieuwe Achmea patiënten meer behandelt omdat Achmea te weinig zorg inkoopt - 32620-98

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: De minister zal worden verzocht te duiden hoe de casus is verlopen3

Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen-2012

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 december 2013. Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen-2012 - 30111-66

Besluit: De leden Van der Staaij, Bruins Slot en Bouwmeester zullen voor de volgende procedurevergadering een voorstel indienen tot het houden van een rondetafelgesprek Toezichthouders in de zorg

Aanbieding tweede nota van wijziging en informatie over hoogte bedrag inzake tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 9 december 2013. Tweede nota van wijziging - 33726-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel 33726
Gerelateerde kamerstukken: 33726-10

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 december 2013. Aanbieding tweede nota van wijziging en informatie over hoogte bedrag inzake tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten - 33726-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel 33726
Gerelateerde kamerstukken: 33726-9

Beantwoording vragen commissie over de Voortgangsrapportage voor Geweld In Afhankelijkheidsrelaties (GIA)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 december 2013. Beantwoording vragen commissie over de Voortgangsrapportage voor Geweld In Afhankelijkheidsrelaties (GIA) - 33750-XVI-77

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Macrobedrag 2014 ten behoeve van het macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 december 2013. Macrobedrag 2014 ten behoeve van het macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg - 25424-237

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 30 januari 201

Investeren in palliatieve zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 december 2013. Investeren in palliatieve zorg - 29509-46

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 30 januari 2014.

Samenvattend rapport uitvoering ZvW 2012 van de NZa

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 december 2013. Aanbieding van het samenvattend rapport "Rechtmatigheid uitvoering Zorgverzekeringswet 2012" van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) - 29689-485

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

IGZ-jaarrapportage 2012 over de Wet Afbreking Zwangerschap

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 december 2013. IGZ-jaarrapportage 2012 over de Wet Afbreking Zwangerschap - 30371-28

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Afbreking zwangerschap

Reactie op de motie van het lid Leijten over onderzoek door de inspectie bij een overlijden waarvan de doodsoorzaak ter discussie staat

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 december 2013. Reactie op de motie van het lid Leijten over onderzoek door de inspectie bij een overlijden waarvan de doodsoorzaak ter discussie staat - 31996-72

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg IGZ
Gerelateerde kamerstukken: 31996-72

Uitstel beantwoording vragen van een schriftelijk overleg inzake het intrekken van het voorstel Beginselenwet AWBZ-zorg (Kamerstuk 33 109, nrs. 12 en 13)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 december 2013. Uitstel beantwoording vragen van een schriftelijk overleg inzake het intrekken van het voorstel Beginselenwet AWBZ-zorg - 33109-14

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33109-14

Verslagen van schriftelijk overleggen over de voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 december 2013. Beantwoording vragen commissie over het plan van aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) in opleidingen - 33750-XVI-78

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties (3 uur, staatssecretarissen VWS en VenJ)
Besluit: Er zal een apart algemeen overleg Ouderenmishandeling plaatsvinden

Realisatie doelmatig voorschrijven huisartsen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 december 2013. Realisatie doelmatig voorschrijven huisartsen - 29247-186

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Eerstelijnszorg d.d. 12 december jl.

Meer financiële duidelijkheid voor gemeenten inzake overheveling budget jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 5 december 2013. Meer financiële duidelijkheid voor gemeenten inzake overheveling budget jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering - 31839-330

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Stelselherziening/transitie jeugdzorg (3 uur)