Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 2 juli 2014

Gepubliceerd: 3 juli 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2013A057848
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d05cd5df-a06a-42cc-9996-1f0c26c8d6ca&title=Besluitenlijst%20VWS%202%20juli%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 28828, 31839, 28828, 33509, 33509, 25268, 31839, 33726, 21501, 22112

Inhoud


Verzoek om rappel op verzoek om uitleg over vermindering van de verzachtingen zoals bereikt in het meest recente zorgakkoord (2014Z10979)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 2 juli 2014. Verzoek om rappel op verzoek om uitleg over vermindering van de verzachtingen zoals bereikt in het meest recente zorgakkoord (2014Z10979) - 2014Z12641

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om vaststellen inbrengdatum voor het verslag voor de Invoeringswet Jeugd

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 2 juli 2014. Verzoek om vaststellen inbrengdatum voor het verslag voor de Invoeringswet Jeugd - 2014Z12629

Besluit: Inbrengdatum voor verslag wetsvoorstel vastgesteld op 11 september 201

Verzoek om algemeen overleg inzake VWS ambtenaren die op kosten van bedrijfsleven buitenlandse reizen maken

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 1 juli 2014. Verzoek om algemeen overleg inzake VWS ambtenaren die op kosten van bedrijfsleven buitenlandse reizen maken - 2014Z12484

Besluit: Bewindspersoon verzoeken een actualisatie te geven van brief d.d. 17 juni 2013 (33400-XVI-152) alsmede daarbij een reactie te geven op de berichtgeving van RTL-Nieuws inzake "Ziekenhuis betaalt fop-adviseur vier ton".7

Verzoek om rappel inzake Indische kwestie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 27 juni 2014 -Verzoek om rappel inzake Indische kwestie - 2014Z12196

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Uitkomst van het gesprek tussen commissievoorzitter van de cie. V&J en de cie. VWS over de taakverdeling inzake het dossier Kindermishandeling/ Geweld in afhankelijkheidsrelaties tussen de commissies VWS en VenJ

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H. Neppérus (VVD) - 18 juni 2014. Uitkomst van het gesprek tussen commissievoorzitter van de cie. V&J en de cie. VWS over de taakverdeling inzake het dossier Kindermishandeling/ Geweld in afhankelijkheidsrelaties tussen de commissies VWS en VenJ - 2014Z11359

Besluit: Namens de commissies VWS en VenJ zal een brief naar de betrokken bewindspersonen worden verzonden, waarin wordt gevraagd in toekomstige correspondentie met de Kamer duidelijk aan te geven welk(e) bewindspersoon/departement leidend is op het dossier en zulks tussentijds te duiden voor het hierboven genoemde Rapport “Op goede grond” van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen en de reeds ontvangen Voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (Kamerstuk 33750-XVI-80).
Noot: Betreft een aangehouden punt tijdens de procedurevergadering van 25 juni 201

Toegang van de Kamer tot opdrachtonderzoek

Zaak: Brief commissie - griffier, P.T.M. van Doorn - 25 juni 2014. Toegang van de Kamer tot opdrachtonderzoek - 2014Z11926

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Rondvraag

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 juli 2014 - Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving - 33980

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 11 september 2014. Overig

Beantwoording aanvullende vragen commissie over het jaarrekeningentraject en de afstemming tussen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Openbaar Ministerie (OM) in de casus van het St. Antonius ziekenhuis

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 juni 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over het jaarrekeningentraject en de afstemming tussen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Openbaar Ministerie (OM) in de casus van het St. Antonius ziekenhuis - 28828-63

Besluit: Betrekken bij plenair debat over de afstemming van de NZa en het OM bij een groot fraudeonderzoek (Dijkstra)

Aanpassen aanspraak geriatrische revalidatiezorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 juni 2014. Aanpassen aanspraak geriatrische revalidatiezorg - 2014Z12381

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Pakketmaatregelen op 2 juli 201

Beantwoording vragen commissie over de voorgenomen aanwijzing ex art. 8 Wmg betreft bekostiging behandeling zintuiglijk gehandicaptenzorg en de toepasbaarheid van het macrobeheersinstrument (30 597, nr. 439)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 juni 2014. Beantwoording vragen commissie over de voorgenomen aanwijzing ex art. 8 Wmg betreft bekostiging behandeling zintuiglijk gehandicaptenzorg en de toepasbaarheid van het macrobeheersinstrument (30 597, nr. 439) - 2014Z12383

Besluit: Desgewenst betrekken bij VAO Pakketmaatregelen

Kortdurend eerstelijns verblijf

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 juni 2014. Kortdurend eerstelijns verblijf - 2014Z12385

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Eerstelijnszorg op 3 juli 2014.
Besluit: Betrekken bij aanhangig wetsvoorstel Wet langdurige zorg (33891)

Beantwoording vragen commissie over Bekostiging wijkverpleging (30 597, nr. 440)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 juni 2014. Beantwoording vragen commissie over Bekostiging wijkverpleging (30 597, nr. 440) - 2014Z12386

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Eerstelijnszorg op 3 juli 2014.
Noot: Het AO zal met een half uur worden verlengd

Toezegging notaoverleg patiëntveiligheid over de kwaliteit van bij- en nascholing

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 juni 2014. Toezegging notaoverleg patiëntveiligheid over de kwaliteit van bij- en nascholing - 2014Z12389

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Patiëntveiligheid5

Reactie op de voortgang van het calamiteitenonderzoek in de zaak Tuitjenhorn door de IGZ

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 30 juni 2014. Rapport Tuitjenhorn IGZ - 2014Z12265

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27 juni 2014. Reactie op de voortgang van het calamiteitenonderzoek in de zaak Tuitjenhorn door de IGZ - 2014Z12227

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Tuitjenhorn

Kabinetsreactie op het IBO-rapport 'Grensoverschrijdende zorg'

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 juni 2014. Kabinetsreactie op het IBO-rapport 'Grensoverschrijdende zorg' - 2014Z12233

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet d.d. 4 september 201

Aanbieding van het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Jeugdwet (Besluit Jeugdwet)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 juni 2014. Aanbieding van het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Jeugdwet (Besluit Jeugdwet) - 31839-393

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op 10 juli 2014 te 14.00 uur
Noot: De beantwoording dient uiterlijk 20 augustus a.s. te hebben plaatsgevonden i.v.m. een eventueel nadere vragenronde

Informatie over de vraag of gefaseerde invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) mogelijk is, over de positie van het CIZ en over de contractering 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 juni 2014. Informatie over de vraag of gefaseerde invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) mogelijk is, over de positie van het CIZ en over de contractering 2015 - 2014Z12256

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op 2 juli 2014 te 17.00 uur

Uitstelbericht over de regierol van de zorgverzekeraars n.a.v. het onderzoeksdossier ‘Het zorgkostendebacle’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 juni 2014. Uitstelbericht over de regierol van de zorgverzekeraars n.a.v. het onderzoeksdossier ‘Het zorgkostendebacle’ - 2014Z12358

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.4

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerp van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (Kamerstuk 33 841 D/nr. 165 Herdruk)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 2 juli 2014. Eigen bijdrage voor rolstoelen - 2014Z12608

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 juni 2014. Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerp van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (Kamerstuk 33 841 D/nr. 165 Herdruk) - 2014Z12100

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek van het lid Pia Dijkstra over het jaarrekeningentraject en afstemming NZa en OM

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 juni 2014. Reactie op verzoek van het lid Pia Dijkstra over het jaarrekeningentraject en afstemming NZa en OM - 28828-62

Besluit: Betrekken bij plenair debat (Dijkstra)
Besluit: Reeds betrokken bij feitelijke vragenronde d.d. 26 juni 2014.

Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de motie van de leden Leijten en Bruins Slot over problemen verwijzing geriatrische revalidatiezorg (Kamerstuk 29 689, nr. 501)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 juni 2014. Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de motie van de leden Leijten en Bruins Slot over problemen verwijzing geriatrische revalidatiezorg (Kamerstuk 29 689, nr. 501) - 2014Z11963

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg inzake Pakketmaatregelen op 2 juli 201

Risicovereveningsmodel 2015

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 juni 2014. Risicovereveningsmodel 2015 - 2014Z11967

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 9 juli 2014.
Noot: De beantwoording dient tijdig voor het algemeen overleg Zvw op 4 september a.s. plaats te vinden

Reactie op amendementen 33 509, nrs. 30 en 31 bij het wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33 509)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 juni 2014. Reactie op amendementen nrs. 30 en 31 bij het wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens - 33509-33

Besluit: Betrokken bij stemmingen3

Transitie Wmo: focuspunten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 juni 2014. Transitie Wmo: focuspunten - 2014Z11768

Besluit: Agenderen voor een in september te houden algemeen overleg Transitie Wmo
Besluit: Bewindspersoon verzoeken de Kamer na ommekomst van het zomerreces een stand van zakenbrief te zenden

Kernboodschappen van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 ‘Een gezonder Nederland’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 juni 2014. Kernboodschappen van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 ‘Een gezonder Nederland’ - 2014Z11778

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Preventiebeleid

Toezeggingen tijdens de behandeling van het wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (kamerstuk 33 509)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 juni 2014. Toezeggingen tijdens de behandeling van het wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens - 33509-32

Besluit: Betrokken bij stemmingen

Benoeming interim-voorzitter Nederlandse Zorgautoriteit

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 juni 2014. Benoeming interim-voorzitter Nederlandse Zorgautoriteit - 25268-85

Besluit: Bewindspersoon verzoeken aan te geven wat de zittingsduur is van de inmiddels benoemde interim-voorzitter NZa, en welke opdracht is geformuleerd

Samenhang transitie jeugdzorg en invoering passend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 juni 2014. Samenhang transitie jeugdzorg en invoering passend onderwijs - 31839-392

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Stelselherziening/transitie jeugdzorg d.d. 25 juni jl.

Voortgang communicatie aan burgers over de Wtcg en de CER

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 juni 2014. Voortgang communicatie aan burgers over de Wtcg en de CER - 33726-26

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.2

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (33940 XVI)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 juni 2014. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 33940-XVI-3

Besluit: Betrekken bij plenair debat over de Voorjaarsnota

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 30 juni 2014. Nota naar aanleiding van het nader verslag over Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) (33 891) - 2014Z12391

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 maart 2014. Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) - 33891

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, bij voorkeur in de eerste week na het zomerreces
Besluit: Technische briefing organiseren.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om uiterlijk 19 augustus 2014 de aangekondigde tweede nota van wijziging aan de Kamer te sturen, zulks met het oog op de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de eerste week na het zomerreces
Noot: Inmiddels is ambtelijk meegedeeld dat de nota de Kamer omstreeks 19 augustus 2014 zal bereiken

Beantwoording vragen commissie over de EU-Gezondheidsraad d.d. 20 juni 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 juni 2014. Beantwoording vragen commissie over de EU-Gezondheidsraad d.d. 20 juni 2014 - 21501-31-342

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Informele EU-Gezondheidsraad op 18 september 2014. Stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Fiche: Verordening gastoestellen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans - 20 juni 2014. Fiche: Verordening gastoestellen - 22112-1869

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Besluitvorming inzake voordracht onderwerp t.b.v. een interparlementaire conferentie i.h.k.v. het Nederlands EU-voorzitterschap 2016 (behandeling agendapunt in beslotenheid)

Zaak: Overig - griffier, Drs. A.J.M. Teunissen - 27 juni 2014. Conceptverslag gezamenlijke vergadering commissie VWS 24 juni 2014 - 2014Z12202

Besluit: De commissie meldt Antibioticaresistentie aan als mogelijk onderwerp voor de te organiseren interparlementaire conferenties in het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2016.