Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 14 mei 2014

Gepubliceerd: 15 mei 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2013A0578011
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=4514486b-8345-4f55-b2ca-b2bf3fcd4b80&title=Besluitenlijst%20VWS%2014%20mei%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30597, 31428, 31839, 33362, 29248, 28828, 31839, 25657, 33841, 33895, 29689, 30597, 20454, 31839, 30597, 27529, 32647, 33841, 25424, 29477, 31016, 28286, 29214, 28828, 29389, 33841, 30597, 31839, 25268, 30597, 29248, 30597, 33841, 30234, 32793, 33856, 30597, 29282, 30597, 28828, 32647, 21501

Inhoud


Verzoek om brief en algemeen overleg over zorg aan ernstig psychiatrisch en verstandelijke gehandicapte kinderen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 13 mei 2014. Verzoek om brief en algemeen overleg over zorg aan ernstig psychiatrisch en verstandelijke gehandicapte kinderen - 2014Z08546

Besluit: Verzoek om een brief ter zake gehonoreerd.

Verzoek om reactie op de uitzending van Zembla (8 mei 2014) over het gegeven dat er niet altijd respectvol en zorgvuldig wordt omgegaan met nabestaanden wanneer het gaat om het plegen van obductie op een dierbare

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 9 mei 2014. Verzoek om reactie op de uitzending van Zembla (8 mei 2014) over het gegeven dat er niet altijd respectvol en zorgvuldig wordt omgegaan met nabestaanden wanneer het gaat om het plegen van obductie op een dierbare - 2014Z08302

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om een reactie op de voortgang van het calamiteitenonderzoek in de zaak Tuitjenhorn door de IGZ

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 13 mei 2014. Verzoek om een reactie op de voortgang van het calamiteitenonderzoek in de zaak Tuitjenhorn door de IGZ - 2014Z08492

Besluit: Verzoek gehonoreerd10

Verzoek om reactie van de staatssecretaris VWS inzake bericht dat het budget jeugdzorg in de regio Zuidoost Utrecht te kort is

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 30 april 2014. Verzoek om reactie van de staatssecretaris VWS inzake bericht dat het budget jeugdzorg in de regio Zuidoost Utrecht te kort is - 2014Z08033

Besluit: Verzoek gehonoreerd. De commissie ziet de reactie van de staatssecretaris inclusief beantwoording van de schriftelijke vragen van de leden Voordewind en Kooiman over onderhavige kwestie ruim voor het algemeen overleg over de Stelselherziening/transitie jeugdzorg (25 juni 2014) tegemoet.

Aanbieding van het rapport Macrobudgetten Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Toets op de berekening.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 13 mei 2014. Aanbieding van het rapport Macrobudgetten Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Toets op de berekening. - 2014Z08583

Besluit: Bewindspersonen verzoeken om in mei 2014 een reactie te ontvangen op Bijlage 3 van het ARK-rapport inzake de onzekerheden in berekeningen van de deelbudgetten van de Jeugdwet en Wmo 2015, voorzover deze nog niet zijn gegeven

Rapport Hervorming AWBZ; Een simulatie van de gevolgen

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 22 april 2014 - Aanbieding rapport Hervorming AWBZ; Een simulatie van de gevolgen - 30597-433

Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel Wlz (33891)
Noot: Op 13 mei 2014 heeft een technische briefing over dit rapport plaatsgevonden.

Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2013

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 26 maart 2014. Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2013 - 31428-7

Besluit: Zie punt 38

Aanbieding jaarbericht 2013 van de Inspectie Jeugdzorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 14 mei 2014. Verzoek om reactie op de brief van de staatssecretaris van VWS dd.d. 13 mei 2014 inzake Aanbieding jaarbericht 2013 van de Inspectie Jeugdzorg - 2014Z08701

Besluit: Verzoek gehonoreerd9

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 mei 2014. Aanbieding Jaarbericht 2013 van de Inspectie Jeugdzorg - 31839-376

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een reactie te ontvangen voor het verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg op 11 juni 2014.
Besluit: Agenderen voor verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg op 11 juni 2014.

Evaluatie en wijzigingen regeling aanvullende seksuele gezondheidszorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 mei 2014. Evaluatie en wijzigingen regeling aanvullende seksuele gezondheidszorg - 2014Z08479

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 28 mei 201

Voorgenomen aanwijzing ex art. 8 Wmg betreft bekostiging behandeling zintuiglijk gehandicaptenzorg en de toepasbaarheid van het macrobeheersinstrument

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 mei 2014. Voorgenomen aanwijzing ex art. 8 Wmg betreft bekostiging behandeling zintuiglijk gehandicaptenzorg en de toepasbaarheid van het macrobeheersinstrument - 2014Z08591

Besluit: Via een e-mailprocedure zal worden geïnventariseerd of deze voorhang voor kennisgeving kan worden aangenomen

33362 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 mei 2014. Tweede nota van wijziging - 33362-12

Besluit: De inbrengdatum voor het TWEEDE NADER verslag is vastgesteld op dinsdag 3 juni 2014 te 14.00 uur

Verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport m.b.t. het Algemeen Overleg Informatievoorziening zorguitgaven

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 mei 2014. Verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport m.b.t. het Algemeen Overleg Informatievoorziening zorguitgaven - 29248-268

Besluit: Verzoek gehonoreerd. Het overleg zal voor het zomerreces opnieuw worden ingepland.8

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de rapportage “Onderzoek omvang upcoding gemandateerde indicatiestelling en aanbevelingen september 2013” van het CIZ (Kamerstuk 28 828, nr. 51)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 6 mei 2014. Antwoorden op vragen van de commissie inzake de rapportage “Onderzoek omvang upcoding gemandateerde indicatiestelling en aanbevelingen september 2013” van het CIZ - 28828-61

Besluit: Betrekken bij toegewezen debat Zorgfraude

Rapport effectiviteit van behandelmethoden voor slachtoffers van loverboys

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 6 mei 2014. Rapport effectiviteit van behandelmethoden voor slachtoffers van loverboys - 31839-375

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Slachtoffers loverboys (plannen)

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de stand van zaken bij de achterstanden met de uitbetaling van persoonsgebonden budgetten door Agis/Achmea aan haar budgethouders

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 april 2014. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de stand van zaken bij de achterstanden met de uitbetaling van persoonsgebonden budgetten door Agis/Achmea aan haar budgethouders - 25657-106

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding van het ontwerp van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 mei 2014. Aanbieding van het ontwerp van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 - 33841-165

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op woensdag 28 mei 2014 te 14.00 uur
Noot: Het concept-besluit is door de staatssecretaris in het kader van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wmo 2015 aan de Kamer gezonden

Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2013

Zaak: Overig - adjunct-griffier, E.M. Sjerp - 6 mei 2014. Behandeling Begrotingen en Jaarverslagen VWS - overzicht van onderwerpen-beleidsartikelen die ikv begrotingsonderzoeken en jaarverslagen 2013-2014 reeds aan orde zijn geweest - 2014Z08172

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.7

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 mei 2014. Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2013 - 33930-XVI-1

Besluit: Inbreng feitelijke vragen reeds vastgesteld (27 mei 2014)
Besluit: Technische briefing organiseren door de Algemene Rekenkamer
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg.
Noot: Zie ook agendapunt 48
Noot: De commissie heeft geen behoefte tot het aanstellen van een rapporteur

Uitstel toezending reactie op de Initiatiefnota van het lid Voortman over “Zekerheid over zorg, het recht van burgers op informatie over hun zorg”

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 mei 2014. Uitstel toezending van de reactie op de Initiatiefnota van het lid Voortman: “Zekerheid over zorg, het recht van burgers op informatie over hun zorg” - 33895-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding van het rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de naleving van de acceptatieplicht

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 mei 2014. Aanbieding van het rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de naleving van de acceptatieplicht - 29689-511

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet d.d. 5 juni a.s
Noot: De reactie van de minister op het rapport dient een week voorafgaand aan het algemeen overleg Zorgverzekeringswet aan de Kamer te worden gezonden

Reactie op het verzoek bij de Regeling van werkzaamheden over het bericht dat huisartsen alarm slaan over de ouderenzorg (Nos.nl, 21 maart 2014)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2014. Reactie op het verzoek bij de Regeling van werkzaamheden over het bericht dat huisartsen alarm slaan over de ouderenzorg (Nos.nl, 21 maart 2014) - 30597-438

Besluit: Betrekken bij wetsvoorstel Wlz

Aanbieding van het Jaarverslag 2013 van de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2014. Aanbieding van het Jaarverslag 2013 van de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) - 20454-110

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.6

Aanbieding van het door de Inspectie Jeugdzorg opgestelde rapport ‘Kwaliteit van de jeugdzorg in Caribisch Nederland’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2014. Aanbieding van het door de Inspectie Jeugdzorg opgestelde rapport ‘Kwaliteit van de jeugdzorg in Caribisch Nederland’ - 31839-374

Besluit: Agenderen voor verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg d.d. 11 juni a.s.

Aanbieding van het samenvattend rapport Uitvoering AWBZ 2012 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2014. Aanbieding van het samenvattend rapport Uitvoering AWBZ 2012 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) - 30597-437

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg GGZ

Uitstel reactie op het bericht ‘Medisch dossier bij huisarts vol fouten’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 april 2014. Uitstel reactie op het bericht ‘Medisch dossier bij huisarts vol fouten’ - 27529-128

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel reactie over het bericht dat sommige apothekers euthanasiemiddelen weigeren te verstrekken

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 april 2014. Uitstel reactie over het bericht dat sommige apothekers euthanasiemiddelen weigeren te verstrekken - 32647-23

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Schriftelijke beantwoording vragen Wmo 2015 en reactie op openstaande amendementen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 april 2014. Schriftelijke beantwoording vragen Wmo 2015 en reactie op openstaande amendementen - 33841-164

Besluit: Betrokken bij plenair debat wetsvoorstel Wmo 2015.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de reactie op het bericht dat tweedelijns GGZ zorgaanbieders pas vanaf 1 juli 2014 kosten kunnen declareren voor geboden zorg in 2014 vanwege een falend declaratiesysteem (Kamerstuk 25 424, nr. 242)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 april 2014. Antwoorden op vragen overde reactie op het bericht dat tweedelijns GGZ zorgaanbieders pas vanaf 1 juli 2014 kosten kunnen declareren voor geboden zorg in 2014 vanwege een falend declaratiesysteem - 25424-244

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden AO GGZ5

Reactie op het rapport van het advies- en onderzoeksbureau Significant naar de mogelijkheden tot de vorming van één centrale organisatie voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 april 2014. Reactie op het rapport van het advies- en onderzoeksbureau Significant naar de mogelijkheden tot de vorming van één centrale organisatie voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen - 29477-285

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Patiëntveiligheid curatieve zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 april 2014 - Patiëntveiligheid - 31016-66

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Patiëntveiligheid

Beantwoording vragen van de commissie voor VWS over besmetting met Q-koorts bij Duitse melkveebedrijven

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 april 2014 - 28286-732

Besluit: De commissie EZ verzoeken de behandeling over te nemen met het oog op komende AO Dierziekten en antibioticagebruik

Aanbieding evaluatierapport 'Ondersteuning PGOsupport bij de inbreng van het cliëntenperspectief bij kwaliteitstrajecten'

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 april 2014 - 29214-68

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Kwaliteitszorg cure

Reactie op verzoek commissie met betrekking tot de uitvoering van de motie Bergkamp c.s. inzake Fraudebestrijding in de zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 april 2014 - 28828-60

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuiszorg

Stand van zaken inzake het onderzoek naar het toedienen van psychofarmaca in de ouderenzorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 april 2014. Stand van zaken inzake het onderzoek naar het toedienen van psychofarmaca in de ouderenzorg - 29389-71

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Ouderenbeleid (voor zomerreces)4

Reactie op amendementen Wmo 2015 (Kamerstuk 33 841)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 april 2014. Reactie op amendementen Wmo 2015 (Kamerstuk 33 841) - 33841-108

Besluit: Betrokken bij plenaire behandeling wetsvoorstel Wmo 201

Reactie op 26 profielen en een blog, overhandigd door het lid Bergkamp, tijdens een verslag van een algemeen overleg op 16 januari 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 april 2014. Reactie op 26 profielen en een blog, overhandigd door het lid Bergkamp, tijdens een verslag van een algemeen overleg op 16 januari 2014 - 30597-434

Besluit: Betrekken bij behandeling wetsvoorstel Wlz
Besluit: Betrokken bij plenaire behandeling wetsvoorstel Wmo 2015

Reactie op de berichtgeving dat er steeds meer slachtoffers van loverboys weglopen uit zorginstellingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 april 2014. Reactie op de berichtgeving dat er steeds meer slachtoffers van loverboys weglopen uit zorginstellingen - 31839-373

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Slachtoffers loverboys (plannen)

Reactie op verzoek van het lid Klever over de onderzoekscommissie intern functioneren NZa

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 april 2014. Reactie op verzoek van het lid Klever over de onderzoekscommissie intern functioneren NZa - 25268-82

Besluit: Inbreng feitelijke vragen heeft reeds plaatsgevonden op 29 april 201

Reactie op verzoek van het lid Baay-Timmerman over het bericht ‘Overheveling van taken treft armste gemeenten’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 april 2014. Reactie op verzoek van het lid Baay-Timmerman over het bericht ‘Overheveling van taken treft armste gemeenten’ - 30597-436

Besluit: Betrekken bij wetsvoorstel Wlz
Besluit: Betrokken bij plenaire behandeling wetsvoorstel Wmo 201

Voortgang uitvoering afspraken bestuurlijk akkoord ggz met betrekking tot de eventuele vermelding van de DSM-diagnose op de ggz-factuur

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 april 2014. Voortgang uitvoering afspraken bestuurlijk akkoord ggz met betrekking tot de eventuele vermelding van de DSM-diagnose op de ggz-factuur - 29248-267

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.3

Uitkomsten van het begrotingsoverleg met de fracties van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP over de hervorming van de langdurige zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 april 2014. Uitkomsten van het begrotingsoverleg met de fracties van VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP over de hervorming van de langdurige zorg - 30597-435

Besluit: Betrekken bij wetsvoorstel Wlz
Besluit: Betrokken bij plenaire behandeling wetsvoorstel Wmo 201

Tweede nota van wijziging wetsvoorstel Wmo 2015 (33841)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 april 2014 - Tweede nota van wijziging - 33841-65

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Verslag van het bezoek aan de Olympische Winter Spelen in Sochi en het bezoek aan de Open Games in Moskou

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 april 2014 - Verslag van het bezoek aan de Olympische Winter Spelen in Sochi en het bezoek aan de Open Games in Moskou - 30234-97

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Sportbeleid (2 juli 2014)

Aanbieding fotoverslag conferentie Alles is Gezondheid

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 april 2014. Aanbieding fotoverslag startconferentie van het Nationaal Programma Preventie 'Alles is Gezondheid' - 32793-143

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Preventiebeleid

Wijziging van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 in verband met het vervallen van de grondslag naar het inkomen in Indonesisch courant

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 april 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33856-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 januari 2014. Wijziging van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 in verband met het vervallen van de grondslag naar het inkomen in Indonesisch courant - 33856

Besluit: Aanmelden als hamerstuk

Onderzoek naar regeldruk hervorming langdurige zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 april 2014. Onderzoek naar regeldruk hervorming langdurige zorg - 30597-431

Besluit: Betrekken bij wetsvoorstel Wlz
Besluit: Betrokken bij behandeling wetsvoorstel Wmo 20152

Beroep en opleiding verpleegkundige

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 april 2014 - Beroep en opleiding verpleegkundige - 29282-192

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op woensdag 28 mei 2014 te 14.00 uur

Verslag schriftelijk overleg over Premiegevolgen van de overhevelingen Zvw en AWBZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 april 2014 - Beantwoording vragen commissie over Premiegevolgen van de overhevelingen Zvw en AWBZ - 30597-432

Besluit: Betrokken bij behandeling wetsvoorstel Wmo 2015
Besluit: Betrekken bij wetsvoorstel Wlz

Reactie op verzoek van het lid Klever over het vertrouwelijke rapport waaruit blijkt dat de pakkans van frauderende medisch specialisten laag is

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 april 2014 - Reactie op verzoek van het lid Klever over het vertrouwelijke rapport waaruit blijkt dat de pakkans van frauderende medisch specialisten laag is - 28828-59

Besluit: Betrekken bij toegewezen debat Zorgfraude (voor de zomer)

Stand van zaken brief over euthanasie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 april 2014 - Stand van zaken brief over euthanasie - 32647-22

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Euthanasie 2e termijn op 15 april 2014.

Geannoteerde agenda voor de informele Gezondheidsraad van 28-29 april 2014 te Athene

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 april 2014 - 21501-31-333

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg op 24 april 2014 inzake de Informele EU-Gezondheidsraad van 28 april 2014.

Verzoek om het dossier Gotlieb over de NZa openbaar te maken

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 14 mei 2014 - Verzoek om het dossier Gotlieb over de NZa openbaar te maken - 2014Z08633

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering in afwachting van nadere informatie

Ter bespreking de notitie inzake Evaluatie commissieactiviteiten

Zaak: Overig - griffier, Drs. A.J.M. Teunissen - 13 mei 2014. Memo Evaluatie commissieactiviteiten - 2014Z08517

Besluit: De discussie ging vooral over de vraag of clustering van dertigledendebatten kan plaatsvinden, de omzetting daarvan in een AO, het op commissieniveau aanvragen van een AO ter voorkoming van een dertigledendebat, en het houden van een AO i.p.v. een SO